| Novembar 2013

O direktoru biblioteke opetIzbor na nov ili na pogrešan način

Zdravko Ranković

Ministar Ivan Tasovac nije po­tp­is­ao rešenje o izboru di­pl­om­ir­an­og politikologa Dragana Br­an­k­o­vića za novog direktora Matične bi­bl­io­teke «Ljubomir P. Nenadović» u Va­lj­e­vu. Razlog – Branković ne ispunjava jedan od uslova za tu dužnost, tri godine ra­dn­og iskustva u kulturi.

Na taj način poništena je odluka Up­rav­nog odbora ove institucije kulture od na­cionalnog interesa, jednoglasno do­ne­se­na još 21. maja ove godine. Pre nepunih pet i po meseci! Hitro je raspisan novi ko­nkurs, sa istim uslovima; rok za pr­ij­av­ljivanje kandidata isticao je u vreme za­ključenja ovoga broja Revije. Ne znamo, pr­ema tome, da li ima, i koliko, pr­ij­av­lje­nih kandidata.

Zna se, međutim, da u međuvremenu nije me­njan sastav Upravnog odbora Bi­bl­io­te­ke niti se odustalo od pogubne kadrovske ra­spodele rukovodilačkih mesta prema st­ranačkim «kvotama». Pri aktuelnoj de­obi takvoga kolača Biblioteka je pr­ep­uš­te­na SPS-u.

I umesto da stranke, u ovom slučaju SPS, punu pažnju posvete nalaženju naj­bo­ljeg mogućeg kandidata za važne ru­ko­vo­di­lačke dužnosti, što bi svakako bilo u tr­ajnom interesu i stranaka i grada pa, ako hoćete, i države Srbije, one «kv­ot­a­ma» zbrinjavaju svoje lojalne pripadnike i pristalice.

Pretpostavljamo, inače, da su se i na ov­aj konkurs javile obe kandidatkinje sa pr­ethodnog konkursa: sadašnja di­re­kt­or­ka Biblioteke Zorica Milinković i Vio­le­ta Milošević, takođe iz bibliotečkog ko­lektiva.  

Ukoliko Upravni odbor Biblioteke «Lju­bomir P. Nenadović» bude sledio pr­a­ksu javnog rada i odlučivanja - naročito po­željnu u ovakvim prilikama a us­po­sta­vlj­enu dolaskom Ivana Tasovca na mi­ni­starsku dužnost - Revija «Kolubara» će sv­akako imati svoga novinskog iz­ve­št­ača. I o izabraniku, pre svega o njegovoj vi­ziji rada i razvoja Biblioteke, is­cr­p­no obavestiti svoje čitalaštvo.

Kazujući o takvom ishodu majskog jed­no­glasnog opredeljenja Upravnog odbora Va­ljevske biblioteke, za nas od početka sa­svim neumesnog opredeljenja, ovoga puta pr­edočavamo da bi i sadašnji konkursni po­stupak mogao da doživi sličnu su­db­i­nu. Na tu činjenicu smo, uostalom, uk­az­iv­a­li još u junskom broju ovih novina. Na­ime, većinski deo Upravnog odbora, tr­oj­i­ca predstavnika osnivača (Grad Valjevo) – Nikola Tokić (predsednik), Ljubomir Pj­evčević i Dobrivoje Marković – sasvim su nekompetentni za pripadnost takvom ru­kovodećem telu pa i za tamošnje do­no­šenje odluke.

U bibliotečki Statut jasno je za­pi­sa­no da ta tri člana «osnivač imenuje iz re­da istaknutih stručnjaka i poznavalaca ku­lturnih delatnosti». Prema tvrđenju up­ućenih takva odredba doslovno je pre­uze­ta iz odgovarajućeg zakona.

Kakvi su, dakle, stručnjaci i kakvi po­zna­vaoci «kulturne delatnosti» Nikola To­kić, Ljubomir Pjevčević i Dobrivoje Ma­rković? Sva trojica ljudi nepoznatih za­nimanja, anonimusi bar kad je rad u ku­lt­uri u pitanju. Najbolje bi bilo, ako im je do kakve-takve sopstvene časti i do su­db­ine Valjevske biblioteke, da se Sk­up­št­ini Grada zahvale na poverenju i vrate joj mandate.     

Dužni smo da kažemo i sledeće:

Revija «Kolubara» je sve vreme ar­gumentovano ukazivala da Dragan B­ra­nk­ov­ić nije dobro rešenje za direktora Va­lje­vske biblioteke. Takvo svoje st­an­ov­iš­te izneli smo i u javnom pismu novom mi­ni­stru kulture Ivanu Tasovcu, ob­jav­lje­n­om u septembarskoj svesci Revije. Ne mo­že­mo ipak tvrditi da je naše viđenje bi­lo od važnog uticaja na odluku kakva je do­nesena u Ministarstvu. A ni poricati mo­gućnost takvoga uticaja.

Upišite svoj komentar