| Decembar 2012

Novembarske (ne)pravde

Hroničar: Ljiljana Kecojević

Mala varoš od 14.209 nezaposlenih / Obnova saradnje sa Prilepom / Kosmonautkinja u Istraživačkoj stanici / Ljuba iz kolekcije porodice Ćurković / Ubski Repasaž fest i gimnazijska „Švabica“ / Svadba i sahrana u Moravcima

1 Čopor pasa lutalica izujedao devojčicu u Novom naselju * Prosečna plata u Va­ljevu 34.500 dinara, 6.000 niža od re­pu­bl­ičke * Za 350 Valjevaca predložena sudska naplata duga za pretplatu RTV javnog se­rvisa * Ubsko pozorište premijerno iz­­­velo predstavu „Portret“  Zorana Mi­ja­lj­evića u režiji glumca Aleksandra Ta­di­ća.

2 U Valjevskoj gimnaziji predstavljeno na­učno izdanje Celokupnih dela Des­an­ke Maksimović * Spomenici pesnikinji i Vojvodi Mišiću  i parterno osvetljeni.

5 Posle stradanja devojčice počelo uklanjanje gradskih pasa lutalica * U Va­lje­vs­koj gimnaziji predstavljena knjiga o 50 godina pevačke karijere Mikija Jevr­emo­vi­ća. Sentimentalno vaspitanje.

6 Uz Dan vatrogasaca: ove godine  1.300 pr­otivpožarnih intervencija, srećom bez težih posledica *  Nije čudo što Gr­ad­ska toplana u hladne večeri i jutra greje „na kašičicu“, jer za gorivo duguje 120 mi­liona dinara. Teško da će ga isplatiti kad je dug korisnika grejanja  110 mi­li­o­na.

8 U sred Valjeva: sin ubio oca, ranio ma­jku i pokušao samoubistvo * U Gradskoj ku­ći razgovor o diskriminaciji Roma. Gr­ad dosta čini za obrazovanje mladih Ro­ma, ali se ne zna tačno ni koliko ima Ro­ma, već se nagađa od 1.500 do 2.000 * U Mu­ze­ju koncert  španske muzike u izvođenju d­ua „Vetar u leđa“.

9 Divčibare bez vode, jer je jezero iz ko­jeg se snabdeva načisto usahlo * U listu „Na­pred“ o neretkim Valjevcima koji no­vč­ane kazne za mahom saobraćajne prekr­š­a­je dragovoljno namiruju u zatvoru. Ta­kv­ih je ove godine  284  a trenutno  njih 12  „zi­muje“ u KP zavodu.

10 U Modernoj galeriji izložba  do sa­da neviđanih slika Ljube Popovića iz  zbirke porodice fudbalera Ivana Ću­rk­ovića * Na Sajmu suvenira i turističkih plakata prva nagrada Turističkoj or­ganizaciji Valjeva za plakat a druga za fo­to­grafije Miroslava Jeremića, Dušana i Si­me Jovanovića.

12  Odbornici opozicije u Osečini na­pustili sednicu Skupštine, na ko­joj je donet rebalans budžeta, zato što za­se­da u neradni dan  državnog praznika Da­na primirja u Prvom svetskom ratu. Iz­em im princip.

14 U Lajkovcu veče posvećeno sećanju na Kolubarsku bitku * Na Me­đu­na­ro­dn­om konkursu za mlade fotografe u Lu­ks­e­m­burgu prva i druga nagrada, kao i pohvala za kolekciju Valjevca Davida Ne­de­ljk­ov­ića.

16 U Valjevu delegacija Prilepa sa do­ma­ćinima nagovestila obnovu sa­ra­d­nje dva nekad zbratimljena grada * Na Di­vč­ibarama stabilizovano snabdevanje vo­d­om pošto je očišćeno jezero iz kojeg se sn­abdeva.

17 Predstavom „Galeb“ bjelopoljskog po­zorišta na Ubu počeo „Repasaž fe­st“, smotra još pet nagrađivanih amate­rs­kih i alternativnih pozorišta sa pro­st­­ora bivše SFRJ: iz Trebinja, Škofje Lo­ke, Kočana, Trstenika i Slavonskog Br­oda.

