| Februar 2013

Vreme je za novu biblioteku!

Milenija Marušić, arhitekta

Poodavno je otklonjena dilema da li je Valjevu i Valjevcima potrebna nova biblioteka.

Svakome iole razboritom znano je i to da je moguća nova, u to i velika Valjevska biblioteka. Moguća je i u ovo ne baš lagodno vreme.

Nedostaje, nažalost, volje u onih koji bi ponajpre trebalo da stanu na čelo tako krupnog poduhvata. Nedostaje im dalekovidosti i ambicioznosti, nedostaje odvažnost. Nema u njih vizije budućeg Valjeva i osećanja da je to i njihova velika lična šansa.

Ima, međutim, i te kako ima potrebe da se razjašnjava kakva da bude buduća velika Valjevska biblioteka za koju su urbanisti već rezervisali doličan prostor na desnoj obali Kolubare.

O tome piše arhitekta Milenija Marušić.

Valjevska biblioteka

Sećanje na staru (postejeću) i viđenje nove

Poštovani i dragi Zdravko Rankoviću,

šaljem Vam ovaj tekst, više kao lično pismo upućeno Vama. U tekstu su, videćete, ug­lavnom lični utisci o staroj i predlozi za NOVU biblioteku.

Želim pre svega da Vam kažem da me zadivljuje Vaša impresivna osa­mn­aes­to­go­di­š­nja borba za NOVU biblioteku u Valjevu koju vodite preko Revije "Kolubara", od kada je počela da izlazi, i čije sve primerke i sama imam u svojoj kućnoj biblioteci.

Sećanje/šezdesete (umesto uvoda)

Uzimanja prvih knjiga iz Gradske bi­bl­­ioteke, smeštene u prizemlju tada, či­nilo mi se, povisoke stambene zgrade nose i prve neizbrisive utiske u znaku kvadrata - pod na ulazu izdeljen na kv­ad­ra­te u večnoj igri crne i bele boje.....; dv­ok­ri­lna ulazna vrata od hrastovine iz­de­ljena u zastakljene kvadrate; kvadrati ugr­ađ­eni u ograde na lođama stanova na sp­ra­to­vima; kvadratne tranzene na fasadnim ot­vorima.

Pa i sve knjige su tada, tako mi se či­ni­lo, bile u toj geometrijskoj figuri - kv­ad­rat ili "izduženi" kvadrat.

Inače, sadržaje svih knjiga koje sam kao devojčica pročitala pre, i knjiga koje sam uzimala od prvog dana kada se bi­bl­io­te­ka otvorila, sa za mene do tada nes­luć­en­i­m bogatstvom knjiga, zapisivala sam u po­­deblju školsku svesku na kocke - na  kv­ad­rate.

Tek mnogo kasnije, u  toku i posle st­ud­ija arhitekture odgonetala sam i verovala da je projektant možda imao na umu taj id­ea­lni geometrijski oblik kvadrat kad je pr­ojektovao objekat sa bibliotekom u pr­iz­e­mlju.

Oduvek mi se činila posebnom i  bl­is­k­om  zgrada u čijem prizemlju je smeštena bi­blioteka. Povučena od uličnog fronta, sk­ladna, nenametljiva, uklopljena u vedute obe svoje ulice. Iako, na tada živom ra­skršću odisala je smirenošću.

Sećate se, pitala sam Vas, Zdravko, da li je tokom vremena menjan izgled pr­iz­em­lja i da li je neko "dirao moje kvadrate". Re­koste da nije menjano ništa u prizemlju zg­rade, sem table sa natpisom - dečja bi­bl­io­teka.

CC

Obišla sam je nedavno i dvojako se iz­ne­nadila. Prizemlje nije menjano ali, pr­avo je čudo za vreme u kome živimo da ni st­anari na spratovima iznad biblioteke ni­su spolja menjali svoje stanove i izgled ku­će.  Hoću da verujem da je to, ma i iz po­ds­vesnog poštovanja prema KNJIZI koja u njoj stanuje. Ali, nažalost zgradu nije zao­bišla pošast nadziđivanja. Na nju je na­taknuta neprimereno velika zelena ka­pa čime je zgrada potpuno degradirana.

Moja zaokupljenost objektom bi­bl­io­te­ke pratila me je i kasnije, tokom rada na pr­ojektima. Prelistavajući brojne ar­hi­tektonske časopise u kojima su prikazani i objekti bibliotekậ u svetu, uvek sam tr­až­ila simboliku i prepoznatljivost KNJ­IGE u njihovim volumenima i de­ta­lji­ma. Kao što je to, naprimer, u slučaju pa­ri­skog bib­lio­teč­kog centra, sastavljenog od objekata - "st­oje­ćih" otvorenih knjiga. Tr­ažila sam je čak i u la­virintu Ekovog ro­mana.

