| Avgust 2013

Za razmišljanjeJavno pismo odbornicama i odbornicima Skupštine Grada Valjeva

Predrag Savić

Sestre i braćo, dame i gospodo, dr­ug­o­vi i drugarice (nepotrebno precrtati),

Još uvek sam u šoku posle saznanja da je novi saziv gradske skupštine nastavio sa neodgovornom i rasipničkom praksom mr­ske nam prethodne vlasti. Iskreno se na­dam  da je to samo kratkoročna i pr­ol­az­na pojava, nastala pod teretom ogromnih ra­dnih obaveza koje su vas sprečile da op­re­znije i potpunije izgradite strukturu gr­­adskog buxeta, pa potom i njegovog prvog (biće ih valjda još) rebalansa.

Uprkos nadljudskim naporima nove gr­adske vlade, pri kreiranju  buxeta za 2013. godinu  u velikoj meri je izneverena mu­d­ra politika državnog vrha Srbije. St­ič­em  čak utisak  da su pojedinci iz pr­et­ho­d­ne gradske vlasti na tajanstven način ut­ic­ali na ponavljanje grešaka činjenih u vr­eme opšteg propadanja Valjeva i šire ok­oline u poslednjih 5-10-15-20-30 (za­ok­ru­žite broj koji vam se najviše sviđa) go­di­na.

Najveći promašaj ovog  buxeta svakako je iznos opredeljen za valjevsku kulturu ko­ji je praktično poništio herojske uš­t­e­de ostvarene, u interesu građana, seljaka i poštene inteligencije, u buxetu  Mi­ni­s­t­arstva kulture Republike Srbije.  Dok su izdvajanja u Srbiji hladnokrvno  sre­za­na na  0,62%  državnog buxeta,  grad Va­lje­vo baciće, na sve i svašta, čak 4,9% svog pr­ihoda za ovu godinu!

Istine radi, najveći deo novih sr­ed­st­ava opredeljen je za doček Nove godine, pr­etpostavljam na Gradskom trgu  ili tu ne­gde. Ovde je svaki trošak opravdan, pod us­lovom da se obezbedi nastup  umetnica  sa provereno presudnim uticajem  na in­ve­­stiranje u puteve i železnice.

Smatram dalje, da su sredstva za Xez fe­stival  nepotrebno visoka, pr­ev­as­ho­d­no stoga što  xez i nije baš srpska mu­zi­ka. Redukcijom tog programa i programa Te­šnjarskih večeri otvorili bi  se pr­os­t­ori za uvođenje novih i svežih ideja. Bi­ću slobodan da iznesem nekoliko pre­dl­o­ga za razmišljanje:

1. Festival patriotskih pesama i ig­ara pod nazivom “Siđi, Rašo…”

2. “Večeri Zorice Brunclik” u čast um­etnice koja je doprinela da u Valjevu 2000. godine budu razotkriveni i poh­ap­še­ni teroristi “Otpora”

3. Izdavanje kompilacije “Domaći i strani antisrpski filmovi” kako bi se om­ladina na vreme upozorila na njihovu št­etnost

4. Uvođenje na nekoj lokalnoj te­le­vi­zi­ji valjevske verzije “Farme” pod nazivom “Ko­košarnik”’

5. Smotra konja na Gradskom trgu i pa­ra­lelno takmičenje u kuvanju rakije, rad­ni naziv “Pola Šarcu…”

6. Seminar o uvođenju aleksandrinca u sa­vremenu srpsku poeziju

7. Konkurs za najbolji scenario za fi­lm “Ulica gospodara Vučića”, itd.

Uzgred, kako Narodni muzej i Muzej sa­vr­emene umetnosti u Beogradu ne rade, a Sr­bija u poslednjih godinu dana ne­za­dr­ži­vo napreduje u svakom pogledu, pr­ou­či­ti uticaj zatvaranja ovih institucija na sm­anjenje buxetskog deficita  i pr­im­en­i­ti pozitivna iskustva na muzej i Modernu ga­leriju u Valjevu.

Alternativa: sačekati da SPC pr­op­i­še molitvu protiv kulture kao zbira sv­ih zala, čitati  molitvu pred svaku se­dn­i­cu  skupštine grada  i potom iz  buxeta po­tpuno izbrisati rashode za te glupačke ni­štarije.

S poštovanjem,

Predrag Savić, ovdašnji

Upišite svoj komentar