| April 2013

Hegel u šimširu

piše: Dragan Todorović, novinar nedeljnika "Vreme"

Kako, sve brojnija, Valjevska vlast radi i gradi, za grad, i taj prosperitet, bi najbolje bilo da se sve to stavi da popuni rupe u šimširu, pa da buja tamo gde joj je mesto.

CC

Prelistavam ja tako ovu medijsku pr­od­ukciju, i vidim, u Jedne novine, koje 200 posto slobodne, Jedna glu­mi­ca, biće iz svoji slavni razlozi, kanda je na sceni, kaže i veli: Naprednjaci nam do­đu kao neka ekipica koja se izvinjava što je na vlasti, i u likovima nekih dob­ro­­dušnih komšija pokazuju ljudskost, i za građane, i za radnike, i za seljake...

Onda naiđem i nabasam na intervju, ili je to neki književni rod, sa Pr­vom damom Srbije. Odma’ se ka­že, jedna reč, straobalno, odma’ u lektiru, za­to neka bude kurziv: Put vijugav, uzbrdo. Ku­ćica na vrhu brda, zdanje koje sam do ta­da gledala na fotografijama. Kamenim st­e­penicama penjemo se dok nam u susret, do­la­zi domaćica – prva dama Srbije, Dr­agi­ca Nikolić. Visoka i vitka, mnogo mlađeg izg­leda nego što su joj godine... Odmah id­emo ka zadnjem delu kuće, gde gaji lekovito bi­lje. Za listić selena kaže – Zar ne mi­ri­še na čorbu! U kamenom zidu, u niši, pr­elep paun u mozaiku, rad Dragičin. Nje­na kreacija je i luster od kamenog gv­ož­đa...

Evo još kurziva: Najviše uživamo le­ti, tada moj unuk i ja gledamo zvezde. Kad smo nedavno bili u vili „Mir“, u njoj postoji Titov teleskop, naj­vi­še smo se obradovali tom teleskopu... Još: U oboru imaju 37 ovaca i 28 svinja ma­ngu­lica. Na brdu je kokošinjac, odakle un­uci u košaricama najčešće skupljaju i do­nose jaja... I još: Pokazuje nam potočiće, jedan veštački gde voda kruži, i drugi pr­avi. Mali mostovi, a duž obala zasađeno cveće. Ostala sam bez daha kad sam stigla do jedne lipe, nikle iz posečenog stabla. Koren je odoleo, a iz njega su nikle 42 li­pe... Uz sve ove poslove svakodnevnog ži­­vota, u šta sam se uverila, Dragica ši­je, štrika i hekla, ali se i bavi slikanj­em, mozaikom, vitražom, keramikom, de­ku­pažom, restauracijom manastira Vo­lja­v­ča...

To sve o Dami prvoj, pardon, o nama, br­aćo i gospođe? More jok, evo još, ovde ni kurziv ni bold ne pomažu, na sajtu Vlade Republike Srbije, u tu rub­ri­­ku o Aktivnosti, javljeno: Supruga pr­­ed­sednika Srbije i Savetnik predsednika Sr­bije u poseti Istorijskom muzeju Sr­bi­je. Tom prilikom ministar kulture i in­f­o­rmisanja Bratislav Petković upoznaće ih sa tokom radova na rekonstrukciji ov­og zdanja u centru Beograda. Ono što bi­lo u najavi bilo i na televiziju, gde bi­lo i pitanje savetniku Lalu: ’Oće li, u na­j­a­vljenoj rekonstrukciji Vlade, biti smenjen ministar Petković? Savetnik Lale ra­do odgovorio: Svi su zadovoljni radom mi­nistra Petkovića. Prva dama se nije iz­jašnjavala, ona rekla da će se Njena fo­nd­acija baviti pomaganjem kulturi, na­ro­či­to muzejima, jer to je neprocenjivo bl­a­go.

