| Novembar 2013

Sve bahara...

Branko Vićentijević

Oktobarska sednica Gradske skupštine u znaku “švajsovane ljubavi” socijalista i naprednjaka / Krenula nova kadrovska tumbanja  * Gradonačelniku Terziću (SPS) mediji zatamneli svetlu budućnost, prvom spikeru Jokiću (SNS) krivi koalicioni partneri za uspešniji rad parlamenta / Smena direktora u Ekonomskoj školi, Timotić umesto Tomića – “jezičko odeljenje” u Osečini * Zbog čega je KK Metalac jedina ekipa u KLS koja je u sve četiri utakmice KLS “nagrađena” tehničkim greškama

Posle letnjih krdžumanja i se­pt­em­ba­rs­kog odmora, oktobarska sesija Gr­ad­ske skupštine u Valjevu protekla je u znaku “švajsovane ljubavi” soc­ija­li­s­ta i naprednjaka. Sve je cvetalo i be­ha­ra­lo, čak i kadrovske smene, koje najavljuju da će SNS posle duge borbe “prsa u prsa” us­peti da od SPS-a otme svoj deo kolača vl­asti.

Konačno, na plati u Gradskom veću vi­še nije Vladimir Nikolić (SNS), koga je za­menio Saša Radosavljević, doskorašnji v. d. direktor Gradske direkcije za robne re­zerve i poljoprivredu. Direkcijom, koja se ponovo bavi samo robnim re­ze­rv­a­ma, što je, kažu, njen “zakonski okvir”, kao v. d. direktorka rukovodiće di­pl­om­ir­ani ekonomista Snežana Vasiljević, in­ače sekretar Gradskog odbora SNS.

Tu je viđen bio Nenad Kuzmanović, ko­ji je od DSS-a, preko Nove Srbije, stigao me­đu naprednjake, svojevremeno prvi di­re­ktor te direkcije. Al, nije mu se dalo. Po­stavljenju Vasiljevićke prethodila su uo­bičajena unutarstranačka kadrovska kr­džumanja u SNS-u, koja su ovoga puta, tv­r­de, povremeno poprimala dramatičan tok.

U Gradskom veću više nije ni Milojko Pa­ntić iz Pokreta snaga Srbije Bo­go­lju­ba Karića, koji je ostavkom predupredio sm­enu. Pantić je zapravo kolateralna št­eta opredeljenju da podrži Novu Srbiju i Ma­rka Živanovića Struju, koji su u vr­eme nedavnih žestokih obračuna SPS-a i SNS-a stali uz bok socijalistima iako su u skupštinske i ine klupe koalicije na vl­asti došli na predizbornoj listi na­pr­ednjaka.

Pantić kao “ostvaren čovek” nije že­leo da se o njegovom razrešenju glasa pred ko­ntrolorom, poverenikom SNS-a dr Mi­tom Markovićem, a odnos naprednjaka u koaliciji okarakterisao je kao težnju za “po­djebavanjem socijalista”. Na njegovo vo­lontersko mesto izabran je di­pl­om­ir­a­ni pravnik Aleksandar Markovski, koji je zaposlen u Višem sudu, trenutno bez na­ro­čitih izgleda da napreduje.

Ove rokade mogle bi da znače da će sa na­čelničkog mesta u jednoj od dve gradske up­rave biti pomerena Milena Đuričić, ta­kođe kadar SNS-a. Procenjuje se da bi mo­glo doći do njene rokade sa Stamenkom Sv­itlicom, koji sada vodi Odeljenje za ra­zvoj u toj gradskoj upravi.

