| Septembar 2012

Sad ministri kolo vode

Branko Vićentijević

Ministarka i domaćini (foto: patak.co.rs)

Ministarka i domaćini (foto: patak.co.rs)

Drug Mika zaveo red u Gradskom parlamentu, pa ni vremešni novinari ne mogu na „piš pauzu”  / Zašto je Vitu Hegela isteralo iz SNS-a, sprema li se veleobrt / Drug Draža, od milošte Poćuta, na direktorska mesta tura mlade „čirake”, GG Pobeda priprema krematorijum za neke od direktora u Pijačnoj upravi Polet / Kako će to Dinkić da Valjevu vrati stari sjaj, može li Alisa Marić da opravi bar halu sportova

Ako je suditi po „prvoj radnoj se­dn­i­ci” Gradske skupštine, spiker Mi­hailo Jokić (SNS, ma šta to zn­ačilo) je zaveo red - više od 30 tačaka dn­evnog reda proterano je do podneva, što bi kod njegovog prethodnika Gorana Lu­čića (DSS) trajalo gotovo do ponoći! Pr­of. dr Jokić je bio toliko strog da po­jedinim starijim ljudima iz no­vi­na­rske branše nije dozvoljavao ni „piš pa­uzu”: „Stojiću, sedi dole!”, usledila je ko­ma­nda na pokušaj Jovana D. Stojića (1939) da poradi sebe ode do sanitarnih pr­ostorija. Stojić sede, mora da je potom „mo­čao u sebi”.

Doduše, tek podsećanja radi na at­mo­sf­eru iz prethodnog saziva, iz koloseka is­koče koalicioni partneri iz GG Po­be­da, dr Boba Gvozdenović i Ljuba Bradić uz bl­agonaklon Jokićev stav. On ih je, uo­stalom, i ugurao u koaliciju na vlasti od 40 odbornika.

A duh konstitutivne sednice još se va­lja valjevskim SNS-om. Po­tpr­eds­edn­i­ka Gradskog odbora naprednjaka Vitu Mi­tr­ovića Hegela, kome je u un­ut­ark­oa­li­ci­on­om raskusuravanju izmaklo mesto za­me­ni­ka gradonačelnika, isteralo iz str­an­ke. Potrudio se lično dr Dobrivoje Gru­ji­č­ić, među naprednjacima „aga iz Đu­rđ­ev­ca”, još uvek predsednik Gradskog od­bo­ra. Prevideo je, kažu, statutarnu odredbu po kojoj bi Hegela mogla da razreši je­di­no Skupština lokalnog odbora, koja ga je i birala. Hegel je, tvrde isti izvori, st­rp­ljiv i čeka jedini mogući scenario ra­sp­leta među valjevskim naprednjacima. Na­jpre će, kažu, Gradski odbor biti ra­sp­ušten i postavljen poverenik za šta je na­vodno kandidat i „valjevski Be­rl­us­ko­ni”, kako to Darko Glišić tepa svom pr­ij­a­telju iz ovdašnjeg novinarsko-fu­db­al­sk­og establišmenta.

Potom će, sve i zbog izbora Ale­ks­an­d­ra Vučića za predsednika SNS, biti od­rž­ani izbori na svim stranačkim ni­vo­ima, opet je u pitanju statutarna za­po­ve­st, pa bi va­lje­vski naprednjaci na taj na­č­in dobili novo rukovodstvo. Uz dr Gr­uj­i­č­ića „vr­isn­uće” još nekoliko trenutno vo­dećih ka­dr­ova, koji su „izdali” do­go­vo­re o načinu pr­avljenja koalicije sa SPS-om. Sve je ovo, po naprednjacima, tr­eb­a­lo već uraditi, ali su „ručnu” povukli so­cijalisti, maheri za tehniku vladanja, če­kajući da se stvari uč­vrste i razbistre u Beogradu – od Vlade Srbije nishodno po ve­rtikali.

