prva strana

Utorak, 9. Mart 2021.

Revija KOLUBARA - Decembar 2002 > dodatak

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

mediji

izbor

kultura

pisma

kalendar

dodatak

revija +

arhiva

impresum

pretraga

istraživanja

REGIONALNI PROSTORNI PLAN PODRUČJA KOLUBARSKOG OKRUGA

Ovaj dokument, veoma značajan za budući razvoj Valjevskog kraja, usvojila je Vlada Srbije 17. oktobra ove godine. Njim su utvrđene osnove organizacije, korišćenja, uređenja i zaštite područja koje je u sastavu Kolubarskog okruga. donosimo šire izvode iz prvog regionalnog prostornog plana u Republici Srbiji.

UVODNE NAPOMENE


Regionalni prostorni plan područja Kolubarskog okruga pogodjenog zemljotresom prvi je plan ove vrste nakon donošenja Prostornog plana Republike Srbije.

Sadržaj i osnovna rešenja Prostornog plana uskladjeni su sa odredbama Zakona o planiranju i uredjenju prostora i naselja, Zakona o Prostornom planu RS i Pravilnika o sadržini i izradi prostornog plana ("Službeni glasnik RS", broj 1/99).

(Foto: Ljuba Rankovic)

Neposredni povod za izradu Prostornog plana bile su posledice zemljotresa, koje su dodatno uvećane štetama od agresije snaga NATO na našu zemlju. U tim uslovima prvi zadatak Prostornog plana je da ponudi strategije razvoja i prostorno-planska rešenja koja će omogućiti očuvanje vrednosti i valorizaciju pogodnosti ovog prostora za dugoročni ekonomski razvoj, kao i planski osnov za racionalniju i efikasniju obnovu i poboljšanje uslova života na ugroženim delovima područja.

Prostori plan sadrži: opšte ciljeve i postavke; zaštitu i korišćenje prirodnih resursa (poljoprivrednog i šumskog zemljišta, voda, mineralnih i energetskih sirovina); projekciju razvoja stanovništva; organizaciju mreže naselja i centara i javnih službi; razvoj industrije; plan infrastrukture (vodoprivrednih, energetskih, saobraćajnih i telekomunikacionih sistema); razvoj, organizaciju i uredjenje turističkih područja; zaštitu životne sredine, prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara, zaštitu od elementarnih nepogoda i bilanse planirane namene površina; kao i sledeće grafičke prikaze:
referalnu kartu 1. "Namena površina", referalnu kartu 2. "Plan mreže naselja, centara i infrastrukturnih sistema" i referalnu kartu 3. "Plan turizma i zaštite prostora" u razmeri 1:50.000.

Prostorni plan sadrži i odredbe o njegovoj primeni i sprovodjenju: opšte odredbe, prvu srednjoročnu stopu primene ovog plana, smernice za njegovu razradu u prostornim, urbanističkim i drugim planovima, snovama i programima; institucionalno-organizacionu i informatičku podršku, kao i odredbe o posebnom srednjoročnom programu primene Prostornog plana. Primena dugoročne koncepcije, planskih rešenja i smernica Prostornog plana zahteva razradu za srednjoročne periode, sa definisanjem aktivnosti, akcija, aktera i sredstava, kao i instrumenata i mera raznih politika kojima će se obezbediti odgovarajuća podrška u svim oblastima razvoja. Priprema ovog programa zahtevaće potpuniju stručnu i naučnu podršku, dok će se njegova operacionalizacija obezbediti i donošenjem godišnjih programa razvoja, izgradnje i uredjenja
područja Kolubarskog okruga pogodjenog zemljotresom.

U pripremi i razmatranju svih faza izrade Prostornog plana posebno je značajna i korisna bila saradnja obradjivača ovog plana i nadležnih organa i stručnih službi skupština opština Valjevo, Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina i Ub, Kolubarskog okruga, Direkcije za izgradnju i razvoj Kolubarskog okruga pogodjenog zemljotresom i ostalih stručnih i drugih institucija, organizacija i preduzeća sa planskog područja.
Ostvarena saradnja doprinela je kvalitetu i realnosti planskih rešenja, a njihovim prihvatanjem od strane lokalnih zajednica i ostvarivanju Prostornog plana.

Dokumentaciona osnova Prostornog plana sadrži: osnovne nalaze i karte iz analitičko-dokumentacione gradje plana; sinteznu ocenu stanja i ciljeve razvoja, sa obrazloženjem koncepcije planskih rešenja; kao i drugu dokumentaciju o izradi (uslovi i zahtevi nadležnih organa i organizacija i podaci o radnom timu angažovanom u izradi Prostornog plana), obavljenoj stručnoj kontroli i javnom uvidu i stručnoj raspravi o Nacrtu regionalnog prostornog plana. U pripremi Dokumentacione osnove
obuhvaćeno je područje Kolubarskog okruga, kao i delovi drugih područja, koja su opredeljana funkcionalno-prostornim zahtevima razvoja pojedinih sistema i delatnosti ili obuhvatom prirodnih dobara i turističkih regija utvrdjenih Prostornim planom Republike Srbije.

Strategiju razvoja područja Prostornog plana fazu izrade nacrta ovog prostornog plana, detaljno su razmotrili i prihvatili nadležni organi skupština opština, Kolubarskog okruga, Direkcija za izgradnju i razvoj Kolubarskog okruga pogodjenog zemljotresom i druge institucije i organizacije sa ovog područja. Komisija za stručnu kontrolu prostornih planova Ministarstva gradjevina prihvatila je ovu strategiju na sednici
od 31. januara 2000. godine. Opredeljenja i nalazi ove strategije korišćeni su za izradu planskih rešenja, definisanje prioriteta i mera za primenu ovog prostornog plana.

Nacrt prostornog plana (radnu verziju) detaljno su razmotrili i prihvatili nadležni organi skupština opština, Kolubarskog okruga i Direkcije za izgradnju i razvoj Kolubarskog okruga pogodjenog zemljotresom. Komisija Ministarstva gradjevina razmatrala je Nacrt prostornog plana, kao i primedbe u pisanoj formi dostavljene od strane nadležnih organa skupština opština, na sednici od 27. jula 2000. godine. U mišljenju Komisije Ministarstva gradjevina o Nacrtu prostornog plana u potpunosti je prihvaćen i podržan ovaj nacrt prostornog plana.