| Januar 2014

Razvod na valjevski način

Branko Vićentijević

Odlukom vrha SNS-a pukla tikva švajsovane ljubavi naprednjaka i socijalista u Valjevu, usvajanje budžeta za 2014. omogućili Nova Srbija i LDP / Na izborima u valjevskim mesnim zajednicama, SPS počistio SNS – drug Draža poražen u svojoj bazi na Petom puku / Mioničke budžetlije bez plate pred Novu godinu i Božić / Nova postavljenja u valjevskim institucijama / Opšta bolnica i v. d. direktor dr Dobrivoje Grujičić konačno zapisani u registre države Srbije

Taman se učinilo da će «švajsovana lju­bav» valjevskih socijalista i na­pr­ednjaka potrajati na polzu naroda, kad iz Beograda stiže «bomba» - vrh SNS-a doneo odluku o tome da iz vlasti istupe nji­hovi deputati u Valjevu! A sednica Gr­ads­ke skupštine, na kojoj treba usvojiti i bu­džet za 2014, zakazana. Krete opet tr­go­vi­na mandatima, trebalo je navući bar 26 gl­a­sova «za». Socijalisti su uspeli u tome, sp­aslo ih je, uz odbornike NS-PSS i dela GG Pobeda, dvoje odbornika LDP-a jer su «iz­dali» Zoran Matić (DSS) i Vojkan Ob­ućina (Pokret za Valjevo). Njih dvojica su napustila skupštinsku salu, kao i ve­ći­na naprednjaka, posle pauze pre gl­as­a­nja, koju je tražila Zorica Jocić (SNS). Bu­džet za 2014. projektovan je na 2,72 mi­li­jar­de dinara, što je za oko 200 miliona ma­nje od budžeta u 2013, a razlog je smanjenje tr­ansfernih sredstava iz budžeta Srbije.

Sukobi dve najveće stranke vladajuće ko­alicije obnovljeni su bili i pre toga, na sednici Gradskog veća, kada su na­pr­ed­nja­ci zatražili da se umesto izgradnje mi­ni sportske dvorane na Pećini novac ul­oži u početak priprema za radove na no­voj industrijskoj zoni u krugu Krušika e da bi se obezbedila nova radna mesta. Sve i da ideja ima smisla, dug je put do nje­nog ostvarenja jer se prstom upire u tuđu im­ovinu bez obzira na ideju da se 20 odsto Kr­ušičkog placa, po naprednjacima, mo­glo konvertovati u gradsko vlasništvo po osnovu duga za neplaćene poreze.

Gradskom skupštinom, koja je održana 27. decembra, predsedavao je Mihailo Jo­k­ić (SNS), čak i kad su ostali partijski ja­rani otišli kući, a njihovo, na­pr­ed­nja­č­ko, povlačenje iz vlasti najavljeno je za «po Novoj godini». Naprednjake je, kažu, do­datno zbunilo to što su veče pre sk­up­š­tinske sesije iz stranačke centrale do­bi­li dva uputstva. Najpre Vučićevo da is­tu­pe iz vlasti i ne prisustvuju sednici, a po­tom i Nikolićevo (Radomira, sina To­mi­nog) da budu na sednici! Kako su sami re­kli novinarima, pojedini odbornici su bili «potpuno sluđeni». I bi što bi.

Svemu je, vratimo se još malo unazad, pr­ethodila ostavka Milene Đuričić na me­sto načelnice jedne od dve gradske up­rave, a umesto nje za v. d. načelnika po­st­av­ljen je Stamenko Svitlica, koji je vo­d­io Odeljenje za razvoj u toj Gradskoj up­ra­vi. Veliko je pitanje, međutim, ko će još po­dneti ostavku – SNS po kvoti duži me­sta predsednika parlamenta, zamenika gr­ad­onačelnika, dva člana Gradskog veća (je­d­an je na plati), načelnika jedne od dve gr­adske uprave i Školske uprave za dva up­ravna okruga, nekoliko direktorskih me­sta u javnim preduzećima i ustanovama...

