| Oktobar 2013

Kafanski azbučnikZa glavnu valjevsku ulicu

Zdravko Ranković

Prve kafane u današnjoj Karađorđevoj ulici otvorene su ubrzo po njenom prosecanju, na početku druge polovine 19. veka. A najranija evidencija o njihovom postojanju je iz 1863. godine. Prema tom svedočanstvu, na novom beogradskom putu, kako se ova ulica zvala sve do pred kraj 19. stoleća, postojale su četiri takve institucije. Tri su svrstane u prvu, najvišu klasu, a jedna u drugu donoseći vlasnicima zavidne prihode. Vremenom se njihov broj uvećavao, sve više su se međusobno razlikovale, takođe i kvalitet usluga što su tamo pružane.

Karađorđeva ulica je, bar kad su kafane bile u pitanju, sve do kraja 19. veka držala primat u odnosu na druge varoške ulice. Od tada to prvenstvo pripada ulici koja je najpre nosila ime kralja Aleksandra Obrenovića a od Vidovdana 1915. zove se Ulicom vojvode Mišića.  

Ovim pregledom su, inače, obuhvaćene kafane u valjevskoj Karađorđevoj ulici koje su postojale do kraja Drugog svetskog rata.  

Balkan

Hotel u središnjem delu Karađorđeve ul­ice (broj 64), na mestu ispred sadašnjeg zd­anja Skupštine Grada Valjeva. Najpre vl­asništvo braće Grozdanović (izdat u za­kup Milutinu Dojčinoviću), potom  pr­ip­adao braći Stanimirovićima pa u pr­ol­eće 1938. godine Dragomiru Miroviću. U vremenu 1926-38. «Balkan» je bio iz­na­j­m­ljen Vlastimiru Stefanoviću. Za vreme Dr­ugog svetskog rata držao ga Dragiša Vi­tezović. Dojčinović, prvobitni zakupac «Balkana», bio je izvesno vreme u doba ok­upacije 1915-18. predsednik Valjevske op­štine i potom prinuđen da se odseli u Be­ograd.

Utvrđeno je 1899. godine da bi za ev­en­t­u­­alne vojne potrebe u «Balkanu» moglo da se smesti 30 ljudi a u njegovoj štali 10 ko­nja. Procena iz 1916. kazuje o trostruko ve­ćem kapacitetu – 100 ljudi i 30 konja. On­ovremenoj okupacionoj vlasti nije bio po volji naziv «Balkan» pa je prema vlas­ni­ku preimenovan u «Stanimirovića ka­fa­na».

Zapamćeno je i to da je «Balkan» imao «do­bru kujnu sa solidnim cenama i dosta ab­onenata (sudije, profesori...), četiri so­be za izdavanje», a u dvorištu «štalu za vo­love i konje pošto su tada zaprege bile os­novno prevozno sredstvo».

Salonsko tamburaško društvo «Čika Lju­ba», što ga je osnovao valjevski gimna­zi­jski profesor Stevan Kolar, prvi svoj ko­ncert imalo je «u prostorijama gostio­ni­ce Milutina Dojčinovića», 17. februara 1902. godine. Bivalo je u tom prostoru i ponekih pozorišnih izvedbi; Va­lje­vc­i­ma se tamo u aprilu 1903. predstavio ko­mi­čar Vlada Prizrenac. U novembru 1907. go­dine «Politika» je, pak, pisala o šk­oli igranja što je onda organizovana u toj ka­fani. Pokatkad su u «Balkanu» prire­đi­vane i bioskopske predstave. A ispred ka­fane je dugo bila stanica za autobuse.

Za vreme velike epidemije tifusa pe­gavca, u zimu 1914-15. godine, oboleli su ho­spitaliztovani i u tom prostoru. Tada su u hotelu «Balkan» boravile i hrabre bo­lničarke Flora Sends iz Engleske i Am­erikanka Simonds.  

Posle nacionalizacije, preduzete iza Dr­ugog svetskog rata, «Balkan» je 7. jula 1954. pretvoren u Dom omladine. Srušen sre­dinom 60-ih godina.

