| Avgust 2013

Julska jara

hroničar: Ljiljana Kecojević

„Gradac“ za džaba / Štrajk invalida DES-a / Zavod protiv potapanja Gračanice / Ljiška  gimnazija ostaje „1300 kaplara“ / Porodični zločini / „Rađanje“ u galeriji „Silos“ / „Hodanje po oblacima“ i „Recept za srećan život“ iliti Događanja u Dvorištu, Mišićevi i drugi dani i večeri.

1 Rebalansom republičkog budžeta nema pa­ra za obećano učešće od 150 miliona di­nara u izgradnji Hale sportova i nastavak obnove Karađorđeve ulice * Bivši za­me­nik gradonačelnika Dragoljub Krstić sa­da je njegov treći pomoćnik. Isto, samo ma­lo drugačije * Prijem u lajkovačkoj Gr­ads­koj kući za 503 odlikaša. Predsednik Ži­vorad Bojičić pravo kaže da je najveća in­vesticija u njihovu budućnost stabilan po­sao   roditelja. Đaci generacije su Ra­de­n­ko Pejić iz Lajkovca i Nevena Mi­lu­ti­no­vić iz Jabučja.

2 U našem kraju je 8.900 nezaposlenih, ne­š­to manje nego prethodne godine zahva­lju­­jući otvaranju 200 radnih mesta u „Go­re­nju“ * U Istraživačkoj stanici otvoreni le­­tnji kampovi za samostalne naučne radove, kao i letnje škole računarstva, hemije i etnologije * Događanja u bibliotečkom dv­orištu počela susretom sa Vladislavom Baj­cem, urednikom „Geopoetike“, uz njegove  „Ga­stronomske priče“.

3 Tužno i ružno: štrajk 26 invalida – ra­dnika društvenog preduzeća DES, jer pl­atu ne primaju od januara iako im država obezbeđuje dve trećine troškova poslo­va­­nja.

4 Maratonska sednica Gradske skupštine od 21 sat i 40 tačaka dnevnog reda pr­ot­ekla u znaku nesuglasica naprednjaka i so­cijalista * Socijalno ugroženo oko 700 Va­ljevaca. Među 500 korisnika Narodne ku­h­inje u Valjevu petina su deca do 12 godina * Depresija ne štedi ni decu: četrnae­st­­ogodišnjak skočio sa četvrtog sprata sv­oje zgrade i teško se povredio.

9 Uz premijera Ivicu Dačića zvanično ot­­vorena nova fabrika „Gorenje“ * Po­s­le neslavne male mature upis u srednje šk­o­le samo na osnovu školskog uspeha. Naj­ve­će zanimanje za Medicinsku školu * Po­vo­dom 20 godina trajanja „glasila osveš­te­­nih građana“ u Dvorištu predstavljen čas­opis „Republika“.

11 Po početnoj ceni od samo 100 miliona dinara novi vlasnik Fabrike vi­ja­ka „Gradac“ je Milinko Gordić iz Užica ko­ji se bavi otkupom i preradom sekunda­r­nih sirovina * Spektakularnim paljenjem lila u Kamenici počeli Pe­tro­vda­ns­ki dani.

12 Nevreme danas donelo nevolje istočnim valjevskim selima, najviše Pe­tni­ci gde je stradao Sportski centar a Is­t­raživačka stanica je zbog vodene bu­ji­ce bila satima odsečena * U Muzeju izložba ansamblaža i objekata slikara i  konze­rv­atora Jovana Pantića.

14 Pobednik Kosidbe na Rajcu  Sl­av­i­ša Papović iz Pljevalja * Biolog Pr­edrag Peca Petrović na svom imanju u Pa­štriću otvorio originalan Muzej ka­me­na sa 300 geoloških eksponata * Ove go­di­ne u našem kraju čak 170 teških krađa.

15 Ljiški gimnazijalci se požalili Mi­nistarstvu prosvete zbog namere da njihova škola izgubi naziv „1300 ka­pl­ara“, ne sporeći zasluge svog dugogodišnjeg direktora Vladana Sredojevića * Uče­sta­li porodični zločini: u Konjicu kod Os­ečine sin motkom ubio oca a dečak u Va­ljevu nožem ranio starijeg brata.

16 Izgradnja akumulacije Rovni pri kr­aju a Nemanja Radojičić, novi direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture, od­bio da potpiše Projekat za trajnu ko­nz­e­r­vaciju crkve Gračanice i izjavio da je ne treba potapati već da se nivo akumula­ci­­onog jezera utoliko snizi * U dvorištu ve­če sa pesnicima Duškom Novakovićem, Vl­adislavom Kopiclom i Vojislavom Ša­ran­ovićem *  Mišićevi dani u Struganiku i Mionici sa pesnikom Radomirom An­dr­ić­em ,“Nevernim bebama“ i više drugih rok grupa, kao i legendama narodne muzike.

