| Jul 2012

Laku noć, Valjevo

Branko Vićentijević

Goodnight, Valjevo

Goodnight, Valjevo

U Srbiji i Valjevu na vlasti SPS-SNS-URS  / Da li će socijalisti „progutati žabu” i dozvoliti da im nekadašnji saborac Mika Jokić (SNS) predsedava Gradskom skupštinom  / Gde je zapelo u raspodeli funkcija / Čudna mionička ljubav Ćićovana i šljape, ko će na Petrovdan u Lajkovcu „zakovati vlast”  / Kako se Beka povukao iz FK Budućnost, da li će Milovan Stepandić iz Šapca po treći put voditi KK Metalac

Pobednici majskih izbora Srbiji i Valjevu pišu novu stranicu is­to­rije. Ono što se slutilo, na os­novu rezultata, ostvaruje se. So­cij­al­is­ti su se vratili na velika vrata, u ko­al­iciji sa naprednjacima (SNS) i „uvek ra­spoloženim” URS-om formiraće novu Vl­adu Srbije, a u Valjevu će biti na vl­as­ti u koaliciji koju će dopuniti (bar) DSS i GG „Pobeda” dr Slobodana Gv­oz­de­no­vi­ća.

Tobož se pregovaralo na sve strane, svi sa svima, a rezultat se, biva, znao un­ap­red. Konstitutivna sednica Gradske sk­upštine u Valjevu, zakazana za 2. jul, po svemu sudeći završiće se ve­ri­f­ik­ac­ij­om odborničkih mandata. Kako fotelje ni­su podeljene, nova sesija biće održana već 5. jula s obzirom na to da 8. jula is­ti­če zakonski rok za formiranje gradske vl­asti. U protivnom, sledi prinudna up­rava i novi izbori! SPS je 2004. bio u ko­aliciji Dobro Doktora (dr Jovana S. To­mića) i pamti da im je klupicu ispod no­gu pod vešalima izvukao ginekolog la­ke ruke dr Boba, uz pomoć Miška Al­im­pi­jevića (PSS). Zato SPS sada, uv­la­če­nje­m URS-a i DSS-a, uz tobožnju priču o što široj koaliciji, sve žaleći za de­mokratama (DS), nastoji da predupredi sl­ičan scenario jer GG „Pobeda” ne ve­ru­je.

Gradonačelnik će, kako smo i najavili u prošlom broju, biti Stanko Terzić (SPS), a njegovog zamenika daće SNS ili „Pobeda” – mogući kandidati su ne­ka­da­š­nji radikal Vita Mitrović Hegel (SNS), ukoliko Zorica Jocić (prebeg iz DSS) ostane pri nakani da ljeba traži u ne­kijem od ministarstava u Beogradu (što su od Nje bolje Milica Vojić Ma­rković ili Vesna Ćirić, prosta je lo­gika) iz SNS, odnosno Dragoljub Kr­is­t­ić iz „Pobede”.

Za mesto „spikera” (predsednika gr­ad­sk­og parlamenta) oštri se Mihailo Jo­kić (narodni socijalista među na­pr­ed­nja­cima – SNS na kvadrat). E, tu  izgleda po­činje priča o neophodnosti zak­az­i­va­nja sesija Gradske skupštine u minut do prinudne uprave.

„Spiker”

Nije tajna da se drug Mika i gospoda SPS-ovci preko nišana gledaju od vr­emena kada je Bane Ivković pokušao da bu­de predsednik socijalista posle Slobe Mi­loševića. Puk’o SPS na dve struje, br­ojniju koju je oporavio „najeuropejac” Iv­ica Dačić, uz očinsku podršku Borisa Ta­­dića (DS), i ondašnji Ivkovićev SNS. Mika se opredelio za Bana, a na­ro­dni socijalisti su se najduže održali u Valjevu i Leskovcu.

Nakon što mu se mlađi brat Aleksa iz SPS-a našao među radikalima, pa kod To­me i Vučića, Mika je ugostio no­vo­us­to­li­čenog predsednika Srbije i sa njim pr­ed TV kamerama potpisao artiju o ko­le­kt­iv­nom prelasku valjevskih narodnih so­ci­jalista u redove naprednjaka – iz SNS u SNS. Potonji pokušaj da Mika Jokić i sa­borci (otpadnici) iz SPS-a (i nekih dr­ugih stranaka) preuzmu Gradski odbor na­prednjaka nije uspeo, osujetio ga je Vu­či­ćev kum Darko Glišić iz Stublenice kod Uba, pa se stariji od Jokića našao „na leru”. U novom „vučenju karata”, u ko­nk­urenciji sa politički nemoćnim dr Do­brivojem Grujičićem, Mika Jokić po­novo kroji kapu novoj vlasti.

