| Februar 2013

Đekna nije umrla

Branko Vićentijević

Zbog čega je sesija gradskog parlamenta u Valjevu započeta 14. decembra 2012. završena tek 31. januara 2013. godine  / Sledi li “provetravanje” u gradskim odborima SNS, DS i PUPS, da li će biti raspušten Gradski odbor DSS / U Lajkovcu bi, u koaliciji na vlasti, DS mogao da istisne DSS, u ljiškoj vlasti Mikile i dr Miki “sisi priveli” i SNS / Kako je Pera Božić u KK Metalac postao Pera “detlić” / Održan “Gužvin memorijal” u rukometu, sledi “Stančićev memorijal” za košarkaške kadete

Tresla se gora, rodio se miš - se­dn­i­ca Gradske skupštine u Valjevu, za­po­četa 17. decembra 2012, okončana je 31. januara 2013. godine! Po sistemu dva re­za, tri parčeta, prekidana je 17. i 24. de­cembra 2012. e da bi se dogovorila dva oka ra­zroka velike koalicije, socijalisti (SPS) i naprednjaci (SNS), te da bi se vi­delo šta da se radi sa GG Pobeda, čijeg pr­vaka Dragoljuba Krstića, što obnaša fu­nkciju zamenika gradonačelnika, još nije smenilo, a kad će ne zna se. Paket ka­dr­ovskih rešenja, pripreman za sednicu 31. januara, nije podrazumevao Krstićevu sm­enu ali je dogovoreno da se to uradi “na prvoj sledećoj” sesiji.

A šta se sve dešavalo od 17. decembra 2012. do 31. januara 2013. teško da po­uzd­a­no znaju i oni što SPS i SNS vode u Va­lje­vu, kao i oni što obnašaju najvažnije gr­adske funkcije do sada podeljene. Lo­ka­l­ni mediji su spekulisali, oslanjajući se na proverene izvore iz oba tabora, kako pr­egovora (ni)je bilo, kako dogovori samo što nisu postignuti… Spekulisalo se i sa mogućnošću pravljenja nove koalicije, uv­ođenjem privremenih mera, vanrednim lokalnim izborima. Posle svega, došlo se do već znane istine da se, poodavno, o Va­ljevu ne odlučuje u Valjevu – stranačke ce­ntrale u Beogradu presudile su kako mo­ra biti. I tačka, što bi u aferi ap­ot­ek­ar­ska “škoda oktavija” uskliknuo s lju­ba­v­lju, za bolji sic u novijoj mi­lo­guz­ov­oz­ni­ci, već narečeni Krstić.

Ostalo je nejasno i oko čega je sve za­pi­nja­lo u pregovorima SPS i SNS. Na­pr­ed­nja­ci su tvrdili da socijalisti ne po­št­u­ju potpisani, i opečaćeni, koalicioni sp­orazum, iz SPS-a su uzvraćali kako “ve­liki brat” ne pojmi suštinu stvari, od­no­sno to o čemu se odlučuje u Valjevu, a šta su kadrovska mesta sa “republičke kv­ote”. Išlo se - što odvojeno, što zajedno – i u Beograd. Kod važnih partijskih dr­ug­arica i drugova, ali i po mi­ni­st­ar­st­vi­ma raznim. Kad se sve sabere, politika u Valjevu, a i u Srbiji, počiva na za­do­vo­lja­vanju najnižih strasti i poriva um­iš­lje­nih, koji su rešili da budu “baš to”! Di­rektori, načelnici, šefovi… Što je još tužnije, najambiciozniji, sa najmanje po­krića za svoje nakane, ponašaju se kao se­ljaci u nekoj zabiti, u akciji popravke puta kulukom - čim puteljak promakne na­šu kapiju, lopatu na rame pa ajd u avliju, da­lje nek radi ko mora!

