| Septembar 2013

Pomozite ValjevuJavno pismo Ivanu Tasovcu, ministru kulture i informisanja

Redakcija Revije Kolubara

Uzdajući se, gospodine Tasovac, da će se Vašim dolaskom na tu ministarsku dužnost mnogo šta u kulturi Srbije menjati na bolje, predlažemo Vam na ovaj način da izvesnu pažnju poklonite i htenju nas Valjevaca da st­vorimo novu i veliku Valjevsku biblioteku. Revija «Kolubara», što je mi pr­av­imo već dve decenije, od svoga početka se bavi tom težnjom. Do sada, doduše, nije mnogo šta vidljivog urađeno. Nije, uveravamo Vas, bilo ni uzaludno.

Između ostaloga, urbanistički je u središtu grada određena lokacija za no­vo valjevsko bibliotečko zdanje.

Postoji, međutim, aktuelan povod da Vam se ovako rano obraćamo sa pozivom za pomoć. U pitanju je izbor direktora Matične biblioteke «Ljubomir P. Ne­na­dović» u Valjevu.

Još 21. maja ove godine Upravni odbor Biblioteke, pretežnim delom sa­sta­vlj­en od sasvim nekompetentnih ljudi za odlučivanje o radu tako važne insti­tu­cije, opredelio se da za direktora izabere Dragana Brankovića, diplomiranog politikologa, starog 63 godine. Čoveka koji se do sada bavio raznim poslo­vi­ma, uvek bez iole zapaženih postignuća. I nikad bibliotečkim radom sem iz­vesnog staranja (ne i rukovodilačkog) o nekadašnjoj biblioteci nekadašnjeg Ma­rksističkog centra u Valjevu.

Ovakvim izborom - ukoliko se on osnaži Vašom odlukom o Brankovićevom po­stavljenju - Valjevo i Valjevci bi se, sasvim smo u to ubeđeni, udaljili, veoma ud­aljili od rešenosti da za sebe stvore novu i veliku Valjevsku biblioteku.

Dokumentacija na osnovu koje biste, poštovani gospodine Tasovac, trebalo da odlučite o direktoru Valjevske biblioteke već se nalazi u Ministarstvu ku­lture. Kad na osnovu nje budete donosilo odluku, predlažemo Vam da u vidu im­ate i ovo naše obraćanje.

Valjevo ima, sigurno ima ljudi po svemu spremnih da rukovode Valjevskom bibliotekom. Obeshrabruje ih, međutim, saznanje da se, bar u dosadašnjoj praksi, prethodno mora biti «član partije». I to one partije kojoj je u tzv. kvotu pripala biblioteka ili koja druga slična institucija.  

I ovo da Vam kažemo: Zagovornici nastanka nove i velike Valjevske bibli­ot­eke, a taj krug je mnogoljudniji no što je Uredništvo novina koje Vam se sad i ovako obraća, priželjkuju i da nam se neposrednije i delotvornije pridru­ži­te u tom pregnuću. Da taj valjevski san izraste u stvarnost.

Biće, iskreno se nadamo, skore mogućnosti da i o tome govorimo. Dakako – zaj­edno sa Vama i Vašim saradnicima. 

Valjevo, 1. septembar 2013. godine

Upišite svoj komentar