Beograd

Nalazio se na uglu Karađorđeve i Ha­jd­uk Veljkove gde je prethodno bila kafana «M­ali Beograd». Vlasništvo Spasoja Ra­do­v­ića, rodom iz Gornje Vranjske kod Bi­le­će, koji je prethodno izvesno vreme radio u Americi. Umro je 1931. godine.

Radović je u proleće 1927. srušio «Ma­li Beograd» i već u leto 1928. godine, pr­e­ma projektu inženjera Milorada Ba­bi­ća, bilo je podignuto novo zdanje. Ce­lo­k­upan posao izveli su braća Vujovići, Ri­sta i Lazar, valjevski preduzimači, takođe doseljeni iz Hercegovine. U prizemlju se nalazila kafana sa pratećim prostorom, a na spratu sedam soba koje su većinom izdavane. Uostalom, «Beograd» je u po­če­tku bio registrovan kao hotel, za on­ov­re­me prilike moderan i pristojno op­re­m­ljen.

Klasifikacijom valjevskih hotela i ka­fana iz maja 1938. godine hotel «Be­ogr­ad», vlasništvo Spasojeve supruge Save Ra­dović, svrstan je u drugu kategoriju, me­đu još 18 tako rangiranih ugostiteljskih ra­dnji u gradu.

Posle Drugog svetskog rata «Beograd» je nacionalizovan (1949) i nakon izvesnog vremena ustupljen Ugostiteljskom pr­ed­uzeću «Sloga». Krajem 50-ih i početkom 60-ih godina u toj kafani se nalazila i bi­letarnica obližnje «Streline» auto­bu­­ske stanice, locirane u Hajduk-Ve­ljk­ov­oj ulici.

Pošto je 2003. godine, otkupom od «Sloge» vraćen Radovićima, «Beograd» je iz­najmljen jednoj banci za njeno poslovanje.     

Bife Mihajla Popovića

U maju 1938. godine nalazio se u Ka­ra­đo­rđevoj 129. Svrstan tada u treću, najnižu kategoriju. Nije imao dug vek; ne spom­i­­nju ga popisi valjevskih kafana iz 1936. i 1942. godine. 

Građanska kasina

Gostionica na nekadašnjem Sr­eć­ko­vi­ća imanju, ugao današnjih ulica Ka­ra­đo­rđ­eve i Vojvode Mišića, gde je sada Bi­bl­io­teka. Nju je 1888. godine vodio Đorđe Ba­bić Šapčanin.

Sagrađena je polovinom 19. veka i dugo pr­edstavljala najprostraniju i najotmeniju, najugledniju kafanu u varoši, bila je sastajalište onovremenih valjevskih in­telektualaca. U «Kasini» su povremeno pr­iređivana javna predavanja; sedmog ok­tobra 1890. o tome «Kako se pišu novine» kazivao je Živko M. Romanović. Or­kan­iz­ov­ani su i koncerti, politički zborovi, za­b­ave i igranke a pri kraju toga stoleća i prve škole modernih igara (vodili su ih Todor Ristić i Blagoje Jovanović). Još ra­nije, 80-ih godina 19. stoleća, igrane su ta­mo i poneke pozorišne predstave. Pu­tuj­ući fotograf M. Šnapek, kad je dolazio u Valjevo, imao je u «Kasini» svoj at­elje. Jovan Pavlović, zubar iz beograda, ko­ji se povremeno takvim poslom bavio i me­đu Valjevcima u oktobru 1890. je izabrao „Kasinu” za svoju ordinaciju.

Izvesno svedočanstvo o ovoj kafani pr­edstavlja i novinski oglas u «Va­lje­vs­k­om glasu» od 20. avgusta 1889. godine: «Go­st­i­onica KASINA I-og reda u Valjevu, na ug­l­ednom mestu, izdaje se pod kiriju od 1. no­vembra za jednu ili više godina na dan 10. septembra ove godine javnim nadmetanjem pred istom kafanom, gde se i uslovi mo­gu videti».

