| Februar 2013

Šlihtanje

Dragan Todorović, novinar nedeljnika "Vreme"

foto: vukajlija.com

foto: vukajlija.com

Ovde je narodu iz guzice u glavu ušlo samo šlihtanje. Nema ko se kome ne šlihta, filozofski rečeno, ko se šlihta, i Boga ga šlihta.

Gospodin Mlađan Dinkić, koji će jo­š­te malo ostari na vlasti, je izvoleo re­ći – glede Đilas izjave da u Vladi je­dino ceni energiju gospodina AV (za one ko­ji poznaju ovaj politički resantiman Al­eksandar Vučić), te socijalni program tri generacije PUPS familije – da mu je či­sto neprijatno kad vidi kako se gospodin Đilas šlihta AV gospodinu. I to uz­eo kaže, po mnogima, Prvi srpski šli­ht­a­dž­ija, koji je šlihtanje doveo do kraja, vr­hu­nca i ostalog savršenstva. Gde se sve ni­­je, kome se sve nije ušlihto, Đinđić, Ko­štunica, Tadić, Dačić, Toma Vučić Ni­kolić... daleko bilo da je to kraj, jer taj će, sa takav koalicioni i drugi i tome sli­čno kapacitet, rečeno, za svaku vlast biti dobra mlada, da ne kaže udavača.

Daleko bilo da je gospodin vazda mla­đa­h­ni Dinkić izumeo i patentiro ovu u Srba, dobro, ne samo u Srba, pr­estižnu disciplinu, on je samo poradio,  da svaka njegova Osečina, Zaječar, Lo­zn­ica, Kragujevac, i druga prćilovica gde je na vlasti, bude primer regionalnog ra­zv­oja, odnosno pravilnog šlihtadžijskog us­meravanja para iz najvećeg budžeta, recimo i npr. takvog da njegovo Ministarstvo ku­lture odvajalo pare za Osečina sajam šlj­iva, gde se, za te pare, vokalno iskazi­va­­li razni mlađahni i njegovi kikiji, ha­ri­si i dženani. Kad se tako peva u jednoj Os­ečini, kako li se tek vokališe u ne­osečinama.

Kažem i velim, daleko bilo da je mla­đa­­hni Dinkić izmislio šlihtanje, to je ovde postalo tako in i potrebito, nota bene deo svakog karaktera, ta­ko­reći suva genetika. Mada relevantni vukajlija.com veli da je šlihtanje, ili uv­la­čenje u dupe, jedna od najgorih osobina i ol­ičenje licemerja, ni relevantnima ne tr­eba do kraja verovati, jerbo ništa nije cr­no – belo, a tek ovde su u pitanju nijanse. Dakle, bez šlihtanja nigde nisi dobro doš’o, pa treba negde upisati, u neke knj­ige ostavinske, Ko se šlihta, i bog ga šl­ih­ta.

U zemlji šlihtanja, ništa bez šlihtanja. A može i ovako, da parafraziram, budem aforistično plodan: Ov­om narodu je iz guzice u glavu ušlo sa­mo šlihtanje. Prijemčivije, neka bude fi­losofski, rečeno, nema ođe ko se kome ne šlihta, političari narodu, narod po­li­tičarima, političari političarima, ku­si repatima, repati kusima, ovde je i sa­mo glasanje, nekmoli vršenje te vlasti, či­sta vizija šlihtanja, takoreći ko se bo­lje ušlihta na tome je carstvo.

Ajde sad malo tog, samo novogodišnjeg, i na preskok, u sve nijanse šl­ih­tanja, jerbo sa šlihtanjem se na­sta­vilo sve u šesn’es’. Podaci vele da ve­liki broj javnih ličnosti dolazi sa Me­ga­mića univerziteta, i onaj mlađahni od AV partije predsednik Skupštine čist me­gamagistar. A onaj estradni menadžer od is­te partije Saša, koji veli ima diplomu, još nije javio da je magistar, javio da kao pomoćnik ministra obilazi sneg i puteve.

