| Septembar 2014

Avgustovska seta

Hroničar: Ljiljana Kecojević

Čekanje obnove / Humanitarci i volonteri za delu / Letnja škola nauke u Petnici / Sajam šljiva u Osečini / Pokisle Tešnjarske / Odlazak Zdravka Rankovića

1 Predsednik Srbije Tomislav Nikolić ur­učio ključeve novoizgrađene kuće po­ro­dici Željka Nikolića  iz Lisog Polja, ob­novljene kuće porodici Marković kao i materijal za gradnju nove kuće Gavrića u Br­gulama * U Tešnjaru izložba o indust­ri­jskom nasleđu Srbije * Program polaz­ni­ka Školice novinarstva „Deca će nas sp­asti od propasti“.

2 Pokušaj obnove nekad znamenitog Il­in­danskog vašara u Valjevu, ovog puta u No­vom naselju pred nevelikim brojem po­setilaca * U Bratačiću novim harambašom Podgorine proglašen Aleksandar Ba­jić.

3 Osečina dobila teretanu na otvorenom iz donacije „Koka – kole“. Prethodno je te­retana otvorena u nekadašnjem lepom de­čjem vrtiću u valjevskom parku Pećina.  Pr­ećutno, od vrtića nije ostalo ništa, što nije ni lepo ni pravo.

5 Uveče palo 54 litra kiše, sa zastrašu­ju­ćom grmljavinom. Zbog pražnjenja „is­pala” trafo-stanica na Boričevcu. Po­la grada više sati bilo bez struje. Ud­a­ri groma oštetiti više dalekovoda * U Va­ljevskoj biblioteci gostovala spisate­lji­ca Sanja Domazet.

6 Počeli građevinski radovi na obnovi 1,5 kilometra oštećene Barske pruge iz­među Lajkovca i Lazarevca. Izvesnost da barem Beovoz do Valjeva iznova  saobraća od 1. septembra * U Centru za kulturu iz­ložba fotografija „Memorijal Ve­li­k­og rata“.

7 Noćas palo oko 60 litara kiše. U Os­ečini opet proglašena vanredna si­tu­ac­ija. Poplavljeno  desetak kuća i više st­otina oranica. Preventivna priprav­n­o­st i u Valjevu * Zbog kvara na rendgen apa­ra­tu, čija zamena staje neverovatnih 70.000 evra, ne radi Angio sala Valjevske bo­lnice za hitne kardio-vaskularne in­te­rvencije.

8 Na Dan građevinara svečani početak iz­gradnje deonica autoputa od  Ob­re­no­vca do Uba i od  Lajkovca do Ljiga * Ot­vo­r­en Međunarodni kamp Udruženja „Dobri lju­di“. Mladi iz desetak zemalja prikuplj­aju i prave nameštaj za domove stradalih u poplavi.

9 Sabor na Povlenu u znaku negovanja na­ro­dne tradicije. Na Kneževom polju naj­bolja zdravica Velibora  Marjanovića a najbolji folklorista Nebojša Radić. Sp­omen – povelja  Dani i Radiši Mi­lov­an­oviću za doprinos turizmu na Povlenu *  Volonterski kamp mladih za uređenje ob­ale Kolubare kod Lajkovca.

11 U bašti Doma vojske predstava Bi­tef teatra „Muškarčine“ *Sa Fe­st­i­vala kulture mladih iz Knjaževca mate­ma­tička specijalka Valjevske gimnazije Ti­jana Radovanović donela nagradu za naj­bo­lje pesničko ostvarenje.

12 Zbog udara gromova  prijavljene 932 sm­etnje na telefonskim uređajima u na­šem kraju * U Istraživačkoj stanici Pe­tnica završena Deseta međunarodna le­tnja škola nauke sa 18 polaznika iz des­et­ak zemalja * Najzad, vrelo leto od 36 st­ep­e­ni.

13 Ubska opština uvršćena u Ev­ro­ps­ki program za obnovu od poplave iz ko­jeg će biti  obnovljeno 30 kuća. Pomoć za obnovu dobiće i 21 ubski preduzetnik * U Osečini izdato 67 rešenja o pravu na po­moć države u obnovi.