Stigli do Kovina

Elem, u toj priči nekoliko firmi, što im je osnivač Grad Valjevo, ostalo bez di­rektora jer su im istekli mandate. Gr­ad­sko veće preuzme ingerencije Sk­up­št­i­ne grada, pa ih imenuje kako bi zaposleni mo­gli da prime plate ili da bi se ob­ezb­ed­ilo potpisivanje važnih ugovora, do­ma­ćih i stranih, za povlačenje novca za do­vršetak radova na hidrosistemu Ro­v­ni. Objašnjenja gradonačelnika Stanka Te­rzića i sekretarke Gradskog veća Lji­lja­ne Mitrović bila su da je to pravno od­­rživo, a uporište su našl i u či­nje­ni­ci kako je slično postupljeno u Kovinu, u re­šavanju problema u tamošnjem Centru za socijalni rad.

U Srbiji i Valjevu, kad je politika u pi­tanju, Kovin postaje sve zanimljiviji zb­og ustanove u kojoj se zbrinjavaju poj­ed­ini psihijatrijski bolesnici. Dilema je, me­đutim, nije li stvar odmakla od Ko­vi­na, ka Vršcu ili Toponici?

Kako bilo, v. d. direktori su ostali u hi­drosistemu Rovni (Miodrag Marković, ag­roekonomista sa Uba, SPS), Pijačnoj up­ravi Polet (Zlatomir Lukić, DSS) i Us­tanovi za fizičku kulturu Valis (Mi­lo­rad Minić, SPS). Novopostavljeni su so­ciolog Aleksandar Grujić u Centru za so­cijali rad sa kvote SNS, umesto Zorke Jeremić “kuma Bebe” (DS) i Dragica Manja Ča­nković sa kvote NS u okviru koalicije oko SNS u Turitičkoj organizaciji um­es­to Vesne Matić, doktora turizmologije. Ma­nja je Čanković godinama radila u TOV-u, bivala zamenik i v. d. direktor. Do­laskom Vesne Matić proglašena je te­hn­ološkim viškom, dobila otpremninu od skoro 600.000 dinara i svoju firmu tu­ž­i­la.

Predsednik gradskog parlamenta, drug Mi­ka Jokić (SNS, ma šta to značilo), go­to­vo sa olakšanjem, reče na sednici 31. ja­nu­ara kako će do kraja juna biti ra­sp­is­ani konkursi za sve direktore, ako smo ra­zabrali bez obzira na njihov status, te da će biti obavezna “usmena i pismena pr­ov­era” (njihovih mogućnosti i sp­os­ob­no­s­ti)!

Gradski parlament u Valjevu dobio je tri nova odbornika. Zbog smrti Radivoja Ja­njića (URS) i Aleksandra Marinkovića – Leke Xokeja (PUPS) novi odbornici su Al­eksandra Ćosić i Živadin Ninković, dok je Gorana Lučića (DSS) zbog uh­lje­blj­enja na radnom mestu gradskog buxetskog re­vizora zamenio Aleksandar Ćebić.

Politički testamenti

U Gradskom odboru PUPS-a već počela borba za predsedničku fotelju. Vlada Mi­li­v­ojević je, gotovo preventivno, is­klj­uč­en iz stranke, beogradska centrala gura Lju­bišu Damnjanovića, direktora Va­lje­vs­ke filijale Fonda PIO, dok je stariji br­at SPS, koji zdušno brine o svojim “po­dmlatkarima”, za Olgu Bebu Jukić. Mog­uće je, ipak, da izbora ne bude brzo, pa da, u toj situaciji, Gradski odbor PUPS-a vo­de potpredsednici (ima ih više).

Kadrovsko se provetravanje nazire i u DSS-u, gde bi mogao da bude raspušten Gr­ad­ski odbor sa Goranom Lučićem i Zo­ranom Matićem na čelu i formirano Po­ve­r­eništvo (još se “napipava” mogući po­verenik). Matiću, izgleda, preti i sm­ena sa mesta direktora Okružnog ka­ta­st­ra na kojem se nalazi od 2001. godine.

