| Januar 2013

Vreme je za novu biblioteku!

Redakcija

Poodavno je otklonjena dilema da li je Valjevu i Valjevcima potrebna nova biblioteka.

Svakome iole razboritom znano je i to da je moguća nova i velika Valjevska biblioteka. Moguća je i u ovo ne baš lagodno vreme.

Nedostaje, nažalost, volje u onih koji bi ponajpre trebalo da stanu na čelo tako krupnog poduhvata. Nedostaje im dalekovidosti i ambicioznosti, nedostaje odvažnost. Nema u njih vizije budućeg Valjeva i osećanja da je to i njihova velika lična šansa.

Ima, međutim, i te kako ima potrebe da se razjašnjava kakva da bude buduća velika Valjevska biblioteka za koju su urbanisti već rezervisali doličan prostor na desnoj obali Kolubare.

Ovoga puta svu pažnju poklanjamo programu što ga je u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu priredila sadašnja Valjevska biblioteka 


Dostojanstven akademski nivo

Narodna biblioteka Srbije je najsta­ri­­ja ustanova kulture u Srbiji, či­ta­va ova godina je protekla u obele­ž­a­vanju njenih 180 godina postojanja. Tim po­vodom Narodna biblioteka i njen upravnik Dejan Ristić ukazali su veliku počast Ma­tičnoj biblioteci „Ljubomir Ne­na­do­v­ić“ u Valjevu pozvavši nas da se predstav­i­­mo u njihovoj kući.

Preuzeli smo time veliku obavezu. Že­le­la sam da se predstavimo na najbolji na­č­in ali objektivno, da pokažemo šta sve ra­dimo, šta možemo, ali i šta nismo ura­di­­li i šta je to što nas očekuje u narednom periodu.

Valjevska biblioteka je matična kuća za sve biblioteke Kolubarskog okruga i prvi naš veliki zadatak je da obezbedimo ovoj us­tanovi pristojan smeštaj. Činjenica je da Biblioteka nikada nije imala kuću po sv­ojoj meri. Uprkos teškim vremenima, po­trebno je da se svi ujedinimo oko ove pl­em­enite ideje. Najveća podrška našoj us­ta­novi ukazana je baš te večeru, 4. decemb­ra 2012. u našoj nacionalnoj Biblioteci. Mn­ogo Valjevki i Valjevaca je došlo u pr­ij­a­teljskoj nameri da vidi kako ćemo se pr­ed­staviti, zato što su to ljudi koji su svoje de­tinjstvo, školovanje i period odrastanja i sazrevanja proveli u ovoj ustanovi. Do­š­lo je i mnogo Beograđana, uglednih ličnosti koje prate naš rad, koji znaju čemu st­re­mimo, želeći da nas pozdrave i podrže. Bez svih okupljenih te večeri, naše preds­ta­­vljanje ne bi bilo tako uspešno i za­p­až­e­no.

Dostojanstvu i akademskom nivou čitavog događaja doprinelo je i emotivno kazi­va­­nje poeme „Kad dođeš u bilo koji grad“ ak­ademika Matije Bećkovića, nadahnuta be­seda akademika Miodraga Lome o svom od­nosu prema bibliotekama, koji traje od naj­ranijeg detinjstva do danas, ljupko i še­re­tski pročitao je svoju pripovetku „Bi­bl­i­oteka u Belom Valjevu“ Radovan Beli Ma­rković, kazivanje uvažene pesnikinje Ra­dmile Lazić o svom odnosu prema po­ezi­ji Desanke Maksimović i njenoj ličnosti. Da Valjevo ima odlične pesnike koji su ne­ra­skidivo vezani za Biblioteku, potvrdio je i Petar Pajić kazivanjem svojih pesama o  Biblioteci. Na kraju, dr Nada Mirkov Bo­­gdanović je akademski, ali i prisno i je­dn­ostavno predstavila Celokupna dela De­sanke Maksimović, koja su objavljena u ce­lo­sti u deset tomova u junu ove godine.

CC

Želeli smo da valjevsku Biblioteku pr­edstavimo kroz rad i delovanje naših ko­risnika, ljudi koji su obeležili svoje vr­eme, a koji su svoj radoznali duh pokre­nu­­li baš u našoj biblioteci. Za ovu pr­il­i­­ku je arhitekta Dušan Arsenić dizajnirao izložbu posvećenu Biblioteci i lju­di­ma koji su bili deo naše ustanove. Iz­lo­ži­li smo mnogobrojne rukopise, važna do­ku­menta, knjige i časopise iz  fonda va­lje­vske Biblioteke i Arhiva, a i Narodna bi­bl­ioteka Srbije nam je ustupila svoj mate­ri­­jal vezan za valjevske stvaraoce.

