| Jul 2013

Okršaj na Dan borca

Branko Vićentijević

foto: Radio Patak (www.patak.co.rs)

foto: Radio Patak (www.patak.co.rs)

Posle mnogo natezanja, sednica Gradske skupštine zakazana za 4. jul / Mića Klomber na načelničkom mestu menja Milenicu ogradicu / Drug se Krdža sa porodiljskog vraća za pomoćnika gradonačelnika / Zbog čega se Vita Hegel zamučio na sastanku posvećenom organizovanju Tešnjarskih večeri / Predizborne stranačke aktivnosti / U Mionici pao Ćićovan, u Ljigu borba za ime Gimnazije

Gradska skupština u Valjevu zaseda 4. ju­la, na Dan borca pokojne SFRJ. Nje­nom zakazaivanju prethodio je sv­ak­od­nevni okršaj «dva oka razroka», gl­av­n­ih koalicionih partnera, SNS i SPS. Za­pelo je oko zahteva naprednjaka da Mi­le­nu Đuričić na mestu jedne od načelnica dve gradske uprave zameni Mihailo Mi­lu­t­­inović. Socijalisti su se tome pr­oti­vi­li sve do Vidovdana, 28. juna, a tada je usl­edio pristanak SPS na sastanku «je­dan na jedan» valjevskih čelnika dve st­ran­ke, dr Milana Markovića i Đorđa Mi­li­ćevića. Đoša za sada nije pristao na to da novinar Aleksandar Ranković bude no­vi šef Gradske PR službe, što i ne mora biti problem s obzirom na to da je to po­stavljenje u ingerenciji budućeg na­če­ln­ika Milutinovića.

SNS takođe traži smenu «svog» člana Gr­adskog veća Vladimira Nikolića, ku­va­ra sa navodnim ausvajsom iz Hajdelberga, đe bi da prepakuje Sašu Radosavljevića, v. d. direktora Direkcije za poljoprivredu i robne rezerve. Na Salovo mesto vratio bi se Neša Kuzmanović (NS), njen prvi di­rektor. Mila Miladinović Pantić (SNS), takođe zaposlena u toj Direkciji za sada je ostala u bubnju.

Nije tajna da naprednjaci (SNS) ig­raju na kartu uvođenja privremenih mera, ko­je bi dovele do vanrednih lokalnih iz­bo­ra u Valjevu, pa su zbog toga odlagali za­ka­zivanje sednice Gradske skupštine. So­cijalisti privremene mere i vanredne iz­bore ne bi želeli ni «pod razno», pa už­urbano rade na okupljanju svoje većine od bar 26 odbornika, što bi moglo zn­ač­iti smenu Mihaila Jokića sa mesta «prvog spi­kera» gradskog parlamenta. SPS u sv­om delu koalicije, među 40 odbornika na vl­asti, ima 21 mandat – 11 svojih (SPS-PUPS-JS-SDPS), po tri odbornika Po­kr­eta za Valjevo, DSS i URS i jednog od­bo­rn­ika SPO. Njih će podržati i sa­mo­sta­l­ni odbornici, otcepljeni iz GG Pobeda, Br­adić i Tomašević, pretpostavlja se i dva odbornika Nove Srbije (NS), koja je fo­rmalno koalicioni partner SNS, kao i Karićev PSS. Dakle, 25 je sigurnih, tr­a­že se još dva-tri «dobrovoljca» do «la­go­dnih 28». Nije isključena ni mogućnost da, zlu ne trebalo, SPS u «bici za Va­lje­vo» podrži i DS, koji ima osam odb­or­ni­ka. Deveti mandat duži Milovan Ma­rko­v­ić, koji se otpadio u grupaciju «Zajedno za Sr­biju» što je u Valjevu i zvanično vodi Sl­obodan Ilić.