Socijalisti (SPS) ga, ako ikako budu mo­gli, neće za „spikera” iz najmanje tri ra­zloga – ne mogu da mu komanduju, po­se­bno Glavni baja Poćuta (Dragan Jeremić), koji ga smatra „apsolutistom i st­alj­in­is­tom”; nema cirkusa od skupštinskih se­dnica i lova u mutnom, nema zak­azi­va­nja sesija na tri meseca sa bezmalo st­ot­i­nu tačaka dnevnog reda! Nejasno je ko bi u tom slučaju bio predsednik Skupštine gr­ada, možda Krle (Dragoljub Krstić iz „Pobede”. Zamenika bi dali socijalisti, ma­da se tom mestu potajno nadaju i u PSS br­aće Karić.

Posebno je zanimljivo kako bi se sla­gali gradonačelnik i „spiker”. Ta ljubav tr­aje od 1990-tih kada je Terzić, kao pr­ofesor matematike, odbio ponudu pa­rtije (SPS), u kojoj je tada bio i fah mu ko­lega Jokić, da bude direktor Valjevske gi­mnazije. Nastavilo se Jokićevim ja­vn­im prozivkama o uzetoj otpremnini u SDK, pa direktorskom mestu u Domu ku­lt­u­re, na šta Terzić nije imao valjan od­go­vor. Konačno, na nekolikim sednicama lo­kalnog parlamenta, Jokić je Terzića ja­vno prozivao da što-šta odgovori. Cane je i dalje ćutao, a Mika mu je tepao kako „nema jezik”.

Sekretar bi bio socijalista, moguće Aca Janković, sadašnji šef Komunalne in­spekcije. Njega je SPS i 2008. pre­dla­gao za načelniak Gradske uprave ali mu Mi­ća Marković (DS) nije mogao da op­ro­sti rešenje o skidanju mušeme sa Bo­ri­so­vim likom, sa zgrade Sindikata, po na­lo­gu Velike Male (Milene Pavlović), pr­et­postavljene mu načelnice Opštinske up­rave iz Nove Srbije (NS). Nađeno je so­lomonsko rešenje - čerez „ef­ika­sno­s­ti” formirane su dve gradske uprave, u „žu­toj” šefovala Dragana Đenić, a u „cr­evnoj” Jelica Stojanović. A, ako po­mi­nj­e­mo Gradsku upravu, ne bi bilo iz­ne­na­đe­nje da to bude jedna, sa Jelicom na čelu, ili da ostanu dve, pa da se kovarne i Ve­lika Mala.

Gradsko veće će paritetno biti sa­sta­vljeno, tu se mrvicama mogu nadati ko­al­ic­ioni partneri raznih nivoa NS, PSS, URS, DSS… Slično će biti i sa di­rektorima javnih preduzeća i ust­an­ova. SPS ište Gradsku direkciju za Gl­av­nog baju, Najvećeg Neimara Kolubarskog Ze­mljotresnog Okruga (NNKZO), Dragana Jer­mića Poćutu. Ne daju ni Vodovod iako dr­ug Selko (Selimir Manojlović) sa 65 go­dina mora u penziju, pa će da bude po­mo­ćnik gradonačelnika. Smena se po­dr­az­umeva „u počep”, tu ni SPS-ovi zetovi te­ško da mogu preživeti!

Ćićovan i Šljapa

U Mionici je Ćićovan, Milan Ga­vr­il­ović (DS), zamenio Šljapu, Milana Ma­tića (NS), na mestu predsednika Op­št­ine. Ustoličili se, češljaju račune, ve­le našli Šljapi bankovni račun na Ki­pru. Opozicija, koliko god delovala sm­ušeno i obezglavljeno (nije „navikla” da bude opozicija) tvrdi da je ko­nst­it­ui­sa­nje nelegalno i nelegitimno, pišu tu­ž­be Upravnom sudu, nadaju se povratku po­sle činjenice da sa SPS-om Vladu Sr­bije pravi SNS a ne DS.

