| Maj 2014

Zatvoren krug

Branko Vićentijević

Dvadeset je godina od pokretanja Revije Kolubara, 20 je godina od borbe za bolju Srbiju. Rezultat – Revija izlazi i danas, svekolika Srbija je zatvorila pun krug i vratila se u 1990-te 20. veka!

Za proteklih 20 godina beležili smo do­gađanja u Valjevu i Srbiji, mnogima bi­li trn u oku, mnogi su nas rado či­tali. Ipak, opor je ukus u ustima zbog sp­oz­naje da je propušteno, gotovo bačeno, 20 dr­agocenih godina u nastojanjima da se Sr­bija demokreatizuje, da se u njoj bolje ži­vi. Kao i u Valjevu…

Srbija je poslednje aprilske nedelju u 2014. dobila novu Vladu posle pr­ev­re­me­n­ih izbora na kojima je SNS (deo bivšeg SRS) ubedljivo pobedio ali njegov čelnik Al­eksandar Vučić nije imao petlju, a ni lju­de, da naprednjaci sami sastave Vladu. Pr­iče o navodnom jedinstvu, potrebi ši­ro­kog konsenzusa, reformama uz “krv, znoj i suze”, priče su za mačku o rep!

Srbija opet ima crveno-crnu ko­al­ic­i­ju na vlasti, što i nije iznenađenje. U ov­oj zemlji uvek su vladali radikali i ko­mu­nisti, ostalo su bili incidenti! Dva če­lna čoveka zemlje, predsednik Srbije i pr­emijer, Tomislav Nikolić i Al­eks­an­d­ar Vučić, saborci su vojvode Vojislava Še­šelja, predsednica Narodne sku­pš­ti­ne Maja Gojković, kao i pojedini mi­nis­t­ry, takođe. Njima uz bok je tobož pr­oev­ro­ps­ki reformisani Ivica Dačić, u 1990-tim jurišnik i portparol sada pokojnog Slobodana Miloševića (SPS). Beograd je za gradonačelnika dobio Sinišu Malog (SNS) posle dugo muka među na­pr­ed­nja­ci­ma ko će da “vodi tim jer jedan čovek ne mo­že da vodi glavni grad”.

Što se nas tiče, nisu oni, crni i cr­ve­ni, iznenađenje. Iznenađenje su neki, či­nilo se, normalniji – od Tanje Mi­šč­ev­ić i Kori Udovički, do Ivana Tasovca, Va­nje Udovičića i Srđana Verbića! A ko je sve eventualno učestvovao u tome da ih na­go­vori na ovo što su pristali, pitanje je na koje nije lako dati odgovor.

Dobar deo krivice svakako je na de­mokratama (DS, sada i NDS), koji su po­ve­re­nje naroda u ranijim mandatima pr­ok­oc­kali na najgori mogući način. Olupalo im se o glavu, olupalo nam se o glavu, nji­ho­vo njušenje sa socijalista, kao što će se ol­upati i Vučiću i naprednjacima! U ne­dr­ima guju gaje…

Zatišje

Posle izbornih rezultata na va­nr­ed­n­im parlamentarnim izborima, 16. marta, i najava promene gradske vlasti, uz mo­gu­ćn­ost apšenja onih koji su to navodno za­sl­užili, u Valjevu je tokom aprila bilo ču­dno zatišje. SNS se nije oglašavao, je­d­ina zakazana konferencija za novinare na­prečac je otkazana, zbog “zauzetosti” na­javljenih funkcionera (po naredbi od­ozgo), a Vladajuća Većina (dva V su na­re­če­ni sami napisali) se oglsila saopštenjem za javnost u kojem se grdi pop u potoku (de­žurni krivci su, dakako, mediji, koji pi­šu i o tome kako su pojedini odbornici što podupiru vlast sa gradonačelnikom St­ankom Terzićem iz SPS-a na čelu, za uz­vrat dobili posao u lokalnim javnim pr­eduzećima). Priopćeno je i o borbi za pr­euzimanje (od SNS) PU “Milica No­ži­ca”, gde je u epidemiji salmoneloze ob­ol­elo 57 osoba. Dokaz više da je u po­li­ti­čk­om obračunu dozovoljena i zloupotrena de­ce, što, naravno, niječu i jedni i drugi.

Nije teško naslutiti da je tvorac ta­kv­og priopćenja, ili bar ideje, bio po­mo­ćn­ik gradonačelnika Dragoljub Krstić iz GG Pobeda, koji, osim što plaća sudske ka­z­ne za vređanje novinara, od silnog po­s­la ne zna šta će sa sobom i pretsobljem!

Nesporno je da tu Vladajuću Većinu či­ne odbornici SPS, PUPS, JS, SDPS i PSS (!), Pokreta za Valjevo, DSS, URS, GG Po­beda,UG Novosrbijanci, GG Za Valjevo. Sp­orno je što niko nije stavio svoj po­tp­is na ta pisanija od saopštenja, a pr­ob­ra­n­im medijima pri­opć­enje je stiglo sa no­vo­tvorene mejl adrese vladajuca­ve­ci­na@g­m­ail.com. Veseli gradon­ač­el­nik, po običaju, ćuti!