Velikane našeg kraja predstavili su gl­umci Gradskog pozorišta „Abrašević“, a program su nam ulepšali Trio Amoroso i studentkinja solo pevanja Milena Ma­rk­ov­ić. Veliku zahvalnost dugujemo i Branku Lu­kiću i Miroslavu Ćiši Trifunoviću za ne­sebičnu pomoć u realizaciji programa.

Upravnik Narodne biblioteke Srbije, go­spodin Dejan Ristić, kao dobar domaćin po­zdravio je skup i izrazio svoje zadovoljstvo što je kroz rad naše Biblioteke up­oznao mnoge ugledne ličnosti grada Va­lje­va i što je mogao da nas ugosti. Potvrdu da je ovo velika počast za našu kuću, čiji je os­nivač grad Valjevo, dao je i gradonačelnik, gospodin Stanko Terzić, koji je istakao značaj naše ustanove za funkcionisanje društvenog i kulturnog života Va­lje­va.

Izražavam veliko zadovoljstvo što sam imala priliku i čast da predstavim svo­ju ustanovu i grad. 

Zorica Milinković, direktorka Ma­tič­ne biblioteke „Ljubomir P. Ne­na­do­v­ić“

 

Biblioteke, u snu i na javi

U mom slučaju, fascinacija knjigama i bi­bliotekama počela je u Vojvode Mi­šića 24, u roditeljskoj kući, ve­li­koj i punoj knjiga, koje su se čitale. U toj kuć­noj biblioteci, koja je baštinila zaostavštinu predratne Žilovića knjižare ali se i neprestano popunjavala, ima jedna knjiga sa posvetom Desanke Ma­ksi­mo­v­ić mališanu koji je, mnogo pre nego što će poći u školu, napamet znao njene pesme. Čuvši za to preko zajedničkih poznanika i rođaka, poslala mu ju je na dar. Nekih če­tvrt veka docnije jednu drugu knjigu njenih pe­sama za decu, takođe sa njenom svojeručnom posvetom, dobiće, sličnim kanalima, moja ćerka. Nikad nisam imao sreću da už­ivo sretnem Desanku Maksimović, ali je ona na neki način uvek bila prisutna u na­šem domu, bliska i prisna, domaća. Do­živeo sam međutim, neke duhovne susrete sa njom, i to u poznije vreme, kada sam već bio zaplovio u naučne vode. Iz toponima i pre­danja Valjevskog kraja počela mi se ra­zo­t­krivati neka dubinska slovenska sta­ri­na, neobično bliska pesničkoj osećajnosti Desanke Maksimović, i naslutio sam izvore njenih slutnji i čežnji u tom zavi­ča­jnom tlu, u predelima Kolubare i Ta­mn­a­ve i među tamošnjim ljudima. Danas mi se či­ni da se može povući luk svojevrsne „sl­ove­nske muze“ od Prote Mateje, koji u sv­oj­im Memoarima opisuje kako se, u smutna vr­emena, zaputio u daleku ali duhovno bl­isku Rusiju o kojoj je dotad znao samo iz na­ro­dnih pesama, preko Milovana Glišića i njegovih gogoljevskih inspiracija, do De­sanke, čija je poezija, nimalo slučajno, imala posebno snažne odjeke upravo u slo­v­en­skom svetu.

