| Januar 2014

Decembarski optimizam

Hroničar: Ljiljana Kecojević

Tragedija u Lalincima / Eksplozija u „Krušiku“ / U Bolnici 952 kandidata za 60 radnih mesta / „Pametna tabla“ za divačke osnovce / Besplatni placevi za brvnare na Medvedniku / Akt u savremenom srpskom slikarstvu / Odbrojavanje za Dom umetnosti

1 Grupa Valjevaca prikupila garderobu i po­steljinu za azilante u Bogovađi * Na Di­včibarama tokom vikenda 150 skijaša.

2 Sedmogodišnja flautistkinja Marija Ob­radović iz Valjeva pobednica  Me­đu­n­a­rodnog takmičenja „Anton Eberst“ u No­v­om Sadu * U Valjevu Festival dramskog st­­­varalaštva invalida Srbije sa pozori­š­nim grupama iz Kruševca, Velike Pl­a­ne, Kragujevca, Valjeva i Beograda.

3 Dan Ljiga. Plaketa „Đak kaplar“ dode­lje­na Fondaciji Novaka Đokovića za De­čje obdanište u Kadinoj Luci,  Gi­mn­az­iji „1.300 kaplara“ i vatrogascima * Sto dv­adeset radnika „Krušik-akumulatora“ go­dinu dana bez zarada čekaju zvanično po­ni­štenje privatizacije * Povodom pred­st­­ojeće 100. godišnjice Prvog svetskog ra­ta Zavičajno odeljenje muzeja u Osečini u is­traživanju učešća Podgoraca eviden­ti­­ralo 20 nosilaca Karađorđeve zvezde, me­đu kojima je Stepan Vuković iz Ko­mi­ri­ća ispalio prvi metak u Velikom ratu.

4 Posle tri meseca Ljižani imaju do­vo­lj­no vode * Stipendije za 184 ubska stu­de­nta * Beogradska premijera filma „Od­um­iranje“ Miloša Pašića  po istoimenoj dr­ami Dušana Spasojevića * Izložba Va­lje­vske škole fotografije za osnovce.

5 Najava ukidanja Beovoza uznemirila mn­oge Valjevce, posebno studente * Šk­o­la „Nada Purić“ proslavila 60. godiš­nji­cu * Tragedija opustelog sela i samotn­ih ljudi: u Lalincima kod Ljiga nađeni mr­tvi majka i sin koji je umro od infarkta a majka se potom  smrzla.

6 U Republičkoj akciji „Grom“ u Valjevu, La­jkovcu, Ubu i Mionici uhapšeno pe­toro osumnjičenih za preprodaju droge *  U Va­­ljevskoj gimnaziji veče Srpske književne zadruge posvećeno Njegošu * Autorka st­ripa o Marku Kraljeviću, Valjevka Ne­ve­na Mitrović, najmlađa učesnica  konkursa nagrade „Pjer“.

7  Novinaru „Vremena“ Draganu To­do­ro­vi­ću u Zrenjaninu uručena nagrada „Do­b­ar primer Novog optimizma“  * U Mu­zi­čk­oj školi Gitarističko takmičenje „VA­RT“ otvoreno koncertom Stevana Jov­i­č­i­ća i Evite Sonar.

9 Na mestu nekadašnjeg predajnika Radio Va­ljeva uskoro novi pogon italijanske fi­rme „Vali“ * U Domu kulture izložba fo­­to­gr­afija “Primenjena nostalgija“  Li­tv­anke In­ge Judite iz Viljnusa i Nenada Pe­trovića iz Beograda o sličnostima dva gr­ada.

11 Na Ubu Samit energetskih menadžera Sr­bije * Za 60 radnih mesta u Va­lje­vs­k­oj bolnici konkurisalo 952 kandidata, m­e­đu kojima 169 lekara za ponuđenih 12 me­sta * Udruženje domaćina Rebelj-Me­dv­ed­nik dobilo više od 60 ponuda za bespl­at­ne placeve na 99 godina radi podizanja br­vnara.

12 Uz Godišnju izložbu Foto kluba Va­lje­vo i desetak književno-umetničkih događanja u holu Doma kulture otvoren No­vogodišnji sajam knjiga.

13 U „Krušiku“ troje radnika povređeno u eksploziji pri montaži pr­ot­iv­o­klopnog projektila „bumbar“ * Slava Va­ljevske biblioteke uz Sabrana dela Ra­do­vana Belog Markovića * Predstavljena Mo­nografija o 165 godina Lajkovačke bi­bl­i­oteke koju je sačinio Zdravko Ranković * U Muzeju izložba povodom 65 godina fo­to­g­rafskog majstorstva Dragiše Me­den­ice.