Nismo baš skloni da poverujemo, mada nas to ne bi iznenadilo, da se u Valjevu, po na­redbi iz Beograda, prikrpi razvaljena ko­alicija SPS i SNS iako su obostrano pa­le teške reči i zaklinjanja da saradnje “u ovom obliku nikad više ne može biti”. Mo­žda će partneri u novoj ljubavi biti ne­ki drugi ljudi, tek u Srbiji je sve mo­guće.

Iz solitera na Titinom trgu objavljen je konkurs za postavljenje jedne od dve na­če­lnice gradskih uprava, a to mesto, vele, vi­đeno je za mlađanog SPS jastreba Acu Vu­jića Subotića, koji je sa mesta se­kr­et­a­ra kabineta gradonačelnika, gde je bio “ub­ačni elemenat” druga Draže, pr­ek­om­an­dovan u Gradsku direkciju za izgradnju i uređenje Valjeva. Ništa, dakle, od na­vo­d­ne ideje da se od dve gradske uprave opet n­ačini jedna, što bi bilo logično, te da Je­lica Stojanović obnaša vel’ku na­če­ln­icu.

Vujić Subotić je jedan od retkih no­vo­socijalista, što je prošao partijsku šk­olu u Dražinoj “ergeli” (Zemljotresnoj di­rekciji, dok je NNKZO tamo gazdovao) i do­bio posao. Uz njega, time se mogu po­hv­al­iti još Đorđe Milanović, sada vd di­re­kt­or Vidraka, Đorđe Pavlović, direktor Vodovoda, eventualno i poneko manje znan i eksponiran. Većina polaznika, ne­za­do­vo­ljna i razočarana, il je digla ruke od sv­ega, il je prešla u SNS. A tek tamo su li­ste čekanja podugačke…

Poplava

Kraj aprila doneo je velike padavine, pr­eko 60 litara po kvadratnom metru za 24 sata, pa poplave nisu mimoišle ni Va­ljevo i Kolubarski okrug. Vanredna sit­uac­ija proglašena je u Osečini zbog Ja­dra, Pecke i Lovačke reke, Mionici, gde su Godevac i drugi potoci napravili jad u Vr­ujcima i okolnim selima, te Ljigu, gde ja stradalao 16 od 26 seoskih mesnih zaj­edn­ica. Manjih problema bilo je u Laj­ko­v­cu, čep je bio pri ušću Ljiga i Toplice u Kolubaru. Tamnava i Ub su regulisani za­hvaljujući pomoći EU, pa je u tom delu Ko­lubarskog okruga ovoga puta bilo mirno.

U Valjevu su nagraisali oni što ob­ič­no uvek budu poplavljeni, stanovnici No­vog Naselja i Suvoborske ulice. Ovoga pu­ta potopljen je bio i Tešnjar jer se velika ko­ličina vode sa Kosančića venca slila niz Knez Jovičinu i druge ulice…

Specifična poplava viđena je koji dan ranije i u Hali sportova na ko­š­ar­ka­šk­oj utakmici Metalac-Partizan, koju su cr­no-beli ubedljivo dobili (Metalac je pre toga savladao Megu, uz poraze od FMP-a i Radničkog KG u gostima, a dobru ig­ru pružio je u 10-15 minuta sa Pa­rt­iza­n­om).

Zbog kondenza izazvanog posetom od oko 2.000 gledalaca, parket je postao kl­iz­av, pa je susret prekinut posle 17 sekundi, a radovi na njegovom osposobljavanju tr­aja­li su sat vremena!

U tih 60 minuta viđena je sva veličina kl­uba koji hoće u Jadransku ligu i or­ga­ni­zo­vanost UFK Valis, koji gazduje sp­or­ts­k­im objektima. Metalčevi redari nisu se me­šali u svoj posao, kao ni zaposleni u Ha­li sportova! Po terenu su se dupetali eko­nom Vesa Kojić i nekoliko dečaka po­ku­šavajući da prebrišu teren. Otvoreni su prozori i vrata, te je promaja učinila sv­oje.

Da ne grešimo dušu, Glavni Baja Va­lje­vski (Dragan Jeremić Poćuta) je zn­al­ač­ki odo parketom i izdavao naređenja sv­ojoj “kućnoj pomoćnici” Aleksandru Mi­jailoviću Bondu, vd direktoru Valisa. Ceh opet umalo nisu platili  novinari, ko­ji su, kao i pojedini gledaoci, jedva uš­li u dvoranu posle jednosatne pauze i se­denja po okolnim kafićima.

Kako bilo, Metalac svoju sudbinu u Superligi Srbije rešava na utakmicama sa Crnokosom u Kosjeriću i Borcem u Ča­čku, koje se, voljom žreba, igraju u sedam da­na. Ostajemo pri ranijim tvrdnjama, Va­ljevci nemaju ni tim, ni klub, za Ja­(d­)r­an­sku ligu, a zemunski trener Siniša Ma­t­ić treba da slavi što je smenjen “uprskos rez­ultatu”, pa je vruć krompir i nemoguću mi­siju preuzeo Vlada Đokić.

Upišite svoj komentar