| Jul 2012

Gavra Protić(1948-2012)

Branko Vićentijević

Gavra Protić

Gavra Protić

Valjevo je u junu ostalo bez Gavrila Ga­vre Protića (1948-2012), koji je 1960-tih, kao đak Tehničke škole, bio talentovan bi­ciklista. U Bi­ci­kl­is­tičkom kl­ubu je tih godina Bogoljub Boba Mi­lo­va­nović okupio grupu dečaka od ko­jih su Gavra i Gradimir Gaga Čulić, uz ne­što starijeg Predraga Ko­va­če­vića Kovača, naj­više obećavali.

Gavra je u juniorskoj ko­nk­ur­en­ciji bio među vodećim takmiča­ri­­ma u Srbiji, a primat u Jugoslaviji, u sv­im uzrasnim kategorijama, imali su Sl­ove­nci. Protić je tih godina bi­vao i na Napredovoj rang listi naj­uspešnijih sportista Valjeva.

Gavra Protić je sin Nemanje Pr­ot­ića, ne­kadašnjeg predsednika Sr­esk­og suda u Va­ljevu i Ines, Da­lm­ati­nke itali­ja­n­skog po­rekla iz Ši­be­ni­ka. Njegova starija se­stra Julijana godinama živi u SAD, a bi­la je ud­ata za pokojnog Slobu Petrovića, je­dnog od pionira valjevske košarke.

Ga­vra u braku sa Snežanom, mlađom kćerkom D­rage i Mare Ma­rčetić, ima sinove Ne­ma­nju i Dr­ag­om­ira – Dragu.

Komentari

Gavra Protić | 23.07.2012 u 10:49

Upišite svoj komentar