| Septembar 2012

Avgustovski žar

hroničar: Ljiljana Kecojević

Učestali požari / Moleban za kišu / Niče novo „Gorenje“ / Sajam šljiva u Osečini. / Političko vraćanje starog sjaja Valjevu / Ah, te Tešnjarske / „Kafanica, sudnica, ludnica“...

1 Za nekoliko dana ubila se dvojica Va­lje­vaca. Ove godine 16 samoubistava kao posledice stresnog i nesigurnog ži­vo­ta * Podgorini ne preti „bela kuga“: Os­ečinska opština nagradila pr­ose­čn­om republičkom platom 40 majki sa troje i više dece, među njima Miru Mirosavić iz Konjica za osmo i Mirjanu Mićić za pe­to novorođenče.

3 Ovog proleća i leta 30 posto više po­žara * „Gorenje“ gradi fabriku ra­sh­l­adnih uređaja u kojoj će raditi 400 Va­ljevaca * Društva istraživača ug­os­ti­lo 30 mladih Poljaka * Zbog pomanjkanja do­toka Valjevski vodovod oglasio va­nr­ed­no stanje.

4 U Internacionalnom studiju iz­lo­ž­ba pet autora iz Južnoafričke re­pu­bl­ike * Petnaest vukovaca iz Mionice i Ra­j­kovića o trošku opštine 10 dana le­to­valo na crnogorskom primorju.

6 U pravoslavnom Centru za od­vi­ka­va­nje od droge u Lešnici kod Loznice ub­ijen N.Z. (39) iz Valjeva * Počelo sn­im­anje filma po drami Dušana Sp­asojevića „Odumiranje“ * Tri dana za­re­dom  temperatura 38-39. Na bazenima u Pe­tnici 6.000 kupača.

7 Novi ministar poljoprivrede ot­pu­st­io 1658 agronoma, kod nas 72 lane zaposlena savetnika poljoprivrednika * U Istraživačkoj stanici u Petnici se­dm­­odnevni Međunarodni naučno-ob­ra­zo­vni kamp.

10 Nova Gradska skupština za ciglo dva sata „protutnjala“ kroz 35 ta­čaka dnevnog reda i imenovanja vršilaca du­žnosti direktora Toplane, Vodovoda i ur­ednika Radio Valjeva.

11 Tešnjarske večeri otvorio Sl­obo­d­an Milovanović, student pr­im­enj­ene matematike u Stokholmu i Berlinu. Va­ljevce razgalili trubači Dejana Pe­tr­ovića. Bogat izložbeni program otvoren pr­ikazima obnoviteljskih poduhvata Mi­lke Krstivojević i Valjeva prema za­pi­sima putopisaca i kartografa. Na­red­n­ih večeri još dosta koncerata, po­zo­ri­šnih predstava, književnih susreta... * Prvi sabor na Povlenu.

12 Meštani uredili prostor oko sp­omenika Prvom srpskom ustanku na Brankovinskom visu * U Tešnjaru ve­d­ro i razgovetno „Globalno selo“ st­ud­en­ata iz desetak zemalja Evrope i Am­er­ike...* Ugasila se još jedna zvezda „Ab­ra­š­evića“ - Živadin Purić Purke,  vođa na­r­odnog orkestra.

14 U školi „Nada Purić“ ponovo uk­ra­deni kompjuteri. Ove godine re­gi­strovano 38 maloletnih razbojnika, vi­novnika  polovine pljački * Zvezde  Te­šnj­arskih večeri grupa „Darkvud dab“ i Bi­sera Veletanlić * Otišao i Svetozar Gli­gorić zbog kojeg je u našoj kući bilo  pet šahovskih garnitura, a doneo  nam je i prvu ploču „Bitlsa“.

16 Završeno uređenje parka Vidrak. Ba­rem je bolje osvetljen * Va­ter­po­li­sti univerizeta Sankt Peterburga go­sti Sportsko-rekreacionog centra u P­e­t­nici.

