| Avgust 2012

Julska jara

Hroničar: Ljiljana Kecojević

Suša / Gradska vlast bez DS i LDP / U Istraživačkoj stanici CERN-ova škola „Božje čestice“ / Blogeri izabrali: Valjevo najlepše u Srbiji / Parada lakih letnjih Dana i večeri...

1 Pola veka Dana maline u Brankovini. Na­j­bolji malinar Milorad Ranković iz Donjih Leskovica * Ubsko pozorište „Ra­ša Plaović“ trećenagrađeno na Re­pu­bl­ičkom festivalu u Kuli za predstavu „Li­munacija“ u režiji Miroslava Tri­fu­no­v­ića.

3 U „Krušik akumulatorima“ 20 radnika dobilo otkaz a 14 ih je na spisku za ot­puštanje, navodno zbog učešća u neza­ko­­nitom štrajku * U bibliotečkom Dv­or­ištu Svetislav Basara sa romanom Mein Kampf.

4 Svečana dodela srebrnjaka za 101 đaka ge­neracije Kolubarskog i Mačvanskog ok­ruga. Ub nagradio 75 svojih vukovaca i nji­hove pedagoge izdvojivši za njih sk­oro milion dinara * Folkloristi „Ab­ra­še­vića“ na turneji po severnoj Italiji.

6 Konstituisana Gradska skupština Va­lje­va čiju koalicionu većinu čine SNS, SPS, Pobeda za Valjevo, DSS, URS, Po­kret za Valjevo i SPO. U opoziciju pr­etekli samo DS i LDP. Gradonačelnik St­anko Terzić (SPS), njegov zamenik Dr­ag­o­slav Krstić (Pobeda za Valjevo), pred­se­dnik Skupštine Mihailo Jokić (SNS).

7 Svečano otvorena lepa kuća Društva is­traživača, podignuta dobrovoljn­im radom po zamisli mladih arhitekata Og­njena Jovića i Davida Maksimovića. Pr­edstavena druga monografija Društva * „Valjevski izazov“, celodnevne avanture ml­adih biciklista, speleologa i penjača dr­uštva „Divlja Srbija“ * U In­te­rn­ac­io­na­lnom studiju izložba šest mladih um­et­nica iz Australije * U holu Doma kulture slike Miodraga Antonića „Pr­ozo­ri, vrata i...“

9 ­Neprekidna vrućina preti i požarima. Tri dana gašen požar nad Bu­ko­vi­ma * U anketi lista „Pres“ Valjevo pr­og­l­ašeno najlepšim gradom u Srbiji, sl­ede ga Novi Sad, Čačak i Beograd.

11 Potrošnja vode u Valjevu u četiri d­ana letnje jare od 37 stepeni uv­eć­ana 80 odsto * S večeri, uprkos riziku od požara, plamte petrovdanske lile. Ob­aška što su zbog njih oguljena uveliko proređena stabla divlje trešnje * U sl­o­vačkim Prijevicama  izložba stripa, pl­akata i ilustracija Nemanje Ra­dov­an­ov­ića.

12 Ministarstvo za ljudska i manjinska prava potvrdilo prigovore op­ozicionih odbornika na neregularno­s­ti pri konstituisanju Mioničke skup­š­t­ine * Počele vedre i  šarene Ubske ve­če­ri.

13 U Istraživačkoj stanici u Pe­tn­i­ci sedmodnevna CERN-ova Tr­an­sev­ropska škola fizike visokih energi­ja za 60 mladih naučnika. Naglasak  na ek­sp­erimentalnoj fizici elementarnih če­stica sa kojima se dogodio Veliki prasak.

15 Kroz Brankovinu, koju je ove godine pohodilo oko 30.000 posetilaca, danas protutnjala i famozna RTS-ova „Ži­kina šarenica“ * Pobednik Kosidbe na Rajcu  Mirko Kecman iz Bosanskog Pe­tr­ovca.

16 Naglo zahlađenje, ali kiše nema, pa nema * Valjevo među šest sr­ps­k­ih gradova u projektu studentske organi­za­­cije AIESEC „Život bez granica“. Na fa­kultetu „Singidunum“ letnje radionice za mališane o svemu što život čini le­pim i plemenitim.

17 Tankoćutni Jovan Ćirilov u Dv­or­iš­tu svedočio o udelu filozofije u životu i umetnosti, osobito pozorištu.

18 Odložena odluka o stečeju Pivare ko­ji može izbeći ako namiri šest ra­ta reprogramiranog duga * O otkriću Bo­žje čestice (Higsovom bozonu) u Is­tr­až­ivačkoj stanici govorio Serđo Be­rt­ol­u­či, direktor istraživačkog programa CERN * Dogovorena saradnja Un­ive­rzi­te­t­ske klinike Maribora i Valjevske bol­ni­­ce u oblasti vantelesne oplodnje * Fo­lk­lornim koncertom, nastupom Va­lje­vs­k­og gradskog orkestra i omladinskom žurkom počeli Mišićevi dani u Mionici.

19 Prepuno dvorište Kuće istraživača za priču o pračestici * Pr­ema Centru za socijalni rad broj  siro­m­a­š­nih Valjevaca lane je  uvećan je 14 po­sto ( 4.923) a ove godine još i više.

20 Na Mišićevim danima  predstava „Vreme ponosa i časti“ i koncert sa trubačima iz Koštunića.

22 U Mionici sinoć  Ju grupa a za kr­aj izvorna muzika.

23 Zbog suše rod kukuruza prepolov­lj­­en, izgorela trava a stočari os­ta­li bez sena. Mleko je već poskupelo * KUD „Krušik“ u Španiji * Odlazak Zo­ra­na Milića, advokata i sjajnog glumca „Ab­ra­š­evića“, toplog glasa i pogleda kojima nas je grejao i kad  je njemu bilo studeno.

26 Najzad, možda prekasno, kišaaa...

29 Dan kupine na Stavama * Dani La­j­k­ovca počeli izložbom Likovne ko­lonije „Istok-Zapad lajkovačkom prugom“ a završeni predstavom „Čiča“ i fo­lk­lornim koncertom.

Novoj Vladi neka je Bog u pomoći. Bl­oger Boško se setio Platona: „Najbolja dr­žava je ona u kojoj vlasti ne teže iza­br­ani da vladaju, a  ako vladaju oni koji su tr­čali da vladaju, onda ništa ne valja“. Da­leko i od spomena politike i jadikovki pa­mtim senovito popodne u Janjića kampu na Gradcu i veče na terasi Kuće is­t­ra­ži­va­ča s bajkovitim pogledom na jadarski pa­rk. Na tim čovekomernim mestima obi­t­ava prijatan, druželjubiv, smiren i pr­ib­ran svet. Sa njima bi Valjevo zaista mo­glo biti najlepši grad.

Upišite svoj komentar