| Septembar 2014

Zdravko Ranković 1944-2014o Zdravku

Redakcija Revije Kolubara

foto: Đorđe Đoković

foto: Đorđe Đoković

Novinar Zdravko Ranković rođen je u Sankoviću, 2. septembra 1944 (otac Ljubinko, ma­jka Danica, zemljoradnici. Osnivač je Izdavačkog društva "Kolubara". Osnovnu šk­olu učio u Sankoviću i Mionici, Valjevsku gimnaziju završio 1963, u Beogradu studirao književnost, prava i istoriju umetnosti.

Novinar Radio Valjeva od 19. maja 1969, u proleće 1983. postao direktor i urednik pr­ograma Radio Valjeva, direktor NRU "Napred" 1986-90, direktor Radio Valjeva 1990-92, urednik izdanja u Agenciji "Valjevac" (jedan od trojice njenih osnivača) 1992-96. Iz­davačko društvo "Kolubara" osnovao 11. januara 1996.

Autor knjiga: "Vek valjevskog štamparstva" (1985), "Biblioteke u Valjevskom kraju" (1989), "Valjevski kraj u 20. veku" (2002), "Valjevske gimnazije 1869-2004" (2004), “Va­lje­v­ke” (2013), “Prvi valjevski gimnazijalci” (2014). Urednik: Kalendara "Kolubara" (po­kr­e­nut 1991. u Radio Valjevu), Revije "Kolubara" (izlazi od 1. maja 1994),  "Biografskog le­ksikona Valjevskog kraja", Godišnjaka "Selo Sanković". Učestvovao u studentskim de­monstracijama  1968. Član Rotari kluba Valjevo. Nagrade: Saveznog sekretarijata za na­rodnu odboranu (za izveštavanje sa vojne vežbe Podrinje 74), Festiovala Udruženih ra­dio-stanica Srbije 1981 (glavna nagrada), Mioničke opštine 2003, godišnje nagrade za novinarstvo Valjevske opštine 2007.

U braku sa Novkom (rođ. Petrović iz Rušnja), nastavnicom matematike. Ćerka La­ri­sa (1971), magistar sociologije, medijski analitičar; sin Ljubinko (1973), arhitekta.


Komemoracija i sahrana

Zdravko Ranković nas je napustio, po­sle duže bolesti, 17. avgusta. Sa­hr­anj­­en je sutradan na Novom groblju u Va­­ljevu.

Prethodno je u sali Višeg tužilaštva (nekadašnja sala Valjevske banke) odr­ža­­na komemoracija, kojoj su prisustvovali porodica, rodbina, kolege, prijatelji, po­­štovaoci Zdravkovog dela.

Na komemoraciji su govorili novinari Radoš Glišić i Dragan Todorović, knj­­iževnik Radovan Beli Marković, dr Zo­ran Jokić, reditelj Miroslav Ćiša Tr­i­f­unović, gimnazijski direktor Vojislav An­drić i Zdravkova sestra od tetke Lji­lja­na Miroslava Maksimović.

Na Novom groblju, od Zdravka se opro­st­io novinar i književnik Zoran Jok­si­mo­vić i beogradski Sankovčanin Mi­ro­sl­av Paunović, kao i sveštenik Milorad Sr­edojević.

Komemoracija (foto: Đorđe Đoković / kolubarske.rs)

Komemoracija (foto: Đorđe Đoković / kolubarske.rs)

 

O Zdravku

Nikad u prošlom vremenu

Ko je bio Zdravko Ranković? O Zd­ra­v­ku nakad u prošlom vremenu, jer Zd­ravko onaj od juče, isti je danas, a ta­kav će biti i sutra. Poseban, neponovljiv, retka pojava na našim prostorima. Ta­kvi ljudi poput Zdravka ne rađaju se sv­aki dan. Zdravko je uporan, istrajan, teme­lj­an u svakom poslu koga se poduhvati. Zar o tome najbolje ne govori njegov dosadašnji radni bilans – on je po svaku cenu ra­dio posao koji voli, ali još je važnije – ko­ji zna - i to mnogo bolje od mnogih.

