| Avgust 2013

SPS:SNS 1:1

Branko Vićentijević

Kako je SPS nokautirao SNS, a kako su naprednjaci uzvratili socijalistima / Zbog čega Vučića zbog Valjeva “boli glava” / Đe će valjevski URS posle razvoda Dinkića i Dačića / Ko se njušio u podrumu “Taverne” / Zbog čega se vojvoda Živojin prevrtao u grobu slično ljiškom profesoru Vladanu Sredojeviću / Vlada Mišković i dalje trener KK Metalac, Slobodan Jokanović se vratio među rukometaše, a Miroslav Aksentijević ostao sa odbojkašicama / U FK Budućnost kompletiran Politburo SPS komiteje

Zanimljive su bile dve julske sednice Gr­adske skupštine u Valjevu pre sv­ega po odnosima “dva oka razroka”, vo­de­ćih članica vladajuće koalicije sa 40 (od 51) odbornika, SPS i SNS. Sp­or­tsk­im rečnikom, u julu je bilo nerešeno 1:1. Po­veli su socijalisti, pošto su na prvoj ju­lskoj sednici gotovo nokautirali ra­zje­di­njene naprednjake, ali su se u SNS iz­neađujuće oporavili i poslednjeg dana sr­pnja uspeli da upatiraju odlučivanje i iz­je­dnače rezultat. Sad se u SPS “češkaju po glavi”, njihovi “sateliti” su na­pr­avi­li skandal, pa je prvi spiker Mihailo Jo­k­ić prekinuo sednicu zbog toga što se ni­je osećao bezbedno, pa će ona, zbog manjka kv­oruma, biti nastavljena 9. avgusta!

Na prvoj julskoj sednici SNS ne samo što nije uspeo da promeni “svoju” na­če­ln­i­cu Milenu Đuričić u jednoj od dve gradske uprave nego ni da smeni “svog” čl­ana Gradskog veća na državnoj plati Vl­ad­imira Nikolića! Na drugoj julskoj se­dn­ici, SPS nije uspeo da protera pr­ed­log rebalansa budžeta Gradske direkcije za iz­gradnju i uređenje Valjeva direktora NNKZO (Dragana Jeremića Poćute). Tako je, za sada bar, propala nakana da se re­ko­ns­trukcija dela Karađorđeve, od Hajduk Ve­ljkove do Uzun Mirkove, finansira no­vcem iz gradskog budžeta, pošto je padom mi­nistra Milutina Mrkonjića palo i ob­ećanje o novcu iz republičke kase!

Uzalud je u novogodišnjoj noći 2012/2013. ispred Doma kulture pevala M­r­­kina cur’ca Ana Bekuta, dok su u prvim re­dovima njenih (i Mrkinih) fanova, po ci­či zimi, cupkali Stanko Terzić i Mi­lorad Ilić, aktuelni i nekadašnji gr­adonačelnik, sa sve suprugama. Dok su oni cv­okotali, Ana je bila u bundi od vizona, mo­guće poklon samog Bizona!

Suština je, ipak, u tome da se o Valjevu ne odlučuje u Valjevu! Ipak se, bar jednim ok­om, pogleduje ka Beogradu i stranačkim ce­ntralama. Kako se ratnih 1990-tih pro­šlog veka “Beograd čuvao u Kninu”, sada se Vl­ada Srbije čuva u Valjevu (i diljem ze­mlje Srbije)! Da nije tako, SPS bi sa sv­oji­ma, onima koji ih u odborničkim kl­up­ama podržavaju javno i tajno, relativno lak­o mogao da skupi 26 – 28 glasova i sam pr­euzme vlast. Al, pitanje je šta Babo ve­li.

Ni naprednjaci ne kriju da rade na to­me ali su prethodno morali da zavedu ma­lo reda u svojoj kući. U SNS kažu da su sa soc­ijalistima mogući samo “tehnički ra­zgovori”, te da su, kada je skupštinska ve­ći­na u Valjevu, “u igri sve moguće ko­mb­in­ac­ije”. Otuda je, sa čelnicima demokrata (DS), jednog julskog jutra, o eventualnoj sa­radnji razgovarano u podrumu pr­est­iž­ne kafe picerije u centru Valjeva. Iste one u kojoj je (pred)izborne 2012. sami Ml­­ađan Dinkić pokušao da za svoju stvar pr­idobije Vojislava Andrića, a nakon od­bi­j­enice opredelio se za Vojislava Jo­va­no­vića, akutelnog načlenika Kolubarskog up­ravnog okruga. Za takav stav, čelnici Po­vereništva SNS odobrenje su dobili u Be­ogradu, posle razgovora sa samim Al­ek­sa­ndrom Vučićem, koga je, kako čujemo, od Va­ljeva “zabolela glava”!