Početkom 20. veka «Građanska Kasina» je bila pretvorena u poštu. Za vreme ne­ma­čke okupacije u Drugom svetskom ratu, um­esto iseljene pošte, otvorena je kafana «Stara Pošta». Sudija Milenko Jo­va­no­v­ić je pisao da je Gestapo to uradio «sebi za ra­zonodu, šetačima na uveseljavanje, ote­če­stvu že na sramotu, a ugostitelju Rajku Ma­tiću na polzu». Od Jovanovića je i sv­ed­očenje iz 1943. godine da u toj kafani «dve pevačice pevaju na smenu sevdalinke, na daire, i nemačke šlagere, na harmoniku».

Firmu «Građanska kasina» nosila je u novembru 1942. kafana Radisava Matića u Čika Ljubinoj ulici br. 2; «Kasina» je, pak, bila jedna ondašnja krčma u Knez Mi­hailovij ulici.   

Dva lafa

Mehana Todora Đorđevića, sa štalom. Mo­gla je 1899. godine radi vojnih potreba da primi 30 ljudi i 10 konja. 

Evropa

Nekadašnja kafana, na neparnoj strani Karađorđeve ulice (raskrsnica sa Da­ni­lovićevom), u koju se ulazilo sa ugla, pr­eko tri stepenika. Tu se izvesno vreme na­l­azio stan radničkog pokreta. Njen vla­sn­ik je 1908. godine bio Joca Vla­di­mi­ro­v­ić a vodio je Sreten Dučić. Docnije, ta zg­rada je služila za stanovanje.

Gostujući u Valjevu u januaru 1909. go­dine, pozorišna družina Stojana La­zi­ća je u toj gostionici igrala «niz svojih predstav». Svojevremeno je u «Evropi» (od je­senio 1911. godine) «Abrašević» imao st­alnu pozornicu.  Nju je onda opremio mo­ler Adam Čitaković koji je na zavesi naslikao kovačkog radnika pored nak­ov­nja­. Posle Prvog svetskog rata tu se «na­sta­nilo» Valjevsko studentsko diletantsko pozorište «Nušić» (radilo 1920-23).

Nekoliko zgrada među kojima se nala­zi­­la i «Evropa» otkupio je 30-ih godina dr Radomir Raca Stefanović i sagradio so­pstveni dispanzer. Na tom mestu je sa­dašnja kafeterija «Korner». 

Zanatlija

Krčma u Karađorđevoj 187, vlasništvo Vo­jislava Grozdanovića. Radila za vreme Dr­ugog svetskog rata. 

Zora

Mehana sa štalom, vlasništvo Ma­ri­n­k­a Milićevića. Mogla je 1899. godine da pr­ihvati, u slučajevima vojnih potreba, 30 ljudi i pet konja.

Uz Milićevićevo ime je u Azbučnom sp­isku glasača Opštine Valjevo, urađenom početkom 1899, ubeleženo da mu je za­nimanje «prostitut». U onovremenom Va­lje­vu jedini pripadnik te «profesije». Ve­rovatno da je takvom Marinkovom po­s­lu bila prilagođena i njegova «Zora». 

Kod Balaća

Nekadašnja kafana kojom se u vremenu oko 1900. godine završavala Karađorđeva ul­ica. Zvala se tako po prezimenu svoga so­pstvenika. Tamo su zimi priređivani «kr­ompir-balovi», skoro redovno «oboga­ćivani» tučama. 

Kod našeg čoveka

Kafana u Karađorđevoj 12, vlasništvo Zlatomira Markovića. U februaru 1942. go­dine komisijski je rešeno da bi je tre­ba­lo «zatvoriti iz higijenskih razloga». 

Mala zora

Krčma u Karađorđevoj 195, vlasništvo Le­posave Grbić. U maju 1938. svrstana u tre­ću klasu. Radila i za vreme Drugog sve­ts­kog rata. U februaru 1942. godine komi­sij­ski je utvrđeno da bi je trebalo «zatvo­ri­ti iz higijenskih razloga». 

Mali Beograd (Beograd)

Nekadašnja gostionica i kafana na ug­lu Karađorđeve i Hajduk Veljkove ulice, gde je docnije sagrađena kafana «Beograd». Kr­ajem 19. veka vlasništvo Bogdana No­va­ko­vića, potom Stamenka Petkovića. Iz­da­v­ana je uglavnom u zakup, početkom 20. st­oleća u njoj je najduže radio Vasa Jo­va­no­vić. Uz tu kafanu Petković je držao pe­ka­ru, prodavnicu i lokal u kome su bivale zanatske radnje.