14 U Modernoj galeriji izložba „Akt u sa­vremenom srpskom slikarstvu“  uz uč­ešće 12 autora * Zbog lošeg dimnjaka iz­­goreo stan četvoročlane porodice u Na­se­lju „Milivoje Bjelica“.

16 SNS najavila istupanje iz gradske ko­­alicije jer u njoj nema odlučujući uticaj *  Kandidati SPS juče na izborima po­bedili u 18 od 22 valjevske mesne zajednice * Valjevo posetili ambasadori osam ara­pskih zemalja * Pokrenut reprogram ko­mu­nalnih dugova Valjevaca od skoro mi­lij­ar­du dinara.

17 Škola „Stevan Filipović“ u Di­vc­i­ma među njih osam u Srbiji dobila ele­ktronsku „pametnu tablu“ *  U Muzičkoj šk­oli koncert Hora dečjeg kulturnog ce­nt­ra iz Beograda * U gradskom čitalištu veče uz knjigu razgovora Miloša Jevtića sa kardiologom i piscem Goranom Mi­laš­in­ovićem * U „Grandu“  promocija drugog, do­punjenog izdanja „Kolubarine“ knjige „Va­ljevke“.

18 Valjevo ostalo bez Beovoza. Sada je to pu­tnički voz koji je od januara pos­ku­p­eti sa 200 na 372 dinara * Uoči katoličkog Božića gradonačelnik Stanko Ješić priredio prijem za valjevskog župana Gregora Čudeka i  vernike * Grupa „Kal“ u konkurenciji za najbolji World Music alb­um godine.

20 Počinje unutrašnje uređenje bivšeg Do­ma vojske sa 8,9 miliona dinara iz ov­ogodišnjeg gradskog budžeta * Najava da će valjevske komunalije iduće godine po­sk­up­eti 10 posto.

21 Završna svečanost povodom 50 godina Ljiške gimnazije  * U prilog Do­ma ume­tnosti u akciji „Odbrojavanje“  ml­a­di stvaraoci izložili na Gradskom trgu um­etničke jelke, uz niz podsticajnih progra­ma.

23  U jednom danu 500 potpisa Valjevaca na peticiji za vraćanje Beovoza. Za ra­zliku od pre nekoliko godina, niko se u ime grada o tome ne izjašnjava * Pr­eds­tav­lj­en trobroj časopisa „Akt“.

24 Radnici slovačke firme „Bemako“ ob­ustavili proizvodnju jer im duguju deset mesečnih zarada * Ne pomaže mnogo ni prijatno vreme ni Gradska toplana: 14 de­cembarskih dana vazduh bio začađen čak če­tiri puta više od dozvoljenog * U Ga­le­riji “Sveti Luka“ izložba slika Ra­t­ib­ora Vukojičića * Novogodišnji koncert Me­šovitog hora „Abrašević“.

26 Berza preduzetničkih ideja na Po­sl­ovnom fakultetu „Singidunum“ * Vi­so­k­a poslovna škola dobila priznanje „Di­skobolos“ za primenu savremenih inf­or­m­ativnih tehnologija u organizaciji na­stave.

27 Gradska skupština usvojila Budžet za 2014. vredan dve milijarde 270 mi­liona dinara. Kako su i najavili, za  Budžet ni­su glasali odbornici SNS i DS * Pe­des­etak građana, članova i simpatizera des­eničarskih organizacija i Odbora za za­štitu  Gračanice, protestovalo pred gr­a­d­skom kućom tražeći da se manastir ne po­t­apa akumulacionim jezerom.

31 Objavljen Kalendar „Kolubara” za 2014. godinu * Doček Nove godine uz pe­toro finalista prvog glasa Srbije za ko­ji je Grad izdvojio milion i po dinara.

Kome je još do Nove godine, osim da se nevoljno upiše još jedna recka na talonu života koji se anemično odmotava. Već i od najava novog Zakona o radu, sa ukidanjem plaćenog godišnjeg odmora i koječim, ljudima preseda 2014. Ali, mi koji više nismo ničija deca, setno i zahvalno se ovih dana sećamo svojih roditelja koji su nam,svemu uprkos, nudili novogodišnju bajku sa darovima pod jelkom ili u prozoru. Dok ministar prosvetni ukida Deda Mraza, podelimo s decom i ovog puta tu bajku, jer je nemoguće imati racionalne razloge za neverovanje u čuda.

Upišite svoj komentar