| Februar 2013

Ljuba Popović

Redakcija Revije Kolubara

Uredništvo Revije «Kolubara» odlučilo je da za Valjevca, ličnost protekle, 2012. godine, proglasi Ljubu Popovića, značajnog likovnog umetnika, počasnog građanina Valjeva, akademika, čoveka koji se pre 50 godina iz Valjeva i iz Srbije preselio u Pariz ali i koji je neprestano i delotvorno ostao vezan za Valjevo i zainteresovan za svakoliki napredak ovoga grada.

Saopštavajući vam, dragi prijatelji, ta­kvu odluku uredništva ovih novina, či­­neći to sa znatnim zadovoljstvom, po­ds­ećam vas, s ponosom, da su pre slikara Lju­be, 19. nosioca tog počasnog zvanja, u ovu listu značajnih i uspešnih Va­lje­va­ca, primernih u mnogo kom pogledu, do sa­da upisani:

 • PROGLAŠENJE

  Odluku o proglašenju Ljube Popovića za ličnost godine saopštio je urednik Revije «Kolubara» Zdravko Ranković u Modernoj galeriji gde je još trajala izložba Ljubnih slika. Tom događaju prisustvovalo je deo dosadašnjih no­si­la­ca tog zvanja i zainteresovani no­vi­na­ri.

  brankovinski prota Vladan Ko­vač­ev­i­ć,
 • nekadašnji valjevski gimnazijalac, do­ktor nauka Viktor Rozgić,
 • arhitekta, dizajner, scenograf i još po­nešto Dušan Arsenić,
 • pozorišni reditelj Miroslav Tr­if­un­ović,
 • dramska umetnica Jasmina Av­ram­ov­ić,
 • slikar i buntovnik Bogoljub Ars­eni­je­v­ić Maki,
 • novinar književnik Dragan To­do­ro­v­ić,
 • mašinski inženjer Aleksandar Uro­še­v­ić,
 • filogog, akademik Aleksandar Loma,
 • privrednik, građevinski inženjer Al­eksandar Mitrović,
 • lekar Ilija Tripković,
 • fotografski umetnik Miroslav Jer­em­ić,
 • književnik, pisac pripovedaka i ro­ma­na Radovan Beli Marković,
 • dramski pisac Dušan Spasojević,
 • novinar i glumac Branko Antonić,
 • direktor Poljoprivredne škole, in­že­njer Milan Gajić,
 • lekar Zoran Jokić,
 • direktor Istraživačke stanice Pe­tn­ica Vigor Majić.

Deo ovih uglednika je, evo, i danas ov­de, među slikama Ljube Popovića.

CC

I te kako sam zadovoljan što se ovo do­gađa 11. januara, u dan kad je 1996. go­di­ne nastalo Izdavačko društvo «Ko­lub­a­ra». U 19. godini izlaženja Revije «Ko­lu­ba­ra».

Ljubu Popovića je za zvanje «Valjevac li­čnost godine» preporučilo celokupno nje­govo umetničko stvaralaštvo i sva nje­gova privrženost Valjevu. Najnoviji po­vodi za takvo stanovište su:

- ova izložba Ljubinih slika, iz zb­irke porodice Ćurković, do sada ne­iz­la­ga­nih;

- njegova govorenja o Valjevu i Va­lje­vc­ima bezmalo u svakom njegovom intervjuu, u svakom javnom kazivanju;

- Ljubino bezrezervno pristajanje uz in­icijativu ovih novina da se Valjevo uzd­igne u evropsku prestonicu kulture. Po­nesen tom zamisli Ljuba nam je sam­oi­nicijativno predočavao mnoštvo mo­guć­ih poduhvata, i te kako neobičnih i pri­vla­čnih, koji bi prema Valjevu obraćali mn­ogu pažnju javnosti, ne samo domaće. Is­poljavao je pri tome i sopstvenu sp­re­mn­ost da pruži pun doprinos njihovom oživotvorenju. Pre desetak dana nanovo je zvao iz Pariza poručujući da ne od­ust­aj­emo od rešenosti da Valjevo uznesemo me­đu prestonice evropske kulture, sv­eje­d­no hoće li to biti gdegod fo­rm­al­iz­ov­a­no ili ne.

Dužan sam ovom prilikom i da vas, po­štovana gospodo valjevska, podsetim na ponešto iz biografije Ljube Po­pov­i­ća.

Rođen je u Tuzli 1934, nastanjen u Va­lje­vu, u Brđanima, od februara 1941. godine.

Učio je Valjevsku gimnaziju – ma­tur­a­nt 1953.

U Beogradu je najpre studirao is­to­ri­ju umetnosti, potom na Akademiji pr­im­enj­enih umetnosti pa na Likovnoj ak­ad­em­iji gde je redovne i postdiplomske st­ud­ije završio 1960.

Kao student u Valjevu je, u februaru 1957. godine, učestvovao na Izložbi ml­ad­ih, zajedničkoj sa svojim vršnjacima To­mom Martinovićem i Slobodanom Je­v­t­ićem Pulikom.

Nalazio se među pripadnicima um­et­ni­čke grupe Mediala.

Od jeseni 1963. godine Ljuba Popović ži­vi u Parizu gde je prihvaćen kao sl­ik­ar osobenog i autentičnog karaktera i se­nz­ibiliteta. Tim odlaskom, rekao sam već, njegove veze sa Valjevom ne samo da se ni­su prekinule već su postajale sve in­tenzivnije i plodonosnije.

Prema Ljubinoj zamisli osnovana je u Valjevu, 1985. godine, Moderna galerija o či­jem se radu on neprestano i stara. Ut­em­eljenju Galerije presudno je doprineo i po­klonom svojih mnogobrojnih crteža i sl­ika, darovao je i mnoštvo knjiga za ga­lerijsku biblioteku. Stalnu postavku Mo­derne galerije u većini čine Po­po­vi­će­vi crteži i slike iz njegovog ranog perioda, nastajali do 1962. godine.

Ljuba Popović je 8. septembra 1989. go­dine proglašen za počasnog građanina Va­ljeva.

Član Srpske akademije nauka i um­et­no­sti od aprila 1991. godine.

Pesme su mu posvećivali Andre Pjer de Mandiarg, Raša Popov, Alen Boske, Mi­losav Buca Mirković, Marija Ši­mo­kov­ić...

O Popoviću i o njegovom slikarstvu sn­imljeno je mnoštvo filmova i tel­ev­iz­ijskih emisija. A on je, još u mladosti, isp­oljavao izrazitu zainteresovanost za fi­lmsku umetnost. Kao valjevski gi­mn­az­ija­lac je 1949. godine dobio prvu nagradu jug­oslovenskog lista «Omladina» za rad na temu «najbolji film». U to doba je po­ne­što i radio u valjevskim bioskopima. Na­šao se docnije među akterima «Po­vr­at­ka», filmskog prvenca Živojina Pa­vl­ovića.

*

Još i ovo da vam kažem – odluka o Va­lje­vcu ličnosti godine na ovaj način do­no­si se samo ovoga puta. 

Valjevo, 11. januar 2013. godine

Upišite svoj komentar