Biće takođe zanimljivo i to ko će ih za­meniti ako se, ovako ili onako, povuku sa funkcija. Aber je bio da bi Gradsku sk­up­štinu trebalo da predvodi Zoran Ma­tić (DSS), a da bi zamenik gr­ad­on­ač­el­ni­ka mogao da bude Žarko Kovač (LDP).

Postavljenja

Svaka nova vlast smenjuje dotadašnje, a po­stavlja nove funkcionere, po ve­rt­ik­a­li i horizontali. Tako je Gordana Ra­do­ji­č­ić (URS), po konkursu, izabrana za di­re­kt­orku Poreske uprave u Valjevu (umesto Zo­rice Đogović, DS). Na njeno mesto u Gr­ad­skoj poreskoj upravi došla je Slavica Te­rzić Pavlović (SPS), svojevremeno di­re­ktorka Radija 014 i TVA (do pr­iv­ati­zac­ije). Umesto Dragana Stojanovića (URS), valjevsku filijalu Nacionalne slu­žbe za zapošljavanje kao v. d. vodi Sl­ob­odan Drajić, dugogodišnji radnik, a ima naznaka da bi na to mesto mogla da bu­de postavljena Milana Ninković (PUPS). U Obdaništima, Slavica Aleksić (sa kvo­te SPS) otišla je u penziju, pa je za v. d. direktora konačno izabran vaspitač Zl­atomir Marković, koji je u javnosti po­znat i kao fotograf-saradnik u ateljeu Ve­roljuba Popovića.

U Valjevskoj bolnici se, posle sedam me­seci v. d. statusa «ni na nebu, ni na ze­m­lji» nečega što formalno-pravno ne po­st­oji, dr Dobrivoje Grujičić (SNS) za­pi­s­ao kao v. d. nečega što postoji! V. d. za­me­n­ik mu je dr Vladimir Srećković (SPS), ko­ji je odabrao tri pomoćnika, nekoliko ko­ordinatora, a promenjeni su i pojedini na­čelnici službi i odeljenja. Skener je pr­oradio posle gotovo pet meseci, sada ne ra­di magnetna rezonanca!

U toj ustanovi okončan je i konkurs za pr­ijem 60 lekara, sestara i tehničara i ne­medicinskog osoblja, po kadrovskom pl­anu za 2013, što je dovelo do bunta onih ko­ji nisu odabrani iako imaju nekoliko go­dina staža na određeno vreme. Bila je i in­spekcija rada, verovatno slede sudski sp­orovi. Spisak zaposlenih nije do­stu­p­an, kao ni rang liste koje nisu ni pos­ta­ja­le, nejasno je ko je koga, kako i zašto od­ab­r­ao! Transparentno, kao nikada do sada, što bi rekao dr Grujičić.

Zbog lošeg odjeka u javnosti, dr Milan Ma­rković je kao poverenik valjevskih na­pr­ednjaka, na konferenciji za medije, ob­ećao da će se načinom prijema novih ka­dr­o­va u bolnici razgovarati na najvišim in­stancama u SNS. Da li to znači i «sv­il­en gajtan» za dr Grujičića, procenite sa­mi.

U lokalnom SNS stalno se pro­lo­ng­ir­aju unutarstranački izbori, moguće i zbog sve vidljivijeg raskola nekoliko fr­ak­ci­ja, koji traje mesecima. Moguće je da će bi­ti postavljeni poverenici u mesnim od­bo­rima, koji će kao deputati na izbornoj sk­upštini izabrati novi odbor i pr­edsednika! U tom kontekstu moguće je sa­gl­ed­ati i rezultate izbora u 20-tak gradskih i seoskih mesnih zajednica. Naprednjaci su, uz Žabare, pobedili socijaliste još na Petom puku, u bazi druga Draže. Tu su Vi­ta Mitrović Hegel i Rajko Marković, sve zarad obračuna u Gradskom po­ver­en­iš­tvu SNS, pocepali «tri para cipela» u agit­ov­anju. DSS je dobio Klince, a NS je po­bedila u delu Lukavca (sve uz pomoć «brata Karilja» iz SPS). DS je, hvala na pit­anju, imao jednog (!) kandidata u MZ Gr­adac.

