| Avgust 2014

Starleta i doktori

Dragan Todorović, novinar nedeljnika "Vreme"

AV i naprednjaci i dalje imaju teranje. I u Valjevu se desilo teranje, Srpski junaci goloruki nasrnuli na Žene u crnom. Kako ih je pustilo iz pritvora, očekuje se da junaci budu kažnjeni titulom Doktora za napad na nemoćne žene.

CC

Kako stoje stvari, a stoje, Ovo ne da ne uz­miče, nego se neuzastavljivo okreće i ubrzava. Ovaj jbn Napredak! Ima i cr­no na belo. U boji takoreći. Po istraži­va­nju agencije Faktor plus, koja treba li re­ći lider u ta istraživanja, 64 posto građana Srbije podržava aktivnosti Vlade. Go­sp­odin Pervij, skraćeno AV, dobio prosečnu ocenu 4,1. Ministri ni blizu. Direktor na tu Agenciju, koga bi pod hitno i direktno, kao i tih 64 posto građana koji podržavaju napredak, trebalo priključiti na bu­džet, veli da je očigledno da je On lokomotiva koja vuče, i da On nosi rejting! Pa ja.

Ima još toga crno na belo, i u svim fa­rbama. Pervij AV se baš raspis'o, 'nako baš autorski. Baš po svi sl­ob­o­d­ni srpski mediji. Samo se još nije javio u Kekecu i Veseloj svesci, da se spreme Čo­ba­nov Star i Hello. Pervij AV decidiran, i tek će bude, da je Vlada ispunila Deset od Je­danaest stvari koje je obećala, te da je tako re­alizovano točno 92 posto plana, i to uprkos poplavama koje su nas pogodile. Pervij AV po svi slobodni serbski mediji još ja­vlja da moramo pobediti sebe i svoje loše na­vike, da Srbija mora počne da radi, da rad bu­de glavna ideologija... Nema čovek šta za­me­ri. Jedino ako sve to nisu, a sva prilika da jesu, jevtin marketing i ostale trice i ku­(r)čine.

Da jeste tako potvrdio je i Niški cirkus, što će reći javna sednica Vlade na dan početka Prvog svetskog rata. Sve bilo pozorište, od kolektivne vožnje au­tobusom, kojim prilikom omiljeni mini­st­ar Vulin sa Pervij AV igr'o šaha, Doktor Ne­bojša mog'o samo da gleda, do pesme Da­či­ća u povratku. Vrhunac bila ta javna sednica sa ručnim glasanjem, koju je direktno pr­e­nosilo Vaše pravo da znate sve. AV kao sm­en­io neke direktore javnih preduzeća, i gl­e­de međunarodne pozicije Srbije, te zahteva u odnosu na krizu u Ukrajinu, rek'o zanim­lji­vu stvar, da ćemo balansiramo braćo i go­s­pođe, jerbo nećemo uništavamo ekono­mi­ju da bi nas drugi tapšali po ramenu. I re­k'o još jednu kojom se sve objašnjava: Uk­ol­iko mora da dođe do promene naše poli­ti­ke, to će morati neko drugi da obavlja! Pa ne­ka Zapad vidi kuj će ako Pervij AV obuče sv­oje Staro odelo! Čerez toga nema brine, ve­sti koje slobodni srpski mediji donose ka­žu da su Strane diplomate jedinstrvene u po­hvalama srpskim reformama! Dakle, Pe­rv­ij AV može mirno odmori 2,5 dana na Bo­rskom jezeru, valjda će to neko direktno pr­en­osi. Pošto će sigurno prenose najavljenu re­kapitulaciju o 92 posto ispunjenih obe­ća­nja, te to novo cirkus AV putovanje po AV je­vropskoj Srbiji, kojom prilikom će zakuca poverenje u On i reforme.

Na drugoj strani život. U Vrnjačkoj ba­nji zaposlenima umesto plata nude gr­obna mesta u kompenzaciju. Si­nd­ik­at „14 oktobra“ iz Kruševca, gde nema ni­ka­kve kompenzacije, protestno deli radni­ci­ma obroke iz kontejnera. Predsednik IO SNS, sin Radomir Nikolić, veli da „ljudi um­eju da budu nezadovoljni ako ne dobiju me­sta za koja veruju da im pripadaju“...

Na temu se javila i starleta, ili šta već, Blondi. Veli da i ona završila „neki menandžment“, i to tako što joj je jedan Jak čovek rek'o da je inteligentna, br­zo kuca na trelefonu, te da bi bilo šteta da nema diplomu. I dobila diplomu, diploma je kući, ali nema pojma šta je završila. Za­to gospodin Stefanović, Mali i Šapić zn­aju šta su doktorirali. Ta ne bi bila gos­po­da, i ne bi bili na funkcijama, da ne zn­aju. Pervij AV može da potvrdi ovu teoremu, da nema druge razlike između starlete i nje­govih doktora.

Još da se javi da FK Novi Sad pozv'o u goste fudbalsku reprezentaciju „Na­ro­d­ne republike Lugansk“. Iz Luganska odgo­vo­­rili da će se rado odazvati, obavljaju se­le­kciju tima za meč na gostoljubivom sr­ps­k­om tlu. Ima i da počasni gosti Zaječarske gi­tarijade, gde predsedava AV menager Sa­cha, „kontroverzni“ bajkeri „Noćni vukovi“, koji će lično od menager Sacha dobiju klj­učeve Zaječara. Jutros sabajle Vaše pravo da znatre sve javlja da limun  5x skuplji od ba­nana. A to da strane diplomate jedinstvene u pohvalama srpskim reformama, to je već redovna vest.

Evo malo i nadgradnje, koja tako prirodno izlazi iz napredne baze. Suđenje go­spodinu Počuči, koji, sa mesta port­pa­rola Antiterorističke jedinice MUP-a, po­ziv'o na linč Žena u crnom, odloženo, je­rbo mu advokat, koji u ovom procesu nije ne­ophodan, na odmoru. Posle nekoliko dana u pritvoru, iz zatvora puštena četiri junaka optužena za napad na Žene u crnom u Va­lje­vu, tokom Marša za Srebrenicu. Junaci su, sa obeležjima „Četnici Valjeva“, golo­ru­ki nasrnuli na Žene, pevali i junačku pe­smu „ Oj Pazaru, novi Vukovaru/ Oj Sj­en­i­ce, nova Srebrenice“... Tokom saslušanja op­tuženih, koji zajedno sa junak braćom sa ko­jom su kidisali na žene imaju, kako up­uć­eni vele, jedno 100 godina robije za razna ju­n­­ačka dela,  policija morala da pruži za­š­ti­tu zameniku javnog tužioca, zbog agresiv­no­sti i pretnji optuženih junaka... Suđenja će svakako bude, jer Srbija je nepovratno na ev­ropskom putu... što bi moglo da izađe i na to da ovi junaci dobiju titule Doktora.

Za kraj da se parafrazira Basara: Šta je to u srpskom seratorstvu, što ga tera u st­alno veliko sranje. Možna bi jedna na­nogica bila rešenje, nanogica za AV gl­a­vu, plus jedna grose kolektivna nanogica za Srbija tintaru!

Upišite svoj komentar