| Maj 2014

Bajkovita Bebića Luka

Redakcija Revije Kolubara

Bebića Luka

Bebića Luka

Zalaganjem valjevskog Zavoda za za­št­i­tu spomenika kulture obezbeđena su to­kom 2013. godine finansijska sr­ed­stva za konzervatorske radove na au­te­nt­ičnim starim seoskim zgradama u Be­bi­ća Luci u podnožju padina Jablanika.

Realizaciju projekta je finasiralo Mi­nistarstvo za kulturu u iznosu od 2.060.000 dinara prema projektu arh­it­ek­te Tihomira Dražića koji  je i vodio na­dz­or  radova.

Kompleks zgrada u Bebića Luci sa­st­o­ji se od osam okućnica sa pratećim zg­ra­da­ma, nastalih deobom stare zadruge Be­bi­ća u drugoj polovini 19. veka i pr­ed­st­av­lja vredno svedočanstvo i dostignuće u ob­lasti narodnog graditeljstva. Celina je 1990. godine proglašena za kulturno do­bro - prostornu kulturno istorijsku ce­linu.

U sastavu te celine su jedna kuća br­vn­ara, tri stare kuće polubrvnare sa atu­la­ma, četri novije kuće, tri  vajata,  četiri ma­gaze, dva  ambara, čardak, pušnica, su­šara, hlebna peć i dve štale.

Tokom vremena smanjio se broj sta­no­vn­ika, a veći deo objekata je ostao bez fu­nkcije i osnovnog tekućeg održavanja. Ob­jekati su bili  ugroženi pa su postale ne­ophodne i neodložne  zamašne in­te­rv­en­cije na zaštiti i očuvanju autentičnih ar­hitektonskih sklopova i elemenata.

Konzervatorske intervencije su iz­ve­de­ne na 16 objekata u vremenu od novembra 2013. do marta 2014. godine. Veći deo ra­do­va je obuhvatao obnovu krovnih po­kr­iv­ača i sanaciju konstruktivnih el­em­en­a­ta.

Iako su planirani radovi završeni ne bi trebalo stati  samo na tome. Po­že­lj­no je  naći održivo rešenje za rev­ita­li­z­aciju ove celine, bogate starim i aut­en­tičnim predmetima i mobilijarom, uk­ljučiti je u turističku ponudu i pre­zen­tov­ati široj javnosti. Na istom putnom pra­vci su, uostalom, manastir Pustinja, kl­isura Jablanice sa atraktivnim st­en­a­ma koje su poligon za speleologe i usponi pr­ema Jablaniku i Medvedniku.

Upišite svoj komentar