Raspuštanje će, izgleda, teško izbeći i Gradski odbor SNS u kojem se poodavno ne zna ko je s kim, a ko protiv koga (po­st­oje, bar, tri struje). Nejasno je šta će biti sa Gradskim odborom DS-a, koji je, po na­š­em sudu, takođe zero za generalni re­mo­nt. Uđu li demokrate u nove izbore, pr­ev­re­mene ili redovne, sa ovim sastavom i sa po­jedinicima koji se oblizuju za ča­la­br­čak, ne piše im se dobro – teško da će im­ati i devet odbornika!

SPS-ovi koalicioni partneri, Je­di­ns­tvena Srbija g. Palme i SDPS mi­ni­st­ra Rasima Ljajića se primirili, gotovo da ne daju znake života, ponašaju se baš ko­alicono disciplinovano. Za sada, Mi­la “Gru(jičić)”, šefica JS, zaposlila se u Vodovodu, gde su Rasimovi udenuli i dr­u­ga Nemanju Mirkovića Prxu sa Petega pu­ka.

Kad je o Vodovodu reč, Nova Srbija je na mesto tehničkog direktora postavila Dr­agana Lukića, koji je bio direktor 2004-2008, a SPS imperija je uzvratila ud­arac smenom Dragana Živanovića i Ca­ka­nu Đermanović sa ključnih mesta u Sl­už­bi održavanja.

U paketu političko-testamentarnih od­luka moglo bi se desiti pr­ek­om­po­no­va­nje opštinske vlasti u Lajkovcu, gde bi DS iz koalicije sa SPS i SNS mogao da is­tisne DSS. Preduslov za to je ispunjen – Dušan Živanović Čarobnjak, pr­eds­edn­ik Opštine 2008-2012, podneo je ostavku na mesto prvog čoveka Opštinskog od­bo­ra sledbenika Koštunice Voje.

U Mionici se koalicija SPS-DS dr­ži uprkos pritisaka iz Beograda, a na ru­ku im ide i činjenica da je SNS slab. U Os­ečini se vladajuća koalicija, sa URS-om na čelu, ne obazire na pretnje so­ci­jal­is­ta, inače pobednika majskih izbora 2012, a vetar u leđa je podrška Mlađana Di­nkića i Verice Kalanović – kad god zap­ne, iz “njihovih” ministarstava u Be­og­radu “kane lova”. Na taj način zakrpljen je i budžety u 2012. posle sudskih presuda po tužbama seljaka protiv ugašene ZZ Os­eč­ina.

U Ljigu, predsednik Mikile (Miodrag St­arčević, SPS) i prvi spiker lokalnog pa­rlamenta dr Miki (Miroslav Ma­ksi­mo­v­ić, NS) imali su dovoljno mudrosti, kao st­ari kadrovi socijalista bez obzira na po­tonja tumaranja po drugim strankama i GG, pa su sisi “k’o 13. prase” priveli SNS. U Opštinsko veće, na platu od 50-tak ‘iljada mesečno, turili su trgovca bez po­sla Dragana Pavlovića Žandara iz Li­plja. Dr Miki, doduše, ima nekih poslova u Osnovnom sudu u Valjevu, ćera ga malo os­novi tužilac čerez poslova učinjenih na polzu naroda. Problem ljiške vlasti je i do bola uporan Ljiški informativni se­rvis, na svom profilu na Fejsbuku, koji st­alno kiretira ožiljke prošlosti i tek za­rasle rane. Zvanični sajt je, bar te­hn­ič­ki i vizuelno, poboljšan, a za to se po­br­in­uo Vukosav Sredojević iz Babajića.

