| Avgust 2013

U Krnjači, akcija istraživača

Milica Milić

Članovi Društva istraživača dugi niz godina nisu imali priliku da uče­stvuju i organizuju veliku letnju ak­ciju u kojoj će učestvovati ceo Klub. Na­ime, kako su se aktivnosti a i in­ter­eso­vanja madih istraživača tokom dec­en­ija menjala, struktura »akcijašenja« mo­ra­la je pratiti nove ambicije mladih en­tu­zij­asta, zaljubljenika u prirodu. Tematske gr­upe su svoj sve dubqe fokus tražile u ok­viru sopstvenih oblasti istraživanja a sve dalje jedna od druge. Međutim, sp­ec­if­ična interesovanja istraživačkih gr­upa nisu uticala na jedinu konstantu Dr­uš­tva: želju za upoznavanjem novog, ne­is­pi­tanog, drugačijeg.

CC

Imajući u vidu da nove prostorije Kl­uba omogućavaju nesmetani i nezavisni rad grupa, ta želja za upoznavanjem novog i dr­ugačijeg pretvorila se u težnju za up­oz­na­vanjem zajedničkih interesovanja, me­to­da i načina rada između tematskih grupa. Po­slednjih nekoliko godina na sas­ta­nc­ima grupa se tu i tamo pominjao štab ak­ci­je, Klubske akcije, a sve u izvesnom ma­št­anju da se jednom opet može org­ani­zov­a­ti jedna zajednička i na taj način ob­no­vi­ti stara tradicija Društva.

Nevelika grupa zagrejanih za takvu id­eju ubrzo je našla pristalice u svim gr­up­a­ma i krug zainteresovanih se širio. Po­čet­kom 2013. ideja je prestala da bude samo za­četak i postepeno dobijala formu, sve vi­še je ličila na nešto što će zaista bi­ti realizovano. Tokom narednih meseci pr­ipreme su išle lagano, da bi jun i jul bi­li pretrpani organizacijom, uk­lap­anj­em aktivnosti svih grupa u deset dana i­sp­u­njenih sadržajem koji bi mogao zai­nt­er­es­ovati svakog člana Društva.

Ove godine odabrano je da akcija bude od­ržana u selu Krnjača, na teritoriji op­št­ine Priboj, tromeđa Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, nadmorska visini od oko 1000 m. Ova lokacija pružila je uč­es­nicima akcije izazov za nova is­tr­až­iv­a­nja. Bogat predeo omogućavao je čl­an­ov­i­ma Društva i gostujućim učesnicima sj­aj­nu priliku da na novom terenu us­av­r­š­av­aju svoje veštine i prenose interesovanja dr­ugim. Spleolozi i penjači uspeli su da po­svete neverovatnu energiju i strpljenje ob­jašnjavanju i demonstriranju svojih te­renskih aktivnosti svakodnevnim go­st­ima. Pored pažnje koju su pružili dr­ug­im članovima Društva, uspeli su i da os­tv­are svoje planove i ispitaju teren za mo­guća buduća istraživanja.

Članovi Ishrane u prirodi, pored sv­ak­odnevnih mini obuka ostalih članova i ne­koliko fantastičnih ručkova, koji su m­o­žda poslužili da se veliki broj čl­anova, bar privremeno, prikloni nji­ho­v­im aktivnostima, realizovali su dv­od­ne­vni eksperiment preživljavanja u pr­ir­o­du o čemu će pisati detaljan izveštaj koji bi mogao poslužiti kao svojevrstan pr­ir­učnik.

Astronomi su, kao i uvek uspeli da za­obiđu relativno nezgodne vremenske pr­il­ike posvetivši se predavanjima kojima su prisustvovali i ostali članovi, kao i be­leženju aktivnosti Sunca. Takođe, is­ko­ristili su priliku i da nauče štošta o radu ostalih grupa i približe ak­ti­vn­os­ti Društva novim članovima.

Grupa za društvena istraživanja, koja još uvek razvija svoje planove i in­ter­es­ov­anja, takođe je akciju iskoristila za po­smatranje sistema rada i isprobavanje ra­zli­čitih aktivnosti radi formiranja kon­kretnog plana za budući rad.

Trinaestodnevni boravak na terenu ur­odio je plodom. Tri dana konačarenja i de­set dana efektivnog akcijašenja uspeli su da svih četrdesetak učesnika opčine i zai­nteresuju za sličan poduhvat ledeće go­di­ne. Grupni polazak je bio 16. a povratak 26. jula. Ispraćeni su i dočekani, kao i uv­ek, grupom onih koji nisu uspeli da uk­lo­pe akciju u svoje obaveze uz očiglednu želju da se ostali sjajno provedu, ali iz vi­dno razočarenje sbog sopstvenog neu­če­š­ća.

Za sledeću godinu planirano je daleko ra­nije određivanje datuma akcije, te će naj­verovatnije i broj učesnika biti dup­li­ran.

Ova akcija nikako ne bi uspela bez po­drške Grada Valjeva kroz projekat Ist­ra­ž­i­vačko leto, takođe i Vapeka, Vodovoda Va­ljevo, stečajne agencije Miodrag Ćosić, ag­e­ncije Balkanik i turističke org­ani­zac­ije Priboj. 

Ipak, sama akcija zavisila je po­naj­vi­še od konačara i njihove posvećenosti. Nji­hova zadivljujuća sposobnost org­ani­zac­ije zajedno sa energijom svih učesnika i podrškom prijatelja Društva, učinili su da ovo bude akcija koja će motivisati čl­anove da i sledeće godine organizuju ne­što slično.

Upišite svoj komentar