| Oktobar 2012

Prvoborci i oslobodioci

Branko Vićentijević

Zasedanje gradske skupštine (foto: patak.co.rs)

Zasedanje gradske skupštine (foto: patak.co.rs)

Odnosi u velikoj i maloj koaliciji na vlasti sve komplikovaniji, preti raspad sistema  / Ko drugu Stanku potura kukavičija jaja, a ko su udarne pesnice druga Mike i dok se odmara u Grčkoj / Kakva su izdaNja “Žikine šarenice” među vaLjevskim demokratama i u mioničkoj opštinskoj vlasti / Da li će drugovi i gospoda iz nove valjevske vlasti, posle rekviriranja voznog parka javnih preduzeća i ustanova, izdati završnu naredbu: “Raskulači!”

Utezanje i kadrovsko pakovanje nove Va­ljevske vlasti ide sporije no što je to iko očekivao. Ne zbog toga što se, kako je bilo najavljivano, čeka istek ma­ndata sadašnjim direktorima javnih pr­eduzeća i ustanova, već zbog nesloge u “ši­rokoj koaliciji”, koja broji 40, od uk­up­no 51 odbornika. Posebno u onom nje­nom delu, koji se zove Srpska napredna st­ra­nka (SNS) i koalicionom joj partneru GG Pobeda za Valjevo.


Tu škripi na sve strane, vele da su od­nosi dovedeni na ivicu raspada, a konačni rezovi ponovo se najavljuju posle izbora među naprednjacima. Vučića, sa sve po­do­čnjacima čoveka iscrpljenog i preum­or­nog od života, ustoličili su na mesto “po­litičkog mu oca” Tomislava Ni­kol­i­ća, a sada slede izbori po vertikali (i ho­ri­zontali) do “dolje u bazi”. Predsednik nji­hovog Okružnog odbora Darko Glišić, in­ače predsednik Ubske opštine, najavio je, gostujući na VTV-u, kao i u nekim drugim medijima, mogućnost da SNS istupi iz koalicije u Valjevu.


“Socijalisti su u Valjevu pokupili klj­učne funkcije, mimo prvobitnih do­go­v­o­­ra, a onda vešto drže loptu u našem še­snaestercu’ okrivljujući nas za sve i sv­a­šta”, suština je, prema Glišićevim re­čima, problema u odnosima dva stuba “ši­roke koalicije” SPS-SNS. So­cij­ali­sti su odgovorili da nisu ni bili za to da se Pobeda nađe u toj koaliciji i po­ru­čili naprednjacima da “prvo počiste u sv­om dvorištu”.


Okreni–obrni, sve se vrti oko odnosa SNS-a i Pobede, odnosno u odgovoru na pi­tanje čime su to dr Boba Gvozdenović i nje­govi ucenili lidera valjevskih na­pr­ed­njaka dr Dobrivoja Grujičića, koji oč­ito ne poštuje dogovore u svojoj stranci, od­luke Gradskog odbora čiji je predsedn­ik, potpisani koalicioni sporazum sa No­vom Srbijom (NS), pa ni sa SPS-om. Od­govor na ta pitanja nije lak iako poli­ti­­čka, a i svekolika, čaršija nudi obilje pi­kanterija. Ključno pitanje su, svakako, l­ik, delo i uloga Mihaila Jokića, predse­dn­ika Skupštine grada sa kvote SNS-a, ko­ji je bliži sa Pobedom nego sa “sv­oj­ima” (ma šta to značilo), a uživa i u pr­av­ljenju čarlame socijalistima!

Bilo, kako bilo, deo rukovodstva Gr­ad­sk­og odbora SNS-a “tvrdo” se dogovorio sa Glišićem, a preko njega i sa Vučićem, da više (kadrovskih) popuštanja Pobedi i SPS-u nema, po cenu izlaska iz koali­ci­je!

Kukavičija jaja

Nije tajna da su dva sastanka Gradske ka­drovske komisije, održana uoči septe­mbarske sednice Skupštine grada, bila na granici tuče i skandala. Zapelo je sa ka­drovskim rešenjima SNS-a - “mladim, ra­dnim i potentnim” kandidatima za di­rektorska mesta u javnim preduzećima i us­tanovama. Ekonomista Slađana Ma­rk­ov­ić lako je zamenila dizajnera Katarinu Ma­rinković u Domu kulture iako teško da je bivala u toj zgradi na levoj obali Ko­lu­bare. Tvrde da su je uposlenici (i sa­ra­dn­ici) “nanjušili”, pa su je odveli u salu Do­ma omladine prikazujući je kao salu Do­ma kulture. Njen kometar, tvrde isti iz­vori, bio je: “Mislila sam da je ovo (s­a­l­a) veće!” Za nekoga ko je od bavljenja tom dr­venarijom prodavao polise životnog os­iguranja u DDOR Novi Sad, ipak (ne)­oč­e­kivan odgovor.