Nepoznanica je, bez obzira na to što u SNS uveravaju kako su svi «njihovi» za­is­ta «njihovi», kako će se stvari razvijati. I­ndikativno je da je Đorđe Milićević vi­đan na razgovorima kod dr Dobrivoja Gr­ujičića, novog v. d. direktora Valjevske bo­lnice, koji još nije potpuno ustoličen (ne­ma deponovan potpis u APR-u). Nije Đo­ša bio kod dr Gruje kako bi mu pomogao da se zapiše, pre će biti da su ugovarali kak­o da obezbede većinu za smenu Mike Jo­k­ića i preuzimanje vlasti bez na­pr­ed­nja­ka! U toj konstelaciji snaga, procena je, uz dr Grujičića moglo bi se računati na još dva-tri odbornika sa liste SNS!? Na­pr­dnj­aci su se, doduše, pojačali sa šest, od osam, odbornika GG Pobeda, koje predvodi dr Slobodan Gvozdenović. Njegov do­sk­or­a­š­nji prvi saradnik Dragoljub Krstić se po­sle povlačenja sa mesta zamenika gr­ad­on­ačelnika i šestomesečnog «por­odilj­sk­og» odsustva vraća na mesto pomoćnika gra­donačelnika. Nepoznanica je jedino u ko­joj će odaji sedeti, zbog gužve na prvom sp­ratu i do sada razmešetnog «trusta m­oz­go­va».

Nije nezanimljivo ni to da je Dragan Be­li Mojsilović, menadžer Gradskog od­bo­ra LDP, iz Gradske uprave prešao u Gr­ad­sku direkciju, pod patronatom SPS-a, a na mesto upražnjeno odlaskom u penziju Mi­odraga Kiće Lalovića. Kića je šu­ma­rs­ki inženjer, godinama je brinuo o izgledu gr­ada i gradskog zelenila. Beli je ag­ro­n­om, stručnjak za zaštitu bilja – poređenja i zaključke ostavljamo štovanim či­ta­oc­i­ma.

Hegelova «kučina»

Inače, u gradskom rukovodstvu radi se sv­akodnevno, pripremaju se i Tešnjarske ve­čeri. Na sastanku tome posvećenom je­dna od mlađih dama, važnog umetničkog zv­anja, došla poprilično razgologužena, sa upadljivim dekolteom, valjda čerez le­tnj­ih vrućina, pa dogradonačelnik Vita Mi­trović Hegel počeo da se rakolji zbog čega je bio i opomenut. Drug je Vita do­ne­kle izdržao «muke mukanove», a onda kr­en­uo da napusti sastanak. Na upitne po­gl­ede ostalih glavara, lakonski je od­go­vo­r­io kako on «među nogama još uvek nema vu­nu»!

Novost je i to da je gradonačelnik Sta­nko Terzić, po konkursu, dobio šefa ka­bineta – pravnika Aleksandra Vujića Sub­otića, poniklog u SPS «kadrovskoj er­geli» NNKZO, dok je obnašao di­re­kt­ora Zemljotresne direkcije, koju, za sada, ne mogu da spasu ni ministar Veljo Ilić, ni predsednik novog Saveta, Marko Ži­va­n­ović Struja (NS).

Aktivne su i političke partije, sva je pr­ilika da Srbiju, koliko najesen, čekaju va­nredni izbori. Naprednjake je dvaput po­hodio Aleksandar Jovičić, po­tp­re­dse­dn­ik Izvršnog odbora stranke i Vučićev savetnik. Okupili i valjevsku mladost bez obzira na njihovu stranačku pri­pad­no­st.  Socijalistima dolazila jatorna po­­tpredsednica Dijana Vukomanović, bio po­tom i skup mladih, što asocira na Ku­mr­ovačku političku školu SKJ u SFRJ. Svi skupovi bili u opštinskom (gr­ad­skom) zdanju, u soliteru na Titovom trgu. Po­nešto od toga otvoreno za javnost, gl­avni deo održavan bez prisustva no­vi­na­ra. Za razliku od SNS, SPS po običaju zo­ve samo odabrane (hvala na pitanju, nismo bi­li na uzovu).

Demokratski se zabarikadirali i u DS-u. Njima, na sastanak bez novinara, doo­dio Dušan Elezović, predsednik Iz­vr­šnog odbora stranke. I oni bili na Ti­tinom trgu. Jedino se pouzdano zna da je Ne­bojša Andrić novi predsednik Iz­vr­šn­og odbora Gradskog odbora, a Al­eks­an­dar Đukić, novi PR Gradskog odbora. Ob­oji­ca su nastanjeni u Beogradu! Zna se i to ko je, što u obližnjem kafiću, što u sku­pš­tinskoj sali, vodio evidenciju ko je bio, a ko izostao sa važnog partijskog sk­up­a.