Ćićovan je posle 2000-te bio na­če­ln­ik Kolubarskog upravnog okruga kao ka­dar DHSS, Šljapa je osam godina od Mi­on­ice pravio mali Monako, Blažićevim „ši­be” neistomišljenicima u kafani, os­akaćenim „Mišićevim danima” uz sv­ir­ku na Petrovdan” i ribničko „Ć­em­ane”. Šljapa se zavadio sa Persidom Ku­rt­ić, koja je iz NS otišla u SNS, Ći­ćo­van je Perisidi, građevinskoj in­sp­ek­to­rki u Skupštini opštine, vele, po­ru­či­vao kako će joj  „nabiti jaram na vrat”. Pe­rsida podržala Ćićovana, uprkos na­vo­dnim Šljapinim „zvečećim” po­nu­da­ma, iz SNS je isteralo. I Nju i još tri od­bornika, a veterinar Simović, iz Ras­im­ove SDPS, koja je u Mionici bila u pr­edizbornoj koaliciji sa SNS, sam pr­etrčao u tabor DS-a.

Nije davno moj Dučičanin Radivoje „Ko­ronja”, pričalo se, xabe pevao: „Mi­oni­ce, nazor varošice…”.

U Ljigu se dr Miroslav Miki Ma­ksi­mo­vić (NS) održao, sada je „spiker”, a pr­ed­sednik Opštine je socijalista Mi­od­rag Mikile Starčević, koji je, kao i dr Mi­ki, do 2000-te bio u SPS-u, a posle su, d’izvinete, obojica pobegli „k’o ma­čke s jebišta” – Mikile u Grupu građana „Naj­bolje za Ljig”, a dr Miki u Banov SNS, pa PSS, NS…

U Lajkovcu se vlast „zakiva” na Pe­tr­ov­dan – 12. jula, Do formiranja Vlade Sr­bije činilo se da će DS u koaliciji sa SPS imati koji mandat više od do sada vl­adajućeg Čarobnjakovog (Dušan Ži­van­ov­ić) DSS-a. Sada, mož da bude – ne mora da znači.

Abdikacija

Da ne zaboravimo, prvi valjevski de­m­okrata je dobrovoljno abdicirao – pr­eds­ednik FK Budućnost, Radivoje Mi­lu­t­in­ović Beka je zakazao izbornu sku­pš­tinu da bi kormilo kluba predao po­be­dn­ic­ima – socijalistima i naprednjacima! Bu­dućnost se nije izborila za povratak u Sr­psku ligu, bolji je bio gradski rival Kr­ušik, a ljudima koji su vodili klub sa Pe­ćine sada su svi krivi sem njih. Elem, Be­ka došao „meko” na skupštinu, al’ se na­pržili neki stari igrači da ga valjda od­ma’ ‘apse!

Tek, novi skup je zakazan za 6. jul, a me­đu onima koji ga pripremaju su i bu­du­ći gradonačelnik Terzić i novi (stari) po­slanik Đoša (Đorđe Milićević). Za Đo­šu i Bož’ pomozi, i danas k’o tera fu­zb­al, maker rekreativno, al ako gr­ad­on­ač­elnik nema preča posla… Još važnije od toga je da u glavama mnogim, na ni­vo­ima svim, i dalje misle kako političari, ili oni koji su umislili da to jesu, tr­eba da i „jariće da krštavaju”.

KK Metalac je na pauzi, pojačanja ne­ma, ne zna se ni novi trener. Doduše, Mi­lovan je Stepandić iz Šapca viđen u Va­ljevu, u društvu sa predsednikom kluba Du­škom Đukanovićem. Oće li to Kr­alj­ev­iću Marko i treći put među Srbe? Među one Srbe, Valjevce, za koje je, pred pr­ošli odlazak, potpisniku ovih redova re­kao: „Skup ludaka, jedva čekam da po­be­gn­em!”. Mašala!

Adio Srbijo - laku noć, Valjevo!

Komentari

Laku noć, Valjevo | 6.07.2012 u 06:18

Rado citam tvoje tekstove,ali bolji je uzasan kraj nego uzas bez kraja,koji nas ocigledno ceka.Zato laku noc Valjevo,dobro jutro proslosti.Bravo DZANE

Tesa | 6.07.2012 u 06:18

Kako kome,nekima u gradskoj upravi ce da svane kad i tu Beki vide ledja.

Nesa | 6.07.2012 u 13:30

Sta reci za novu valjevsku vlast...Isplivavali godinama i konacno isplivali...Kazu , struka pre svega..a skupljeni iz okolnih sela, pa ovo malo gradjanstva , sto nas je ostalo, gurnuse u cosak. Mika Jokic, doktor od Divaca, umisljeni kompleksas, rasirio se ko petao za onom govornicom... a poltroni samo trepcu... Pocutanac, diplomirani defektolog na celu gradjevinske direkcije, a svi tapsu... cute... odobravaju... Pa onda, valjda... tako nam i treba.. KAZU>>>STRUKA PRE SVEGA...

Tamara | 15.07.2012 u 20:48

Upišite svoj komentar