| April 2014

Martovski ushiti

hroničar: Ljiljana Kecojević

Ubedljiva izborna pobeda SNS-a / Sud u Strazburu odbio žalbu rezervista / Vlasnici „Elinda“ vraćaju imovinu / Povika na branu Rovni u sadejstvu nauke i pravoslavlja / Drogirani vatrogasac / Nina Radić pobednica Susreta flautista / „Valjevo koje nestaje“ / „Valjevke“ u Beogradu / Povest o glumcu Veci Andriću

1 Naprednjaci tvrde da je vanredna sednica Gradske skupštine, na kojoj su smenjeni svi njeni kadrovi, bila nelegalna i oč­ek­uju uvođenje prinudne uprave.

4 U gradskom čitalištu predavanje isto­ri­­čarke Dragane Lazarević Ilić o Va­lje­vu kao vojnom i bolničkom centru u do­ba Velikog rata * Tribina o Tešnjaru kao fi­lmskom gradu.

5  Odmah po stupanju novog Zakona o saob­ra­­ćaju M. M. iz Rajkovića na licu mesta ka­žnjen zatvorom od 30 dana za vožnju u to­ta­lnom pijanstvu od 2,11 promila alkohola u krvi * U Valjevskoj gimnaziji predavanje ar­hi­tekte Milana Maksimovića o ul­o­zi i funkciji arhitekture u savremenom dr­uštvu.

7 Novootvoreno dvojezično odeljenje Va­lje­vske gimnazije i Istraživačku sta­ni­­cu posetio nemački ambasador Hajnc Vi­lhelm * U Gimnaziji koncert sopranist­ki­nje Ivane Grujić,  pijaniste Svetozara Ča­nića i violiniste Pavla Čanića.

8 U čast Dana žena za Valjevke pozorišna pr­edstava „Sabrana dela Viljema Še­ks­p­ira“ Gradskog pozorišta iz Bečeja, a u La­jkovcu koncert grupe „ S vremena na vr­eme“ * U RTS emisiji „Trag“ kazivanje o sl­a­v­nim Nenadovićima iz Valjevske nahije au­torke Tatjane Manojlović.

10 Jednodnevni štrajk valjevskih zdravstvenih radnika u znak protesta zbog uv­ođenja solidarnog poreza na plate svih ra­dnika javnog sektora * U Muzičkoj šk­oli  Susreti flautista „Tahir Ku­le­no­v­i­ć“­ sa stotinak učenika i studenata ovog in­strumenta iz Srbije i susednih zemalja. Me­đu najmlađim flautistima najbolja Ma­ri­ja Obradović iz Valjeva.

11 Mina Radić, studentkinja flaute iz Va­ljeva, sveukupna pobednica Su­sre­ta  flautista „Tahir Kulenović“ * Od Mi­ni­s­tarstva prosvete u Valjevo i Osečinu st­­igli mali autobusi za prevoz đaka pešaka.

12 U Valjevu uhapšen D. Ć. sa 400 grama he­roina pripremljenog za prodaju, zbog čega je već bio četiri godine na ro­bi­ji * U Centru za kulturu tribina jednoduš­n­ih skeptika prema izgradnji vodoprivr­ed­nog sistema Rovni. Najavljena je kao sad­ejs­tvo nauke i pravoslavlja i „naučno ogo­lje­nje laži prevarnog anti-narodnog pr­oj­ek­ta uz učešće najznačajnijih srbskih pr­o­f­e­sora i doktora nauke“.

13 U Nedelji svesti o mozgu, čije poten­ci­jale malo poznajemo i koristimo, u Va­ljevskoj gimnaziji zanimljivo predavanje neurologa dr Gorana Mitrovića o po­re­mećajima spavanja * U Tehničkoj školi iz­ložba origamija, tradicionalnih jap­an­skih kreacija od papira, učenice Da­ni­je­la Mitrović.

14 Prvog dana predizborne tišine Gr­ad­ska skupština sa novom vladajućom ve­ćinom bez trzavica donela odluke o do­bi­tnicima priznanja za Dan Valjeva i pre­os­talim kadrovskim rešenjima, kao i  pro­g­r­amima javnih ustanova i preduzeća * S mn­ogo dobrih razloga baš u svečanoj sali ne­kadašnje Valjevske banke predstavljena le­pa fotomonografija „Povest jednog gl­um­ca - Veroljub Veca Andrić“. Koliko nam ne­dostaje Veca sa svojom ogromnom energi­j­om i entuzijazmom, toliko nedostajemo i sa­mima sebi, njemu nekad slični.

15 Sa svečanosti polaganja zakletve ma­rt­ovske klase vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka u Valjevu odjeknula izjava Ljubiše Dikovića, načelnika Ge­ne­ralštaba Vojske Srbije,  o mogućoj obnovi obaveznog služenja vojnog roka. Mi­ni­st­a­rstvo odbrane istog dana demantovalo bi­lo kakve naume za ponovno uvođenje obave­znog vojnog roka.