15 Mimo razorenih obala Kolubare po­če­le Tešnjarske večeri, ovog puta u zn­aku obnove i slogana „Valja se za Va­lje­vo“. Gradu posvećene  izložbe slika, fo­tografija, razglednica i starih katastarskih planova. Dobar koncert mostarskog Se­vdah benda... U Tešnjaru vašarište uz mn­ogo pivnica, kraj obeležja seči knezova velika šatorska ćevabdžinca...

16 Tešnjarske večeri ozvaničio muzičar Nikola Popović, diplomac uglednog  Berkli koledža. U „Grandu“ izložba Zo­rana Andrića, u Galeriji „Silos“ dela Ni­kole Romanovića, u Domu kulture slike Jel­ene Lazarević; u Tešnjaru degustacija je­la iz doba Nemanjića, na kišnom platou kod Doma kulture koncert Harija Va­re­š­an­ovića... * Na Ubu izložba akademskog va­jara Dušana Rajšića.

17 Uprkos nadi u metafizičko Divno ču­do, noćas nas je napustio naš drug i kolega Zdravko Ranković * Na ogradi Do­ma vojske opominjuće fotografije Bojane Ob­radović * Iz dana u dan dobro posećene de­čje predstave * Koncert etno-grupe „Vr­e­lo“...

18 Oproštaj od Zdravka Rankovića * U Bi­blioteci razgovor sa rediteljem Mi­lanom Konjovićem o neretko nesrećnom fi­lmovanju romana * Veče folklorista i Me­šovitog hora „Abrašević“.

19 U Obrenovac i Ub upućen nameštaj postradalim domaćinstvima koji su im napravili mladi volonteri iz pet ze­ma­lja * Na Večerima izložba stripa, kon­ce­rti „OK benda“ i Džez tria Bojana Ma­rja­novića...

20 Izložbe malih slikara i grafičara, koncert Tria harmonika „As­ah­ra“, Jova Maljoković i Balkan salsa bend zb­og kiše nažalost u holu Doma kulture.

21 U Istraživačkoj stanici Petnica za­vršena Međunarodna letnja škola na­uke sa 18 studenata iz Japana i sedam ev­ro­pskih zemalja * Počela prinudna naplata dugova za struju do novembra prošle go­di­ne. U našem kraju  je oko 2.100 starih du­ž­nika * Veče uz živopisan Dečji maskenbal, koncert klasične i tango muzike, pr­ed­stavu Ubskog pozorišta „Portret“...

22 Katolička humanitarna organizaci­ja „Karitas“ obezbedila školske to­rbe i pribor za svih 729 valjevskih đaka p­rvaka * Veče kod istraživača uz osmatranje Meseca i „Bife kod poskoka“, perfo­r­ma­ns glumca Nebojše Milovanovića,  pop ko­ncert Saše Vasića...

23 Veliko nevreme oko Valjeva. Od oluje i grada najviše stradalo 15 ubskih sela gde je letina skoro uništena. Od ud­ar­ca komada grada povređen meštanin So­vlj­aka * Tešnjarske večeri jenjavaju uz trku be­ba , koncerte folklornih društava i be­nda Laze Avramovića.

24 U Dićima obeležen završetak prve fa­ze arheoloških radova na sr­ed­njo­ve­­kovnoj crkvi i nekropoli iz 14. veka * Kr­aj Večeri uz šestočasovnu di-džej haus mj­uzik svirku...

26 Prosečna julska zarada u Valjevu je 39.000 dinara, 6.000 niža od repub­li­čke. Najniža je u Mionici - 32.270 di­na­ra * Svečanost za jednu od najboljih ge­ne­racija maturanata  Valjevske gimnazije. Od njih 167 željeni fakultet upisalo 160. Na­grada iz Fonda „Gordana Lazarević“ za naj­uspešnijeg filologa pripala vukovki Je­lisaveti Novaković,  brucošu Fi­lol­oš­kog fakulteta na katedri za srpski jez­ik i književnost.

29 U Osečini otvoren Sajam šljiva sa 65 izlagača i 45 podgorskih domaći­ns­tava.

Sve je isto, samo Zdravka nema. Tišina koja se čuje, mir koji se kreće.

Upišite svoj komentar