| Mart 2014

Februarsko čarovanje

hroničar: Ljiljana Kecojević

Smenom svih kadrova SNS Valjevo dobilo novu vlast / Nedoumice oko predizborne kampanje / Posle 13. plate valjevska zarada umanjena 16.000 dinara / Krušikovci na minimalcu / Cenovnik droga na sudskoj fasadi / Korak do obnove bioskopa / Romin „Silazak u Ad“

3 Gomilaju se silni komunalni dugovi Va­ljevaca, samo za vodu 300 miliona di­na­ra a za grejanje 105 miliona * Valjevski bi­oskop godinama radi samo za filmske re­vije i premijere. Ovoga puta dvorana Ce­ntra za kulturu postaje dupke pun bio­sk­­op za jednonedeljnu premijeru drugog dela domaćeg filmskog hita  „Mo­nte­vi­d­eo“.

4 Novi direktor „Krušika“ Mladen Pe­tk­ović obznanio zaposlenima da je si­tu­acija u preduzeću teška i da će od feb­ru­ara, verovatno do kraja godine, primati mi­nimalne zarade od 25.000 do 28.000 di­nara. Potom je, razume se, preporučio od­la­zak u penziju svima koji su za to stekli bi­lo koji uslov. Nekada je u moćnom „Kr­uš­iku“ bilo i više od 8.000 radnika a da­n­as ih je 1.200.

5 Na fasadi Višeg suda u Valjevu osvanuo je crnim sprejom ispisani grafit – ce­­novnik narkotika (hibrid 600, skank 1.000, spid 1.000, ekser 1.000, dop 8.000, be­lo 700). Uz njega je zalepljen poster poli­ca­jca u prirodnoj veličini koji taj ce­no­vn­ik preporučuje. Cinična poruka, ne bez po­voda, delo je očito vickastih i spretnih autora. Cenovnik droga je potrajao ko­ji dan a već izjutra je policija tokom uv­iđaja uklonila poster navodnog kolege.

6 U ubskoj opštini uhapšena četvorica, me­đu kojima i jedan maloletnik, osum­nji­­čenih za devet teških krađa. Prošle go­dine u Kolubarskom okrugu počinjeno je 2.100 krivičnih dela, najčešće provala u ku­će, stanove i vikendice.

7 U Galeriji Narodnog muzeja izvrsna izložba slika i studija  Milomira Ro­ma­novića  iz ciklusa „Silazak u Ad“ * U La­jkovačkoj biblioteci predstavljena knj­iga putopisa Čedomira Živanovića „Od­abrani meridijani“.

8 U Osečini izložba Prirodnjačkog mu­ze­ja posvećena starom i nestalom voću sa 64 sorte autohtonog i odomaćenog voća, po­sebno jabuka, krušaka i šljiva lepih sl­ikovitih naziva.

10 Sve veće zanimanje stranih investi­to­ra za ulaganje uz trasu budućeg au­to­puta kod Uba, Lajkovca i Ljiga. Tako je ki­neska kompanija „Sinomeč“  zaintere­so­vana za izgradnju i opremanje Poslovne zo­ne u Stublenici * Hteli – ne hteli, i Va­ljevci će po državnoj odluci grejanje mo­rati da plaćaju po utrošku. Budući da do­datne instalacije za merenje staju prosečno oko 20.000 dinara, većina će plaćati grejanje deleći račun sa susedima iz ul­a­za.

11 Mionička skupština usvojila Od­lu­ku o izdvajanju devet miliona di­na­ra za razvoj poljoprivrede * U Br­an­ko­vi­­ni obeležena 21. godišnjica smrti pe­sn­­ikinje Desanke Maksimović sa opelom ko­­je su služile vladike Milutin i La­vr­e­n­tije  * U Gradskoj kući prijem za pred­st­­a­vnike Osnovne škole „Prota Mateja Ne­­nadović“ povodom Svetosavske  nagrade ko­ju im je dodelilo Ministarstvo pro­sv­ete. Od Grada u brankovinsku školu st­i­že video projektor sa pratećom opremom.

