| Oktobar 2012

Septembarsko tumaranje

Hroničar: Ljiljana Kecojević

Sajam šljiva u Osečini / Pivara izbegla stečaj / Dug za struju 900 miliona / Rezervista preti novinarima / „Turistički cvet“ Narodnom muzeju / Obnovljena Letnja škola arhitekture / Šest valjevskih gracija na „Abrofestu“

1 Društvo istraživača domaćin Že­ns­koj speleološkoj školi * Huligani no­ćas kod belog mosta razbili vrata fr­ize­rs­ke radnje Mila Pecikoze.

2 Sajam šljiva u Osečini posetilo 20.000 zemljaka i gostiju. Najboljim pr­oi­z­vođačem  proglašen Milorad Jović iz G­o­rnjeg Crniljeva.

3  Dan polaska u školu đaka prvaka. Ove go­dine ih je nešto manje: u Valjevu 92,  Ubu 16, Lajkovcu 13. Neka sela, poput  lji­š­ke Kadine Luke, nemaju  ni jednog prv­aka. Dobra vest za zaposlene roditelje je uv­ođenje produženog boravka u svim va­lje­vsk­im školama.

5 Šteta od suše u Tamnavi je oko tri mi­li­jarde dinara * U toku je znatno pos­ku­p­ljenje hrane, posebno mesa * Izgradnja Do­ma za stare u Gradcu opet zastala, pa je gr­adilište zaraslo u korov.

7 Gradska skupština usvojila Rebalans bu­džeta uvećanog za 150 miliona dinara i imenovala vršioce dužnosti di­re­kt­o­ra nekoliko javnih preduzeća i ustanova. Naj­više komentara na postavljanje ek­on­om­istkinje za čelnika Centra za kulturu * Po­čeo 20. „Povlen reli“ sa 40-tak te­re­ns­k­i­h vozila.

10 Grad podneo predlog za stečaj „Sr­bi­janke“  i raspisao tender za ob­no­vu zdanja Doma vojske * Uz posetu am­bas­ad­o­ra Belorusije nagoveštena znatna pr­iv­re­dna i kulturna saradnja, kao i br­ati­mlj­e­nje Valjeva i beloruskog grada Mo­lod­eč­na. Gde se pogubiše nekadašnji zb­rat­im­lje­ni gradovi, holandski Sitard i iz­rae­ls­k­i Rehovot, kao i sada inostrani od Ko­pra do Prilepa?

12 Poreska uprava povukla predlog za st­ečaj Valjevske pivare kako ne bi ug­rozila solidnu proizvodnju i eg­zi­st­en­ci­ju radnika * Odbornik „Pobede“ Lju­bo­m­ir Bradić, vođa protesta rezervista, ja­v­no preti Vujić televiziji da zbog, na­vo­d­no, neobjektivnog izveštavanja iz Gr­ad­s­ke skupštine neće dobiti ni dinara, ni­ti će prenostiti njene sednice.

13  Propast još jedne nekad ugledne fi­rme: privatizovana ubska „Zimpa“ sa­ma zatražila pokretanje stečaja * Prema Odboru poverilaca, vlasnici „Nove Sr­b­ij­anke“ su se besplatno domogli vl­as­ni­št­va nad pozamašnim delom gradskog ze­mlj­išta.

14 Dvojicu proletos hapšenih pro­fe­so­r­a osumnjičenih za primanje mita In­spekcija rada vratila na Visoku po­sl­o­vnu školu da ispituju studente * Pr­eds­ta­vom „Kafanica, sudnica, ludnica“ Gra­ds­kog pozorišta „Abrašević“ otvoren „Ab­rofest“.

15 Obeležena 68. godišnjica os­lo­bo­đe­nja Valjeva. Socijalisti najavili ini­cijativu za vraćanje ovog datuma kao Da­na grada * Uz zvaničnike i odbojkaški tu­rnir otvorena mala sportska hala „St­udent“. Sva je prilika usiljeno zbog pr­igode, jer se ubrzo potvrdilo da još nema up­otrebnu dozvolu.

16 Na „Abrofestu“ nepodeljene si­mp­at­ije za diplomsku predstavu klase gl­ume profesorke Gordane Marić „Tre so­relle“ u kojoj naslovne uloge tumače tri va­lje­vske gracije: Marijana Pejatović, Ne­ve­na Ristić i Maja Lukić * Na me­đun­aro­dn­om turniru u slovačkom Prijevicu va­lje­vski rvači osvojili četiri medalje.

17 Biblioteka u Osečini uselila se u ob­novljen i trostruko uvećani pr­os­t­or * Valjevo domaćin Prvenstva Srbije u šahu.