Odnose SPS i SNS dodatno kom­pl­ik­uje i v. d. direktor Zavoda za zaštitu sp­om­enika kulture, mlađani vajar Nemanja Ra­dojičić, o nedavanju saglasnosti na p­r­oj­ekat o zaštiti crkve Gračanice iz 15. ve­ka u Tubraviću, koju bi trebalo da po­to­pi jezero buduće hidroakumulacije Rovni na Jablanici. Po SPS-u, to zaustavlja in­ve­sticiju iz IPA fondova EU od 8,1 mi­li­ona evra za magistralni cevovod Ro­v­ni-Valjevo-Divci (odnosno Mionica). Po SNS-u, Zavod je za zaštitu, a ne za ru­še­nje spomenika kulture, te da je Ra­doj­ič­ić­ev stav podržao i Savet zavoda. Mladi v. d. direktor je neobično pobožan, što mu, smatraju socijalisti, ne daje za pravo da donosi odluke koje se tiču građana ne­ko­liko opština zbog čega su pokrenuli in­icijativu da ga se razreši dužnosti. Št­aviše, v. d. direktor investicije Ro­vni, Miodrag Marković (SPS) ustvrdio je kako je propao pokušaj dogovora sa Za­vo­dom za zaštitu spomenika jer tamo nije bi­lo ljudi iz struke. Uzgred, Mija iz Ko­žu­ara kod Uba je agroekonomista (ili sto­čar), a ne građevinac koji je već gradio sl­ične brane!

Novo “Gorenje”

Poslednjih srpanjskih dana sapunica od rekonstrukcije Vlade Srbije, koju su za­tegli naprednjaci, dobila je epilog u šut karti za URS i Mlađana Dinkića sa svo­jijem “vilama ravijojlama” Vericom Ka­lanović i Suzanom Grubješić. Vučić je k’o i dalje hteo sa Mlađom ali je Dačićevu id­eju o jednostranom razvodu braka po­dr­ž­ao Toma Nikolić. Kakve će to moguće re­pe­rkusije imati po odnose u delu va­lje­vs­ke koalicije oko SPS-a ostaje da se vidi (URS je do sada bio uz SPS-PUPS-JS-SDPS, te Pokret za Valjevo, DSS i SPO).

Elem, drugu fabriku slovenačkog “Go­re­nja” u Valjevu otvorili su Ivica Dačić i Mlađan Dinkić. Dok je Dačić po­ru­či­v­ao kako će to “prava stvar biti tek kada gr­ađani Srbije budu imali čime da na­pune frižidere i zamrzivače “Gorenja”, do­tle je Dinkić “sa žaljenjem ko­ns­tat­ov­ao” kako onih, koji su ga svojevremeno, na pra­vdi Boga, napadali kako bi slovenačku fa­briku da iz Valjeva otme za Zaječar, ne­ma na političkoj sceni posle izbora u 2012. godini. Na njegovu opasku, kako se u po­litici ne može lagati (!), logično bi bi­lo pitanje – šta to bi sa Boškom Ni­čićem u Zaječaru, na vanrednim lokalnim izb­orima 2013, odnosno da li to isto, pr­vom prilikom, čeka i Verka Stevanovića u Kragujevcu, Vidoja Petrovića u Loz­ni­ci ili Vladana Vasića u Pirotu – URS-ovi­m gradovima u koje je, uz Niš, Mlađa naj­više ulagao.

Program otvaranja nove fabrike bio je to­liko reprezentativan da ga je vodio Sl­avko Beleslin sa TV B-92, a muzicirao je kamerni sastav mladih dama, takođe iz Be­ogr­ada, kao da u Valjevu nema sličnih guša i gudala. Sve je, ne bilo primenjeno, po­ds­e­ć­alo na slične prigode iz vremena uz­le­ta Vojina Đorđevića u Banji Vrujci (Voda vo­da i Sinalko). Poređenja radi, program je vodila Nataša Miljković, tada na TV BK, na kojoj je zanat ispekao i Slavko Bel­es­lin.

Novinare je zbunjivao i podatak kako u “Go­renju” ima 1.100 zaposlenih. Da, imalo ih je u julu, pred kolektivni godišnji od­m­or, i preko 1.600, ali je pitanje da li će ih u  septembru biti više od 650 – 700 st­al­no zaposlenih. Onoliko, koliko su i no­vinarska prisećanja držala da ima ra­dn­ika u te dve fabrike.

