| Septembar 2014

Zemlja i država

Dragan Todorović, novinar nedeljnika "Vreme"

Najavljeno rigorozno uterivanje dugova za struju, a ko će građanima, od ovakve države, da utera izgubljeni posao, izgubljene zarade i izgubljeno dostojanstvo!

CC

Kao šta se zna, Vučić gospodin, čije i samo pominjanje izaziva ra­zl­ič­i­te reakcije srpskih građana i os­ta­l­og sveta, je notu Evropske unije, u kojoj se up­ozorava da Srbija, kao kandidat za EU, ne koristi ruske protivsankcije Evropi „za­rad ličnog bogaćenja“, primio radno, a ka­ko bi, na gradilištu u Obrenovcu. Kad je primio „pismenu“, kako je AV gospodin ok­valifikovao depešu, neka mu bude „pi­sme­na“, ta on je, posle Šešelja, najbolji ta­kav student Pravnog fakulteta, nije bi­lo druge, a kako bi, odgovor Evropi je bio javan i paradan!

Dakle, AV gospodin, pred sve kamere zemlje Srbije, jašta nego direktno, pr­vo pa rek'o da će se Srbija od­go­vo­r­no odnositi prema „Pismeni“ EU, ta da gr­ađani Srbije mogu da budu mirni i sp­ok­ojni, Srbija nije ugrožena. Javna pa­ra­da AV gospodina bila ko gromada, Srbija će se ponašati u skladu sa preporukama EU, neće subvencionisati izvoz u Rusiju, ali neće ni uvoditi sankcije, jer Srbija ne može prestati da se bavi svojim ra­zv­oj­e­m. Bilo tu još blabla javnog pa­ra­di­ra­nja, Srbija neće biti gladna ni jednog tr­en­utka, on Srbiju vidi kao uspešnu i mo­de­rnu zemlju. Bilo i da se politika ove ze­mlje ne može menjati, jerbo i jel'te, nije pr­avljena za 24 sata, nego za budućnost. I bi­lo ono što je takoreći jedina politika i program AV gospodina. Naime, AV go­sp­od­in poručio da Srbija mora da štiti sv­oje interese, i ako bi Srbija promenila po­litiku, on ne bi mogao da bude na čelu! Što će reći, vidite vi tamo, u Evropi, šta ćete, ako nema mene Ko će da sprovodi EU politiku na Kosovu, sa kilavim de­mo­kr­atama ste probali, znate šta ste do­bi­li. Naravno da je Evropa pozdravila „konstruktivan“ odgovor AV gospodina na svoju „pismenu“. Samo da se konstatuje da je AV modernizacija Srbije Šarena la­ža, kojom može da zabavlja domaću javnost sve dok pred Evropom ima kapacitet da je uc­enjuje kako je On nezaobilazan faktor st­abilnosti na Balkanu i pacifikacije Sr­bije.

Treba reći da je AV gospodin sv­oj­ev­r­s­ni moderator i generator sveopšte la­ži i obmane koji takoreći cela S­­r­bija, ili njen većinski deo, vladajući i do­minantan,  uspešno prati. Eto i npr. ja­vnost već upoznata da gospodin master Ni­kolić post'o Akademik. Protektor Ev­ro­pske akademije. Na stranu koji su do­me­ti te zajebancije, evo šta piše u zv­an­ič­noj biografiji gospodina Tomislava Ni­ko­lića, predsednika Republike Srbije, ko­ju je neko iz SANU dostavio u Sa­lc­bu­rg: Master ekonomista Fakulteta za eko­no­miju i inženjerski menadžment, radio u vi­še kompanija i preduzeća na Ru­ko­vo­de­ćim mestima, govori engleski i ruski je­z­ik, adresa, Andrićev venac br. 1, Beograd! Šta je ovde sem privremene adrese, tačno? Ajmo jedno malo veštačenje vidimo šta tu pi­še, i sa kojim pokrićem. Ispostavilo bi se da je Sve istina, i ispostavilo bi se da je Sve laž!

Do javnosti došla i „pismena“, ako nije tačna onda je autentična, kojom se jedan od šefova internet tima SNS, ponosnog imena Mićan, obraća br­aći botovima: Kolege, imamo naređenje da se danas svi fokusiramo na vesti vezane za Radulovićevu izjavu(oko Etihada). Ra­di­ćemo ga na svim portalima. Međutim, ne­mojte se pisati kao Članovi SNS, ni je­dan stranački komentar, niti Vučićevo ime, nam nisu potrebni, predstavljajte se kao OBIČNI GRAĐANI, i maksimalno ga ismejavajte! Dakle, botovi su javnost Sr­bije, građani Srbije koji, kako AV zna sa­mouvereno reći, „poštuju ovu vlast“. Još jedna, takoreći noseća, lažna cigla u ku­li od karata AV politike.

Na drugoj strani imamo upozorenja da je u javnom sektoru najmanje 80 000 ljudi višak, čije otpuštanje tr­eba da počne odmah. Ništa zato, stigla je šeik milijarda, modernizacija, na čelu sa taj Javni sektor, je mirna do marta sl­ed­eće godine. Dotle će privatni izvršioci ut­erati 100 000 neplatiša struje. Će, kao i uvek, plati ko mora. Narodu, koji je iz­gu­bio plate, posao i dostojanstvo, neće pl­ati niko. Za SNS direktora vodovoda u Niš, koji za komunalije, pa i vodu, duguje 438 836 RSD, se ne zna, još nije stigla „pi­smena“ o tome. Za AV gospodina se zna, iz­mirio sva dugovanja za komunalije, pr­eko nekoliko stotina hiljada dinara, koja im'o dok bio radikal. Sad vele sve plaća, a platu ne prima. Takva je ta mo­de­rn­iz­ac­i­ja.

A ondak je, u jeku najvećih reformi i naj­veće modernizacije, Prvi AV ot­išo u Berlin, na Konferenciju o za­padnom Balkanu. Otuda je, direktno, pr­eko sve Naše televizije, koje tamo poveo o na­šem trošku, poručio da ima velike pr­oj­e­kte, pruge, putove, i da Naš brod plovi mi­rno! I pohvalio se, tamo u Berlinu, da se poslednjih pet meseci, ovde u Srbiji, sv­akog meseca smanjuje broj nezaposlenih!

Stim u vezi najavljena, kako AV na­re­d­io, deakumulacija funkcija. Ra­do­m­ir Nikolić, sin na Tomislav Ak­ade­mik, koji isto neki predsednik u SNS pa­rtiji, pozvao SNS funkcionere da daju os­tavke na duple funkcije, inače, sledi is­ključenje. A javnosti se postavlja pi­ta­nje, a tko će da zauzme te slobodne fu­nk­ci­je? Ta moraće neko iz SNS! Dakle, sm­anj­e­nje nezaposlenosti SNS članova i fu­nk­ci­onera će se nastaviti!

Sa sve ovo definitivno nema veze po­da­tak da je javni dug, od dolaska AV ek­ipe na vlast, veći za preko šest mi­lijardi evra. Sa sve bi mogao da ima ve­ze post kojim fejsbukovci i tviteraši ne­odgovorno ruše reforme i mo­de­rn­iz­ac­iju: Mi ne živimo u našoj zemlji, mi ži­vimo u njihovoj državi!

Upišite svoj komentar