| Februar 2014

Jovanjdanski rusvaj

Branko Vićentijević

Novi direktor HK Krušik prvo promenio sekretaricu i trenera FK Krušik / U KK Metalac neočekivani razlaz braće Đukanović / Vanredni parlamentarni izbori raspisani za 16. mart, SPS u Valjevu planira smenu kadrova SNS / Miki “Žicar” smenjen u Ljigu, Voju Jovanovića izopštilo u URS-u

Februarska sednica Gradske sk­up­št­ine u Valjevu najavljuje se kao de­fi­nitivni kraj “švajsovane ljubavi” socijalista i naprednjaka tokom koje je bilo više ekscesa nego idile. SPS tv­r­di da će obezbediti većinu od 27 od­bo­rn­i­ka (ukupno ih je 51) I smeniti kadrove SNS, koji se nisu povukli sa plata up­rk­os najavi stranačke centrale iz Be­ograda da “izlaze iz vlasti”.

Tu većinu, kako se špekuliše, obe­zbe­di­će SPS-PUPS-JS sa deset mandata (je­da­naesti, Trajko Krstić iz Ljajićevog SDPS priklonio se sada drugoj strani zb­og dogovorene predizborne koalicije te st­ranke sa SNS), Pokret za Valjevo, DSS i URS sa po tri, NS-PSS takođe sa tri, LDP sa dva, deo GG Pobeda sa dva i SPO sa jed­nim mandatom. Eventualna ne­po­zn­an­i­ca mogla bi da bude navodna direktiva Ve­lja Ilića svojima u Novoj Srbiji (NS) da mo­raju biti uz SNS, odnosno da li će sva tri odbornika Pokreta za Valjevo po­dr­ža­ti ovu ideju.

Ukoliko se nova većina ustoliči, fu­nk­cije su već “podeljene” - Žarko Kovač (LDP) bio bi zamenik gradonačelnika um­esto Vitomira Mitrovića, Zoran Ma­t­ić (DSS) predsednik gradskog pa­rl­am­en­ta umesto Mihaila Jokića, a dr Ilija Tr­ipković (Pokret za Valjevo) pomoćnik gr­adonačelnika umesto Radoice Rstića.

Naprednjacima ostaje da čekaju van­re­d­ne parlamentarne izbore, raspisane za 16. mart, priželjkuju ubedljivu pobedu Al­eks­an­dra Vučića, a potom izboksuju ili va­nr­ed­ne  lokalne izbore u Valjevu ili do­da­t­no porade na upodobljavanju i pr­eko­mp­on­ov­anju ovdašnje sa republičkom vlašću u Be­ogradu, što, naravno, nema blage veze sa parlamentarizmom i demokratijom.

Kako oni (SNS) mesecima rade u ko­ri­st sopstvene štete, dodatno su se za­va­di­li, pa je dr Milan Marković “iz ličnih ra­zloga” podneo ostavku na mesto po­ve­re­ni­ka u Valjevu. Biva da ga je šjeknulo po­st­a­vljanje dr Slobodana Gvozdenovića za še­fa izbornog štaba, za šta se izborio Da­rko Glišić sa Uba kod kuma Ace Vu­či­ća. Dakle, struja dr Dobrivoja Grujičića, ko­ji se pritajio na mestu direktora Va­lje­vs­ke bolnice, ponovo plete “paukovu mr­e­žu”, koja će u datom trenutku lako biti sv­il­en gajtan za one koji su ga pomerili sa pa­rtijske funkcije.

Nejasno je da li će poverenik SNS u Va­ljevu sada biti Glišić, ili Veran Ma­t­ić, predsednik Opštine Koceljeva, koji je u maju 2012, sa grupom građana, DS i SNS ostavio ispod cenzusa od pet odsto os­vojenih glasova! Matića, koji je sv­oje­vr­emeno zbog neposluha isključen iz SPS-a, Darko je Glišić sada “priveo si­si” SNS.

Naprednjaci su tobož napustili i vlast u Ljigu, pa je tamo smenjen pr­eds­ed­n­ik Skupštine opštine dr Miroslav Ma­ks­i­mović – Miki “Žicar” (NS), te je na to mesto zaseo Mihailo Zečević (DS), za­me­nik mu je Goran Milovanović (SNS). Se­kretar je Marija Filipović (SNS). Ti­puje se da bi novi predsednik Op­št­i­ne, ovako ili onako, mogao biti Dragan La­z­arević Žandar (SNS) umesto Mi­odr­a­ga Starčevića Mikile (SPS).

 

Direktor i trener

Ako već pominjemo izbore, DS je prvi ob­j­avio svoje kandidate za poslanike u Ko­lubarskom okrugu – Duško Rakić (Va­lje­vo), Kosana Grčić (Lajkovac), Slavica Te­šić (Ub), Milan Gavrilović Ćićovan (Mi­onica) i Zdravko Nikodinović (Ljig). Iz mejla, kojim je stiglo to obaveštenje, vi­di se da je novi predsednik Izvršnog od­bora Gradskog odbora u Valjevu Al­eks­an­d­ar Đukić, doskorašnji portparol. Ne­bo­j­ša Andrić se u Beogradu vratio ed­uk­ac­i­ji kadrova za “pobede na izborima”. Va­tr­e­no krštenje bilo je na Voždovcu, gde je DS ostvario rekordno nizak učinak što je, uz ostalo, dovelo do definitivnog „ra­zv­o­da braka” Dragana Đilasa i Borisa Ta­di­ća, pa je počasni predsednik napustio st­ra­nku, a za njim, za sada, i nekoliko naj­ve­rn­ijih mu saradnika.