Mišićevi dani

U Mionici su, gotovo inkognito, sve do glamurozne političke završnice, od­rž­ani Mišićevi dani. Čini se da se sa­mi vojvoda Živojin prevrtao u grobu kada je video kome su sve “politička deca” Slo­bo­dana Miloševića, oličena u kadrovima SPS i Nove Srbije, pred njegovom rodnom ku­ćom u Struganiku, dodelila Mišićeve pl­akete – ministrima Slavici Đukić De­aj­n­ović, Milutinu Mrkonjiću, Žarku Ob­ra­doviću i Velju Iliću, pa njihovim po­mo­ćnicima, savetnicima i saradnicima Pe­riši Simonoviću, Draganu Kolareviću, Dra­gutinu Brčinu, Zoranu Drobnjaku i ko­mandantu PTJ MUP-a, Goranu Dragoviću. A tzv. obrazloženja za takvu odluku su tol’ko neopišljiva da se njima nećemo ni ba­viti. Ovako je bilo samo 2000-te, pred pad Miloševićevog režima, sudeći po na­j­avama kadrovskog ruleta  od re­ko­ns­tr­uk­cije Vlade Srbije – istorija se po­na­vlj­a!

U Ljigu se odustalo od promena imena Sr­ednje škole “1.3000 kaplara” u “Pr­ofe­s­­or Vladan Sredojević”, a odluku je, za­k­o­ni­to ili ne, doneo Školski odbor posle pi­sma Sredojevićeve supruge Slavke, po­nuk­ane nekolikim medijskim napisima o to­me. Slavka je Sredojević smatrala da njen muž nije zaslužio takav tretman (pr­ob­lem je, ipak, u onima koji su se in­ge­ni­oz­no setili da mrtvog čoveka ni zbog čega po­tresaju u grobu), te da je, uz zahvalnost pr­edlagačima i onima koji su predlog po­dr­žali, sati­sfak­ciju dobila od brojnih  Vl­adanovih đaka sv­ih generacija, u šta ne su­mnjamo.

Medijske napise pokrenulo je pismo sa­dašnjih ljiških srednjoškolaca, up­uć­eno ministru prosvete Žarku Ob­rad­ovi­ću, a podržano sa 6.000 potpisa, sa mo­lb­om da “1.300 kaplara ponovo ne ubijaju”. Mi­nistar je Žarko - sa saradnicima, da­kako, a preko Tanjuga - jakako, o’ma pr­io­pć­io da se podržava odluka Školskog od­bora Ljiške gimnazije, koja slavi 50. ro­đe­ndan.

Lopta se kotrlja

Sa avgustom, svake godine počinje sp­ortska sezona. KK Metalac će, po svoj pr­il­ici, predvoditi trener Vladimir Mi­šković iako se činilo da je moguć pov­rat­ak (!) Dragana Gagija Nikolića. Pr­esu­di­lo je to što valjevska publika ne bi da po­novo gleda trenera, koji joj se u prošloj sez­oni dojmio kao neko ko je foler u tom po­slu. Od igrača, nesporni su valjevski mo­mci Đukanović, Tomašević, Vujić, ev­entualno Tanasković, pa Dujković... Od “st­ranaca”, ugovore imaju Bakić i Ži­va­no­vić ali je pitanje da li će ostati jer i dr­ugi klubovi žele da ih vide u svojim ek­ipama. Opet će se tek za 15-20 dana zna­ti ko će nositi dres Metalca u novoj sez­oni.

Novi prvoligaši u Valjevu su sada i od­bojkašice i rukometaši – dame će i da­lje voditi Miroslav Aksentijević, ne ta­ko davno izbornik Hrvatske ženske vrste, a rukometaše Slobodan Jokanović”, koji je ponovo “na mestu zločina”. Dobro je što obe ekipe prvenstveno računaju na sop­ste­v­ni kadar. Ženska ekipa lajkovačkog Že­le­z­ničara nastavlja sa dovođenjem od­boj­ka­šica van te varoši, trener je sada M. Ra­disavljević iz Ljiga, koji je uspešno ra­dio sa muškom ekipom Spartaka, a i član je stručnog štaba srpskih odb­oj­ka­š­k­i­h kadeta.

Budućnost tera po starom, posle p­o­no­vn­og neuspeha u pokušajima da se domogne Sr­pske lige održana je sednica Sk­up­št­i­ne na kojoj je kompletirano uže SPS ru­ko­vodstvo “crvenog kluba”, Novi trener je ne­k­­adašnji prvotimac Vladica Struja Pe­trović, predsednik je ostao novinar Mi­lan Milinović, suvlasnik VTV-a, nei­zv­e­sno je koja će igračka pojačanja ev­en­tu­al­no stići.

Krušik nastavlja srpskoligaški ži­vot po istom receptu oslanjanja na svoje sn­age, Vujić voda se “prosula” u niži, zo­nski rang, pa se izgleda fuzionisala sa Sl­ogom (BB)! U Radničkom sa Petog puka, ako je verovati drugu Draži, koji je sada i po­tpredsednik Budućnosti (ima li đe da ga ne ima), još ove sezone će podržati “st­aru damu” sa Pećine. Ukoliko ne uspe u na­kanama (Budućnost) da se vrati među sr­ps­koligaše, Radnički u sezoni 2014/2015. na­pada viši rang.

Upišite svoj komentar