20 Osečina među pet srpskih gradova u  programu „Ukusi i teritorije“  u prilici da sa francuskim pokrajinom Žirondom predstavi proizvode svog pod­n­e­blja * Uz 142. godišnjicu Valjevske gi­mn­a­zije izložba „Valjevski kraj u Ba­lk­anskim ratovima 1912 – 1913“.

21 Za­menik gradonačelnika Dragoljub Kr­stić i odbornik „Pobede“ Sl­ob­od­an Gvozdenović saopštili da grad tra­ži odlaganje prodaje fabrike „Gradac“ po ce­ni od samo 115 miliona dinara, uz oš­tre prigovore na račun stečajnog upra­vn­i­­ka i sudije Privrednog suda * Književno veče darovitih gimnazijskih literata.

23 U Valjevu dogovorena agrarna saradnja deset gradova Srbije * Privredni sud saopštio da su optužbe u vezi sa pro­d­a­jom „Gradca“ „pokušaj direktnog utica­ja na sudsku vlast i nezavisnost suda i su­di­ja u odlučivanju“ * Na Jesenjem sajmu zap­oš­ljavanja u Valjevu 36 preduzeća ponudilo 150 radnih mesta. U našem kraju  je 14.209 nezaposlenih a nema zanimanja koja ma­njkaju * Na Ubu Smotra stvaralaštva sr­pskih kompozitora * Izložba gimnazi­jske Likovne kolonije „Oko“.

24 Izložba gimnazijskih fotografa „Di­namika arhitektonske forme“ i pre­mijera predstave „Švabica“ * Na Ubu „De­kameron“ Satiričnog kabarea mladih iz Slavonskog Broda.

25 Kakvo vreme takve i navade: svi mediji objavili snimak iz ljiških Mo­ravaca gde je monah Jefrem u isto vreme za­kazao venčanje i sahranu.

26 Fabrika vijaka „Gradac“ i četvrti put ostala bez kupaca * Predstava „Vi­lenjak sa zapadne strane“ Kulturnog dr­uštva iz Škofje Loke najbolja na ub­sk­om Repasaž festu * U Gimnaziji predstavljen „Porodični bukvar“ Milice No­vk­o­v­i­ć.

27 Dan u znaku astronomije: u Is­tra­ži­va­čkoj stanici u Petnici o izazovima istraživanja Svemira svedočila ame­ri­­čka astronautkinja Marša Ajvins a u Va­ljevskom čitalištu astrofizičar Ni­ko­la Božić predstavio svoju knjigu „As­tr­o­nomija“.

28 Miloš Paramentić, nekad popularni Bisko i čelnik FEST-a, u svojoj gi­mnaziji predstavio tri skupa ukoričene knjige:  o susretima i rastancima, De­sa­n­ki Maksimović i o sebi * U tami silnih ne­spokojstava, nevera i poniženja - uživamo barem u blagim jesenjim danima.

29 Vojislav Jovanović, vlasnik agencije „Va­ljevac“, imenovan za načelnika Ko­lubarskog okruga * Posle 14 godina na­st­avljena izgradnja Hale sportova u Va­lje­vu za koju je potrebno 6,5 miliona evra.

30 U Muzeju izložba antičke zbirke Za­v­i­čajnog muzeja Jagodine * U Domu ku­lt­ure  prvi broj časopisa „KOM“ posveć­en duhovnosti i tehnologiji * Valjevski ra­kikali protestovali zbog oslobađanja hr­vatskih generala i Ramuša Haradinaja * Za­duvalo, nastupaju  dani studeni i snežni...

Zbilja smo poniženi oslobađajućom presudom Haškog tribunala za hrvatske generale  i kosovskog silnika Ramuša Haradinaja. Ne samo što oni ostaju nekažnjeni i primitivno slavljeni za surovo stradanje i progon srpskih civila, već se obesmišljava krivica svih ratnih zločinaca devedesetih godina. Ko zna šta nam se još sprema. Ne pomažu kuknjava i novi ratnički poklici protiv svetskih silnika, već  pribranost za  realno i održivo postavljanje nacionalnih ciljeva. Važniji su ljudi i životi od teritorija.

Upišite svoj komentar