17 Procureo amonijak iz „Nove Sr­bi­ja­n­ke“ u očekivanju da se grad pobrine za njegovo istakanje * Novi talas žege. U vi­šim delovima Ljiga vodu imaju samo pr­ed zoru * Saksofonista Jova Maljoković ob­javio letnju pesmu „Žega“.

18 Predstavnici Velenja u Valjevu radi da­lje saradnje škola „Gustav Šilih“  (gde se uči srpski jezik) i „Sestre Ilić“, kao i saradnje Školskog centra „Gorenje“ i na­še Tehničke škole * Sa dugom od 301 mi­lion dinara „Vujić Valjevo“ 12. na li­s­ti najvećih poreskih dužnika u Srbiji. Na listi poreski najzaduženijih preduzeća u restruktuiranju na osmom mestu je „Kr­­ušik“ sa dugom od 1,9 milijardi dinara.

20 Svečanost povodom Dana Mionice i ro­đenja Vojvode Mišića uz više mi­ni­stara i doministara koje je  varošica na­gradila zlatnim plaketama s likom Vo­jvo­de * Za Dane Lajkovca Sabor vodeničara u Markovoj Crkvi i otkrivanje biste sr­ps­kog ratnika 1912 – 1920 * Od sinoć u Ga­le­ri­ji „Silos“ slike Đorđa Stanojevića i sk­ulpture Marka Crnobrnje pod zajedničkim nazivom „Rađanje“.

23 Školski odbor Ljiške gimnazije od­us­tao od namere da joj promeni naziv „1300 kaplara“ * Na danima maline u Ar­i­lju druga nagrada Turističkom društvu Br­ankovine za uređenje štanda * Knj­iž­ev­no događanje u Dvorištu sa Mihailom Pa­nt­ićem i knjigom priča „Hodanje po oblacima“.

24 Iz gradskog budžeta 1,5 miliona dinara  za 30 poljoprivrednih domaći­nst­­ava radi voćnih zasada i nabavke meha­ni­­zacije * Valjevski gimnazijalac David Ko­privica osvojio bronzanu medalju na He­mijskoj olimpijadi u Moskvi * Posle de­set svakovrsnih programa na Ubskim ve­če­rima koncert baletskog studija „Atena“ * U Domu kulture proradio dvodvečernji la­ki letnji bioskop u 3D tehnici.

26 Nesmotrenim paljenjem trave izbio po­žar na vojnom poligonu Đenovac * U Lajkovcu  Ljiljana Habjanović Đurović sa knjigom „ Sjaj u oku zvezde“ * Na Ubu Ma­li festival piva sa Dejanom Cukićem i Ze­m­­ljom Gruva * U Valjevu gostovanje omladi­ns­kog ansambla „Zlatna kapija“ iz Moskve.

27 Za Dane Lajkovca likovna kolonija  i pr­e­dstava „Čiča“ u porti manastira u Ćelijama * Na Ubu koncert Miroslava Il­ića.

28 Dan kupine na Stavama sa samo 15 od 50 najavljenih izlagača. Najboljim pr­oglašen kupinjak Gorana Birčanina iz Su­vodanja * Na Ubu Jova Maljoković i Ba­l­k­an salsa bend.

29 Nezapamćena vrelina od 39 stepeni. Na sunčanom platou kod Robne kuće re­gistrovano čak 58 stepeni. Restrikcija vo­de za sela koja se napajaju sa vovododa Ku­k­alj. Vodu će dobijati jednom sedmično * Me­štani MZ Gradac blokadom gradske de­po­nije iznudili od gradskih vlasti dogovor o rešavanju njihovih komunalnih pro­bl­­ema.

30 Lajkovačka slava sa „Garavim sokakom“ a za kraj Događanja u dvorištu  Mi­rjana Bobić sa „Receptom za srećan ži­vot“.

Ubi nas vrućina. Živuckamo omamljeni i otupeli i na ljudske tragedije, nekmoli na političke ujdurme oko Vlade i oko svega. Naši dani, meseci i godine silovito se vrte unepovrat. Starost vreba iza ćoška i očas prošao život. Prijateljica kaže da se neće dati, da će „restruktuirati“ svoj život izmestivši ga na više prostora. Jer, novi  prostori nude nova iskustva, izazove  i dinamiku života. Samo se hrabro treba pokrenuti. Samo.

Upišite svoj komentar