| Novembar 2013

Tabla

Dragan Todorović, novinar nedeljnika "Vreme"

Predlažem da se novosadska K(URA)C tabla, vi znate zašto, ali strogo umetnički, zakuca na svaku javnu firmu i ustanovu.

CC

Er Srbija, što je uzeli „Etihad“ še­i­ci, poletela uz domaće „migove“. On­da avion, koji zovu Novak Đoković, i u kome bilo srpske musake i sarme, otiš’o pr­avo u Emirate, sa PP, čitaj ka što je na­pi­sano, Vučić. Avion se vratio u Beograd, ta­čno sa 35 putnika, što su ti brojke, 35 mi­nuta pre vremena. Po sletanju aviona, je­dan od ti’ što zaduženi sa zaduženje, rek’o da će tako biti i ubuduće, avioni Er Sr­bije će i dalje poletati na vreme, i sl­et­ati pre vremena. A može li drugačije? Kad PP Vučić to organizuje i organizira, ne mere.

Šta ima još, ima da Turci teško naljutili PP Vučića i njegovog, ovde se podrazumeva građanin Al­eksandar Vučić, predsednika Nikolić To­mislava. Jovanka sa’ranjena, uz počasni pl­otun i PP, prvi predsednik, Dačić, koji svojom blabla pojavom stavio tačku na sramotu glede Jovanke. Bio i Sajam knj­iga, i tamo bio blablabla Dačić. Na Sajmu najbolje išla Jokanović knjiga o Jovanku, i Brankica Stanković, koja se po­tp­is­iv­a­la pod obezbeđenjem. Ni autobiografija Žike Šarenice nije imala taj tretman i pr­ođu.

Desila se i Kombank arena, gde 30 000 SNS ljudi bilo unutra, a 20 000 na­po­lju. Srce partije i Srbije na je­dnom mestu. PP Vučić dobio aplauz od 10 mi­nuta. Nastupio i Nikolić Tomislav, koji ka’no starac Milija, rek’o: Ponosan sam na mlade ljude pune entuzijazma, ali i na Aleksandra Vučića, svi ustali i 10 mi­nuta aplaudirali, koji vodi stranku na­pr­ed uprkos šibanju vetrova sa svih st­rana... Treba li reći, SNS uživa po­dr­šku 88 posto građana Srbije, u toj di­sc­ip­lini je jedino bolji PP Vučić, što ne­pr­estano javlja i e@Dokurca, koga po­dr­ža­va 191,89, nije mi jasno kako dođoše do tog broja, posto svih građana i nešto vi­še Srba. I to neće bude kraj, ako se ’oće iz­ađe iz krize, to mora napreduje. Pr­ep­re­ka nema, narodna japija je dobila svoju pr­avu terapiju. Ko ne veruje, taj i nema sr­psku japiju! Što će reći taj i nema jun­ač­ku građu, jednostavno, taj nije Srbin i os­ta­li građanin. I taj i takav braćo i go­sp­ođe, gospođe i braćo, podvući, ni sebi ne mi­sli dobro!

Kao što se zna donete reformske me­re, koje se, neka bude za sada, svode na solidarni porez, koji će krenuti od No­ve godine. Kao što rek’o PP Dačić, ako na­rod ne može bolje da živi, bar neka ima ose­ćaj pravednosti. Ipak, neka vajda, bar sta­tistička, Jejl Krstić izneo da se mi­slilo da u javnom sektoru ima 550 000 lju­di, kad ono skoro 700 000, i još se broje. No­vi ministar drži da tu ima oko 140 hi­ljada viška, i da će se videti šta sa tim, da se uradi registar zaposlenih, vi­di ko šta ra­di, ali neće se lomiti preko ko­lena...

Do novog registra, sve po starom re­gi­­stru, s tim da je gospodin Novi mi­­nistar posebno istakao od­lu­čn­o­st gospodina Vučića u pogledu donošenja no­vih mera, jerbo bi bez njegove sp­re­mn­os­ti na rizik sve ostalo mrtvo slovo. Za sa­da otpuštanja nema, iako svi vele da dr­ža­va to ne može da izdrži. U direktnom pr­enosu sednice Vlade se režu službena pu­tovanja, prebrojavaju službeni au­to­mo­bi­li, izbrojali 50 000, oduzima pravo na up­otrebu rotacije. PP Vučić podrž’o sve što Jejl Lazar rek’o, zatražio to i od dr­ugih, i još rek’o da Lazar nije član pa­rt­ije i da to neće biti!

