| Jul 2012

Junska nevera

Hroničar: Ljiljana Kecojević

Džaba smo glasali / Reciklažni centar / Stečaj za Pivaru / „Sigurna kuća“ / Kiselo voće  / Supermarket  / „Talog“ / „Bonavia“...

1 Slavlje  malih i velikih maturanata, uz trubače a osnovci iz Pete i uz va­tr­omet * U Beogradu predstavljeno kr­it­ič­ko izdanje Celokupanih dela Desanke Ma­ksimović.

2 U organizaciji grupe „Akt“ tr­od­ne­vni međunarodni skup pisaca i um­et­nika iz Poljske, Bugarske, Slovenije, Ma­ke­d­onije, Meksika Republike Srpske i Sr­bije * Na festivalu za decu „Vitezovo pr­oleće“  pesnikinjom godine pr­og­la­š­e­na Julijana Marjanović, direktorka Ubske bi­blioteke.

4 Druge Trojice, slava grada Valjeva. U Va­ljevskoj gimnaziji predstavljeno el­ektronsko izdanje „Molitve na jezeru“ sv­etog vladike Nikolaja Velimirovića.

5  Prosečna zarada u Valjevu 34.236 di­nara, koji dinar viša u Osečini a naj­niža na Ubu – 30.594 * Valjevski gi­mn­azijalci najbolji na državnom pr­ve­ns­tvu u matematici „Arhimedes“, po­jed­in­ačno Vuk Milutinović i Sanja Ma­le­še­vić * U valjevskom čitalištu pr­eds­tav­ljena knjiga dr Radovana Marjanovića „Kako uspešnije do školskog uspeha“.

7 Počela izgradnja Reciklažnog centra u Goriću * U novinskoj anketi 60 po­sto učesnika potvrdilo da im po­slo­da­va­ci zarade isplaćuje „na crno“.

9 U akciji „Očistimo Srbiju“ uč­es­to­va­lo oko 1.500 valjevskih do­bro­vo­lja­ca, đaka, vojnika i komunalaca * U holu Doma kulture „Noć otvorenih ateljea“ gra­dskih umetnika.

10 Prilog Ljiljane Kostić o od­su­st­vu profesionalnog pozorišta u Va­ljevu trećenagrađen na konkursu sajta „MTV reporteri“ * Iz škole „Nada Pu­r­ić“ provalnici odneli pet računara, prateću opremu i video bim.

11 Veče mladog pisca Željka Ob­re­nov­ića uz njegov drugi roman „Talog“ * Na TV Studiju B Milutin Jovančić Mi­ta, vođa rok grupe „Blok aut“, seća se ko­nc­erta na letnjoj pozornici u Valjevu pr­ed  mnoštvom rokera od kojih su neretki po­skakali u Kolubaru. Domaćini su im, ka­že, objasnili da u Valjevu nema geaka, oni su se odselili u Beograd.

13 Počela berba i otkup maline pod još neutvrđenom cenom. Na pi­ja­ci voće papreno skupo * Valjevo među de­set gradova i mesta sa najboljim vazuhom u Srbiji. Naravno, mimo sezone grejanja.

15 U Valjevu otvorena prva „sigurna ku­ća“, odnosno gradski stan za že­ne ugrožene porodičnim nasiljem *  Na­ša kuća objavila 16. svesku Biografskog le­ksikona Valjevskog kraja na slova P i R (od Popovića do Radojičića) * U Muzeju iz­ložba nagrađenih fotografija čl­an­ova FSS „Na tragu svetlosti“.

16 Pred Domom kulture koncert it­al­ijanskih folklorista „Mo­re­sk­a­nova“ * Plivački miting na bazenima u Pe­tnici * Seoski mališani uče da pl­iv­aju u montažnom bazenu postavljenom u  tr­pezariji škole u Dračiću.

19  Novu sezonu Događanja u dvorištu Bi­blioteke otvorio Dragan Ve­li­kić sa romanom „Bonavia“ * U ime od­bo­jka­šica lakovačkog „Železničara” pehar za fer-plej uručen u Beogradu njihovom po­časnom predsedniku Radovanu Belom Ma­rkoviću.

20 Država predložila pokretanje st­eč­aja za Valjevsku pivaru * U sr­ed­njim školama našeg kraja oko 200 sl­obo­danih mesta više nego novih đaka (1.902 me­sta a 1.780 svršenih osnovaca) * Ra­šč­injeni monah Antonije pritvoren jer je  autom nasrnuo na policajce i radnike na gradilištu brane Rovni.

21 U Valjevu otvoren „Merkatorov“ su­permarket * U Domu kulture ja­vni čas polaznika likovne, muzičke i dr­am­ske sekcije * Vreo početak leta,  gr­ad­ske lipe još mirišu a zasvetlucali  i sv­ici.

22 Postizborne koalicije ob­ezv­re­đu­ju izborne rezultate. Zato još n­e­m­a Vlade a odbornici mioničkih str­an­aka koje su se  našle u opoziciji de­mo­nstrativno napustili sednicu Sk­up­št­ine * Otvoren Valjevski salon fo­to­gr­af­ije „Život“ *  Na 35 stepeni u Petnici dn­evno i više od 2.000 kupača.

23 Tehnička škola u Valjevu do­go­vo­ri­la saradnju sa srodnim školama iz Turske,  Makedonije, Bosne i Sl­ove­ni­je * U galeriji „Silos“ izložba mladih sli­kara Tamare Pantić, Željka Vi­to­rovića i Nikole Romanovića * U Domu ku­lture slikar Miodrag Pešić izložio au­dio-vizuelni projekat o buđavom hlebu i ka­menju * Penjači Društva istraživača u ak­ciji na  vrletnim stenama u Tirolu.

26 Na psihijatrijskom lečenju oko 400 pacijenata u vezi sa drogom, ali se veruje da je u Valjevu oko 1.600 na­rkomana * U Dvorištu veče posvećeno 60. godišnjici književnog rada Zorana Jo­k­simovića uz obimnu knjigu njegove iz­ab­rane proze u izdanju Biblioteke  i Knj­i­ževne zajednice Valjeva.

28 Prijem u Gradskoj kući za 111 vuk­ov­aca * Više od hiljadu Valjevaca už­ivalo prateći dečji folklorni ko­nc­e­rt na letnjoj pozornici.

29 Na Desankinom vencu  dvadesetak du­vača promovisalo budući Gr­ad­ski orkestar * Po okončanju ovonedeljne Šk­olice ekstremnih sportova grupa va­lje­vskih mališana prikazala šta može i šta sme.

Neki su silno iznenađeni i iznevereni: Kako to da, posle dugog prenemaganja i fe­mkanja, prave vladu za čiju većinu nismo gla­sali? Kao da bi drugačije postupile iz­neverene  stranke, jer im je svima na pa­meti samo opstanak na vlasti a ne volja ­na­roda. Ne nazire se nikakav preokret ni vi­zija izlaska iz krize. Opet smo džaba gl­asali, ali leto nije izgubljeno i ima be­zb­roj izazova da u njemu uživamo.

Komentari

Junska nevera | 9.07.2012 u 21:17

Upišite svoj komentar