16 Republički izbori i u našem kraju pr­ošli prema očekivanjima. Ub­edlj­i­va podrška Srpskoj naprednoj stranci i nje­nom lideru Aleksandru Vučiću za koje je  gla­salo više od 50 odsto birača:  Ub 64, Mi­onica 57,7, Ljig 56, Osečina 53, Valjevo 49 i Lajkovac 48 odsto. SPS  stekao od 10 do 20 odsto glasova dok su DS i Nova DS  is­pod cenzusa u Ubu, Mionici, Osečini i Lji­gu. Mioničani su validno poverenje uk­aza­li samo SNS-u i SPS-u, Osečanci još i URS-u.

17 Uprava Valjevske bolnice odlaže pr­i­k­ljučenje na gradski toplovod, iako za to raspolaže češkom donacijom od 600.000 evra. Bolnici je i ponuđena snižena cena priključenja na Gradsku toplanu pr­eskupa * U Valjevskoj biblioteci veče uz knj­­igu Milorada Radojičića „Valjevo koje ne­staje“.

20 Na Dan Valjeva svečana akademija sa ur­učenjem nagrada zaslužnim građanima: kardiologu dr Danici Mil­osav­ljev­ić, Slobodanu Radovanoviću,  doktorantu Gr­ađevinskog fakulteta iz Dupljaja, svest­ra­nom stvaraocu Dejanu Bogojeviću, u domenu kulture i informisanja Svetosavskoj om­ladinskoj zajednici Valjevske eparhije, Sp­ortskom društvu „Magleš“ i vatrogascu Vladislavu Milivojeviću, dugogodišnj­em davaocu krvi * U Poljoprivrednoj šk­o­li veče sa orijentalistom prof. dr Darkom Ta­naskovićem o Arapskom proleću i turskoj politici na Balkanu * Na Me­đu­na­ro­d­ni dan sreće udruženje „Umetnost življenja“ mamilo osmehe i zagrljaje na Gradskom tr­gu.

21 Vatrogasac V. M. iz Valjeva uhvaćen sa se­dam grama heroina za sopstvene po­trebe * U Valjevskoj gimnaziji bogata video pr­ezentacija prvog veka ove škole * U Va­lje­vu počeo Međunarodni košarkaški turnir za kadete.

24 Obeležena 15. godišnjica  NATO bo­mb­ardovanja. Na Valjevo je palo 200 bo­mbi, 150 na „Krušik“, troje je poginulih i 50-tak povređenih * Odlukom Pr­iv­re­dn­og suda slovenačke firme „Parteh“ i „Me­di­vak“, kao i beogradski „APP inženjeri­ng“ moraju da vrate najveći deo stečajne im­ov­ine „Elinda“ * U solidnoj konkurenciji  „Pa­rtizan“ i ove godine pobednik Ko­ša­rk­a­škog turnira za kadete.

25 Međunarodni sud u Strazburu odbio ža­lbu rezervista za isplatu ratnih dn­evnica sa obrazloženjem da nisu isko­ri­stili sva  sredstva u domaćem pravosuđu. * Go­ran Gocić predstavio valjevskim čita­oc­ima roman  „Tai“ za koji je dobio NIN-ovu nagradu.

26 Najboljom medicinskom sestrom u Sr­biji proglašena Biljana Gavrić sa in­tenzivne nege u Valjevskoj bolnici * Pr­ose­čna februarska plata u Valjevu 37.800 di­nara. Najniža je u Ljigu od 23.000, skoro up­ola niža od republičkog proseka.

27 U prepunom Centru za kulturnu de­ko­nt­aminaciju u Beogradu predstavljena knj­iga Zdravka Rankovića „Valjevke“. Dobar po­vod za lepo i razgovorno okupljanje Va­lje­vaca i prijatelja * U Gimnaziji tribina o Srbiji na početku Drugog svetskog rata sa is­toričarima dr Stanislavom Sr­et­eno­vić­em i prof. dr Momčilom Pavlovićem * Na Svetski dan pozorišta predstava „Čo­r­ba od kanarinca“ u režiji Bojane Lazić.

31 Valjevac Vladan Đokić novi trener KK „Metalca“.

Očekivani izborni trijumf naprednjaka. Sada natenane čvare novu vladu, uz ravnomerno dozirana privođenja naprasno uhićenih kriminalnih zverki i razobličenih državnih lopova i mešetara. U međuvremenu, obični ljudi bez stranačkog identiteta i potpore žilavo nastavljaju borbu za porodično preživljavanje, zadovoljni i samo time da sačuvaju  zdravlje. Zdravo smo obradovani neopozivim urankom proleća. Samo nas priroda još nije izneverila svojim cikličnim uskrsnućem s kojim svet oko nas iznova izgleda prijatno mesto za život a ljudi bliski i dragi.

Upišite svoj komentar