Kad kod kulturu i ostalo obrazovanje, evo jošte. Javljeno da Ivica Tončev, koji savetnik na premijer Dačić, i ko­ji je, vele, u rodnoj Surdulici završio au­tolimarski zanat, ima dve fakultetske di­plome. Diplomu Građevinskog fakulteta u Prištini, i diplomu Megatrenda u Za­ječaru. Građevinsku diplomu potpis’o prof. dr Slobodan Barać, koji tvrdi da ni­kad nije radio na Građevinskom fakultetu. Mića od Megatrenda veli da savetnik Tončev ima i diplomu Britanskog ko­le­dža, predavanja, svedoči, Megamića, usp­eš­no pohađ’o u Hajatu.

Javljaju i da Vlada plaća doktorske studije pomoćniku ministra kulture Ko­la­reviću, kao i šefu ministrovog ka­bi­neta, baš na Megatrendu. Megamića po­nosan, veli da mu drago da su značajni dr­žavni službenici izabrali „Naš unive­rz­itet za usavršavanje“. Još ima, na toj Fa­rmi, da starleta Stanija ispovedila da završava fakultet da dobije diplomu, pa da svi mogu da je poljube u dupe. Go­sp­od­in Ekrem, koji nema obrazovne želje, samo rek’o: Sve bih dao za seks sa Stanijom. Jav­ljeno i da Elena Čaušesku, sa osnovnu šk­olu, imala sedam doktorata i 74 uni­ver­zit­e­tska zvanja...

Da sve ide kako i kamo treba govori i naj­novije istraživanje javnog mn­e­nj­a, najbolji Vučić, o njemu pozitivni mišljenje ima 48 posto ispitanih građana. Master Toma ima 35, Palma 34, a Da­čić 32 postotka podrške. Srpska napredna stranka na koti 43, SPS napreduje... Naj­viši državni vrh u stalnom zasedanju i nikad jedinstveniji, i to po sva pitanja. I po Kosovo pitanje. Dačić veli da niko ne može da gi reši, ako ga oni ne reše, je­rbo, ko može njemu, Vučiću i master Pr­ed­se­dniku da kaže da su izdajnici. Niko. Am­erika i EU traže da Vučić preseče Ko­so­vski čvor, sama Keti bi bila oduše­vlj­e­na da se i on uključi u dijalog. Ako se i to re­ši, Master spremio orden za Ešton Ke­ti. Ako ne bude rešenja, tog Datuma, vele da su izbori rešenje. Vladajuća SNS uvek spremna za izbore.

A Nikita Milivojević, pozorišni re­ditelj koji otiš’o živi kod In­đi­je, još pre godinu dana rek’o da su ml­adi i pametni otišli u svet iz ’vake Sr­bije, da su se oni koji su ostali povukli u unutrašnju emigraciju. I još rek’o: Os­rednji su uzeli stvar u svoje ruke, kao u af­orizmu, napravili su jak lanac, a lanac či­ne nule. I tu smo gde smo. E moj Nikita, od Inđije druže!

Glede toga, i svega, tek u Valjevu sve preko norme. Tek je tu sve, a ponajpre ti­ kadrovi, da se prekrstiš i levom i desnom. Nogom, braćo i gospođe. Naj­nov­ije da Hegel, ne zna se dal’ sam sebe tako vi­če, umesto Jednog koji nije Hegel, post’o za­menik gradonačelnika. Za građane, i na­ro­dni interes, bi najbolje bilo da se He­gel, sa ostali jarcani, stavi da popune ru­pe u šimširu na Mišića trgu. Mogu i da se uzmu za ruke, naprave šimšir koalici­o­ni lanac. Pa neka se šimširaju do mile vo­lje. Garant dojde i Prva dama, obiđe to ne­procenjivo blago, možda bidne nešto i za čorbu.

Komentari

Znas ti to da napises.Sjajan tekst.Bravo Todore

Tesa | 17.04.2013 u 09:44

Znas ti to da napises.Sjajan tekst.Bravo Todore

Tesa | 17.04.2013 u 09:45

Upišite svoj komentar