Često je ponavljao – dve najopasnije st­va­ri za čoveka su „da bude zdrav, i da se ba­vi sportom!?“ -Zdravi umiru, a bolesni sa­mo boluju. Od sporta se, fala bogu, sačuvao, a bolesti su ga čuvale od smrti. To su oni koreni valjevskog duha koji je promo­vi­sao Ljubomir Nenadović počinjući je­d­no od svojih „pisama iz Italije“ rečenicom – Što se tiče moga zdravlja, ja sam, fa­la bogu, bolestan.

Kada smo overili pedeset godina ži­vo­ta, sećam se, rekao je – Ovo je samo prvih pe­deset, započinjemo drugih pedeset. Ve­ro­vatno verujući da je tačna teorija  kako sv­aki čovek ima određeni broj koraka na ov­om svetu „da potroši“ a ne slušajući sa­vet Duška Radovića da „svoje korake“ tr­­eba polakao trošiti, on je „svojih drugih pedeset godina“ potrošio za dvadeset.

Zdravko je znao da mi nismo kao drugi ma­li narodi, o velikima da ne govorimo, ko­ji svoje pregaoce njegovoga  kova, umeju da poštuju i čuvaju kao najvrednije ikone. On je za života podigao sebi spomenik i do­bio ulicu koja mu pripada – spomenik, ko­ji niko nemože srušiti, i ulicu kojoj ni­ko neće moći da promeni ime, čemu smo po­stali skloni u ovim vremenima. Njegov sp­omenik su njegove knjige, enciklopedije, njegov neprocenjiv istraživački rad na svekolikoj istoriji ljudi i događa­ja iz valjevskog kraja; u njegovom istraži­va­čkom radu nema propusta i možete biti si­gurni da o onome čime se on bavio nećete nigde naći ništa više i ništa novo i baš zato njegovi radovi se nalaze u svim va­žnim bibliotekama ove zemlje ali i šr­om sveta sve do Vašingtonske  biblioteke.

Ulica koja je dobila i njegovo ime jeste ona ulica kojom je sada otišao, siguran sam među one sebi ravne. I vraćaće nam se u ovaj tamni vilajet uvek kada bude video da smo mi ostvarili makar delić onoga o če­mu je on sanjao a nije stigao da ostvari.

Danas smo tužni što je otišao i srećni istovremeno što takvi ljudi u našem na­rodu postoje. Slava mu!

Radoš Glišić

 

Nema dalje

„Onima koji su ga znali, makar i po­vr­šno kao i većina vas, ne treba pričati o Zdravku”, rekao je novinar i Zdravkov pr­ijatelj Dragan Todorović.

„Njegov rad, treba reći, poštovali su i oni koji se iz raznih ovozemaljskih ra­zl­oga nisu sa njim slagali. Nema dalje. I mada je u karijeri bio urednik i direktor, pisac i izdavač, Zdravko je pre svega bio novinar. Novinar kakav se još samo iz­učava na fakultetima, državnim, koji se može naći samo u enciklopedijama. Bio je radoholičar i borac. Borac, na­ro­či­to, kada je bio u manjini. A bilo mu je da­to, kao i svim pravim ljudima da, tako­re­ći, ceo život bude u manjini. Kao ono bo­lje u ovom gradu, u ovom narodu i državi nenametljivo i postojano se trudio i us­pevao, kao mali prosvetitelj da bude up­aljena lojanica pravih vrednosti u ov­om mraku u kome najgori kolo vode. Zd­ra­vko je, iznad svega, bio dobar čovek. Ne mo­žeš biti nešto, ako nisi čovek. 

Skoro svakodnevno sam svraćao kod nje­ga u Kolubaru. Sa Zdravkom je moglo i da se ćuti, kao da se priča. A samo se sa lju­dima može ćutati. Kršteno ime mu je bi­lo Slobodan. U ličnim ispravama up­is­an je kao Zdravko. Ništa neobično za te godine. Ceo svoj život u kome je  uradio za više od života, živeo je svoja dva im­ena. Imao je zdrava uverenje i slobodno ih je izražavao. Nema dalje. Slava mu.