Konačno, šuška se šuška da bi Vo­jis­l­av Jovanović, tek postavljeni načelnik Ko­lubarskog upravnog okruga, posve ne­na­da­no, mogao na novu dužnost u Beograd. U Ka­ncelariju za dijasporu Vlade Srbije, re­cimo. To, dakako, otvara pitanje njegovog naslednika. Možda se, ipak, posreći Zo­rici Jocić, koja je bila „fiksirala” to me­sto. Inače, u poslednjim događanjima me­đu naprednjacima, kao i u njihovoj ko­al­iciji sa GG Pobeda i SPS, stvari su se do­tle otele kontroli da se Zorica i dr Mi­ta Marković, koji su ranije podneli os­ta­vke na potpredsednička mesta u Gr­ad­sk­om odboru SNS, nisu pojavili na sesiji gradskog parlamenta 31. decembra.

Pera „detlić”

Posle (ne)očekivanog poraza od Sloge u Kraljevu košarkaši Metalca su ponovo uhvatili pobednički ritam u KLS. U februaru im predstoji i finalni turnir za Kup Radivoja Koraća, u Kragujevcu. Pr­ot­ivnik u četvrtfinalu je domaćin Ra­dn­ič­ki, član Jadranske ABA lige, koji je u toj utakmici favorit, bez obzira na či­nje­nicu da ne može koristiti usluge svih st­ranaca. Iznenade li, kojim slučajem Kr­agujevčane, Valjevci bi se sastali sa Cr­ve­nom zvezdom, koja je favorit protiv Vo­jv­od­ine. Drugog finalistu daće pobednici če­tvrtfinalnih susreta: Mega-Vršac, Pa­rtizan-Sloboda.

Posle Kraljeva, otkaz u Metalcu, po od­luci trenera Dragana Nikolića, dobio je vremešni bek Petar Božić (35), sada an­gažovan u stručnom štabu Partizana, či­­ji je kapiten bio nekoliko godina. Bo­ž­ić protiv Sloge nije igrao zbog po­vr­e­de, a Nikolićeva teorija zavere ide dotle da je Pera “detlić” izostao sa utakmice u Kr­aljevu po navodnom dogovoru sa Dr­aga­n­om Todorićem, direktorom Partizana, Kr­­aljevčaninom. Sloga se, sa Jagodinom, bo­ri za opstanak u KLS.

Metalac će, dakle, biti u Superligi Sr­bije, a kao moguća pojačanja pominju se ce­ntar Mile Ilić, te krilni centri Iv­an Maraš i Žarko Rakočević. O “pleju” se ne razmišlja iako je to najbolnije me­s­to u ovom sastavu valjevskog prvoligaša, ti­m pre što je ponovo povređen Đukan Đukanović. Propuštena je i mogućnost da u Metalac dođe Filip Čović, koji je na­pu­st­io Crvenu zvezdu i otišao u novosadsku Vo­jvodinu.

Beležimo da je za svaku pohvalu napor va­ljevskih rukometnih radnika, pr­ed­vo­đe­nih Vojislavom Andrićem Mađarom, ko­ji su u prepunoj Hali sportova up­ri­li­či­li drugi “Memorijal Nikole Jevremovića Gu­žve”. Pobedila je šabačka Me­tal­op­la­st­ika, drugi je Partizan, treća Crvena zv­ezda, a četvrti Metalac. Na kadetskom tu­rn­iru ponovo su najbolji bili Ubljani, a svoju utakmicu odigrali su i veterani Me­talca i Metaloplastike.

U martu je na programu drugi “Me­mo­ri­j­al Luke Stančića” za košarkaške ka­de­te. Kako trenutno stvari stoje, uz pr­oš­log­odišnje finaliste Partizan i Split, uče­stvovaće još zagrebačka Cedevita, lju­bljanska Olimpija, sarajevsaka Bosna, Re­đo Emilija i Virtus Roma iz Italije, te Me­talac. “Stančićev memorijal”, nadaju se organizatori, mogao bi se naći i u ka­le­ndaru FIBA za 2013. godinu.

Upišite svoj komentar