Kadrovsko razmeštanje

Mihailo Milutinović Klomber još ni­je nigde ustoličen – nešto zbog toga što socijalisti ne bi da ga imaju “za vr­at­om”, a nešto i zbog toga što, čini se, ne­ma iskrenu podršku (dela) aktuelnog ru­kovodstva valjevskog SNS-a okupljenog oko poverenika Markovića. Nije po­st­av­lj­en za načelnika “njihove” Gradske up­ra­ve, nije smešten ni za načelnika KP Do­ma, nije prošao ni za direktora Valjevske fi­lijale RFZO…

Kako u praksi funkcioniše “st­ru­čn­o­st pre politike” pokazala je Slađana Ma­rk­o­vić, koja je opstala na mestu direktora Do­ma kulture. Bila je otpisana, spremljen je bio Dejan Bogojević, doskora u Pokretu za Valjevo, da je nasledi al se desio pr­eo­kr­et. Da li zbog njenih javnih nastupa i pa­ljbe po SPS-u u tzv. zaštiti SNS-a ili je “unutarstranačka komisija za procenu kv­aliteta mogućih kandidata” (u ne­po­zn­at­om sastavu) načinila pravi izbor, os­ta­je da se vidi. Tek, gđa Marković je uspela da poveže i radni staž na tom mestu jer je pr­ethodno, moguiće iz kujne SPS, bila po­častvovana rešenjem o prestanku v. d. ra­dnog odnosa zbog čega je tobož bila na bo­lovanju ali i radila kako CZK ne bi st­ao! Slično je bilo i sa Sašom Ra­do­sa­vlj­ev­ićem.

Pre svih njih, Zorica se Jocić, gotovo na belom konju, vratila na mesto na­če­ln­i­ce Školske uprave za Kolubarski i Ma­čv­an­ski okrug iako su joj početne ambicije bi­le daleko veće. Zamenila je po sili zak­ona penzionisanog Veroljuba Lazarevića (SPS), gimnazijskog profesora fizike.

Jocićka je imala zanimljiv razvojni put od učiteljice iz Markove Crkve do do­ktorke nauka, od DSS-a do SNS-a. Mn­ogi očekuju da će tek sada da “sabije rog­o­ve” pojedincima u stručnoj službi Šk­ols­ke uprave, koji su se, godinama unazad, d’izvinete na izrazu, baš bili ra­sk­ur­esa­li!

Ipak, teško da bi dr Zoka gazila po cr­venom tepihu da Žarko Obradović (SPS) nije ispunio obećanje dato Aci Jo­kiću (SNS) i mesto načelnika Školske up­rave namenjeno socijalistima ustupio na­prednjacima. Moguće je da je zbog toga led u odnosima dva koaliciona partnera u Va­ljevu i počeo da se topi. Ili možda so­ci­jalisti, sluteći skore izbore, pa­rl­am­en­tarne i lokalne, svesno puštaju na­pr­ed­njake da “ispostavljaju sve svoje (ka­dro­ve)” kako bi im to bio adut u kampnji, koju uv­eliko vode šoderišući i as­va­lt­ir­aju­ći na sve četiri strane sveta.

Ovde je kolateralna šteta Miloje Ob­re­nović, iz URS-a povratnik u SPS. Le­pom Miji je izmaklo ne samo mesto nač­el­ni­ka Školske uprave nego izgleda i mesto ok­ružnog prosvetnog inspektora, koje je up­ražnjeno odlaskom u penziju Dragiše Pe­trovića. 

Izveštaji

A kad je o prosveti reč, matematičar Du­ško J. Tomić (NS) konačno je smenjen sa me­sta direktora Ekonomske škole, a pos­tav­ljen je informatičar Goran Timotić (SPS). Sad, kako to biva, Dušku pri­ši­va­ju sve i svašta, a za Timotića ne kažu da je svojevremeno, za vakta Mike Jokića, po­čeo da radi bez fakultetske diplome, da su mu sada svi lojalni pomagali da po­lo­ži državni ispit e da bi bio imenovan. Da je Odeljenje te škole u Osečini pr­etv­or­io u “jezičko odeljenje”, gde po kazni idu an­t­iprotivni – od Duška J. Tomića do dr Ve­sne Matić, koja je to, doduše, odbila. Da Duško Rakić (DS) nema pun fond ča­so­va, da Dara D. Teodosić Markovski ne­po­tp­un fond časova dopunjuje u Lajkovcu.

Dušku se J. Tomiću, uz eventualne gl­up­osti koje je direktorujući od 2001. m­og­u­će i počinio, o glavu obilo i to što je to­lerisao gafove kolega, među njima i Ti­motića (detalji su ipak za nadležne or­ga­ne gonjenja), koga pojedini valjevski me­di­js­ki dobošari sada predstavljaju kao sp­as­io­ca Ekonomske škole!