U senci tih zbivanja, gotovo ne­n­aj­av­lj­eno, prošli su izbori u 21 mesnoj za­je­dn­i­ci. U 17 su održani, u četiri gradske ni­je bilo interesovanja građana, ni pr­ij­a­v­ljenih kandidata! U 13 je pobedio SNS, u četiri SPS. Magistar komunikolog, NNKZO Dragan Jeremić Poćuta nije ne­zad­ovoljan – teši ga «pad naprednjaka od 11 odsto»!

Pao Ćićovan

U Mionici je došlo do novog, biva čet­vrtog po redu komponovanja lokalne vl­asti od prošlogodišnjih lokalnih iz­bo­ra. Nova Srbija je iz vladajuće ko­al­ic­ije istisnula DS, zamenik predsednika Op­štine je, umesto Milana Gavrilovića Ći­ćovana, sada Miroslav Đurić – Đura Riba, za vakta predsednikovanja pokojnog Mi­lana Matića Šljape direktor Ku­ltu­rn­og centra. Ostala kadrovska rešenja, po horizontali i vertikali, tek slede.

Nova vlast, vele, priprema Mišićeve da­ne, koji bi, k'o u «Ćišina vremena», tr­eb­alo da traju osam dana. Bez Mioničkog će­mana u Ribnici, koje se odselilo u M­o­r­avce kod Ljiga, verovatno neće biti ni «gi­banice za Ginisa» i mnogo toga po če­mu je Mionica prethodnih godina bila pr­epoznatljiva.

Mionički naprednjaci, koji ne par­ti­c­i­piraju u vlasti, nastoje da se ko­ns­ol­id­uju i pripreme za moguće izbore. Pr­eds­edn­ik lokalnog odbora nije biran, nema ni poverenika, a najzanimljiviji detalj je da se na tom skupu pojavio i Ljuba Da­vi­do­v­ić, rodom iz Klašnića, 1990-tih di­re­kt­or beogradskog Termoelektra i re­pu­bl­ič­ki poslanik SPS-a.

Nova Srbija takođe nastoji da se konsoliduje. Za predsednika Opštinskog odbora, Šljapinog naslednika, kandidati su Đura Riba, Predrag Blažić iz Ko­ma­ni­ca i advokatica Milka Matić, a brat Veljo (Ilić, predsednik stranke) od­lu­či­će «ko preuzima pečate». Nejasno je đe će Perisida Kurtić, koja je bila u NS, pa u SNS, a onda, u prethodnom pre­kom­pon­ova­nju vlasti, ostala bez posla u isp­ost­avi Dražine direkcije za razvoj (dela) Ko­lubarskog okruga sa sedištem u Laj­kovcu. Ta Direkcija je od osnivanja ugl­avi­la čitava dva projekta, a ljubav joj je ot­kazao Ub, dok se Valjevo još nije uči­pi­lo. Osečina je, kako se i očekivalo, po ko­ma­ndnoj liniji URS-a, otišla uz Lo­znicu, Krupanj i Ljuboviju. A u «te Lju­bov­ije», što bi rekli Radašin, Milašin i sin mu Dragan dok po ko zna koji put na RTS-u «s ponosom češljaju babu», ima i ra­fting klub što ga sponzoriše i jedan «bo­gataš iz Valjeva» (osnovano se sumnja da je to DJ Poćuta).

Dok je u Lajkovcu poapsilo bivše di­rek­tore za vakta vlasti DSS-NS druga Ča­ro­bnjaka, a azilanti se još uvek roje u Vračeviću i Bogovađi, u Ljigu poodavno tr­aje borba o tome kako će se zvati Gimnazija nakon proslave 50. obljetnice – «1.300 kaplara», kao do sada, ili će poneti ime svog nekadašnjeg profesora i prvog direktora Vladana Sredojevića, dok je škola nosila ime partizanskog heroja Luke Spasojevića iz Babajića. Tužno je što vlast «ič ne šljivi» đake, ali i to što bespotrebno u grobu potresaju pok. Sr­edojevića, ni krivog ni dužnog. Al, Srb­ija je to među šljivama!

Upišite svoj komentar