18 Na „Abrofestu“  diplomska pr­ed­st­a­va „Kraljice“ novosadske glumačke klase Jasne Đuričić sa Valjevkama Mi­lic­om Janevskom, Milicom Trifunović i Tij­an­om Marković * U Biblioteci veče uz knj­igu Olgice Cice „Boje i barut“ po­sve­će­ne slikarki Nadeždi Petrović * Posle po­noći kućni ljubimci i tankoćutniji Va­ljevci osetili  zemljotres od 2,4  Ri­hte­ro­va stepena.

19 Učesnici međunarodnog skupa sl­av­is­ta u Brankovini * Jedna od vesti dana: vinovnica pogibije bicikliste na Už­ičkom putu, koja se posle tri dana ja­vi­la istražnim organima , nije pritvorena!

21 Dug za struju u Valjevskoj di­str­ib­uci­ji čak 900 miliona dinara. Oko hi­ljadu građana duguje više od 50.000 di­na­ra a jedan čak milion dinara * U Pe­tni­ci u toku Međunarodna arheološka ko­nf­ere­ncija o imperijalizmu i identitetu na ob­odima Rimskog carstva * Gradsko po­zo­ri­šte za kraj „Abrofesta“ sa premijerom dr­amske trilogije Miroslava Tr­if­uno­vi­ća „Pomračenje“ (prema motivima dela Ve­lj­ka Petrovića, Mirka Kovača i Mome Ka­po­ra).

22 U kasarni „Vojvoda Živojin Mi­š­ić“ zakletvu položili kadeti i bu­du­će rezervne starešine sa Univerziteta od­­brane, profesionalni vojnici i oni na do­­brovoljnom služenju vojnog roka *  Go­sp­ojinski susreti horova iz Obrenovca, Be­ograda, Atine i Valjeva * Sunčani po­če­t­ak jeseni.

23 Tešnjarci se „naoštrili“ zbog ne­s­no­snih noćnih bahanalija. Policija u Zagrebu zbog nezakonitog noćnog izlaska pr­ivela 33 maloletnika, među njima 31 de­te mlađe od 16 godina! U Valjevu niko ne pr­ati noćno gluvarenje, pijančenje i hu­li­ga­nstvo maloletnika.

25 Crkvi u Stepanju vraćeno pr­eo­st­al­ih 14 od 48 obnovljenih starih i vr­edn­ih knjiga * U Istraživačkoj stanici u Pe­tnici posle 13 godina obnovljena Le­tnja škola arhitekture. Redovnu in­ter­ak­t­i­vnu nastavu ovde ima i 18 studenata De­k­a­rtovog univerziteta prirodnih nauka iz Pariza.

26 Prosečna zarada u Valjevu 35.845 di­na­ra, 8.000 niža od republičke. U Ose­čini je 32.000, u Mionici 30.000 a naj­ni­ža u Ljigu- 27.000 dinara * U Valjevskoj gim­naziji veče sa španskim pesnikom An­toniom Porpetom koji reče : „Meni se Sr­bija ne dopada, ali je volim“.

27 U Lajkovcu tradicionalna izložba ra­snih govedi * Valjevski muzej dob­itn­ik nagrade „Turistički cvet“ * Li­ko­vna kolonija Valjevske gimnazije sa 15-tak um­etnika iz Uba, Sremskih Karlovaca, Be­ogr­ada i Valjeva * Ekološki pokret Sr­bi­je i Udruženje „Istinoljublje“ predali  Sk­upštini, predsedniku i Vladi Srbije pe­ticiju sa 32.760 potpisa protiv brane Ro­vni i potapanja manastira Gračanica.

Nikad više ružnih vesti i sumornih najava. Bilo je i do sada sirotinjskih i olujnih vremena, ali nam niko nija zatirao vidike iole boljeg i sigurnijeg života. Čerčil je sa svojim narodom delio krv, znoj i suze, a nesrećni Mlađan Dinkić samo nama obeća: „ Živećete gore, ali nećete umreti!“ To reče i sede u svog novog fiću. Mi ostali smo podređeni beskrajnom trpljenju i ponižavanju, jer nema nikoga ko bi mogao da nas vodi i štiti. U  pravu je Todor Kuljić: „Narod je sve siromašniji i otuda što mu mnogi osmišljavaju trpljenje, a niko nezadovoljstvo“.

Komentari

Taj narod treba da tuzi zeleznice Srbije za pnprreljeti strah, mogu misliti sta im je prolazilo kroz glavu dok se voz vukao van sina. Mora da je bilo ljuljanja

qAQyHxeXEN | 9.11.2013 u 17:59

Upišite svoj komentar