Iz istog razloga, i sa velikom zn­at­iž­elj­om, pratila sam arhitektonska do­ga­đa­nja vezana za "razvojni put" objekta nove bi­blioteke i novog gradskog trga u Va­lje­vu, put meren i prikazan u ovom tekstu u "ko­racima". 

Prvi korak/LŠA, Petnica 1996.

Ideja o glavnom gradskom trgu Valjeva na desnoj obali Kolubare potekla je u Le­tnj­oj školi  Arhitekture (LŠA) Ar­hi­te­k­tonskog fakulteta iz Beograda, održanoj u Petnici te 1996 godine. U okviru kr­ov­ne teme LŠA "Arhitektura priobalja", u ok­viru programa radionice  mentora ra­no preminulog Vlade Milića, pod na­zi­v­om "Vodič za oblikotvorce obalskih am­bi­jenata" detaljno je analiziran pojas va­lje­vskog priobalja. U analizi i pr­ed­lo­že­n­om prostornom konceptu pozicioniran je, načelno uobličen i dimenzionisan No­vi gradski trg, na desnoj, naspram Do­ma kulture na levoj obali Kolubare, a u os­o­vi­ni između ulaza u Tešnjar i novog hr­­a­ma.

CC

Citiram segment Programa Ra­di­on­i­ce:

"Cilj programa bio je da se na te­melju is­traživanja struktura slike grada Va­ljeva kreira skup principa, pravila i pr­e­poruka za urbanističko oblikovanje fi­zi­čkih struktura, posebno u po­dr­učju pr­iobalja reke Kolubare ko­ja protiče kr­oz gradski centar. Is­traživanje je ob­uh­va­tilo os­no­vne elemente slike grada i po­tv­rd­ilo pretpostavke o sp­ec­if­ičnom i os­etljivom oblikovanom id­entitetu ma­l­og grada koji iziskuje posebno pažljiv pr­istup oblikovanju novih graditeljskih st­ruktura i intervencija...”

Težišni motiv obrade bio je ce­ntralni distrikt duž toka Kolubare. "Vo­dič" radionice 4 je otkrio zanimljive ge­o­metrijske pravilnosti u planimetriji gr­ada i, što je od posebnog praktičnog zn­ač­aja, "iznedrio", i ponudio gradu lepu i lo­gičnu ideju zasnivanja i oformljenja No­vog (glavnog) gradskog trga na prostoru uz Kolubaru i Tešnjar gde je danas lo­ci­ran parking i benzinska stanica".)

U kontekstu ideje o Novom gradskom tr­gu podsećam se uspele "borbe" polaznika i profesora LŠA Petnica protiv pr­edl­oga da se nadgradi sprat na postojećoj "Ju­go­petrolovoj" pumpi, i da se u njega sm­es­ti, kako  je cinično dodato - čitaonica, bi­blioteka. Bila je ideja da polaznici LŠA u znak protesta naprave "živi zid" oko benzinske pumpe po konturi pr­edl­ož­enog trga.

Vršnjakinja ili kako se kod nas kaže vr­snica ideje o Novom gradskom trgu je pr­iča  Radovana Beli Markovića "Bi­bli­ot­eka u Belom Valjevu" u kojoj osnovna te­ma vodi glavnom događaju:  „godinama sam - po jalijama i najlon-pijacama - ot­ku­plj­iv­ao knjige, kao da otkupljujem roblje, a on­da je, kao kamen s neba, pala reč: U Be­lom Valjevu gradiće se nova biblioteka, ali uz reč mahnuo je i njezin rep:  Gradiće se, i biće to zidanica koja svojim ur­eđ­aj­em odaje lepotu i moć, samo Valjevci ni­ka­ko da opredele plac". 

CC

Drugi korak/konkurs 2002.

