| Novembar 2012

Novo znamenje

Dragan Todorović, novinar nedeljnika "Vreme"

Jedan od komentara na društvenim mrežama glasi: Valjevci, stidite se kakvu vlast imate. Ovome se nema šta dodati, ni oduzeti.

CC

Javljaju da su se čelnici partija na vl­as­ti, taj SNS, SPS i URS, dogovorili da Prilagode vlast u opštinama onoj u Re­publici. Naravno, zbog zarad i čerez gr­a­đana, i koje boljeg funkcionisanja vl­as­ti na lokalu. Pa tako vele da će se vlast pr­ekomponovati u Leskovcu, Požarevcu, Už­icu, Somboru, Kikindi, Knjaževcu, Os­ečini... a bome i u Kniću. Beograd ni ov­aj put, vele, nije pominjan, što bi mo­glo da znači da Vučić na prečac post’o mi­lo­srdan, da poštuje izbornu volju građana i samostalnost Beograda. Ali pre će biti da je u pitanju Viša matematika, koja go­v­o­ri o samostalnosti Vučića, što će reći da i on samo veže konja gde mu Glavni ga­zda kaže, neće biti da je Aleksandru, tako mu je ime, važniji Knić od Beograda. Me­đu nama, Vučić bi Beograd menjao i za sa­mog master Tomislava, ali nešto ga, jače od njegovih poriva, obuzdava u ti os­va­jač­ki pohodi.

Ali, da se ostavi Beograd, dogovorom Vu­čića, Dačića i Dinkića, o pr­ek­om­ponovanju vlasti na lokalu, ot­vo­rene su kapije da SNS, sa svi svoji ko­al­icioni partneri, na svakom deliću Sr­bije pokaže pun kadrovski potencijal. Zn­aemo da se Gore čuvena departizacija, po nepisani stranači zakoni, uspešno sp­rovodi: Grand zečica, tačnije pl­esa­či­ca, je postala asistentkinja novog di­re­kt­ora EPS-a, furundžija iz Obrenovca, ta­čn­ije pečenjar, naprečac Fabus dopisni di­plomac, inokosno upravlja sa REIK Ko­lubara. I ne samo da upravljaju, prebacuju no­rmu, promovišu i uspostavljaju svoje st­­andarde. Neka tamo Stanislava Pak, ko­ja sebe zove Staša, i kojoj u bi­og­ra­fi­ji piše da novinarka RTS-a, a ne piše da se u novinare upisala preko JUL-a, i koja sa­de obnaša mesto šefice službe master To­mislava za odnose sa medijima, iz­vol­e­la na svom tviter nalogu, jašta nego pr­iv­at­no, reći, da je jadna Srbija u kojoj pravo na javnu reč ima Teofil Pančić, koji je, po Staši, hodajuća/sedeća (viđe kre­at­iv­no­sti) gomila kompleksa. Jeste drugarice go­spoja Staša, Srbija je stvarno jadna, po­na­jpre zato što su nišči duhom i delom uz­eli da arbitriraju i nameću standarde! Ta­kva u Srbiji Većina.

I nije samo Gore ’vako živopisno, Do­le je jošte živopisnije, jerbo, ka­ko izvole reći master Tomislav, Sr­bija ima povoljno geografsko poreklo! Ne čeka se dopis o prekomponovanju, to do­le ide samo od sebe. U Kosjeriću sl­av­n­om se sami prekomponovali, čelnika op­št­ine Dragana Vujadinovića, jednog od re­tko časnih ljudi i demokrata, zamenio me­ga SNS kuvar Milijan Stojanić. Mi­li­jan sam veli da nije običan kuvar, nego čl­an Ruske akademije naučnika(!) te da se tri decenije druži sa političarima, uz ko­je je ispek’o zanat koji ga očekuje... Nema sr­edine u kojoj na položaje ne dolaze ’va­ki stručnjaci, i to sve sa Svojim di­pl­om­a­ma, u jednom od junak gradova pomoćnik gr­adonačelnika je postao Karić dilber, koji je priložio diplomu Karić školske us­tanove u kojoj je vele i direktorov’o, ia­ko je pre koju godinu zabeleženo da je is­te­ran iz policije, jerbo je falsifikov’o di­plomu srednje škole!

Navedeni primeri su izabrani po sl­učajnom uzorku, ima ovoga dobro da se za’vati, takoreći nema No­rm­aln­og čoveka na funkciji, koji bi kao iz­uzetak potvrdio pravilo da su samo bi­lm­ezi i zadnji tupamarosi u ovoj zemlji na sv­ome, da najgori među nama kače etikete da su najbolji. Nema spora da je bolji, kv­al­itetniji, obrazovaniji, sposobniji, mo­že se nabrajati u nedogled, na drugoj st­ra­ni ovakvih partija, ovakve vlasti, i ov­akve Srbije. Ali, da li ste čuli da je neko ja­vno rekao nešto protiv, da li je neko u toj Kolubari, Kosjeriću, Srbiji celoj, re­kao tom Ćumurdžiji, Kuvaru, zečici, jul­ov­sk­om paku, nazor Pomoćniku, Marš bre! Jok, svuda ni mukajet.

Jedino je onaj što se predstavlja kao P­r­vi ministar, što se piše Dačić, ali dr­ugim i svojim povodom rek’o: Ovo je pa­rodija, ovo nije politika. A kako bi bi­lo drugačije, tzv. mediji izgiboše u ob­av­ljajući svoj pos’o: Tanjug se izvinjava Da­či­ću zbog zato što mu je preneo izjavu, ob­jav­ljuje se dnevnik master Tomislava gde ov­aj doktorski veli Put za Italiju p­ro­tekao je bez problema, odgovorni T­ijanić od­govorno veli, Nikolić je pravi dr­ža­vn­ik! Gde da se izostavi slava Srpske na­pr­edne stranke, Sveta Paraskeva: kako ma­st­er Tomislav, svi mogli vide i čuju pr­eko tu televiziju, telefonom čestita iz Ma­kedonije, a Vučić, koji sa master sve na per si, gostima prenosi svoga gospodina re­či. Pa master veli, Voleo bih da sam sa va­ma danas, Vučić odgovara, Hvala vam gospodine Predsedniče, a master za­vr­ša­va, Zdravo Vule! U sve to i ovo dole kod Kr­uševca grada jedan, iz svoji razlozi, dao da mu se na nadgrobnu ploču ukleše vag­­ina. Čini se da došlo vreme da menjamo zn­amenja i na državnom nivou. Kakve p­e­tokrake i bijeli orlovi, da se svuda turi i ukleše taj ženski organ. Ta i narod ve­li, ono što je u radnji, treba da bude i u iz­logu!

A o Valjevu slavnom kade je reč, šta re­ći, a ne zaplakati, u taj vinkl ide i komentar koji se pojavio na je­dn­om od internet sajtova, a u kome se kaže: Va­ljevci, stidite se kakvu vlast imate! Ni do­dati, ni oduzeti. Zato bi Valjevo moglo bude prvo u akciji promene svojih zn­am­enja, Ženski organ da se turi, mete, i is­kl­eše, na svaki dokument, logo i zaglavlje. Je­rbo sadašnjost je takva, da se ta sramota ni sa čim ne da pokriti.

Upišite svoj komentar