I Evropa ceni što radimo, rekli da smo napravili istorijski na­pr­ed­ak, naravno u odnosu na Kosovo, li­čno Fratini, kao novi PP Vučić sav­et­ni­k, pa u Kombank areni, pred toliko sve­do­ka rek’o da nismo svesni šta smo ur­adili, koliki smo pomak napravili. Ni­kolić Tomislav javlja da ovo više nije be­zn­ađe, ovo je država nade. Državna te­le­vi­zi­ja direktno prenosi da strani mediji vi­de da je PP Vučić budući premijer, li­der koji deluje u širem nacionalnom in­teresu, koji je sebe stavio iznad ličnih i stranačkih interesa. Kao takav, i preko toga, PP Vučić bude u Leskovcu pr­­og­la­š­en za po­ča­snog građanina. Ostali gradovi, sa­mo da ne okasne, spremaju plakete i pr­iz­nanja. PP Vučić ponavlja, ra­dićemo naj­bolje za naš narod...

Ali i pored re­jtinga, pl­aketa i pr­izn­anja, aplauza od 10 mi­nu­ta, PP Vu­ćiću smeta što svi ne vide ko­liko radi i izgara za svoju zemlju. Ko su ti ko­ji vele da je diktator, po kojima je sve laž i obmana, to su pro­fes­ion­aln­i mr­zi­t­elji. Nasuprot njima je nar­od, nasuprot nji­ma je 191,89 posto po­dr­ške, pa neka mr­zitelji vide, neka stanu u ćošak i uporede se sa tim podacima i statistikom.

Međutim, ima i drugih podataka i st­atistike. U Kuršumliji po­ds­ti­caji za samozapošljavanje po­de­lje­ni partijskim drugovima i rodbini. U opš­tini odgovoreno da sve rađeno odg­ov­or­no i po zakonu. U Lučanima desetak ml­ad­ih ljudi, koji konkurisali za rad u op­št­inskim službama, gde primljeni oni ko­ji ne ispunjavaju uslove, prekinuli sed­ni­cu lokalne Skupštine. Predsednik Sk­up­štine rek’o da to nije tema za Sk­up­št­inu, imaju pouku o pravnom leku. In­sp­ek­tor rada u Užicu, taj pravni lek, poručio da ne može da se bavi njihovim slučajem  je­rbo nisu zaposleni u Opštinskoj up­ravi... Mislite da to sve?

Ima i šta bilo u GAK, Ginekološko-ak­ušerska klinika u Narodnog fr­onta. Ceo kolektiv se pobunio jer je Upravni odbor poništio konkurs za di­rektora i postavio Vršioca dužnosti. Ka­ko, član UO Gvozdenović, veseli SNS Va­ljevac i ginekolog, doš’o i rek’o, Up­ra­v­o dolazim iz Vučićevog kabineta, po­tr­eb­no je da se Ta i Ta postavi za VD. Čl­an­ov­i UO prečuli šta poručeno iz PP ka­bi­neta, sednica UO odložena „zbog loše at­mo­sf­ere“. Nedugo potom vlada Srbije je donela odluku da se Ta i Ta postavi za VD direktora GAK-a. PP Vučić po­ru­č­io da on ne­ma ve­ze sa tim. Mi­slite da tu kraj? Me­đut­im, kad narod ima pr­avu japiju za ov­ak­vu terapiju, on bolje i dalje vidi, na lo­kalnim izb­or­i­ma u Vrbasu, kad se narodu Ob­jas­nilo, SNS uzeo 40 posto glasova, i sam formir’o vlast.

Ima šta ima i u Valjevo gradu. Nova po­stavljenja i imenovanja braćo i go­spođe, sve sam šnjur i najveći do­bi­tak. SNS žensko koje bilo VD di­rek­to­ra u Centru za kulturu, pa kad isteklo VD st­anje ono otišlo na bolovanje i nas­ta­vi­lo dolaz’i na pos’o, jopet po volji Sk­up­št­ine grada, kako to demokratski zvuči, po­st­avljeno da i dalje obnaša pos’o di­re­kt­o­ra. U ime toga prilažem novosadsku URA! instalaciju koja je u Vojvodini os­mi­šlj­e­na zarad stanovitih problema sa tamo Ku­lt­urni centar. Da se K(URA!)C tabla za­ku­ca gde treba, može i na svaku javnu firmu i ustanovu!

Komentari

Možda bih i pročitala ovaj tekst samo da je napisan normalno, bez tog preterivačkog, usiljenog krivljenja jezika.

X | 12.12.2013 u 15:30

Upišite svoj komentar