Juna meseca 2002. Društvo arhitekata Va­ljeva raspisalo je urbanističko-ar­hi­te­ktonski konkurs za "Priobalni deo ce­ntra Valjeva sa novim gradskim trgom". Pr­ogram konkursa urađen je oslanjajući se, može se slobodno reći, na analizu, po­sta­vke i okvirni prostorni koncept LŠA 1996. Kao deo konkursnog programa ci­tiram, izvod iz knjige "Vreme ar­hi­te­kt­ure" Milana Maksimovića (DAV, 2004):

"Prostorna celina Novog gradskog trga (danas prostor benzinske stanice Ju­go­petrol) predstavljala je težišnu  temu ko­nkursa. Na ovom prostoru nekada je bi­la pijaca i vašarište. Do Drugog sv­et­sk­og rata i izvesno vreme nakon njegovog za­vr­šetka, to je bio najvažniji gradski pr­os­tor. Očekivalo se da se u ovom prostoru de­finiše i uobliči novi glavni  gr­ad­ski trg. U pogledu sadržaja preporučeni su: nova matična biblioteka regionalnog zn­ačaja (savremeni multifunkcionalni ce­ntar sa knjižarom, izložbenim pr­os­to­rom, prostorom za predavanja, el­ek­tr­on­skom čitaonicom, kafeom ukupne kv­adrature oko 2.000 kvm)".

Na konkursu nije dodeljena prva na­gr­ada. Drugu nagradu dobili su arhitekti M. Ba­lubdžić i M. Timotijević a jednu od dve treće arh. B. Mitrović. Oba ova rada im­ala su određena visoko vrednovana re­še­nja koja je žiri preporučio za dalje ko­ri­šćenje i implementaciju u plansku do­ku­me­ntaciju - prvi rad je na centralnoj osi Tešnjar - Hram postavio objekat bi­bl­io­te­ke, a drugi rad je dao osnovu za reg­ul­ac­io­no uobličavanje prostorne celine No­v­og gradskog trga integrišući delove gr­a­da sa obe strane reke.  

Treći korak/urbanistički plan 2005 -12

Sigurno je neko dojavio poštovanom gos­podinu Radovanu Belom Markoviću da su Valjevci konačno formalno i zakonski  "op­redelili plac" za biblioteku.

Urađeno je to kroz "Plan detaljne reg­ul­acije dela užeg centra Valjeva" u kome je oz­akonjena ideja o Novom glavnom gr­ad­sk­om trgu i objektu biblioteke nastala u LŠA Petnica '96, razrađena kroz ar­hi­tek­tonsko-urbanistički konkurs '02.  Us­lovi iz Plana, vezani za lokaciju objekta bi­blioteke, okruženje, gabarit i osnovne od­rednice objekta bazirani su u svemu na re­šenjima desnog rečnog priobalja iz "Vo­diča za oblikovanje obalskih am­bi­jen­a­ta" i preporuci žirija nagrađenih ko­nk­ursnih radova iz 2002.

Uslov iz Plana da se za zonu gde bi se bi­blioteka gradila obavezno sprovede ar­hitektonsko urbanistički konkurs bio bi garancija da će se dobiti najbolje re­še­nje. 

Četvrti korak - stepovanje/vreme sadašnje

Rešenost Zdravka Rankovića "da is­trajemo u ovim  bibliotečkim htenjima" zn­ači dugo i istrajno stepovanje.

Šta bi trebalo uraditi za NOVU bi­bilioteku i sa čim početi da se ova htenja os­tvare a da se dugo ne stepuje u mestu:

– kao PRVO podržavam ideju da se ot­vo­ri poseban račun za biblioteku  i do­pu­nja­vam sa dva predloga:

– da se u sadašnjoj biblioteci postavi "go­vorna" transparentna kutija za pr­il­o­ge za Novu biblioteku  na kojoj ne mora da pi­še: "kol'ko daš a najmanje...") (100 din.). Ku­tija bi bila više stalni podsetnik da nam treba NOVA biblioteka, nego što bi bi­la skupljačica velikih  para.

– da se ovoj mehaničkoj skupljačici kao pandan postavi elektronska po­ses­tr­i­ma u obliku sajta.

– kao DRUGO, slobodna sam da pr­ed­lo­ž­im i sledeće akcije i aktivnosti koje bi ubrzale stepovanje:

(1) da valjevski Rotari klub or­ga­ni­zu­je donatorsku večeru (ili bar doručak) na što širem nivou (evropskom, bal­kan­sk­om);

(2) da Valjevska gimnazija za go­di­š­nju (ili druge priredbe) uspostavi (male, si­mbolične) cene ulaznica za NOVU bi­blioteku;

(3) da Moderna galerija organizuje au­kciju slika za NOVU biblioteku;

(4) da se na turističkim i p­r­iv­re­dn­im priredbama organizuje lutrija za NOVU biblioteku (dani malina, šljive, na­rcisa);

(5) jedna letnja škola u Petnici mo­gla bi, da deo uplate onih koji će je po­ha­đa­ti opredeli za NOVU biblioteku;

(6) na kraju ili kako bi bio red  na po­č­etku - da grad Valjevo i okolne op­štine odvoje deo novca iz budžeta na­me­nje­nog kulturi - za NOVU biblioteku.

