| Avgust 2012

Izvođači, i podizvođači

Branko Vićentijević

foto; Radio Patak

foto; Radio Patak

Kako je opravljena koalicija od 40:11 u Gradskoj skupštini / Ko je u Sali i oko nje na konstitutivnoj sednici napravio atmosferu skandala na granici tuče dok GG Pobeda nije ugurao u vlast / Kadrovanje tek počinje, mnogi suču brkove / FK Budućnost dobila novu upravu, KK Metalac novog trenera / In memoriam: Petar Ćosić (1937-2012)

Valjevo je dobilo novu vlast, a ve­ći­nu u Gradskoj skupštini čini 40 od­bornika koalicija SPS-PUPS-JS-SDPS (11) i SNS-NS-PSS (11), sa GG Po­beda (8), DSS (3), URS (3), Pokret za Va­ljevo (3) i SPO (1). U opoziciji je 11 od­b­ornika DS (9) i LDP (2). To je, biva, ep­ilog dugih pregovora i čekanja na su­db­i­nu Srbije iz Beograda, gde je paralelno ra­zgovarano o novoj Vladi Srbije. No­vi­na je, preslikana po vertikali, da su iz­vo­đači radova bili socijalisti (SPS) i na­prednjaci (SNS), koji su, svako sa svoje st­rane, pored predizbornih ko­al­ic­io­n­ih partnera, kačili podizvođače radova.

SPS se lako dogovorio sa “svojima” (DSS, URS, Pokret za Valjevo i SPO), a SNS sa Pobedom, da bi potom krenula ig­ranka u kojoj se nije znalo ko pije, a ko tr­eba da plati račun. Socijalisti su što-šta progutali naprednjacima, pa i dr­uga Miku Jokića za predsednika Gradske sk­upštine, ali su na sve načine po­ku­š­a­v­­ali da eskiviraju Pobedu, koja se u ne­k­om trenutku pregovora “otkinula” i iš­la sama na divan u SPS. Tu su “zabili pr­st u oko” socijalistima tražeći na kv­o­tu najmilije im destinacije u javnim pr­ed­uzećima, poput Vodovoda ili brane Ro­vn­i!

SPS je Pobedi presudio sa “no pa­sa­ran”, SNS se saglasio, na VTV gostovali Đo­ša (Đorđe Milićević) i dr Doca, pred ka­merama potpisan sporazum o spasu Va­lje­va. O imenima, rekoše njih dvojica ta­da, nije bilo govora, to će sve biti go­to­vo za 15 minuta pred početak sednice. A i tice na grani su znale da je ukl­op­lje­no i 15 odsto sledovanja Novoj Srbiji (NS) jer je Marko Struja Živanović sa­va­tavan po Andra Savčića sve do „Še­rv­u­da”, podeljena funkcionerska mesta… Po­bedin odbornik Ljuba Bradić je te no­ći na atrese razne, među njima i no­vi­na­rs­ke, slao SMS-ove o izdaji dr Docinoj uz završnu poruku “sve ćemo to na Sk­up­št­ini razvaliti”.

Ono što se potom dešavalo na ko­nst­it­utivnoj sednici gradskog parlamenta ni­je do sada viđeno. Atmosferu na ivici sk­andala i tuče, sve dok u vlast nije ug­urana i Pobeda, ne pamtimo, a ono što je preživeo dr Dobrivoje Grujičić, pr­eds­ed­nik Gradskog odbora SNS i odbornik, ne bismo poželeli ni najvećem dušmanu!

