| Septembar 2014

Septembar 1914 - Ratovanje (II)Stare vesti

Larisa Ranković

6. septembar 1914.

Kraljević u Valjevu

Kraljević Đorđe otputovao je prekjuče u Valjevo i danas se vraća u Beograd.

 

6. septembar  1914.

Veselje u Valjevu

Od juče Valjevo pliva u veselju kakvoga ni­kada nije bilo. Vojvodi Putniku prire­đe­ne su burne ovacije.

Od pre dva dana još počeli su kroz Va­lj­e­vo prolaziti veliki transporti zar­ob­­ljenika.

Bitka na Krupnju smrvila je i poslednju Austrijsku snagu na srpskom bojištu.

Za nekoliko dana srpska vojska će de­fi­lovati kroz Sarajevo.

Zarobljenici izjavljuju, da je au­st­ri­js­ka Vrhovna komanda naredila oficirima da se ne vraćaju živi ako ne pobede na Kr­up­nju i da je ova pobeda poslednja au­st­ri­js­k­a snaga.

 

12. septembar 1914.

Otac i sin

Kad je NJ. V. Kralj primio u Topoli te­le­gram da je princ Đorđe ranjen, on je su­tr­adan rano automobilom krenuo za Va­lje­vo da vidi ranjenog sina. U putu između Kr­upnja i Valjeva, Kralj je sreo automobil ko­ji je nosio ranjenog Kraljevića, zaustavio automobil i sa suzama zagrlio i izljubio ranjenoga sina.

Zatim je Kralj sa Kraljevićem Đorđem st­igao u Valjevo, gde je Kraljeviću odmah uk­azana lekarska pomoć.

Kraljević će po svoj prilici još da­nas biti prenet u Kragujevačku bolnicu na lečenje.

Kralj se juče vratio u Topolu.

 

13. septembar 1914.

Naši u Beču

Oko četiri stotine naših podanika za­teklo se u samome Beču uoči objave rata i oni su odmah tamo internirani. Tek sa­da naša vlada je dobila od Španske Am­ba­sa­de u Beču spisak njihovih imena i tako se otkrilo da su internirana čak i deca i že­ne i bolesnici koji su bili otišli u Beč da tamo potraže leka svojoj boljci, ve­rujući da odlaze u kulturan svet.

Saopštavajući imena Španska Am­ba­sa­da saopštava da su do 21. jula svi ovi na­ši podanici bili internirani u peša­di­jskoj kasarni u Kogramu kod Beča, pa su onda sprovedeni u kasarnu Erchercoga Fe­rdinanda u Beču.

U nastavku teksta navode se imena in­terniranih, među kojima su i Valjevci: Mi­lorad Z. Petković, đak, i Dragomir Ni­kolić, krojač.

 

25. septembar 1914.

Mionica za ranjenike

U maloj varošici Mionici tamošnji po­dodbor Crvenoga Krsta prikupio je za na­še ranjene borce toliko priloga da bi se njime mogla podičiti i mnogo veća me­sta.

U gotovome novcu prikupljeno je 877-80 dinara i u stvarima: 28 pari čarapa, 70 ko­mada peškira, 8 košulja, 8 komada platna, 6 marama itd. kapa, šubara, opanaka, sa­puna, posuša. Nije bilo gotovo kuće ko­ja nije ma šta priložila. Svi ti prilozi po­slati su odmah Glavnom Odboru Cr­ve­n­og Krsta u Niš.

 

26. septembar 1914.

G. Pašić u Valjevu

Predsednik Ministarskog Saveta g. N. Pa­šić, doputovao je juče u Valjevo.

 

28. septembar 1914.

Lične vesti

G.g. Ljuba Davidović i Ljuba St­oja­no­v­ić, bivši ministri, doputovali su juče iz Valjeva u Beograd.

 

30. septembar 1914.

G-đa  Hartvig u Valjevu

Plemenita gospođa Aleksandra Ha­rt­v­ig, supruga pokojnog Nik Hartviga biv. ru­skog poslanika iz Beograda, otputovala je juče iz Niša u Valjevo, da tamo osnuje još jednu bolnicu za naše ranjenike i obolele vojnike.

G-đa Hartvig ponela je sobom četiri vagona raznog sanitetskog materijala, veliku količinu šećera, cigareta i ostalih raznih ponuda.

Upišite svoj komentar