O njenom nevelikom kapacitetu kazuje in­formacija iz 1899. prema kojoj je u slu­ča­ju vojnih potreba mogla da prihvati sv­ega 10 vojnika. A prema proceni okupaci­o­ne vlasti iz 1916. godine, u «Malom Be­og­radu» je moglo da se smesti 20 ljudi i 10 ko­nja. Može biti da je u tom međuvremenu ova kafana unekoliko bila proširena.

Sačuvao se i jedan opis «Malog Be­og­ra­da»: «Bila je to stara, prizemna i trošna zgrada, sa prostranom salom na dva st­u­ba, koji su držali tavanicu i čitavu kr­ov­nu konstrukciju. Na centralnom stubu go­dinama su stajale gusle, kao drevni mu­zički instrument. U kafanu se ulazilo iz Ka­rađorđeve ulice, tako što se silazilo niz jedan ili dva stepenika, jer je pod u njoj bio niži od uličnog prostora bar za po­la metra! Zato se događalo da prilikom vel­ikih kiša voda sa ulice prodre u njenu un­utrašnjost, pa su kelneri morali u ko­fa­ma i lavorima da je izbacju napolje...»

Povremeno su u «Malom Beogradu» organizovane igranke i posela.

«Mali Beograd» je njegov novi vlasnik, Sp­asoje Radović, srušio u proleće 1928. godine.  

Markovića kafana

Nalazila se u Karađorđevoj ulici br. 188, na njenom raskršću sa Hajduk-Ve­ljk­ov­om, do nekadašnjih vojnih artiljeri­js­k­ih kasarni. Sagrađena 1908. godine. Vl­as­n­ik je najpre bio Miloš Marković (umro 1934), zatim Pavlija Marković, a 1942. go­di­ne u tom svojstvu je upisan njen sin Mi­lo­je Marković. Predak Markovića se u Va­lje­vo doselio iz okoline Prijepolja, na­jp­re su držali neku kafanu u blizini «Gr­and-hotela».

Prema klasifikaciji valjevskih ka­fa­na i hotela iz 1936. Markovića kafana je pripadala drugoj klasi, tako je bilo i u maju 1938. godine.

U februaru 1942. komisijski je ocenjeno da bi je trebalo «zatvoriti 20 dana – dok se ne uredi spolja i unutra».

Nacionalizovana 1948. godine.

«U Markovića kafani – sećao se Bo­ri­slav Vujić – pored pića moglo se dobiti i je­lo. Oni su držali abonirce, a moglo se do­biti jelo i za prolaznike. Posle otva­ra­nja fabrike Vistad, za inženjere i druge st­ručnjake kuvalo se jelo u kafani, a mo­mak bi u podne odneo ručak u fabriku. U kafani je bilo mesta za oko 60 osoba, a u ma­loj salici za još sledećih 35. Na zab­av­a­­ma je moglo da se smesti i po 200 osoba, jer se i mala sala za te prilike otvarala».

Zgrada u kojoj je nekada bila M­ark­ov­i­ća kafana srušena je 1967. godine. 

Mehana Riste Jeremića

Spadala je u četiri najstarije kafane «na novoprosečenom drumu beogradskom». Sv­rstana 1863. godine u prvu klasu uz opis: «Dobrog je stroja, nova, od tvrdog ma­terijala, kafana, meana, pet soba, podrum i ar ima». Vlasniku je u vreme popisa va­lje­vskog stanovništva iz 1862. mesečno do­nosila prihod od solidnih 14 talira.

Ne zna se sudbina ove kafane posle Je­remićeve smrti, 1868. godine.  

Mehana Tanasija Tase Marinkovića

Sagrađena sredinom 19. veka. U popisu va­ljevskih mehana i njihovih vlasnika iz 1863. godine o njoj je kazano: «Dobrog je st­ro­ja, nova, ima kafanu, lebnu furunu, če­ti­ri sobe, ar i podrum». Svrstana tada u dr­ugu klasu. Mesečno je, prema popisu sta­no­­vništva iz 1862, vlasniku donosila zn­atnih 14 talira.

