| Septembar 2013

Šminkanje

Dragan Todorović, novinar nedeljnika "Vreme"

Koji sve budibogsnama Napredni slučaj personifuikuje vlast, od Andrićevog venca sve do Valjeva grada, da bi to samo na nešto ličilo Vučić bi trebalo da uveze celu klasu sa Jela.

CC

Na poslednjoj Otadžbinskoj upravi, ko­ja se sad drugačije zove, dočekan st­oj­eć­im aplauzima od svi prisutni, Al­eks­andar Vučić, neka bude Prvi meždu jedna­ki­ma, rek’o da je modernizacija novi moto Sr­bije. Još rekel da mu, može i im, zapalo da jaše, jašu, krizu jačine tigra, jerbo prošlo vreme kad tigar bio magarac. Bilo tu još vizije, sve u svemu, Srbija se mora po­kr­en­uti. Nije pit’o ima li ko protiv, jer niko ni­je bio protiv. Uostalom, ko da bude protiv, to mogu samo oni koji ne žele dobro Sr­bi­ji, ta, kako javlja E Pravda, koja prenosi re­levantni Informer, lider Srpske na­pr­ed­n­e stranke, gospodin Aleksandar Vučić, už­iva najveće poverenje, čak 69 posto građana se tako izjasnilo. Da ne bude zabune, da sve bu­de u plusu, istraživanje obavila agencija Fa­ktor plus. Da se doda i upiše da i strani me­diji u plusu, Independent, ili tako ne­š­to, javio, a naši preneli, da je gospodin Al­ek­sandar glasnik umerenosti i moderniza­ci­je. Nije javljeno, ali evo, da bude na stolu, Čo­mski veli da je za Ameriku, i drugi Zapad, naj­bolja demokratija, i to diljem sveta, ona ko­ja je u njenom interesu.

Ali, da se oturi Čomski, Vučić ima Ma­ršalov plan za Srbiju, ma šta to zn­ačilo. Kako prenose mediji, koji in­sistiraju da se zovu slobodni, čovek se ubi od posla da Srbiji bude bolje, pa se navodi da primio pet infuzija za tri dana, nema od­mora, sam veli da slanu vodu nije ni omi­ri­­sao, kamoli se okupao. Zato Akeksandar sv­uda stiže i postiže, nema ga majci šta on ni­je odlučio i preseko, i to ne što on tako ho­će, nego što to drugi od njega traže i zah­te­vaju. I košarkaški klub Partizan je od­bl­okiran nakon što je Vujošević rek’o da će kl­ekne pred Gospodina, jer ni jedna odluka ne može da se donese bez njega, i nakon što je rek’o da Vučić razume stvari.

Šta reći, apsolutno romantičan ap­so­lutizam, koji će se završi kao sv­aki romantizam, kao svaka „umetnost“, da će magarac od naroda jopet lipše do zelene trave. Uostalom i ovu, neki vele pa­pazjaniju, rekonstrukciju Vučić je izveo te­meljno i po svojoj viziji. Lazar sa Jejla, oli Jela, je došao na njegov lični poziv, is­to i gospodin koji će bude ministar za po­ljo­privredu, pa gospodin Saša koji će up­ravlja sa privredu. Da se doda da i Dinkić, na­kon što isteran iz Vlade, na lični zahtev Vu­čić gospodin post’o u njega prvi zamenik za Emirate. I Dačić naprečac post’o ekspe­rt za vanstranačke ministre, iako je tvrdio da od vanstranačkih ličnosti ne treba pra­vi­ti fetiš, i pitao treba li da ukinemo pa­rt­ije, za ministre je predložio vaterpolistu Udovičića i pijanistu Tasovca. Ali, i Ud­ovičić i Tasovac su pre prihvatanja mi­ni­starskih kandidatura tražili da ih bl­ag­o­slovi lično gospodin Vučić.

