| April 2013

Martovsko trežnjenje

hroničar: Ljiljana Kecojević

Ni s Kosovom ni u Evropu / Više starih nego mladih, više umrlih nego rođenih /  Od Direkcije za obnovu od zemljotresa do Agencije za socijalno stanovanje / Nagrađivanje sa ograđivanjem / U Podgorini svaki treći nepismen, 76 posto ne zna s kompjuterima / Provetravanje košavom.

1 Posle novogodišnjih „trinaestih pl­a­t­a“ januarska se u Valjevu „srozala“ na 27.187 dinara, što je 12.000 manje od re­pu­bl­ičkog proseka * U Kući istraživača „Ču­desna šuma“ - izložba grafika Sl­ađ­a­ne Marinković.

4 Ukinuta Direkcija za obnovu Ko­lu­ba­rs­k­og okruga čime oko 3.000 zemljotresom oš­tećenih kuća ostaje neobnovljeno * Ob­ja­vljena šesta knjiga „Valjevskog almanaha“ Udruženja Valjevaca u Beogradu.

5 Prošle godine  broj nezaposlenih po­ve­ćan za više od 1.100. Posao čeka 14.667 građana Kolubarskog okruga * Os­eč­i­na za nove stipendiste prihvatila svih 23 studenata koji ispunjavaju uslove, kao i se­dmoro studenata nedostajućih struka.

7 Odluke Skupštine opštine Osečina o br­atimljenju sa Zubinim Potokom i   op­štinskim nagradama studentkinji Sa­nji Malešević, gimnazijalcu Đorđu Ži­va­no­viću, bivšem fudbaleru Dragoljubu St­ani­savljeviću, KUD Pecka i odbojkašicama Osečine. Zar baš niko u privredi, selu i društvenim poslovima nije zavredeo op­štinsku nagradu? 

8 Sunčan Dan žena. Većini cvetak a ne­ki­ma poklon čestitke i do pet hiljada dinara * Dug za struju dostigao rekordnih 1,2 milijarde dinara * U Muzičkoj školi po­čeli Susreti flautista „Tahir Ku­le­no­vić“.

11 Nakon ukidanja Direkcije za obnovu od zemljotresa Vlada traži rešenja za nastavak obnove preostalih teško oš­te­ćenih kuća. Ministar Velimir Ilić tv­rdi da para ima ali da ih niko iz Valjeva ne traži * Na Susretima flautista pr­vo­na­­građeno svih 19 učenika Muzičke škole  „Ž­i­vorad Grbić“. Najnagrade  Anici Mi­ćić, Katarini Vujić, Tamari Radović i Zo­rani Matić.

12 U Beogradu masovna šetnja, u Valjevu po­men na desetu godišnjicu ubistva pr­emijera Zorana Đinđića * Za 100 radnih me­sta u novoj fabrici „Gorenje“ konkuri­sa­­lo više od 400 kandidata. Bez posla je oko 9.000 Valjevaca, podjednako onih do 30 i starijih od 50 godina za koje su beznade­žni  i ponovno zaposlenje  i penzija.

14 Kod žene koja je amnestirana punog iz­državanja zatvorske kazne za ra­st­u­r­anje droge valjevska policija našla ki­lo i 40 grama heroina vrednog 13.000 evra * U Valjevskoj crkvi otvorena biblioteka i riznica * U okviru Nedelje svesti o mo­z­gu u Valjevskoj gimnaziji stručna preda­va­­nja o malo poznatim i korišćenim mo­žd­anim potencijalima.

15 Svečanost  povodom akcije  podrške va­ljevskom Centru za vantelesnu op­lo­dnju za čije je opremanje potrebno 120.000 evra * Otvoren Memorijalni ko­ša­rkaški turnir Luka Stančić sa mladim timovima iz Italije, Slovenije, BIH, Hrvatske i Srbije.

18 Gradska skupština prinuđena  da do iz­mena Statuta 20. mart obeleži kao Dan Valjeva i  nagradi samo 22 đaka genera­ci­je. Odluke o izradi Prostornog plana,  det­aljne  regulacije Tešnjara i prostora kod autobuske stanice, kao i generalne re­gu­lacije Brankovine * Norveška vlada  da­la 3,2  miliona evra za obnovu 50 godina st­arog Kazneno-popravnog zavoda za malo­le­­tnike * U saradnji sa Geteovim institutom u Tehničkoj školi počela Revija nemačkih filmova.