Stranačkih funkcija u URS-u ra­zr­eš­i­lo Voju Jovanovića, a da mu to niko nije ja­vio. Nikola Radojičić je novi ko­or­di­na­tor u Valjevu i Kolubarskom okrugu (je­di­no je jači drug Draža, koji u SPS “dr­ma” od Ljubovije do Stepojevca)!

I u Krušiku je 2014. započeta kad­ro­vs­k­im tumbanjima. Inženjera Jovana Da­vid­ov­ića je zamenio ekonomista Mladen Pe­tk­ović (35), deputat Jugoimport SDPR-a iz Beograda, koji je prethodno vodio Ko­va­čki centar, gde je isterao nekoliko ra­dn­ika, među njima i osam inženjera koji su Ko­vač­ni­cu postavili na noge. Jedni ve­le da mu je stariji brat direktor SDPR-a, a drugi da mu je tetak sami Tomislav Ni­ko­l­ić, što obnaša dužnost predsednika Sr­bije.

Koliko je znano, Davidoviću se sp­oč­it­ava navodna bliskost sa DS-om (odbio je učlanjenje u SNS), kao i to da je is­pl­ać­iv­ao nezarađeno. O odgovonosti onih u SDPR-u što Krušiku i ostalima u Na­me­ns­koj induistriji Srbije nisu ob­ezb­ed­i­li posla, niko ništa ne veli.

Mlađahni je Petković počeo da “za­vo­di red”. Kod desetak, uposlena je 11. sek­re­ta­rica (kadar SNS), a smenjen je i Srđan Jov­anović Čobanja, trener FK Krušik, ko­ji se takmiči u Srpskoj ligi – Zapad. Na njegovo mesto postavljen je Jovan St­an­k­ović, Piroćanac sa pristojnom igr­ač­k­om karijerom u Crvenoj zvezdi, te fr­an­cu­skim i španskim klubovima. Za­po­sl­e­ni beže što u penziju, što se privataju so­cijalnog programa, jer je novi diša na­javio minimalac!

 

Jovanjdanski igrokaz

Kadrovskih tumbanja bilo je i u dr­uš­tv­enoj nadgradnji, u KK Metalac. Znano je da je Jovanjdan (20. januar) nekako bivao “dan D” za trenere u tom klubu. Ovoga puta, uo­či svoje krsne slave, sa svih funkcija po­vukao se predsednik Duško Đukanović, ko­ji je na tom mestu od 2001. godine. Za­pe­lo je o želji trenera Siniše Matića da se angažuju centar i plejmejker. Njegov pr­edlog bio je dovođenje Rajka Kljajevića i Vukašina Aleksića. Duško na to nije pr­istajao, ali je stariji brat Boško, koji sl­ovi za finansijera, podržao Matića, pa su se braća zavadila!

“Pukao” je i kvorum na Skupštini kl­uba, koja je trebalo da formalno prihvati Du­škovu ostavku. Pale su obostrano te­ške reči, koje ne priliče ni Đu­kan­ov­ić­i­ma, ni “instituciji” koju vode. Fo­rm­al­ne smene nije bilo, Duško i dalje ima de­po­novan potpis.

Svog oca je potom podržao kapiten ek­ipe Đukan Đukanović, koji je zatražio ra­skid ugovora i trenutno je bez kluba. Ni os­talim igračima nije bilo svejedno, što se očitovalo porazima od FMP-a u Va­lje­vu i Sloge u Kraljevu, gde je Metalac de­lo­v­ao kao “grupa građana”. Predstoji teška bo­rba za osvajanje (bar) četvrtog mesta u KLS, koje vodi u Superligu Srbije kroz ko­ju je jedino moguće izboriti eventualni pl­asman u Jadransku ligu.

Bilo kako bilo, desilo se ono što smo od­avno nagoveštavali. U siromašnoj Sr­bi­ji i jadnom Valjevu ne može se ništa gra­diti na veštačkim tvorevinama, na do­vođenju stranaca bez iole ozbiljnog ra­da sa mlađim selekcijama. Taj koncept, na­tr­aške nasađen pre nekoliko godina, vi­še zaslugom Boška nego Duška, krahirao bi ove sezone i da nije bilo lomova u kl­ubu. Ploča je bila potpuno “izlizana”…

Boško je sada angažovao Boru Xak­ov­i­ća (66) za koordinatora rada Škole ko­ša­r­ke, planira i dovođenje profesionalnog sp­ortskog direktora, a pominje se Goran Ri­stanović. Ozbiljan rad može dati re­zu­lt­at tek za nekoliko godina, čarobnog št­ap­ića nema. Valjevo ima dobrih trenera za ko­je uglavnom nije bilo mesta u Metalcu. Te­ško da će se tu nešto promeniti jer Bo­ško Đukanović planira da dovede Že­ljka Obradovića lično!

Upišite svoj komentar