Ajde da se složimo da su Srbiji ne­op­ho­dni teški rezovi, raskid sa partij­sk­om državom, te da je Srbiji dosta Ov­akve demokratije, da joj je potreban Pr­osv­ećeni apsolutista koji će da je dovede na zel­enu granu. Ali, da li je Vučićeva vlast, za ko­ju Zagorka Golubović veli da je sinonim za pro­pagandu i trikove, ona snaga koja će Sr­biju da povede u reforme. Da ne bude da su i ra­zni mladi Srbi sa Jejla, oli Jela, tasovci i udovičići, pokriće, šarena laža, za uspo­st­a­vljanje većinske dominacije Vučićeve par­tije. Ne treba zaboraviti da Vučić pri­zn­aje da je grešio, da je bio zaveden oko Ka­rl­ovac – Karlobag – Virovitica ideologije, šta ako sutra ispadne da je i ova rekonstr­uk­cija greška, da su vanstranačke ličnosti sa­mo poslužile kao šminka za dominaciju one Srbije, većinske, da se ne lažemo, koja je i dovela do toga da Srbija bude prokažena i tu gde jeste, nigde braćo i gospođe. Uostalom, no­vi ministri su i jedan radikalni Mi­rov­ić, maneken za donji veš Ružić, koji će nas, jel­te, integriše u Evropu, da se ne pominje st­ara garda od Velje Ilića, kanal Bačevića, dr­ugih krkobabića...

I još, koji je sve budibogsnama i usnu­se­n­esnio Napredni slučaj, od An­dr­ić­evog venca do raznih pečenjar st­ru­čnj­aka sa diplomama raznih albus fakulteta, i to od Horgoša do Dimitrovgrada, uzeo da pe­rsonifikuje rekonstruisanu vlast, da bi to samo na nešto ličilo trebalo bi uvesti č­itave generacije sa Jejla, oli Jela. Zato, ajmo ’Le­ksandre, da vidimo koliko ti je sve ovo temeljno i dubinski.

Kao mala pomoć, evo samo nekih i na pre­skok, primera vrhova i temelja on­oga što sa sve četiri podržava svaku Vu­čićevu reformu. Ajmo svr’a, kako javlja Pres služba Predsednika, gospodin predse­dnik Tomislav Nikolić se sastao sa Abongom Ma­likom Obamom, koji od tije nadležnosti i funkcija ima da je daleki Brat Baraka Ob­ame, i tom prilikom rekao da Srbija neće pr­iznati Kosovo ni po cenu neulaska u EU. I Abongo Malik Obama reko šta ima. Sl­už­ba javlja i da je gospodin Predsednik otišao na Svetu goru, na dan, ali ostao šest dana, jer­bo su mu prijali mir i duhovni razgovori. Ima i da Predsednik čestito fudbalskoj ka­detskoj reprezentaciji Srbije, koja osv­oji­la neki prijateljski turnir u Mađarskoj, a koju trenira Predsednika mlađi sin Br­an­is­lav, Predsednik poručio, Ponosan sam na vas, deco naša, i pohvalio Izvanredan peda­go­­ško-sportski rad! Kao što se zna gospodin Predsednik stigo i do Kine, gde je ubr­za­no savlado kinesku filozofiju rekavši da Kinezi, ako im je cipela tesna, ne seku no­gu, nego menjaju cipelu...

Ajmo malo i u te srpske temelje, SNS est­radni menager Saša, tkoji pomoćnik ministra saobraćaja, i po najno­vi­je predsednik Skupštine grada Zaječara, po­stavio Acu Lukasa bude predsednik FK Ti­mok, koji na gradskom budžetu, jerbo odlično poznaje fudbal, najcenjeniji je kod mnogih navijača, i ima odlične odnose sa Ba­jer­om iz Leverkuzena... A u Novom Sadu, zar sa­mo u Novom Sadu, gde upravlja bajkoviti SNS Vučević, svi odbornici vladajuće ko­al­i­cije su zaposleni na rukovodeća mesta u ja­vnim preduzećima koja su pripala njihovim partijama... Treba li još, u tom Valjevu, gde taj SNS, i taj SPS na vlasti, uhapšeni še­fovi policije zaduženi za kriminal i na­rkotike, jerbo su štitili svoje dilere za 1500 evra mesečno! Treba li još o temeljnoj re­konstrukciji, hvala ne treba! Sve se usvaja ak­lamacijom.

Upišite svoj komentar