Predizborne aktivnosti

Ako lokalnih i parlamentarnih iz­bo­ra bude u martu 2014, a sve zarad obračuna SNS-DS u Beogradu, gde su na pravdi Boga uv­edene privremene mere, čemu se na­pr­ed­nja­ci u Valjevu mogu nadati? Oni ve­ro­va­t­no polaze od opšte zaljubljenosti građana u predsednika im stranke Aleksandra Vu­či­ća i računaju da će se uspeh po inerciji pr­eslikati i u Valjevu. Tako je, uostalom, bilo i na majskim izborima 2012, kada, pr­etpostavljamo, ni najveći optimisti u SNS nisu očekivali da će ih snaći to što ih je snašlo (da imaju samo 50-tak gla­sova manje od SPS-a, koji takođe nije ve­rovao u ubedljivu pobedu). Naš utisak je da SNS u Valjevu, upravo zbog vi­š­em­es­eč­n­ih razmirica među čelnicima i su­mnj­ivih kadrovskih postavljenja na svim ni­vo­ima, teško može računati na uspeh pr­ot­iv SPS-a, koji je i u bici za mesne zaj­ed­nice pokazao kako se radi kampanja. Za os­tale stranke, ukoliko budu nastupale sa­me, postavlja se pitanje da li će preći iz­borni cenzus. Kao što je pitanje kolika će ­izlaznost građana biti, manja iz­la­zn­o­st odgovara naprednjacima i socij­ali­st­i­ma, pokazali su i nekoliki vanredni lo­ka­lni izbori po Srbiji i Vojvodini.

Usput, mioničke budžetlije su «prvi put od oslobođenja 1944» ostale bez plata pr­ed novogodišnje i Božićne praznike. Ra­zlog su nalazi državnog revizora zbog če­ga je podneto pet prijava protiv sa­da­š­nj­i­h i bivših funkcionera. Uz to, morao je biti vraćen i kratkoročni kredit za kr­pljenje budžeta, pa je 24 miliona dinara tr­ansfernih sredstava iz budžeta Srbije ot­išlo na vraćanje dugova, a plata neće bi­ti do novog bankarskog kredita.

A među polaznicima partijske pol­it­i­čke škole SNS-a, koju vodi g. Vesić (ra­nije u DS), sekretar Privremenog d' iz­vi­ne­te organa Grada Beograda (Siniše Ma­lo­ga i Nebojše Čovića) je i Boban Ja­nk­ov­ić, prvi čovek mioničkih naprednjaka. Oni se spremaju za predizbornu koa­li­ci­ju sa Novom Srbijom (NS), a nakana Peđe Bl­ažića da započne ljubav sa demokratama (DS) nije prošla.

Komentari

Valjevski kraj je poznat po junaštvu i poštenju kako u Prvom srpskom ustanku protiv turaka , tako u Trećem srpskom ustanku protiv nacističkog okupatora na prostoru okupirane Srbije. Na žalost do sada se u ovom ustaničkom prostoru inflitirale političke partije koje nemaju ništa zajedničko sa srpskom istorijom i državnosti u Srbiji. Postoji statistika da pola stanovnika valjevskog kraja registrovan u udbaškoj arhivi i mora biti pristupna njihovim rođacima. Uočene su izborne nepravilnosti po svim mesnim zajednicama u (udaljenosti)gde se bivši ljudi ponašaju kao "partiska ćelija". Buduce,ukinuti M.Z i vratiti opštinsku nadležnost Valj.Kamenici. Bogu slava a kralju Država!

Žijo iz Valj.Podgorine | 2.02.2014 u 14:02

DARKO GLISIC DOVEDE U STRANKU POZNATE VALJEVSKE BIZNISMENE OMEROVICA I PITACA,KANULA LOVA PO DZEPOVIMA,A KAMPANJU KO SISA . SEF EKIPE ZA TEREN IZVESNI KLINAC MILAN GAJIC,MICKO OBEZBEDJENJE BOBINO,A CUVENI KLONFER SEF LOGISTIKE .NEKA JE VECNA SLAVA NAZADNJACIMA KOJE UNISTISE OVDE U VALJEVU OVI DARKOVI DRUGARI KOJI NOSISE GAJBICE I POSTENO ZARADISE NOVCE.

Došen | 4.02.2014 u 19:08

Upišite svoj komentar