Postavljanje v. d. direktora JP Di­rek­ci­j­a za poljoprivredu i robne rezerve je baš potrajalo jer su kandidatu Saši Ra­do­savljeviću, ako pamćenje ne vara svo­jev­re­meno podmlatkaru Nove Srbije (2004-2008) i jednom od osnivača Udruženja vo­ća­ra “Malina”, “dušmani” spočitavali da ne­ma završen fakultet, što je njegov pre­th­o­dnik Predrag Erić (DS) imao. Na­kna­dno je tumačena Bolonja, pa se ispostavilo da diploma sa Više poljoprivredne u Ša­pcu, sada Visoke škole strukovnih studi­ja, zapravo znači “6/2-7/1” stepen obrazo­va­­nja, te Saša dobi ausvajs za direktorovanje.

Problem naprednjaka je i u tome, kao i sv­ake partije koja je dobijala izbore u Sr­biji posle 2000-te, to što su kapije otvo­re­­ne i sa svih strana sada nagrću “oslobo­d­i­­oci”, koji u kadrovskim kombinacijama po­tpuno potiskuju “prvoborce”. Taj rat ti­nja preteći da se pretvori u ozbiljnije su­kobe. Sve oči uprte su u ishod predst­oje­ćih izbora u Gradskom odboru SNS-a, a up­ućeni tvrde da Darko Glišić neće, os­im ako baš ne bude morao, tek tako žrtvo­va­­ti dr Dobrivoja Grujičića iako je i nje­mu jasno da ovaj ne može da se nosi sa pro­bl­­emima u stranci, a ni u široj koalici­ji. Razlog – dr Doca je “zgodniji za rukovanje” od nekih tvrđih pretendenata na to me­sto!

Kukavičija jaja poturaju i veselom gra­do­načelniku Stanku Terziću (SPS) u če­mu se gotovo utrkuju i njegovi socijalisti i naprednjaci. Posle izbora Gradskog ve­ća od sedam članova (gradonačelnik i na­me­tnuti mu zamenik Dragoljub Krstić iz GG Pobeda su tu po funkciji) odlučeno je da se Veće proširi za još dva člana – za­r­ad poboljšanja kompetentnosti “većnika” ili udovoljavanja željama i ambici­ja­ma svakog Kokana koji bi u kolo vlasti da se uhvati, nije najjasnije. Biće, nažalost, da je ovo drugo u pitanju.

Moguće je da će u Gradsko veće, na pl­atu, stići Saša Isidorović Fortuna (SPS), sada poverenik za izbeglice, koga bi na mestu valjevske Bube Morine mogla da nasledi Milena Dosković (SDPS Ra­si­ma Ljajića sa zajedničke predizborne koa­li­­cione liste), te Rajko Milinković (SNS), kome se nije posrećilo da ga ture za v. d. direktora Turističke organizaci­je. Opet je valila ta artija od vakultetske di­plome. TOV će, izgleda, biti na kvoti No­ve Srbije, koja, kao i naprednjaci, svakog geografa smatra turizmologom!

Cane se Terzić složio, šta složio – in­zistirao, da mu pomoćnik bude Se­li­m­ir Manojlović (SPS), đevojka za sve, gore no drug Beka dojučerašnjem gradonačelniku Zoranu Jakovljeviću (DS). A dok je bio na godišnjem odmoru u Herceg Novom, Te­rz­i­ću je kao naprednjački pomoćnik pro­mo­v­isan Radojica Ristić, Kosjerac iz Ka­rićevog PSS-a, doskorašnji šef od­je­la BK Alfa univerziteta mama Danice i tata Janićija. Vele, drug Cane nije znao, a Ra­dojica mu nije priznao, da je svojevre­me­­n­o, kao pripadnik valjevske policije po­sle 2000-te, morao da razduži uniformu čerez sumnjivo sporne vakultetske di­pl­ome!

U toj kadrovskoj vrtešci “na ledu” je, ne­znano zbog čega, i Milena Đuričić, pr­av­nica, kandidat za jedno od dva najvažnija načelnička mesta (sa kvote SNS). Naravno, ukoliko dr Doca opet nije trgovao, milom ili silom, sa GG Pobeda. A g-đa Milena je bila načelnica Opštinske up­rave u Mionici, za vakta prvog mandata pr­edsednika Milana Matića Šljape. Sa­da radi u Mioničkoj opštinskoj direk­c­i­ji za izgradnju.

Žikina šarenica

I dok se vlast krdžuma na sve strane i po svim šavovima, opoziciona DS zabavlja se unutarstranačkim izborima. Gr­ad­s­ki odbor demokrata u Valjevu se, kažu, ve­ć­inom glasova izjasnio za podršku Bo­ri­su Tadiću iako je Dragan Đilas, nedugo za­t­im, u Kragujevcu okupio predstavnike oko 120 odbora iz Beograda, Srbije i Vo­jv­o­dine. Prethodno, sve letos agitujući i na bazenima u Petnici, Duško se Rakić iz­laktao za to da ga Gradski odbor nominu­je za svog kandidata za naslednika Mi­lovana Markovića, koji je, navodno, po­odavno otpisan kod Đilasa, a izgleda i kod Tadića (uz Đidića iz Kruševca i Si­monovića iz Niša).