18 Premijera „Abraševićeve“ pr­eds­ta­ve „Kafanica, ludnica, sudnica“ u režiji Miroslava Trifunovića i ko­nc­ert  džez i soul pevačice  Bojane St­am­en­ov.

19 Za kraj Večeri koncert valjevskih fo­lklorista. Šta god im  mogli pr­igovoriti izmamili su u čaršiju hi­lja­de Valjevaca * Na međunarodnom tak­m­ič­enju u Padovi prvu i drugu nagradu me­đu flautistima osvojile Valjevke Zorana Ma­tić i Tijana Radović * Učesnici Le­tnje škole meteora u Petnici snimili An­dromedinu galaksiju, udaljenu 2,5 mi­li­ona svetlosnih godina od našeg Ml­eč­n­og puta.

22 Ministar Mlađan Dinkić pr­oš­et­ao kroz Valjevo olako mu ob­eć­av­ši „vraćanje starog sjaja“, spas za Pivaru i Srbijanku, izgradnju hale sportova i za­tvorenog bazena... Dinkićev op­ti­mi­zam poduprli i viđeni Valjevci: ka­rd­io­hi­rurg Boško Đukanović, glumac Nenad Jezdić i pop zvezda Željko Joksimović.

24 Valjevo sa 40 stepeni najtoplije u Sr­biji. Vodostaj Kolubare samo 9 cm i bazdi kao mrtvaja * Ostarelim Pe­rs­idi i Srboljubu Jakovljeviću u Rubribrezi no­ćas ukrali dve krave hraniteljke * U Va­ljevu otvoren francuski supermarket „In­tereks“.

26 Vladika Milutin sa nekoliko st­otina vernika služio moleban  za ki­šu koje nema čitavih mesec dana * S ve­čeri na Keju omladinska grupa „En­tu­zi­ja­zmo“ pod nazivom „Refestanimacija“ pr­edstavila mlade umetničke stvaraoce.

27 Tokom noći uz jak vetar stiglo os­v­eženje i jutarnji pljusak sa tek dva litra kiše po kvadratu * Sanitarna in­spekcija zatvorila školu u Be­om­uževiću koja 14 godina čeka obnovu.

28 Takmičenje mladih violinista iz Mi­onice preseljeno u Moravce kod Ljiga. „Zlatno ćemane“ pripalo st­ud­en­tu violine Milošu Vasiljkoviću * Na Đu­rđevićima u Blizonjama izgorela št­ala sa šest krava i 500 bala sena.

31 Otvoren Sajam šljiva u Osečini sa 300 proizvođača i izvoznika ov­og voća od kojih je prvonagrađena „Ag­ra­nela“ iz Valjeva * Na festivalu gl­um­ač­kih ostvarenja u Nišu najboljim deb­it­an­tom proglašena mlada Valjevka  Ma­rij­a­na Pejatović za ulogu u filmu „Zve­rinj­ak“ * Nepažnjom buknuo požar na pol­igo­nu Đenovac koji je brzo ugašen. Valjevo  vr­elo i obavijeno čudnom izmaglicom za koju kažu da stiže sa zapaljene Tare...

Suša nas satire i požarima. Dok na Ta­ri  šumu gase gologlavi vatrogasci bez zaštitnih odela Vlada tvrdi da ima pa­ra za naknadu štete. Kao da i pamet pr­esušuje. Zajedničke nevolje su prilika da bu­demo bolji ljudi. Avgust pamtim po di­rlj­ivoj ispovesti glumca Bore St­jep­anovića o odbrani ličnog integriteta i lju­dskom saosećanju („Šta je Hekuba meni i šta sam ja njoj“). Prati me i tes­ta­men­ta­lna knjiga istoričara Tonija Džata o če­stitosti života na marginama sv­akojakih nacionalnih, verskih i id­eo­lo­š­kih zabrana: „Više volim ivicu, mesto gde se sudaraju zemlje, zajednice, lojalnosti, sr­odnosti i koreni, gde kosmopolitizam ni­je toliko identitet koliko je no­rm­al­no životno stanje.

Komentari

Avgustovski žar | 5.10.2012 u 12:47

Upišite svoj komentar