Sve ove i  slične aktivnosti bi po­sl­u­ž­ile da se za, kao  PRVU  fazu, prikupe no­včana sredstva koja bi pokrila izradu de­taljnog stručnog programa  i or­gan­iz­ac­iju  arhitektonsko-urbanističkog ko­nk­ur­sa za NOVU biblioteku.

– Kao TREĆE,  o svemu vezanom za NOVU biblioteku neko mora da se stara, ul­aže vreme, veliku energiju, mudrost i um­eće.

Bilo bi potrebno da se formira ne­ve­li­ki Odbor za NOVU biblioteku sačinjen od osoba voljnih da se angažuju predano i be­s­platno. Takođe potrebno je za ko­ns­ta­nt­an, plaćeni rad angažovati jednu osobu u čijoj ličnosti bi bile objedinjene tri bi­tne osobine: kreativnost na likovnom pl­anu, sposobnost lobiranja i "plivanje" u fi­­nansijama.

Ovaj rad bi bio plaćen iz sredstava pr­ikupljenih u prvoj fazi.  

Peti korak / Konkurs za NOVU  biblioteku - krajem 2013

Utakmica je oduvek bila način i fo­rma da se vidi ko je najbolji i sreća je da se može primeniti na izboru za najbolje re­šenje NOVE biblioteke - da se za ob­jekat i širu zonu oko objekta raspiše ar­hi­tektonsko urbanistički konkurs.

Da bi se moglo pouzdano birati naj­bo­lje rešenje obavezno je prethodno uraditi de­taljan stručan program "sa vizijom" i im­enovati stručni  kvalifikovani ži­ri, sposoban da proceni sve  aspekte po­nu­đenih rešenja i da izabere najbolje.

Posebno je važno da se u program  un­esu ne samo svi uslovi vezani za sadržaj je­dne moderne biblioteke već i uslovi ko­ji se odnose na užu zonu objekta i šire ok­ruženje oko zone.

Ako bi se smoglo snage (a mora) i no­va­ca (a može) bilo bi najbolje da se za NOVU biblioteku raspiše međunarodni ili bar regionalni arhitektonsko-urb­ani­sti­čki konkurs (koji bi obuhvatio i bi­vše republike).

Sa izabranim najboljim rešenjem i pr­ocenom sredstava za njegovu re­al­iz­ac­iju može se  konkurisati za novčana sr­ed­st­va potrebna za projektovanje i izgradnju kod odgovarajućih  evropskih i rep­ubl­ič­k­ih institucija. 

Viđenje nove biblioteke/bliska budućnost (umesto  prologa)

ili šta bi trebalo da bude  ugrađeno u novu biblioteku:

Objekat NOVE  biblioteke treblo bi da ima višestruku misiju:

– da artikuliše  i "prikupi" danas ras­plinuti prostor oko benzinske pumpe;

– da bude "ogledalo" Doma kulture - lok­acijom, vidljivim sponama preko  re­čnog korita i nevidljivim nitima koje će omogućiti saglasje i dopunjavanje sad­rž­aja, funkcija i manifestacija u oba ob­jek­ta, da se ostvare dijaloške prostorne re­la­cije;

– da se objekat ne "ograđuje" od ra­sk­oš­nih krošnji lipa već da ih nekako primi u sebe;

– da ne povlači granicu između spo­ljnj­eg i unutrašnjeg prostora već da ih obj­edini i prožme.

– da unutrašnji prostor bude otvoren, da se ne "zakiva" teškim pregradama - da se artikuliše tako da može da se pr­il­ag­o­di danas različitom načinu čitanja el­ektronskih, slikovnih ili papirnih knj­iga (u individualnim čitaonicama - bo­ks­ovima ili zajedničkim prostorima), ili budućem, ko zna kakvom čudesnom nač­inu čitanja i saznavanja;

– da nova biblioteka spolja i iznutra zr­ači duhom poštovanja knjige (možda je ta­jna u kvadratima, na vešt način pr­episanim iz stare biblioteke)

– i konačno, kako kaže gospodin R. B Ma­rković da bude „zidanica koja svojim ur­eđajem odaje lepotu i moć”.

U Beogradu, decembra 2012.

Upišite svoj komentar