prva strana

Nedelja, 12. Jul 2020.

Revija KOLUBARA - Avgust 2003 > prilike

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

mediji

izbor

kultura

pisma

kalendar

revija +

arhiva

impresum

pretraga

arhitektura i urbanizam

Novo Valjevo na Kolubari

Arhitektonsko-urbanistička rešenja za novo stanje u središtu Valjeva

Redakcija

Preporuke žirijaNa osnovu detaljnog pregleda, analize i žiriranje radova, Žiri je konstatovao da nagrađeni i otkupljeni radovi predstavljaju upotrebljivu bazu ideja i osnovu za definisanje osnovnih principa buduće regulacije predmetnog područja koji treba da budu ugrađeni i adekvatno interpretirani u planskoj dokumentaciji.

Imajući u vidu ovu konstataciju, Žiri je slobodan da raspisivaču konkursa – SO Valjevo, odnosno njegovim stručnim urbanističkim službama, kao i budućim obrađivačima planske dokumentacije sugeriše sledeće preporuke:
Osnovnu za regulaciju celine predmetnog područja u najvećoj meri treba da predstavlja rešenje nagrađeno drugom nagradom (prvi plasman).

Osnovu za regulaciju prostora novog gradskog trga mogu da predstavljaju ideje prezentovane za ovaj deo područja u radu pod šifrom «36170», nagrađenog trećom nagradom (drugi plasman).

Pojedini prostorni i ambijentalni fragmenti mogu biti oblikovani na osnovu ideja iznetih i u drugim nagrađenim i otkupljenim radovima, u skladu sa pravom raspisivača da ih koristi i njihovim konkretnim mogućnostima da se uklope u osnovni regulacioni koncept.

Matrica ulica i blokova – Preporučuje se zadržavanje postojeće mreže ulica i blokova, s tim da se blok između Ulice Jugovića, Pijačnog keja, Dragojla Dudića i samog trga, može uključiti u kompleks samog trga, bilo kao blok sa javnim sadržajima (Biblioteka i sl.) ili kao javna površina, pri čemu bi bila neophodna eksproprijacija. Preporučuje se formiranje parkovskog venca ispred Hrama, a između parkovske celine uz Kolubaru i Ulice Pijačni kej, kako je predloženo u drugonagrađenom radu.

Parcelacija – Preporučuje se zadržavanje principa postojeće parcelacije, uz mogućnost udvajanja parcela i njihove funkcionalne korekcije. Planom treba da bude definisana minimalna parcela. Korekcija parcela se preporučuje i ukoliko postoji mogućnost izgradnje blokovskih podzemnih garaža.

Namene zemljišta i objekata – U prostoru novog trga treba da dominiraju delatnosti usluga, poslovanja i kulture, kao što su biblioteka, hotel, sadržaji zabave, poslovanja itd. U ostalim blokovima preporučuje se stambeno-poslovna namena u prosečnom odnosu 50:50%. Prizemlja i prve etaže objekata mogu biti namenjeni trgovini, uslugama i poslovnju, a spratovi stanovanju. Preporučuje se zadržavanje namene „Partizana” (rekreacija i zabava), uz mogućnost da objekat postepeno promeni namenu u trgovačku ili zabavnu. Park uz Kolubaru u celini ne treba da sadrži druge sadržaje niti bilo kakvu novu izgradnju, osim pasivne rekreacije i sadržaja sugerisanih za „Partizan”. Preporučuje se izmeštanje pijace sa postojeće lokacije u kasnijim fazama realizacije i sanacija i ozelenjavanje ove lokacije u funkciji rekreacije. Prostornu celinu ušća Gradca u Kolubari treba nameniti rekreativnim aktivnostima, uz obezbeđenje i odgovarajuću zaštitu komfora funkcije novog Hrama. Preporučuje se zadržavanje vrednijih i građevinski očuvanih postojećih privrednih/ industrijskih objekata uz promenu njihove namene u trgovačke i zabavne.

Saobraćaj – Saobraćaj u načelu treba koncipirati onako kako je to sugerisano u Konkursnom programu. Okosnica tranzitnog saobraćaja treba da postane produžena Sinđelićeva ulica sa novim mostom preko Kolubare, do spajanja sa Ulicom Dragojla Dudića, odnosno putnog pravca za Užice. Pristup na trg Ulicom Vuka Karadžića će imati smanjenu frekvenciju i treba da ostane kolsko-pešački. Pijačni kej, kao i ostale prisutne ulice treba da ostanu kolsko-pešačka ulica, paralelna sa Kolubarom, drugonagrađenim radom predložena da prolazi ispred „Partizana”. Parkiranje vozila je potrebno obezbediti najmanje jedno parking mesto za svaki stan, odnosno parking mesto na svakih 100 kvm. Bruto površine poslovnog prostora za korisnike unutar konkursnog područja, kao i još izvestan broj parking mesta za korisnike sa strane, uključujući i parking mesta za autobuse u blizini novog Hrama.

Horizontalna regulacija – U pogledu horizontalne regulacije, izgradnja u blokovima treba da bude ivična.
Vertikalna regulacija – Spratnost objekata u blokovima užeg konkursnog područja (Ulice Dragojla Dudića, Jugovića, Pijačni kej, nova ulica – saobraćajnica u produžetku Sinđelićeve) treba ograničiti na Su P 3. Spratnost i visina objekata na trgu treba da budu regulisani nakon posebne programsko-prostorne i kompozicione analize. Preporučuje se ograničenje izgradnje potkrovlja i primena kosih krovova manjeg nagiba.

Regulacija novog gradskog trga – Novi gradski trg treba da se formira kao poluzatvoreni prostor orjentisan ka Kolubari, odnosno Domu kulture na naspramnoj obali. U pogledu horizontalne regulacije, preporučuje se ivična izgradnja sa ugaonim horizontalnim gabaritom duž ulica Vuka Karadžića i Dragojla Dudića, kako je predloženo u radu „36170”. Spratnost i visina objekata na trgu treba da budu regulisani nakon posebne programsko-prostorne i kompozicione analize. Preporučljivo je i raspisivanje novog, na primer pozivnog konkursa, samo za razradu prostorne celine trga, prema ovim načelnim preporukama.

Koridor reke Kolubare – Ovaj koridor u celini treba da zadrži svoju postojeću konfiguraciju, uz dozvoljeno minimalno uređenje partera (pešačke staze, stepenice, biciklističke staze), tako da se izbegne smanjenje zelenih – travnatih površina i u celini zaštiti postojeća dubinska vizura duž koridora, kao i postojeći ekološki balans i hidrološka bezbednost.