 

TV prenos

Sve je počelo „meko”, Krlovim za­ht­ev­om da se obezbedi TV prenos, a po po­sl­ov­­ničkoj odredbi o obezbeđivanju ja­vn­os­ti u radu (kao da to neizostavno p­od­ra­zu­me­va TV prenos). „Njegovo veličanstvo, Ep­a­rhija valjevski” (tako je pre­dse­da­vaj­u­ći Aleksandar Marinković, drug Leka Džo­kej iz PUPS-a, najavio pozvanog a od­su­tnog vladiku Milutina, koji je od­as­l­ao izaslanika protu Milovana Teo­van­ovi­ća) dade pauzu. Dok je ekipa VTV-a mo­nt­ir­ala opremu za prenos, naprednjačka ko­al­icija zaposede malu salu Gradske sk­up­št­ine za dodatne konsultacije jer je tu naj­više “smrdelo”.

Najpre Bradić, koji će se potom, vele, dv­aput “i tečno, i sočno” izraziti u lice dr Doci da ovaj nije mogao da se lako ob­ri­še, a potom još jedan mlađi gospodin, za koga se jedino zna da nije odbornik, na­srtaše i na Sretena Lazarevića, od­bo­rnika NS. To uteravanje u koaliciju GG Po­beda potrajalo je, a šta se zapravo do­g­o­dilo bilo je jasno onog trenutka kada je iz male sale, crven u licu k’o da je oš­ur­en, izleteo Vita Mitrović Hegel. Jedva su ga savatali niz stepenice, vratili u od­aje gornje, a kod izbora funkcionera bi jasno da je njemu namenjeno mesto za­me­ni­ka gradonačelnika preusmereno Krlu (Dr­agoljubu Krstiću) iz Pobede! Po želji dr­uga Mike i uz njegovu svesrdnu pomoć!

Docnije je sve išlo “po planu B”, drug Mi­ka autoritativno izreče javnu op­om­e­nu i sebi što je pogrešan listić kren’o u proceduru za izbor članova Gradskog veća, komada devet plus gradonačelnik St­anko Terzić (SPS) i zamenik mu Kr­st­ić po službenoj dužnosti. Mikin za­me­n­ik je drug Jovan Lukić, najavljen k’o le­kar, a on sam veli da je mašinbravar. Na varoškim sajtovima oglašavaju se ob­av­e­šteni, pa vele da Jova ima „samo osam ra­zreda”, da je plaćeni većnik Vlada Ni­ko­lić (SNS) kuvar (a ne grafički di­za­jn­er sa diplomom iz Hajdelberga), da je Đo­ša počeo kao konobar, pa preko Za­ječ­a­ra i Više poljoprivredne, na va­lje­vs­k­om odjelu Megatrenda dogurao do dipl. ek­onomiste! Okreni, obrni, sve bivši đa­ci druga Mike iz elitne Ekonomske šk­ole (tu obavezno ubrojati i neizbžnog NNKZO, Dragana Jeremića Poćutu, koji je iz Okružne direkcije „pao” na Gradsku di­rekciju i za četiri dana sagledavanja pr­oblema svičio da je treba kadrovski oj­ačati, pa preveo vozača Miću „Až­da­ju”!).

 

Kadrovanje

Od direktora javnih preduzeća i us­ta­no­va promenjeni su Slobodan Pavlović u Vi­draku, sudarili mu se odbornički ma­nd­at i fotelja, odnosno Milan Matić u Gr­adskoj direkciji. U Vidrak postavljen Ja­nko Gagić (SNS), koga baš “hvale” na gr­adskim sajtovima. Njega bivši so­ci­ja­l­i­sti druga Mike iz kolektiva pr­it­is­ka­ju da opravi preraspodelu kadrova, pa da i Grobljanska uprava dobije nazad one ko­ji su od toga već umeli da naprave bi­zn­is. U Direkciju je, zbog hitnosti i va­žn­os­ti, morao NNKZO lično, što i nije lo­še - nije više odbornik! Ostali di­re­kt­ori će tek doći na red za smenu, možda tek po isteku mandata. Trenutno, naj­vi­še „duva” u Toplani, za koju se niko i ne ot­ima, a kandidati su  Miroslav Rasulić, Miloš Alimpijević i Ivko Stojković. Po­l­et je DSS ustupio Pobedi e da bi Pr­le Adžić namirio račune sa Miodragom Ćo­sićem, koji ga je svojevremeno isterao s posla ali je Sud, po Adžićevoj tužbi, „stao na drugo stanovište”. 