12 Danima se nagađa o terminima za za­ka­zivanje vanredne sednice Gradske sk­upštine. Za sada je sigurno da je zahtev za tu sednicu, čijim je dnevnim redom pr­ed­­viđena smena predsednika Skupštine Mi­­haila Jokića i više drugih funkcionera Srpske napredne stranke, potpisalo 27 odbornika * Pojedini beogradski me­di­j­i su objavili video snimak iz Knez  Mi­loševe ulice na kojem, posle noćnog pr­ovoda, huligani tuku i maltretiraju tr­an­seksualnu osobu, dvadesetrogodišnju Va­ljevku D. P. Tužno i ružno.

13 Zvaničan početak predizborne kam­pa­nje Srpske napredne stranke u Va­lje­vu za republičke izbore 16. marta * U Is­traživačkoj stanici Petnica otvorena 33. sezona obrazovnih programa za na­uč­no talentovane srednjoškolce – zimski se­mi­na­ri iz antropologije, računarstva, ps­ih­ol­ogije, biologije, hemije i elektron­i­ke.

14 Povodom Dana državnosti Srbije na­ša ambasada u Ljubljani priredila zapaženu  izložbu Narodnog muzeja iz Va­ljeva „Solunski front u objektivu ratnog fotografa Dragoljuba Pavlovića“ * Uz pr­edizbornu posetu ministarke zdravlja Va­ljevskoj bolnici objavljeno da je dvoje pa­cijenata tu u međuvremenu izlečeno od kl­ostridije a dvoje sa izolovanim virusom ove bolesti nehigijene i loših navika se leči na infektivnom odeljenju * U Om­ni centru  na Dan zaljubljenih otvoren Sa­jam venčanja. Na Sajam su pohitali i oni koji se neće uskoro venčati, ali im do­bro dođe sniženje cena odeće i obuće za sv­ečanije prilike.

15 Dan državnosti na Sretenje kad se mečka osmelila da izađe iz jazbine. Vr­eme je   blago, prolećno. Breskva u mom su­sedstvu je već ucvetala.

16 Kao nekad, za dve sedmice domaći fi­lm „Montevideo“ videlo oko 6.000 Valjevaca. Sad je već jasno kako se va­lje­vski kino može ponovo ustaliti uz os­mi­šljen repertoar i savremenu projekci­onu opremu, poput 3D tehnike. Od „Mo­nte­vi­dea“ Centar za kulturu je znatno uvećao pr­ihode, pa  smišlja bogatiji program  i ve­će plate.

17 U Nepričavi kod Lajkovca otkrivena spomen-ploča glumcu Zoranu Ra­dm­iloviću na dan kada je pre 30 godina ov­de počelo snimanje nezaboravne serije „Pr­iče iz Nepričave“.

18 Prema statističkim predviđanjima Va­ljevo će 2041. godine imati 77.171 st­anovnika, 14,63 posto manje nego što ih je imalo na popisu 2011. godine * U Va­lje­vs­koj biblioteci veče posvećeno pripo­ve­­daštvu Janka Levnajića.

19 Juče i danas u Valjevu vrvi od predi­zb­ornih promocija. Zbog toga je bilo  bl­okade saobraćaja u centru grada, o sve­op­­štem plakatiranju i bilbordovanju da i ne govorima. Gradski trg, čak i mo­stovi ni­su pošteđeni predizbornih reklama i obećanja * Dosta pažnje, naročito mladih, pr­ivuklo je u Valjevskoj biblioteci go­st­ov­anje zvaničnice Američke ambasade, El­iz­abete Grakon, koja je govorila o moguć­no­stima za dobijanje studentskih i drugih vi­za.

20 Tokom prošle godine skoro hiljadu Va­ljevaca uhvaćeno je u vožnji pod dej­stvom alkohola. Budući da je ovde oko 30.000 registrovanih vozila ovaj podatak je dodatno zabrinjavajući * Na uglednom mu­­zičkom festivalu „Golden ki“ ( “Zlatna di­rka“) u Njujorku pijanista Bojan Ma­rja­nov­ić iz Valjeva nagrađen je koncertom u ču­venom Karnegi holu, koji je zakazan za 23. maj. Bojan je nagrađen za integralno iz­v­o­đenje 24 Šopenove etide * Na stranici za kulturu pod naslovom „Kolubara u Ko­ng­resnoj bilioteci“ u „Politici“ objavljen opširan prikaz ovogodišnjeg broja na­šeg Velikog narodnog kalendara.