19 U decembru u Kolubarskom okrugu bi­lo 90.312 stanovnika prosečne starosti od 42,7 godina. Valjevaca starijih od 65 go­dina više nego mladih do 30 godina. Be­zmalo dva puta više je umrlih nego no­vo­ro­­đenih * U Valjevskom čitalištu veče sa pes­nikom Zoranom Bognarom.

20 Skromno obeležen Dan Valjeva uz nagrade za 22 đaka generacije * In­sti­tut za javno zdravlje oglasio da Va­lje­vc­i piju najbolju vodu u Srbiji * U Muzeju pr­ed­stavljeni novi valjevski suveniri. Au­tor Borko Knežević posebno se ponosi gl­og­ovim kocem i vrbovim klinom koji se, ka­že, najbolje prodaju. Šta bi o tome rekao Mi­lovan Glišić, nehatni vinovnik  va­lje­vske  vampirske tradicije?

21 Zamenik gradonačelnika Dragoljub Krstić podneo ostavku. Na tu funkciju izabran  agronom Vitomir Mi­tr­ovi­ć­  koji je najavio da će se starati o privredi, ali i o kulturi grada „koji bi trebalo da bude festivalski i sajamski“ * Valjevo i Os­ečina apeluju na Vladu da obezbedi na­stavak izgradnje pruge Valjevo - Loznica * U Lajkovačkoj biblioteci veče poezije Du­š­k­a Trifunovića * Svi mediji objavili sn­imak komete PanStar koju su na Strmnoj gori uvrebali astronomi Istraživačke st­anice.

22 Za  uređenje škole „Sava Kerković“ u Ljigu Vlada Japana poklonila 89.000 evra * U Muzeju izložba o povlenskom nar­od­n­om graditeljstvu * U Domu kulture izl­ož­ba slika i pesničko veče Dejana Bo­go­jev­i­ća.

23 Škola „Nada Purić“ domaćin Zi­ms­kih susreta učitelja Srbije * Os­eč­ina druga u Srbiji po broju nepismenih od 37 odsto  a treća po informatičkoj nepis­me­no­sti jer se kompjuterima ne služi 76  od­sto Podgoraca * Valjevom ovih dana huji ko­šava i vetri zrak čiju zagađenost više ne mere jer nemaju para.

26 Kraj spomenika pilotu Milenku Pa­vl­oviću sećanje na bombardovanje 1999. Možda su i bombe krive za nagli po­r­ast oboljenja od raka, ali stručnjaci mi­sle da je glavni uzročnik stresan život. Pr­ošle godine kancer je otkriven kod čak 607 Valjevaca.

27 U Ljigu otvoreno novo obdanište, pr­vo sa jaslicama za bebe * Svetski dan pozorišta u Valjevu sa predstavom „Ka­fanica, sudnica, ludnica“.

28 Televiziju Valjevo kupio Zemunac Bo­židar Vulić za 1,2 miliona dinara, upola jeftinije od početne cene * Sve vi­še Valjevaca novčane kazne za prekršaje zam­enjuje zatvorom, prošle godine njih 380 a ove već 130 * U Domu kulture izložba akt fo­tografija Dejana Dizdara.

29 Umesto Okružne direkcije za obnovu od zemljotresa osnovana Agencija za so­cijalno stanovanje za koju je jedino iz­ve­s­no da će preuzeti radnike Direkcije * Bo­lnička crkva za nedelju dana dva puta op­lja­čkana.

Najzad se otvoreno suočavamo sa grubom i otrežnjujućom istinom o Kosovu. Možda je ovo prilika da se okupimo i okrenemo sebi, boljoj državi  i boljim ljudima. Danas u Tešnjaru jedan dečak je beskrajno prepričavao  ocu kako je spasao druga zadržavši ga da ne padne pod kamion. Ocu je najzad prekipelo, pa je mališana pred prolaznicima propisno izgrdio što se toliko hvali dobrim delom, kad je već bio rad i u prilici da ga učini. Iz ove, ili slične Domanovićeve priče, mogli bismo nešto iznova da učimo.

Upišite svoj komentar