| Maj 2013

Profil i fi

autor: Dragan Todorović, novinar nedeljnika "Vreme"

Međunarodni sajam u Valjevu Donjem, na kome bilo raznog suvog voća i razne rakije, otvorio SNS Državni sekretar koji do juče Prezidentu viko „Izdao si Voju“, a sve aplauzom pozdravili svi Valjevski šimširi, kao i dupli SNS šišmir i Pevač Nale, koji, pošto vlast, neće čita električna brojila.

CC

Kao što se znade, Skupština Srbije je usvojila Izveštaj vlade Srbije o pr­egovorima sa Kosovom, što će re­ći da je i na taj način parafiran Sp­or­az­um sa Prištinom. Skupštinska većina, ko­ja je do juče ponavljala mantru Kavlovac – Kavlobag – Vivovitica, prešla je na no­vu, da je Ovo najviše što se moglo. Sk­up­št­inska većina, i to u punom sastavu, je bez ostatka podržala novo načertanije sv­ojih predvodnika, ovom prilikom ol­ič­enom u premijeru Dačiću,  da je prihva­ta­­nje Sporazuma sa Prištinom biti ili ne biti, ne samo za Sever Kosova, nego za ce­lu Srbiju, te da je to izbor između po­ni­žene Srbije, i one koja će biti jaka i sp­osobna da zaštiti svoje interese.

Svi su bili za novu realnost, pa i jedna nafrakana SNS poslanica ko­ja je iščitala sastav da Srbija mo­ra da se okrene budućnosti, a ne da ži­vi u mitovima. Poslanica sa farma st­ajl­in­gom, koja je sve vreme nameštala kosu, je bi­la tako usredsređena i upućena na svoj do­prinos opštoj stvari, da bi sa istim ža­rom čitala i da su joj poturili govor Ma­rka prodali ste Kosovo Jakšića, ali ne menja na stvari, Skupština je izglasala da je Sporazum najviše što se moglo. Da­kle, oni koji su trebali da obave nor­ma­­lizaciju odnosa sa Kosovom, koji su to je­dino mogli, to su, sva je prilika, obavili. I nema se tu šta prigovoriti braćo i go­spođe. Ima se prigovoriti, i o tome pr­egovarati, da li je ova kooperativnost vl­as­ti, sebe radi, ili Srbije radi. Jer ako je ova vlast za svoje „ustupke“ dobila Srbiju da je ona usavršava, jao smo ga svi mi, jer će svaki tupamaros i tutumrak, što je, da se ne lažemo, profil i fi nove vlasti, na os­novu kooperativnosti glede Kosova im­a­ti kredit da radi šta ’oće. A kad takav Profil dobije otvorena vrata da radi šta ’oće, nadajte se svi, što će reći svi smo mu ga najebali.

Naravno da nije bilo lako doći do­kle se došlo, malo podsetimo, na­ši su prvo odbili Ešton papir, svi se vratili kući, master Toma je tr­kn­uo da 3 x poljubi  aduta Putina, Dačić se sl­ik’o sa Kevin Kostner, svi se vratili u Br­isel u punom sastavu, kad tamo, svi sr­ps­ki zahtevi prihvaćeni. To je, u najkraće, značilo da su Srbi dobili Zajednicu sr­pskih opština, regionalni komandant po­licije Srbin, „Šiptarska čizma neće mo­ći da kroči na Sever“... Dakle, Sp­or­az­um parafiran, rečeno da to najviše što se moglo dobiti, da nismo priznali neza­vi­­snost Kosova, i da nastavljamo našu bo­rbu... da Srbija neće ostaviti svoj narod. Još rečeno, a što mnogo važno, jer se go­vo­ri o milijardama evra pomoći po do­bi­ja­nju Datuma, da Srpska vlast očekuje da će Ev­ropa ceniti njenu kooperativnost, te da će se to osetiti na ekonomiji i standa­rdu građana, u suprotnom svima sledi glad i čemer.

Naravno da parafiranje Sporazuma iz­azvalo reakcije, javila se Crkva, di­gle se Dveri, i Koštunica iz­aš’o napolje, Vučić i Dačić dobili mnogo pr­e­tećeih SMS poruka, samo Vučić, dok ni­je isključio telefon, izbroj’o 850 pretnji, i rek’o jednu mnogo dobru: Banditska Sr­bija neće pobediti pristojnu Srbiju. Vu­čić još rek’o da on nije izabran od na­roda da bude ratni poglavica, vojvoda Pr­eds­ednik dao intervju BA televiziji: Ja kl­ečim i tražim pomilovanje za Srbiju zbog zločina učinjenih u Srebrenici... Ja­v­ili se i Srbi sa Severa Kosova, po njima Ko­sovo je prodato, priznaju samo ustav Srbije, Vučić ih je podsetio da je sve to do­le što „brani ustav“ na budžetu Srbije, te da je spreman i na referendum o Sporazumu sa Prištinom, ali da po re­zu­lt­atu istog, u koji je siguran, Srbi sa Ko­sova prihvate da implementiraju dogovo­re­no. Dakle, braćo i gospođe to nam je, što nam je, više se nije moglo, ma šta ko rek’o, ova vlast je završila istorijski pos’o. Os­taje samo da se vidi šta će biti od tog po­sla.

Dakle, kad znamo čije je Kosovo, da vi­di­mo, braćo i gospoje, kome je osta­nu­la Srbija. Evo nekih prekorednih pri­mera sadašnjih i budućih baštinika naj­novijeg napretka: javljaju da je dole u Al­eksandrovcu, iz budžeta, da zapjevaju soj­ka Bekuta i menažerija, dato Tri miliona dinara, i to preko agencije menadžera po­moćnika ministra Saše, jerbo je mini­st­ar Mrkonjić obeć’o 130 miliona za mr­e­žu puteva. Lično sojka Bekuta, između dve pje­sme, poručila, da će se lično založiti da puteva bude. Jako, na dan Drugog srpskog us­tanka, u Milanovcu Gornjem, jopet iz bu­džeta, sojka Bekekuta pjevala samo za 840 000 dinara, ministri Mrkonjić i Ilić dobili plaketu zlatnu...

Za vikend, u Valjevu Donjem otvoren 10-ti i međunarodni Sajam privrede. Uz do­maće štandove sa razno suvo voće i raznu rakiju, bio i štand od prekodrinsku opštinu Rogaticu, sa suve divlje kr­uš­ke i nekoliko živih krompira. Sajam ot­vorio jedan što je do juče, lično Ni­ko­lić Tomislavu,  u Skupštini vik’o,  Iz­d­ao si Voju, a sad zemlju svoju! Gospodin je pre’stavljen kao državni sekretar mini­st­­arstva Regionalnog razvoja. Gospodin rek’o: Pozdravljam sve u ime Mi­ni­sta­rs­tva, i naravno u svoje lično ime, naše pr­isu­stvo potvrđuje naše opredeljenje da po­dr­žavamo sve inicijative, što će život po­dići na viši i uređeniji nivo... Svi ap­laudirali, prisutni SPS šimšir Gr­ad­onačelnik, SNS Hegel iz šimšira, ši­mšir sa ruke strogo predase Radoica R, onda šimšir Rajko K, koji izvršni ma­js­tor za kulturu               Valjeva Donjeg, i dupli SNS šišmir Pevač Nale, koji predsed­n­i­k na Upravni odbor od kulturu u Valjevu Do­njem, i koji kao takav, pošto on vlast, ne­će više na radno mesto čita brojila u na­šu Elektrodistribuciju...

Upišite svoj komentar