Završna faza bila bi pr­eko­mp­on­ova­nje većine u gradskom parlamentu sa no­v­im kadrovskim rešenjima na pojedinim os­etljivim mestima!

Kadrovsko podmlađivanje

Nastavljena je i postupna kdrovska ob­nova. Druga Selimira Manojlovića je u Vo­dovodu zamenio mladi pravnik Đorđe V. Pavlović, koji je bio pripravnik u Ze­m­ljotresnoj direkciji, a potom ot­ko­ma­nd­ovan u Odeljenje za budžet i finansije Cr­vene gradske uprave. Tu je novi na­če­ln­ik Željko Krstić, njegova doskorašnja še­fica Milena R. Jovanović vratila se u Gr­a­dsku direkciju kod v. d. direktora dr­uga Draže (Dragana Jeremića Poćute). Ve­le da je sama načelnica Crvene gradske up­rave Jelica Stojanović bila za­in­ter­es­o­vana za mesto direktora Vodovoda, ali ju je promašilo ovo vučenje, pa se sada ma­lo duri.

Novi načelnik Komunalne in­sp­ek­ci­je, takođe u Crvenoj gradskoj upravi je Đorđe Ž. Milanović, unuk Tala Mi­lan­ov­ića, nekadašnjeg valjevskog bokserskog asa iz 1950-tih godina. Otac Željko bio je golman Krušika. Đorđe je bio viđen za di­rektora UFK Valis ali se Milorad Ni­dža Minić predomislio, pa će u penziju tek za godinu dana.

Naprednjaci za direktora Ze­mlj­ot­re­sne direkcije pripremaju Stamenka Sv­it­licu, ukoliko NNKZO (DJ Poćuta) u me­đuvremenu ne ukine tu direkciju s obz­ir­om na to da priprema teren za pr­ev­ođ­enje u Gradsku direkciju nekoliko dos­ko­ra­šnjih saradnika. Kao što u poslove sv­oje nove „zlatne koke”, kojoj je iz re­ba­la­nsa gradskog budžeta izlaktao po­za­ma­šne novce, uvodi proverene saradnike po­put „Nikitović gradnje”. Ta se firma po­minje u ugovoru o kupovini stana u „le­po­tici na Promaji” tobož za prostorije Ra­dija 014.

Bobini iz GG Pobeda će, po svoj pr­il­ici, u Pijačnu upravu Polet vratiti ne­ka­dašnjeg direktora Prvoslava Adžića, ko­ji je, kažu, već „potpalio kr­em­at­or­ij­um” za Miodraga Ćosića (DSS), koji ga je, kao direktor, svojevremeno isterao sa po­sla ali je Opštinski sud bio drugog mi­šljenja, pa se Adžić naplatio, sve sa pr­ipadajućim kamatama, preko leđa po­re­skih obveznika, dakako! Za Ćosu ne br­in­i­te, stečajni je upravnik u nekim fi­rm­ama, a ima i licencu za poslove za­st­up­ni­ka državnog kapitala u preduzećima u kojima je poništena privatizacija.

Ministarska šarada

Valjevo je, ničim izazvan, pohodio mi­nistar finansija i privrede Mlađan Di­nkić (URS) u pratnji svite sa­ra­dn­ič­ke. U svatovima bili i viđeni Valjevci u Be­ogradu – kardiohirurg dr Boško Đu­ka­no­vić, kantautor Željko Joksimović, gl­um­ac Nenad Jezdić i džez muzičar Jova M­a­lj­oković. Uz njih, što gostiju, što Va­lje­vaca, 30-tak komada važnih drugarica i dr­ugova. Sastanak toliko bitan da mesta nije bilo jedino za izveštače. Kažu da je na­j­praktičniji u priči o tome „kako Va­lje­vu vratiti stari sjaj od pre 20 godina (iz vremena Dušana Mihajlovića) bio gl­um­ac Jezdić. Proizvođač rakija na svom im­anju u Kozličiću podsetio je Dinkića na predizborno obećanje o povećanju ag­ra­rnog budžeta za 50 odsto!