Ne zna se pod kojom je firmom i u čijem vlasništvu docnije radila. 

Milan Matić Lukavčanin

Sve što se o ovoj mahani zna svodi se na novinski oglas njenog vlasnika Mi­la­na Đ. Matića, objavljen u beogradskom «Vi­delu» 29. oktobra 1882. godine:

«OBJAVA. Moju novo-ozidanu mehanu u Va­ljevu, u novoj ulici, na kojoj je firma 'Mi­lan Matić Lukavčanin', otvorio sam i sn­a­bdeo je svim potrebama za putnike, gde će svaki biti zadovoljan i uslugama i ce­no­m».  

CC

Narodna gostionica

Kafana na uglu ulica Karađorđeve i Vu­ka Karadžića. Pripadala  je najpre adv­oka­­tu Mirku Radovanoviću i njegovim nas­led­nicima, a 1899. godine bila vlasništvo mehandžije Đorđa Tomaševića. Radi ev­en­tualnih vojih potreba mogla je onda da pr­ihvati 20 ljudi a takođe i 10 konja jer je im­ala sopstvenu štalu. Dvostruko veći kap­acitet ove kafane (40 ljudi i 20 konja) uči­nio se proceniteljima iz 1916. godine.

«Narodnu gostionicu» je u jesen 1908. vodio Milisav Vidojević

 Nju je 1936-38. godine posedovao Mi­l­oš Paraćinac, tada je svrstavana u drugu klasu.

Srušena pred Drugi svetski rat da bi ub­rzo na tom mestu bio sazidan hotel «Ce­nt­ral». 

Petrograd

Kafana, vlasništvo Milana Đo­rđ­ev­i­ća-Gentića, dobijena u miraz ženidbom sa Anđom, od njega mlađom 15 godina. Os­um­nji­čen je 1865. godine za učešće u nekakvim finansijskim špekulacijama i osuđen na četvorogodišnje robijanje. Do­cn­iji imalac – Aleksa Bogdanović čijih su če­tiri sina bili masoni.

«Petrograd» je sagrađen sredinom 19. st­oleća, naspram današnjeg zdanja Gradske sk­upštine (četvrta zgrada u nekadašnjem nizu od Ulice Vuka Karadžića prema Da­ni­lovićevoj). Uz podatak iz 1863. da se ova ka­fana nalazila «na novoprosečenom dr­umu beogradskom» stajao je i opis: «Dobrog je stroja, nova, od slabog materijala, kafana, meana, ar, šupa i šest soba». Svrstana je onda u najvišu – prvu klasu. Procenjeno je 1862. godine da vlasnicima donosi rek­o­rdan mesečni prihod u iznosu od 25 talira.

Tu je, prema proceni iz 1916. godine, moglo da se smesti 100 ljudi i 30 konja. Iz toga vremena je i nalog o promeni naziva «Petrograd» u «Kafana Grozdanovića».

„Podrum” Velimira Beljića

U maju 1938. godine nalazio se u Ka­ra­đo­rđevoj 15. Svrstan tada u treću, najnižu kl­asu.

Odlukom Okružnog načelstva od 1. septembra 1943. uzet za izvođenje nastave uč­enicima Državne mešovite građanske đk­ole. 

Posavina

Kafana koja je krajem 19. veka vlasnički pripadala Aleksi Bogdanoviću. Do­cn­ije vlasništvo braće Matića (oko 1908. go­dine; tade je vodio Cvetko St­eva­no­v­ić), zatim Zorke Stefanović. Nalazila se na parnoj strani Karađorđeve ulice, is­pr­ed sadašnjeg Gradskog trga.

Imala štalu i u slučajevima vojnih po­treba mogla je 1899. godine da prihvati 20 ljudi i 10 konja. A iz 1916. je procena da je u «Posavini» moglo da se smesti 100 lj­u­di i 30 konja.

Svrstana je 1936. u najvišu prvu klasu, a u maju 1938. godine u nižu (drugu) katego­ri­ju. Za vreme Drugog svetskog rata «zauzeta od strane nemačke komande».

Rudničanin

Bife u Karađorđevoj 67, vlasništvo Živorada Filipovića. Radio je za vreme Dr­ugog svetskog rata. 