Oktobarsku sednicu su, uz pun an­ga­ž­m­an nezavisnog odbornika Ljubomira Br­ad­i­ća, koji se vratio u GG Pobeda, ob­el­ež­i­li izveštaji o radu, takorekuć polaganje ra­čuna, gradonačelnika Stanka Terzića (SPS) i “prvog spikera” Mihaila Jokića (SNS). Ništa novo i njišta posebno u nji­ma nije bilo. Stanko po definiciji pr­eopširan, o svemu bi svaki detalj da po­novi, uz video prezentaciju. Ipak, oc­ene kako su mediji, uprkos mnogo toga ur­ađ­enog, plasirali uglavnom incidentne si­tuacije, te da na tzv. projektno fi­na­ns­ir­anje u gotovo svim oblastima “nije bilo ža­lbi”, najblaže rečeno ne stoje! Gr­ad­on­ač­elnik očito priznaje samo sud svoje Pa­rtije i tu pomoći nema.

Drug Mika je zaslužan za sve što je va­ljalo u radu gradskog parlamenta, to mu je valjda i posao, za ono drugo krivi su ko­al­icioni partneri. Ko je tu koga saplitao sve ovo vreme od majskih izbora 2012. zna­no je iz naših ranijih tekstova. Da Jokić mo­že štošta da uradi “gore, u Beogradu”, mo­že. Šta će uraditi, videćemo. 

Tehničke greške

KK Metalac je u novoj sezoni KLS st­ar­tovao kako smo i očekivali, bleđe no što su mnogi mislili. Dve pobede u Va­ljevu (OKK Beograd i Sloga), dva poraza u gos­tima (FMP i Vojvodina), uz igru koja ne obaćava naročit boljitak. Brine, me­đu­t­im, to što su Valjevci jedina ekipa koja je u prva četiri kola bila “nagrađena” bar je­dnom tehničkom greškom. Od ukupno šest, četiri su dosuđene predsedniku Du­šku Đukanoviću, koji i dalje sedi uz klupu i trenerima onemogućava da rade svoj po­sao, a dve kapitenu Đukanu Đukanoviću, ko­ji se posle utakmice sa FMP-om u Železniku na pres konferenciji iz­vi­nuo saigračima i navijačima. Te tehničke gr­eške su, u utakmicama koje su iz­gu­blj­ene, gotovo preokrenule rezultat i od­re­di­le pobednika. Loše je i to što među ig­ra­čima Metalca ima još kandidata za sl­ično “priznanje”.

U FK Budućnost treneri se opet me­njaju. Posle Vladice Petrovića, Milan Ci­ga Petrović preživeo je samo Mi­on­i­cu i poraz od 0:4, sada su na klupi Saša Đo­ković, Zoran Milisavljević i Vlada Ta­dić. Igra u derbijima sa ubskim Jed­in­st­vom (1:0) i Slogom  iz Požege (1:1) na Pe­ćini, uz sve boljitke, ne uverava da Bu­dućnost ima tim za prvo mesto i Srpsku li­gu.

Valjevske odbojkašice su u višem ra­ngu startovale sa tri pobede, uspešnije od superligaša Železničara, koji se os­la­nja na igračice van Lajkovca. ORK Me­talac je u višem rangu uspešno startovao sa izgledima da ostvari cilj i izbori za­cr­tani plasman rang. 

VŠK 2005 je sada u Prvoj ligi ce­nt­ra­lne Srbije, gde se našao i VŠK Sveti N­i­k­olaj posle ispadanja iz Prve lige Sr­bije. U te dve ekipe nastupila su čak (!) če­ti­ri igrača iz Valjeva! Krušik je ostao “u po­tesu”, mionička Ribnica je istupila iz ta­kmičenja, Ub i ljiški Spartak pr­ež­iv­lja­vaju, Tužna slika šahovskih zbivanja u Ko­lubarskom okrugu…

Upišite svoj komentar