21 Tokom predizborne akcije Va­lje­vs­k­og odbora SNS „Medicinari za selo“  pregledi meštana Bačevaca i Lu­ka­v­ca uz plakatni portret lidera i nosioca li­ste ove stranke na lekarskom stolu. Ia­ko je oprema za ovu akciju stranačka, tu ne­što ipak nije u redu. Stručni posao se mo­ra odvojiti od partijske pripadnosti i pr­opagande. Zamislite, nedajbože,  pro­sve­tne radnike u kakvoj sličnoj akciji * Na Ubu predstavljena knjiga Milana Bo­si­ljč­ića „U Tamnavi Mesec plovi, u svetlosti pesma slovi“ u izdanju zavičajne bib­li­oteke.

23 Na Festivalu „Štap i šešir Mi­li­voja Živanovića“ u Požarevcu za­paženo učešće Gradskog pozorišta „Ab­rašević“ sa predstavom „Stradija“. Re­­žiseru Miroslavu Trifunoviću žiri je za glumu dodelio Milivojev štap a Mi­ros­lavu Mandiću nagradu „Barili“ za sli­ko­­vitost glumačke kreacije * U Osečini u toku muzejska izložba slika posvećenih li­čnostima i junacima iz Prvog svetskog ra­ta.

24 U Lajkovcu otklonjeni ozbiljni teh­ni­čki nedostaci Postrojenja za pre­či­šćavanje otpadnih voda, koje je otvoreno pre tri godine a nije ni dana radilo * Ha­pšenjem sedam mlađih osoba minulog vi­kenda u dve akcije valjevska policija  ra­svetlila 42 krivična dela razbojništva i krađa u kojima je stradala imovina vr­edna oko tri miliona dinara * U org­ani­z­aciji „Gitar arta festivala“ i po­kr­ov­i­­teljstvom Američke ambasade u Valjevu po­čeo Kreativni kurs gitare. Nekako ub­li­zu umro je slavni gitarista Pako de Lu­sia zbog kojeg smo nekad hitali u Beograd na koncert.

25 Januarska prosečna plata u Valjevu od 30.000 dinara čak 16.000  niža od de­cembarske, što potvrđuje sumnju u deobu tr­inaeste plate među privilegovanima. Naj­niža zarada od  23.500 dinara je u Os­eči­ni * U Valjevskoj biblioteci veče po­sv­ećeno izdavačkoj delatnosti Vukove za­d­u­žbine  i novom broju obnovljenog Vu­ko­v­og narodnog kalendara „Danica“.

26  Osečina dobila 17 novih stipendista na studijama, od kojih je troje za st­ruke koje Podgorini nedostaju * Po­vo­d­om 110. godišnjice formiranja Zajednice op­ština Sreza tamnavskog i Okruga va­ljevskog u Kulturnom centru Lajkovca ot­vo­rena izložba fotografija Živomira Pa­ntelića.

27 Povodom  210. godišnjice okupljanja prve srpske ustaničke čete osvećenje kr­sta na Brankovinskom visu * Valjevski ra­dio amateri pomogli hitnoj službi Do­ma zdravlja postavljanjem repetitora za ne­prekidnu radio vezu na čitavom podru­čju gde ova služba deluje * U Valjevskoj gi­mn­aziji koncert oboiste Ivana Kirna.

28 Na vanrednoj sednici Gradske skup­š­t­ine Valjevo dobilo novu vlast ok­up­ljenu oko SPS, dok su svi kadrovi SNS, po­čev od predsednika Skupštine Mi­ha­ila Jokića, smenjeni. Predložene smene po­držalo je 27 odbornika, praktično iz sv­ih preostalih stranaka. Šta to znači dve sedmice uoči republičkih izbora - os­taje da vidimo.

Život nam je opet zagušen , neretko i zagađen, ogoljenom predizbornom propagandom koja ne štedi ni profesionalni informativni prostor. Sve zvoni od bajkovitih najava i obećanja pravde i blagostanja, pri čemu stranački lideri nastupaju u svojstvu državnih funkcionera. Ako nismo zaboravili ono što u ranijim prilikama nismo razumeli, možda ćemo razumeti sada. Jer, pamćenje je ključ razumevanja. Istorija se po Lefevru ne pravi u kuli od slonovače već od samog života. Prave je živi ljudi uronjeni u sadašnjost.

Upišite svoj komentar