Kada je, nekoliko dana docnije, u Va­lje­vu boravila ministarka omladine i sp­orta, šahovski velemajstor Alisa Ma­rić (sa kvote SNS) situacija po no­vi­na­re bila povoljnija, ostali su u „ovalnom sa­lonu” za sastanke i mogli da čuju „dr­ža­vne tajne”. Novost je, u poređenju sa Di­nk­ićevom posetom, bilo i to što su se mi­nistarki, uz obavezne političke le­le­mu­de, obraćali i „neposredni pr­oi­zv­ođ­ač­i”. Jedino reč nije dobio Radomir Si­m­ić Simbe, predsednik Gradskog sportskog sa­veza, formalno ob­no­vljene institucije koju su „na ledu”, zbog in­teresa FK Bu­du­ćn­ost i KK Metalac, držali bi­vši drug Be­ka (Radivoje Milutinović, DS), Si­mb­et­ov kum Duško Đukanović (KK Me­talac) i posredno „valjevski Ber­lus­ko­ni” (FK Bu­dućnost).

Kad pomenusmo Beku, hvala na pitanju, i on je, kao i ostali iz te gartniture im­en­ovanih i postavljenih „na po­ro­di­ljs­kom” šest meseci (prima platu i k'o tr­a­ži posao).

Za sredu, 5. septembra, najavljuju po­se­tu Verice Kalanović (URS), ministarke za ravnomerni regionalni razvoj i lo­ka­l­nu samoupravu. Tu bi, procenjuje se, tr­eb­alo udariti poslednje eksere u novu sp­or­t­sku halu i zatvoreni bazne u Valjevu (Pe­tnici), što je već dogovoreno sa Di­nk­ićem i Alisom Marić. Dinkić je, in­ače, već rešio probleme Valjevske pi­va­re, Valjevo-puta i Srbijanke...

Sportska čamotinja

Od 17. do 27. septembra u Grand hot­e­lu će i ove godine biti održano ekipno pr­venstvo Srbije u šahu, u obe ko­nk­ur­en­cije. VŠK Sveti Nikolaj muke muči da sa­stavi ekipu od šest igrača, u kojoj će bi­ti mesta i za im Milana Božića, je­di­nog Valjevca. Za VŠK su nekada igrali Pera Petrović Đavo, Mile Mi­tr­aš­in­ov­ić i Triša Gvozdenović, Peđa St­ojak­ov­i­ć i Luka Vujić, Vlada Kostić i Žika Pe­včević, Mika Tadić i Mihailo St­oja­no­vić Unuče, Mira Milošević i Sve­t­la­na Stojaković.... Pre njih, dođoši su bi­li Gane Janošević Kobac, Pera Sm­ede­re­v­ac, nastavnik matematike u Divcima, Mi­lan Jovčić iz Seče Reke...

FK Budućnost opet kilavi na startu Zo­nske lige Drina, Radnički s Petog puka se drži; malo bolji je Vujić, a dobro je startovao Krušik u Srpskoj ligi Za­pad. Ne pomaže ni gradonačelnik kao pr­eds­ednik Skupštine Budućnosti, neki se ne mogu opametiti ni u Beč da odu!

KK Metalac krpi ekipu, beogradski tr­ener Gagi Nikolić svakako je osveženje za Milovana Stepandića iz Šapca, koji se sada uhljebio u Subotici, a koji su nje­govi dometi tek će se videti. Valjevo je ču­dna sredina, po mnogima neće sa­st­av­it­i do Božića ili Jovanjdana! Aca Icić je u Jagodini, Vlada Đokić u Užicu, Si­m­be radi sa kadetima nečega što bi tr­eb­a­lo da bude novi klub Student 014 (drug Dr­aža je tu najslabija karika)... Oni is­ti kritičari naglas pitaju, dokle će u Va­ljevu „tuđe govno biti slađe od domaćeg de­zerta”?!

Komentari

Sad ministri kolo vode | 5.10.2012 u 09:46

Upišite svoj komentar