| Oktobar 2013

Fantastično i izvodljivo

Ana Stanišić

Incijativa mladih umetnika u popo­dnevnim časovima 14. se­pt­em­b­ra u bašti bivšeg Doma JNA, or­ga­n­izovala je tribinu na kojoj su gosti bi­li: Ivan Lalić, dramaturg i osnivač i iz­vršni direktor Mikser festivala iz Be­ograda; Zlatko Crnogorac, izvršni pr­oducent UK „Parobrod“ iz Beograda; Ni­kola Božić, direktor Fonda Is­tr­až­iv­ačke stanice Petnica; David Ma­ksi­mović, Društvo istraživača „Vladimir Ma­ndić Manda“ Valjevo.

Cilj tribine je bio da predstavimo na­šu incijativu i planove i da čujemo su­gestije i savete naših gostiju koji već im­aju iskustva u ovakvim poduhvatima jer su i oni sami počinjali na sličan na­čin kao i mi sada. Svi govornici su se je­dn­oglasno složili da je ovo jedna fa­nt­astična ideja koju je pokrenula valjevska om­ladina i da je njena realizacija iz­vo­dlj­iva.

Naravno, postavlja se pitanje fi­na­ns­ija koje je kao glavni problem izneo i Dr­ag­an Jeremić, zvaničnik Valjeva, koji je bio u publici. On je rekao da ideja nija sp­orna ali suštinska stvar je novac – tr­oškovi, režija, itd. Zgrada bivšeg Do­ma JNA je predviđena za kulturu, ali bi trebalo imati tačan plan za fi­na­ns­iranje infrastrukture pre nego što se od­luči kome će pripasti rukovođenje is­t­om.

CC

Zlatko Crnogorac, izvršni direktor Pa­robroda je detaljnije govorio o os­ni­va­nju i funkcionisanju Parobroda, na­gl­aš­avajući da se sredstva za finansiranje pr­ojekata moraju tražiti na više ra­zl­ič­itih strana. Kao primer je istakao da je Parobrod 100 posto na budžetu grada, tj. op­štine Stari Grad, ali je ipak fi­na­ns­ir­anje iz opštinskog budžeta teško od­rž­ivo i da oni imaju i van­in­sti­tuc­io­na­lne fund rising koji je okrenut ka ko­rp­orativnom sektoru (npr. Film Street koji sp­onzoriše i finansira Amstel).

Takođe, gosti tribine su naglasili da Va­ljevo kao provincija ima dobre pr­ed­us­love za realizaciju ovog projekta, jer je u EU trend usmeravanje na regionalne ku­l­ture (kao što su to radile neke druge ev­ro­pske države, npr. Slovačka). Oni sm­at­raju da treba imati OBRNUTI SMER MIGRACIJE, od glavnog grada ka pr­ov­in­ciji, i da na tom principu treba ra­di­ti što više i u Srbiji. Sugerisali su da Dom umetnosti postane autentični va­lje­vs­ki brend i da je potrebno da kultura do­bije tržište u Srbiji i van Beograda.

Nikola Božić (IS Petnica) dao nam je savet da nema stalnog i sigurnog re­še­nja, sve vreme se pliva na problemima, a da rešavanje istih učvršćuje ljude. Cilj je raditi i stvarati, a naši gosti su pri­me­tili da se u našoj orgnizaciji ak­um­ul­ir­ala ogromna energija i ohrabrili su nas da ćemo sigurno uspeti u našim po­du­h­vatima ako ovako nastavimo.

Uporedo sa tribinom, održana je deč­ija slikarska radionica Ateljea 179 na ko­joj su svi mališani koji su došli u ba­štu mogli da slikaju uz vođu radionice Jel­enu Popović. Posle tribine, program je počeo “Himnom Valjeva” koju je pevao de­čiji hor Srculence i dizanjem zastave Doma umetnosti. Zatim je mladi re­ci­tat­or Vuk Ognjenović odrecitovao pesmu “S­re­­ća pa ništa ne razumem” koju je na­pi­sao naš Valjevac Velibor Marjanović.  Na­kon toga Iva Jevtić je svirala na kla­ri­netu menuet, a Olivera Pantelić od­rž­ala klavirski mini koncert sv­ir­aj­ući Klementijevu sonatu.

Zatim su sva deca bila pozvana u bi­os­kopsku zonu da gledaju crtane filmove, dok je odrasla publika bila upoznata sa de­­taljima naše inicijative.

Bašta bivšeg Oficirskog doma je za­bl­istala te večeri. Umetnici su svoje ra­do­ve postavili u različite zone (li­ko­v­na zona, foto zona, bioskopska zona, arh­i­te­ktonska zona, dizajnerska zona, zona um­etničkih i prostornih instalacija). Pu­blika je šetajuci kroz baštu, ra­zgl­ed­ala njihove projekte, dok su istovremeno va­ljevski disk džokeji puštali muziku na gr­amofonskim pločama iz vremena ko­rzoa i time evocirali uspomene kod st­ar­ije publike.

Odziv je bio fantastičan što nam je da­lo još veću potvrdu da radimo pravu st­var i motivaciju da nastavimo sa ra­dom. Igranka je bila naš prvenac, na njoj smo samo želeli da prezentujemo va­lje­vsk­oj publici naše ideje i pokažemo da uz našu kreativnost i talenat, postoji ogr­omna energija i volja da se ovaj plan sp­rovede u delo.

Planiramo da organizujemo još mn­ogo­ sličnih performansa u narednim me­s­ec­ima kako bi nas čuli i spoznali svi oni čiju pomoć tražimo.

Napomenula bih da vođe ove in­ic­ij­at­ive nisu samo talentovani mladi ljudi iz Va­ljeva. To su ujedno i uporni, borbeni i tv­rdoglavi intelektualci koji žele da nji­hov grad zaživi u jednom lepšem sve­tlu, praveći instituciju u kojoj će i bu­du­će generacije provoditi vreme i kr­ei­ra­ti neke nove kulturno-umetničke sad­rž­aje.

Upišite svoj komentar