Elem, na najvećim mukama sada je St­an­ko Terzić, koji je kao gradonačelnik na­j­avio da neće prihvatati svakojake po­nu­đene saradnike. A Gradsko veće sa­st­av­lje­no od uglavnom nekompetentnih po­jed­i­naca, pa mora biti rebalansirano sa još dva komada. Za pomoćnika mu se, uz već vi­ćenog Selimira Manojlovića (SPS), sp­remaju Saša Isidorović Fortuna (SPS), trenutno valjevska Buba Morina za izbeglice i g. Rajko Kondom Mi­li­nk­ov­ić (SNS), bivši policajac i medijski magnat u gašenju. Videli od druga Mike, pa i oni zaposedaju odaje na prvome sp­ra­tu. Opšti pičvajz, d’ izvinete na izrazu!

Kadrovanje se nastavlja, tol’ko je od­ma­klo da je sednica planirana za 31. jul od­gođena do u kolovoz, ne zna se koji… Do­d­atni razlog je taj što drug Mika in­sistira na izmenama Statuta Grada kako bi, pod firmom preciziranja obaveza fu­nkcionera, upodobio gradonačelnika St­anka, usput i zamenika mu Krla! A vri i kod naprednjaka, čeka se šta će reći Da­rko Glišić, koji je kumu Aci Vučiću ob­ećao jedno, a desilo se drugo, pa sučim će sada pred Miloša! Moguć je i svilen ga­jtan za dr Docu, a da li će ga eventualno za­meniti „valjevska Jorgovanka (dr ZJ)” ili neko drugi, tek će se videti. Čeka se, na­vodno, i da Vučić dodeli funkciju Aci Jokiću kako bi relaksirao odnose u st­ranačkom vrhu SNS i lakše zavodio red u bazi, pa i u Valjevu. Javna je tajna da je drug Mika svoje želje i partijske vi­zi­je ostvarivao preko mlađeg brata Alekse na šta ni Darko, a pogotovo dr Doca, ni­su imali odgovor.

Tek, Zorica Marković, k’o šefica ka­b­ineta bivšeg gradonačelnika, sprema se za direktorku Zavoda za zaštitu sp­om­en­i­ka kulture, dr srpskog jezika Zorica Jo­c­ić (SNS) i mr fotografije Voja Jo­va­no­v­ić (URS) slove za kandidate za na­če­ln­i­ka Kolubarskog upravnog okruga (u toj va­ri­janti bi Lepi Mija – Miloje Ob­ren­ov­ić, povratnik u SPS sa mirazom od dr Za­vena der Hazarjana), sadašnji okružni na­čelnik, sišao sprat niže u Školsku up­ravu za dva okruga, Kolubarski i Ma­čv­an­ski); Živoradu Jankoviću izgleda pr­op­ala kandidatura za direktora Centra za ku­lturu (opcija su dve mlađe dame od ko­jih je jedna dipl. ekonomista)…

Sve u svemu, ova koalicija (doduše bez DSS, URS i Pokreta za Valjevo), čak i pojedini foteljaši u njoj, već je vi­đe­na 2004. za vakta Dobrog Doktora, dr Jo­va­na S. Tomića (NS), neposredno i ub­ed­lji­vo izabranog gradonačelnika. Tada je ko­nstituisanje trajalo (preko) godinu da­na, Dragan Bogdanović Lolin i sada pok. Dragan Vasiljević Vaske su DD otkazali po­slušnost ne želeći u koaliciju sa ko­mu­nistima i socijalistima, ali je stvar sp­asao dr Boba Gvozdenović zbog čega je bio isključen (po drugi put) iz SPO! Gi­ne­kolog lake ruke je, potom, zajedno sa Mi­škom (Miloš Alimpijević, PSS), iz­ma­kao kvorum, pa je Vlada Srbije ras­pu­st­ila SO Valjevo i uvela prinudnu up­ra­vu! Mlađani Đoša je opozvan sa fu­nk­ci­je zamenika predsednika SO Valjevo kada je uhvaćen u krivolovu da uz apanažu sa na­rodne grbače služi civilni vojni rok u Centru za socijalni rad! Zamenio ga je dr­ug Selko, dotle u Opštinskom veću.