Završavam sa ovim pomalo mistifi­ku­j­u­ćim književnim impresijama i prelazim na svoja sećanja vezana za Valjevsku bi­bl­ioteku, u kojima za mene takođe ima po­ma­l­o mistike. Sa polaskom u školu, kućna bi­blioteka već nije zadovoljavala moju glad za čitanjem, i dečje odeljenje biblioteke na uglu Karadžićeve i Pantićeve postalo mi je neka vrsta gozbene dvorane. Is­po­čet­ka su to bili Karl Maj, Zen Grej, Al­eks­an­dar Dima i drugi pisci omiljeni među de­čacima tih godina, da bi se sa polaskom u gimnaziju taj adolescentni interes za pu­st­olovno istorijski žanr produbio u sm­eru njegovog izvora — tradicionalne eps­ke književnosti. Naše junačke pesme znao sam odranije, ali me je čitanje homerskih sp­evova kao lektire za prvi razred gimnazije odlučno nadahnulo da se dve godine do­cn­ije opredelim za studije klasične filologije. Ono mi je otvorilo apetit za upoznavanje sa drugim velikim epovima svetske književnosti, osobito sa Ma­hab­har­at­om. Od nje je u prevodu na naš jezik pos­toj­ala samo „Pesma o Nalu i Damajanti“. Avaj, te knjige nije bilo u Valjevskoj biblioteci, onoj za odrasle, na uglu moje ulice i Ka­ra­đorđeve — prekoputa sadašnje — u koju sam tada već redovno zalazio. Jedne noći usnim da sam otišao onamo i na bibliote­kar­­skom pultu našao Mahabharatu. Sut­rad­an kod kuće, tražeći neki sasvim drugi nas­lov, popnem se na stolicu da dohvatim gornji red knjiga u ormanu i zapazim, što dotad nisam znao, da pozadi ima još jedan red. Među tim novootkrivenim knjigama nađem Maretićev prepev „Pesme o Nalu i Damajanti“. Mala sivoplava knjiga iz kola Srpske književne zadruge nije uopšte ličila na onu iz sna, što me je samo učvrstilo u ubeđenju da nisam „otkrio“ nešto ranije viđeno pa posle zaboravljeno, već da je san bio „proročanski“. Šta god mislili o takozvanim vančulnim iskustvima, tek meni se sviđa da verujem u „prst sudbine“ koji me je dodatno usmerio od strasnog čitaoca ka posvećenom proučavaocu drevnih epova i povukao jednu nit koja se tokom decenija od rodnog Valjeva protegla, eto, sve do daleke Kalkute, gde mi je nedavno izašao jedan rad posvećen poređenju Ma­hab­harate sa našim epskim pesmama.

Bilo je u mom životu dosta uzbuđenja te vrste i na javi, kada bih, u Valjevskoj, a potom i u drugim bibliotekama ili knjižarama pronalazio dugo željene i otkrivao nove zanimljive knjige. Sada ih ima sve manje, a i sve ređe pohodim ta za mene nekada „sveta mesta“. Zapravo jedva da više i čitam knjige. U boljem slučaju listam ih na stolu ispred kompjutera i ispisujem iz njih podatke; u gorem, mrzi me da ustanem iz stolice i uzmem knjigu sa police, ako već mogu naći željeni podatak na Internetu. Ako se za popodnevni odmor u ležećem položaju povremeno i latim knjige, to je obično nešto stručno ili naučno, vezano za radove koje trenutno pišem ili za predavanja koja držim studentima. Tek u retkim prilikama izvan Beograda, u kući na planini ili negde na moru, iščitam od korica do korica neko delo lepe književnosti i osetim ono iskonsko uživanje u pisanoj reči koje me je ispunjavalo u mladosti. Bojim se da ga dobar deo mlađeg naraštaja neće nikad ni osetiti.

Eto, to je moja priča o bibliotekama i posebno o Valjevskoj biblioteci, lično obojena, ali svakako slična pričama mnogih nas Valjevaca, moga brata i drugih ovde prisutnih i odsutnih. Uprkos svemu, ponekad još uvek sanjam biblioteke svoje mladosti. Pri tom, doduše, nisam imao neko drugo ezoterično iskustvo, no ako je neko poverovao u moje vidovnjačke sposobnosti, ili bar deli sa mnom uverenje da se prave vrednosti povremeno mogu naći pod maticom pomodnih tokova, ali nikad do kraja ne potonu i uvek ponovo isplivaju na površinu, pridružiće mi se u predviđanju budućeg lepog i dugog života kako Valjevskoj biblioteci, tako i dragocenom izdanju sabranih dela Desanke Maks­imov­ić.

Aleksandar Loma

Čovek u biblioteci

Zima u biblioteci

Kad su se smrzavale knjige u gradskoj biblioteci,

sneg je vejao na stihove,

između stranica,

u crnim slovima,

pronašli smo zatrpanog našeg starog učitelja.

 

Šekspir je kod nas umro od prehlade,

Dostojevski je kod nas izdahnuo od

               zapaljenja pluća,

nisu ništa bolje prošli ni stari Grci,

iako su bili stari Balkanci

i dobro su znali kakve su kod nas zime.

 

 

Vilijam Batler Jejts kod mene na slavi

Beše uoči Svetog Jovana,

majka je spremala slavsko žito,

tog bogojavljenskog zimskog dana

celo popodne Jejtsa sam čitao.

 

U iskrenosti svojoj lirskoj

poveravao mi je jade ljubavne.

Draga mu stari. O zemlji Irskoj

raspredao mitove davne.

 

Ko prijatelju koji ga sluša

šaptao je pesnik slavan

Kelt beše – u njemu slovenska duša.

Protestant je – a pravoslavan.

 

Sutra, na našeg Svetog Jovana,

zauvek draga slika mi osta:

za slavskom trpezom, toga dana

i iz Irske smo imali gosta. 

 

Petar Pajić

Upišite svoj komentar