| Novembar 2012

Vreme je za novu biblioteku!

Redakcija

Black diamond biblioteka u Kopenhagenu (ne mora baš tako...)

Black diamond biblioteka u Kopenhagenu (ne mora baš tako...)

Poodavno je otklonjena dilema da li je Valjevu i Valjevcima potrebna nova biblioteka.

Svakome iole razboritom znano je i to da je moguća nova i velika Valjevska biblioteka. Moguća je i u ovo ne baš lagodno vreme. Pisali smo s tim u vezi pa to opet ponavljamo:

Nedostaje, nažalost, volje u onih koji bi ponajpre trebalo da stanu na čelo tako krupnog poduhvata. Nedostaju im dalekovidosti i ambicioznosti, nedostaje odvažnost. Nema u njih vizije budućeg Valjeva i osećanja da je to i njihova velika lična šansa.

Ima, međutim, i te kako ima potrebe da se razjašnjava kakva da bude buduća velika Valjevska biblioteka za koju su urbanisti već rezervisali doličan prostor na desnoj obali Kolubare. U takve dileme zagledano je, evo, na naš podsticaj, troje arhitekata: Miroslava Petrović Balubdžić, Grozdana Šišović i David Maksimović. 

 

Izuzetna lokacija

Od konkursa ka realizaciji

Na arhitektonsko-urbanističkom ko­­­nkursu za "Priobalje sa novim gr­adskim trgom", koji je 2003. go­d­i­ne raspisala Opština Valjevo sa Dr­uš­tv­om arhitekata Valjeva i Društvom ar­hi­te­k­ata Beoograda, prvoplasirano rešenje op­redelilo je lokaciju za novu bi­bli­ot­e­ku naspram Doma kulture. Autori rešenja, Mi­roslava Petrović Balubdžić i Mi­ha­i­lo Timotijević, učestvovali su i u iz­ra­di planske dokumentacije koja je rađena u Di­rekciji za izgradnju Valjeva. Veoma je va­žno da objekat bude u okvirima planom za­datih gabarita. Mala spratnost od dve na­dzemne etaže ne dopušta narušavanje pr­irodnog ambijenta. Planom detaljne re­gulacije ova lokacija je ozvaničena tako da su stvoreni preduslovi za planiranje no­ve izgradnje.

Nedefinisani, zapušteni  prostor, na  desnoj  obali  Kolubare,  predstavlja iz­azov za razvoj novog centra grada. Ko­nc­e­pt formiranja trga između istorijske am­bijentalne celine Tešnjara i stambeno po­slovnog tkiva oslanja se na  postojeću ma­tricu blokova. Svečana aleja, na kojoj je re­gulacija objekta biblioteke, definiše bu­duću  izgradnju  prema  crkvi.

Biblioteka danas nije više zatvoreno mo­numentalno zdanje koje u svojim mr­ač­n­im depoima čuva znanje kao tajnu. PR­IS­TU­PAČNOST je glavna osobina koja obe­le­žava karakter savremenih čitaonica. Bi­blioteka danas treba da bude TR­AN­SP­AR­ENTNA OTVORENA KNJIGA koja sv­oj­i­m programom i komforom privlači po­te­ncijalne korisnike. Savremeni am­bi­jent treba da intrigira mlade i da po­ds­ti­če radoznalost. Sve to su razlozi da smo na konkursu za trg na desnoj obali Ko­lu­bare, za biblioteku opredelili izuzetnu lokaciju sa pogledom na park i reku.

Na novoj regulaciji, koja naglašava pr­avac prema crkvi, savremenu gradsku bi­blioteku definišu sadržaji mu­lt­if­un­kcionalnog centra sa knjižarom, iz­lo­žb­enim prostorom, prostorom za pr­ed­av­anja, elektronskom čitaonicom, kafeom. To će biti doprinos uvođenju duha novog vr­emena, i nov kulturni ambijent na ob­ali reke. Blizina Tešnjara i planiranog tr­ga, zaokružuju značaj novog gradskog sr­ed­išta.

Naspram Doma kulture, stogodišnja st­abla duplog drvoreda lipa odavno če­ka­ju valjevske književne događaje koji će ot­kr­ivati inspirativne prostorne  am­bi­je­nte.

Miroslava  Petrović Balubdžić

 

Živ i otvoren organizam

Biblioteke se danas projektuju dr­ug­ač­ije nego nekada. Iako su one i dalje me­sta gde se pre svega čuvaju i čitaju knj­ige, informatičko vreme je učinilo da se njihova funkcija proširi, pa je pr­og­r­am jedne savremene biblioteke mnogo ra­zi­jeniji i raznovrsniji. Ona, is­to­vr­em­eno, postaje i medijateka, sadrži ra­ču­na­rs­ke sale i višenamenske prostore za či­ta­nje i prelistavanje materijala u ne­f­or­ma­lnijem okruženju nego što je to model st­andardne čitaonice.

Biblioteke kao institucije se ot­va­ra­ju ka najširoj javnosti, pa je uobičajeno da objekat značajan deo svoje površine ot­va­ra ka javnom prostoru grada, tako da pl­atoi, holovi, tematska dvorišta ili te­rase objekta pozivaju građanstvo na sl­obodno korišćenje. Programski se os­mi­š­ljavaju celine namenjene deci, gde se os­im čitaonice, projektuju prostori za ra­di­onice, dnevni boravak za učenje kroz ig­ru, dečiji računarski centar i slično. Pr­ostori za predavanja, promocije i de­bate planiraju se fleksibilno i često tr­an­sparentno.

Uopšte, biblioteka se projektuje kao živ i otvoren organizam, koji može da pr­imi različite programe i da bude mesto gde se uči, ali i stvara, zabavlja, od­mara ili druži. Ona u mnogim sl­uč­aj­evima postaje najživlja institucija ku­lt­u­re jednog grada, naročito onda kada se ud­ru­že povoljna lokacija, dobar prostorni ko­ncept, arhitektura “skrojena po meri” i preduzimljiva i ambiciozna in­sti­tu­ci­j­a kao korisnik prostora. 

Grozdana Šišović

Upišite svoj komentar