Ako se, uz to, sagleda tko je u Valjevu tzv. proreformska struja Dragana Đilasa, nije čudo što politička čaršija društvo “pod lipom” ispred Vidojinih prost­ori­­ja DS-a u Staroj železničkoj stanici, zo­ve Žikina šarenica.

Borisu je Tadiću izgleda unapred pr­es­u­­đeno i na novembarskim stranačkim iz­borima samim tim što nije prihvaćen nje­gov predlog da se izbori u DS-u od­vi­ja­ju izjašnjavanjem svih članova već će se gl­asovati po delegatskom sistemu u kojem Vo­jvodina i Beograd, što ih kontrolišu Bo­jan Pajtić i Đilas, imaju najviše pr­ed­stavnika. Pajtića je Tadić, gotovo jedinog, spasao posle “afere Bodrum” iako je bi­lo jasno da je on, uz pomoć Siniše Mi­tr­ovića, bio majstor za sumnjivo glasanje u republičkom parlamentu umesto odsutn­ih poslanika. Al, tako to biva, a završni es­ker u njegov “politički kovčeg” mogao bi da zakuca predsednik mladih demokrataBalša Božović, šef  Đilasovog izbornog štaba, a Tadićev kumić!

Žikina Šarenica je i u Mionici, gde se opštinska vrhuška “zbog političkih pr­itisaka” zavrtela u krug, pa je predsednik Opštine sada Dragan Gavrilović Ga­ca (SPS) umesto Milana Gavrilovića Ći­ćovana (DS), koji je postao njegov zame­n­ik. Predsednik lokalnog parlamenta je Sl­obodan Kovačević (SPS), a zamenik je os­tao Dragoljub Višić (DS). Četiri na­pr­e­d­njačka odbornika su uz SPS, a Ćićovana je napustila Rokijeva drugarica supruga i pr­iključila se odbornicima Nove Srbije i radikalima.

Rekviriraj, raskulači

Ti godišnji odmori u politici vazda su bili zanimljivi. Kada se ovog leta (je­seni) put Grčke otisnuo drug Mika, a po­tom u Crnu Goru i drug Cane, d’izivinete oku­ratio Dragoljub Krstić iz Pobede, što ga viču zamenikom gradonačelnika, pa rekvirirao “Škodu oktaviju” Ap­ot­ek­ar­ske ustanove, kako u soliteru na Ti­tov­om trgu kažu “uz saglasnost direktorke Lji­ljane Milinković” (sa tobožnje kvote GG Pobeda kao plod naknadne trgovine dr Bo­ba Gvozdenović – dr Doca Grujičić). Mo­tiv – Krdži zapalo da se vozi starim, pra­starim opštinskim “pežoom”, pa mu se to nije svidelo – hteo bi noviju i bolju mi­loguzovoznicu! Uporište za nezakonit po­tez pronašao je u poruci druga Mike sa se­ptembarske sesije Gradske skupštine da će biti rekviriran bezmalo kompletan vo­zni park javnih preduzeća i ustanova, pa će direktori kod genija u Opštinu do­laziti po putne naloge ako mi se službeni put uopšte odobri. Drug Mika se na toj se­dnici ganjao pre svega, i iz svojih razloga, sa Vidrakom iz kojeg je bivši direktor Slobodan Pavlović (DS) pod stalnim pritiscima otišao u Ingrap Omni.

Reče to Mika i ode na odmor, Krdža (pr­etp­ostavljamo po ranijem dogovoru) pređe sa reči na dela, ote auto ne fermajući ni od­luku Upravnog odbora Apotekarske ust­an­ove da ne pristaju na otuđenje svoje imo­vi­ne. Drug se Mika vrati sa odmora, pa ap­o­tekarskom “oktavijom”, poslednjeg petka u septembru, putova službeno u Beograd, zaj­edno sa dr Bobom!

Ostaje, posle svega, da drugovi i gospoda, pored Nejakog Uroša od Cana Terzića, još izdaju komandu: “Raskulači!” Ili će mo­žda neko u ovoj varoši imati petlju da di­gne glas, stvari dovede u elementarni red (možda podnese i po koju krivičnu pr­ijavu za zloupotrebu ovlašćenja), pre­is­pita odgovornost onih koji su spremni da pristanu na sve zarad očuvanja trenutnih pozicija…

Možda se usturi drug Selimir, recimo, koga u apotekarskim krugovima još pa­mte kao predsednika nekadašnje Op­št­in­ske komiteje SKS, koja ih je, takođe za­rad sitnih ličnih interesa pojedinaca na funkciji u tom kolektivu, uterala u ko­lhoz od Zdravstvenog centra. Ušli su u ZC puni k’o brod, nekoliko godina docnije izašli iz njega goli k’o crkveni mi­ševi, deobni bilans do dana današnjeg ni­je urađen. Stvar je ovoga puta složenija, možda bi se, sve jureći zeca, mogao iz šume i medved (lokalni tajkun) isterati.

Upišite svoj komentar