Gospodinu Nikoliću, koji se proglasio predsednikom svih građana, neka hv­ala, nije dozvoljeno d’ode na Ko­so­vo ravno, tamo, na Badnji dan, bio koman­da­­nt Kancelarije za Kosovo, gospodin, op­et AV, Aleksandar Vulin. Rek’o, Ovo je go­di­na velikih odluka. Opet AV na Kosovo bio i za Srpsku novu godinu. U Le­po­sa­vi­ću, sa majicu, Kosovo je srce Srbije, sv­ir’o Kustrurica muzičar, a opet AV bio pr­isutan i oduševljen, i rek’o da to Ve­lika simbolika. Muziciranje Najvećeg an­tiglobalističkog benda na svetu, Ku­st­ur­ice muzičara, a u Leposaviću, omogućila Kancelarija. Istog dana, noći, prvi mi­nistar Dačić, koji kao rahmetli Mi­lošević uživa da bude nezaobilazan faktor mira i stabilnosti, sve proslavio sa PTJ, sa puno čaša vode ispred sebe se, pa ne­ka pričaju da je pijanac, i uz pesmu, Čik, čik pogodi, šta mi treba, šta mi godi...

Skupština Srbije usvojila jošte je­d­nu Rezoluciju o Kosovu... sve po­tp­is’o mr Nebojša Stefanović. Kod sv­og kolege Dačića, svojom voljom po Br­is­el uputstvima, stig’o hrvatski premi­jer Mi­lanović. Predsednik svih građana, čo­vek platforma, im’o kaže da On predstavlja Srbiju. Izgleda i liči da će kraljica Ni­kolić da predstavlja samo zgradu Pr­ed­se­dništva, daleko bilo imanje u Ba­jč­et­i­ni, a da će počasni konzul te ordinacije bu­de lično Vesna Pešić.

Prvi ministar Dačić jopet jeo ’leba sa Tači i Keti Ešton, to trajalo, ne zna se koliko vode popio. Zna se da Dačića pohvalili i Riker i Van Ro­mp­el, rekli da gospodin Dačić ima viziju. Go­spodin Dačić, glede sa­stanka, našima rek’o da sve bilo us­pe­š­no, dok gospodin Ta­či svojima prizn’o da se govorilo o de­mo­nt­aži institucija Sr­bi­je na severu Ko­sova.

A u Banjaluku, na pu­tu za carski Dr­ve­ng­rad, sletela Monika Beluči. Sl­av­ni Kusturica je lično pre’stavio sl­avnom Dodiku, za koga Monika, kad je na­ge­l­a iz čokanjčić, rekla da mn­ogo šarmantan. Gr­ad­nja Andrićgrada, u koji je Re­pu­bl­i­ka Sr­ps­ka slavnog Dodika, već uložila mi­lione ev­ra i tone kamenja, i u kome, po taj ugovor, sl­avni Kusturica vele ima sa­mo 51 posto vl­as­ništva, se slavno na­stavlja.

U taj Hag bio slavni ministar na pr­avdu Naš. Po­š­to je od Mladića do­bio čokoladu, da je ponese Avramov Sm­ilji, od Pavkovića pitu, a od Šešelja ni vode, na svom tviteru slavno napis’o: Dan za pamćenje. Prvi put u poseti Sr­bi­ma u Haškom tribunalu. Jačajte Srbiju!

I jošte, javljeno da Kluni Džordž odlučio da ispegla testise, u toj Ži­ki­noj šarenici jopet gospodin Da­č­ić, slavni voditelj im’o nagradno pitanje za gledaoce: Kako se zove aktuelni minist­ar Unutrašnjih poslova i predsednik Vl­a­de? Osokoljen točnim odgovorom i mali Sl­oba kastem očo šarmira Moniku, jerbo i Srbija je dala kintu za Andrićgrad. A on­da bio taj krešendo, Prvi ministar se di­rektno i antologijski izjavio voditeljki bez gaća.

Upišite svoj komentar