| Septembar 2013

Na Povlenu planinari Srbije

Branko Matić

Najveća godišnja planinarska man­if­e­stacija, koju Planinarski sa­v­e­z Srbije svake godine organizuje na drugoj planini, ove godine održana je na Povlenu. Izvršni organizator bio je Pl­aninarski klub ''Povlen'' iz Valjeva, ko­ji je dobijanjem organizacije Tabora po­tv­rdio svoj desetogodišnji uspešan rad.

«Povlen» je, naime, osnovan 2002. i do ove godine je jačao i unapređivao svoju vi­še­struku aktivnost. Prvih godina, pored po­većanja broja članova, pažnja je poklonje­na obuci vodiča na odgovara­ju­ćim kursevima PSS, pa je za kratko vr­eme st­asalo poviše vodiča, što se di­rektno od­razilo na kvalitet planinarskih ak­ci­ja. Potom se krenulo sa markiranjem pla­ni­­n­arskih staza po Maljenu, Medvedniku i Povlenu. Već 2004. godine «Povlen» je na Medvedniku organizovao prvu Re­pu­bl­ič­ku akciju na kojoj je učestvovalo 250 pl­an­inara. Od tada, «Povlen» svake godine do­­bijao od PSS organizaciju po jedne re­pu­bličke akcije, koje su uspešno organi­zo­vane na Maljenu i Povlenu i privlačile su veliki broj planinara.

Posle kupovine placa na Povlenu, 2003. godine, krenuo je rad na obezbeđenju sm­eštaja, što je u početku ostvareno čuvenim Povlenskim kućerkom, sa šest kreveta. Taj kapacitet je bio premali za široku aktivnost društva pa je na tom mestu započeta izgradnja doma koja je 2011. dovela do završetka glavnih poslova čime su se stekli uslovi za istovremeni višedn­e­vni boravak na planini 25 planinara u ud­obnom domu, sa  spavaonicom, trpezari­jom i dobro opremljenom kuhinjom. Do­ve­de­na je i izvorska voda sa izvora Ma­dža­ri­ja i priključak na elektro mrežu. Sve su u­r­a­dili planinari Povlena dobrovoljnim ra­dom i svojim sredstvima, dakako i uz po­moć priloga prijatelja i članova, pre svih Vladimira – Vlaje Jakovljevića.

«Povlen» je razvio saradnju sa osnovnim školama iz Valjeva i organizovao pl­an­inarske obuke i izlete osnovaca. Naj­bo­lji rezultati postignuti su sa OŠ ''Se­st­re Ilić'' koja ima svoju planinarsku sek­ci­ju.

Uspostavljena je saradnja sa niz pl­an­in­a­rskih društava iz Srbije i iz Re­pu­bl­ike Srpske (posebno iz Bjeljine), mnogi pl­aninari postali su stalni gosti na sv­im valjevskim planinama. A planinari «Po­vlena» su učestvovali na niz planina­rs­kih akcija u Srbiji i Republici Sr­ps­koj, takođe i na međunarodnim akcijama u Bu­garskoj i Grčkoj. Pojedinačno ili u gr­upi svake godine odlaze na crnogorske pl­an­ine, naročito na Durmitor, Bjelasicu i Pr­okletije. Ostvaren je i višednevni po­hod sa Maglića, preko Sinjajevine na Du­rm­itor.

Sve to rezultiralo je dobijanjem orga­ni­zacije Tabora 2013. godine, što je veliko priznanje društvu za uspešan desetogodišnji rad ali i potvrda sposobnosti da se organizuje tako velika akcija. Treba istaći da je ovaj tabor bio prvi Tabor planinara u Valjevskom kraju od osnivanja Planinarskog saveza Srbije, 1948. godine. To je obeleženo svečanom sednicom Up­ra­vn­og odbora PSS upravo na Povlenu, za vr­eme Tabora, o čemu je prisutnim plani­na­rima govorio predsednik PSS Boris Mi­ćić.

Na Taboru je za pet dana učestvovalo oko 400 planinara, iz oko 50 planinarsk­ih društava, koji su u domu PK «Povlen», pod sopstvenim šatorima i kod okolnih me­štana ostvarili oko 1.000 noćenja. To­kom tih dana organizovane su svakodnevne, duže i kraće, pešačke ture po Povlenu i okolini na koje su planinare vodili vo­diči «Povlena»: Mirko Šaho, Dušan Dr­akulić i Branko Matić. Četvrtog dana na Povlenu je održano Republičko takmi­čenje u orijentiringu. Svake večeri pri­re­đivane su projekcije fotografija a 6. ju­la gost Tabora je bila Dragana Ra­jb­lo­v­ić, prva Srpkinja koja se popela na Mont Ev­erest. Planinarima je održala preda­va­nje i prikazala fenomenalne fotograf­i­je sa tog uspona i sa drugih svojih plani­na­rskih aktivnosti. Tokom «Tabora» odr­ža­n je i međunarodni kamp mladih plani­na­ra sa 25 učesnika iz Bosne i He­rc­ego­vi­ne, Makedonije i Srbije.

Aktivno učešće na Taboru imala je i Go­rska služba spasavanja Srbije, čiji spa­si­oci su svakodnevno išli na pešačke ture sa ostalim planinarima i tako se uv­ež­bavali za eventualne svoje aktivnosti na Valjevskim planinama. Jedne večeri sp­roveli su pokaznu vežbu spuštanja sa vi­si­ne uz pomoć užadi.

Vredni članovi «Povlena» sve vreme su bili izvanredni domaćini.

Opšta je ocena svih da je ovogodišnji Ta­bor uspešno organizovan, što su učesnici na rastanku  iskazali svojim željama da ubrzo ponovo dođu na Povlen.

Upišite svoj komentar