Sunce (Kod Sunca)

Nekadašnja kafana na uglu Ka­ra­đo­rđeve i Vuka Karadžića ulice, dijagonalno od sadašnjeg «Centrala», sagrađena sredinom 19. stoleća. Prvobitni vlasnik Di­mi­trije Obradinović, docnije vlasništvo Marinka Matića (oko 1890-95), Đu­ka­na Đukanovića (oko 1900) pa Milojka Top­a­l­ovića (od 30-ih godina 20. veka). O Ob­ra­dinoviću je u svojim «Zapisima starog Be­ograđanina» pisao Kosta Hristić: «Čika Dika Obradinović, pitom i vazda na­smejan starčić, u plavim čohanim čak­ši­rama i džubetu, belim, vunenim čarapama, jemenijama na nogama, fesom sa plavim sv­ilenim kićankama na glavi i izreckanim krugom od hartije povrh kićanke».

Prema opisu iz 1863. godine, ova kafana je bila dobrog «stroja, nova, od tvrdog ma­terijala». Uz kafanu imala je i pet soba, po­drum i ar (štalu). Prema ondašnjoj kl­asifikaciji spadala je u prvu klasu. U po­pi­su valjevskog stanovništva, rađenom 1862, procenjeno je da ova kafana donosi vl­asniku mesečni prihod od rekordnih 25 ta­lira.

Posle srpsko-turskog rata iz 1876. godine tu su izvesno vreme bili nastanjeni oficiri, među njima i narednik Ži­v­oj­­in R. Mišić. Budući vojvoda je docnije o tome svedočio u svojim «Uspomenama».

Procenjeno je 1899. da bi radi vojnih po­treba kafana «Kod Sunca» mogla da pr­imi 30 ljudi i 10 konja. Dvostruko veći ka­pa­citet (60 ljudi i 20 konja) utvrđen je pr­ocenom iz 1916. godine.

Svrstavana 1936. i 1938. godine u treću kl­asu.

A u februaru 1942. komisijski je oce­nje­­no da bi je trebalo «zatvoriti iz hi­gi­jenskih i tehničkih razloga».

Nekoliko godina (1957-59) tu se na­la­zi­lo Dečje odeljenje Gradske biblioteke.

Zgrada nekadašnje kafane «Sunce» sru­še­na je 1969. godine da bi na tom mestu bi­la podignuta Robna kuća «Beograd». 

Hercegovina

Vlasništvo Koste Kašikovića. Sv­rs­t­avana 1936. i 1938. godine u valjevske ka­fa­ne druge klase. Za vreme Drugog svetskog ra­ta «zauzeta od strane nemačke komande».

Kašiković je pripadnik porodice ko­ja se u Valjevo doselila iz Hercegovine (ok­olina Ljubinja). Za vreme Drugog sve­ts­k­og rata bivao je u opštinskoj upravi Va­lje­va.

 Central

Hotel na uglu ulica Karađorđeve i Vu­ka Karadžića. Sagrađen pred Drugi svetski rat umesto trošnog zdanja «Narodne gostionice» (otvoren 21. marta 1941). Vla­snici – Krsta Pašić i Zarija Pe­ne­z­ić, kafedžije, oba posle Prvog svetskog ra­ta doseljeni iz Užičkog okruga. Najpre su ra­dili kao zakupci «Zlatibora» u Ulici vo­jvode Mišića.

Za vreme rata, već u julu 1941, «Ce­ntral» je za svoje potrebe zauzela nemačka ko­manda. A neposredno posle rata kori­sti­le su ga vojne vlasti naše države i Ra­dio odeljenje Gradskog Narodnog fronta.

Nacionalizovan u maju 1948. godine, kad i «Grand-hotel», na osnovu odluke Gr­adskog narodnog odbora Valjevo. Potom u vlasništvu Ugostiteljskog preduzeća «Sl­oga». U jesen 1990. «Central» je pretvoren u magazin «Đovani» ali ni to novo i ne­prirodno stanje nije bilo dugog veka.

(Iz knjige u nastajanju «Valjevo – Grad i­ ljudi»)

Upišite svoj komentar