 

Sportske novosti

FK Budućnost je dobila novo ru­ko­vo­ds­tvo – Skupštinu vodi gradonačelnik Te­rzić, a Upravni odbor novinar Milan Mi­linović (VTV), doskorašnji sportski di­rektor kluba. Uz njega, tu je i Dragan Il­ić (Radio Valjevo, Sportski žurnal), pa se ne pamti takva “objektivnost” no­vi­nara koji prate Budućnost. Ilić je, na­kn­adno, ko “zamrz’o status” ali sada, sa za­kašnjenjem, gura fuziju Budućnosti i Vu­jić vode. Za to vreme, Krušik se na mi­ru priprema za Srpsku ligu, gde su još Vu­jić i lajkovački Želja, dok će Bu­du­ćn­ost u zoni Drina morati da se rve i sa ub­skim Jedinstvom, lajkovačkim Za­dr­ug­ar­om, Osečinom, mioničkom Ri­bn­ic­om…

Žurnal je pisao kako je nadležno ša­ba­č­ko tužilaštvo pokrenulo istragu po­vodom “dogovorenog” rezultata po­sl­ed­nje­njeg kola zone Drina u Vladimircima, Je­d­instvo-Krušik 1:1. Sve bi bilo lepo da Vladimirčani, uz ostalo, ne čuvaju „la­scivne” SMS poruke ljudi iz Bu­du­ć­nosti, koji su, kao i Krušik, nudili sl­ič­ne usluge! Viši (okružni) tužilac u Ša­pcu je Zoran Obradović Zos, član Up­ra­vnog odbora Budućnosti! Najstariji va­ljevski fudbalski klub je prvenstvo iz­gubio na svom terenu, na Pećini, i sa tom činjenicom se treba pomiriti!

KK Metalac je angažovao novog tr­en­era Dragana Gagija Nikolića (40) iz Be­og­ra­da, koji je do sada vodio Ušće, Mladost (Zemun), Proleter, Tamiš i Radnički sa Cr­venog krsta. Novi tim i novi stručni št­ab će tek biti formirani, a po ob­ičaju najavljuju se borba za Superligu Sr­bije i napad na Jadransku ligu. Bumo vi­d­li…

Sportsko Valjevo se oprostilo od be­og­radskog fubalskog trenera Petra Ćo­sića (1937-2012), koji je 1969. u Drugu ligu Sever, u SFRJ, uveo FK Metalac ge­n­e­raciju: Ladavec, Popović, Ve­li­mi­rov­ić, Petković, Perović, Brajović, Ž. Jan­ko­vić, Prodanović, Đurić, Đurica, Pa­un­ov­ić, Lazić, Tešić, Mašić, Mirjačić, Be­gović, Milosavljević, N. Janković, Ob­ra­dović… preuzeo je na polusezoni, kada je klub bio drugi na tabeli. Posle os­va­ja­nja prvog mesta u Srpskoj ligi, sa šest bo­dova više od Prve iskre iz Bariča, ko­ju je vodio Mile Kos, kroz dvostruku po­bedu nad Hajdukom iz Kule ostvaren je dr­ugoligaški san. Ćosić se i na taj na­č­in kandidovao da stane uz rame Škobe Fi­lipovića i Bebice Miloševića, koji su za valjevski fudbal ponajviše uč­in­i­li u njegovoj novijoj istoriji.

Upišite svoj komentar