 

Sankovačka krv

Polovinom prošlog veka, najčešće po kućama i vajatima u divnim sr­ps­kim selima, rađali su se značajni srpski intelektualci, seljaci, či­no­vn­i­ci...

Tako su u selu Sanković 1944. godine, Da­nica i Ljubinko po prezimenu Ra­nk­ov­ić učinili jedno delo rađajući Zdravka kao prvo od svoje troje dece.

Zdravko je od samog detinjstva bio za­od­enut ljubavlju,  knjigom i rečju. Načisto Sa­nkovčanin, spremajući se za svoja ži­votna putovanja, udahnuo je taj reski va­zd­uh, napunio  žile krvlju, boje niti plave, jer kakav je bio i sam bi otklon napravio, n­iti crvene, jer bio je drugačiji, već onom bojom sankovačkom, posebnom, koja u sv­ojim koritima ostavlja neizbrisive tr­ag­ove. Onako vaspitan sa manirima go­sp­od­ina negovao je individualno, lokalno, sr­psko, opšte, a u isto vreme voleći i po­š­tujući različitost,  sa željom da Valjevo i valjevski kraj i Srbija budu bar jedna, ali značajna kockica u mozaiku ra­zl­ič­it­os­ti.

Bio je Zdravko Ranković vredan, ob­ra­z­o­van, strog u isto vreme blag, pravedan, ot­voren i mudar, vaspitan, samopregoran, up­oran, dosledan.  Bio je jedan od onih lju­di zbog kojih se lakše podnosio život u Va­ljevu.

Da se Zdravko rodio u nekoj drugoj ze­m­lji zbog svega što je uradio imao bi ti­tu­lu ispred svog imena, onu koja se stiče,  ali on je živeo u čvrstini svojih uv­er­e­nja, ovde gde to baš i ne vole, te titulu ne bi ni dobio, ali Zdravko je, baš takav ka­kav je i bio, svoje ime nametnuo kao ti­tu­lu, bar za one koji to razumeju, te se mogao po­tpisivati Zdravko Zdravko Ranković, a mo­žda i kao Zdravko od Sankovića ili sa­mo Zdravko što je možda i dovoljno.

Zoran Jokić

Komemoracija (foto: Đorđe Đoković / kolubarske.rs)

Komemoracija (foto: Đorđe Đoković / kolubarske.rs)

 

Zavičajni svetionik

Imao sam tu čast da od Zdravka mnogo to­ga saznam i naučim, na čemu sam mu beskrajno zahvalan. Gde god je bio Zdravko tu je bilo i mesto okupljanja zn­anja, ljudi i ideja. Dolaskom u Valjevo po­sle završene režije na FDU u Be­og­ra­du, odmah sam morao shvatiti da postoji ne­zaobilazni Radio Valjevo i njegovo „ta­va­nče” sa Zdravkom na čelu odakle se Va­lje­vo predstavlja čitavom svetu.

Ponosim se činjenicom da je Zdravko čo­vek kome za sve godine poznanstva nikada nisam rekao ružnu reč, niti je od njega mo­gao čuti. Ponosim se i što sam imao tu čast da ponesem počasno zvanje Valjevac go­dine, kao još jedan Zdravkov način upo­zo­ravanja ljudi, na neophodnost okupljanja i ukazivanja na odgovornosti, predanosti i rezultate rada. Umesto nikada izgovorene ružne reči bilo je bezbroj duhovitih, mu­drih i dalekovidih.

Čim sam došao u Valjevo, Zdravko me na svoj osmehnuti način posavetovao. Ov­de sa svima lepo, a sa malo kim iskreno i od­mah predložio da snimimo radio dr­amu, jer su jubilej slavile i stare novine, va­ljevski Glasonoša, ali i valjevski Na­pred. I zaista okupili smo sve bardove glu­mišta kolubarskog kraja, kao i najbolju tehničku ekipu Radio Valjeva i snimili „Lične i političke zađevice nećemo pr­imati”, a vrvelo je od njih preplićući vr­eme Glasonoše i vreme Napreda. I od­mah osvojili glavnu nagradu. 

Žao mi je što Zdravko nije tada pr­ih­va­tio ponudu da postane direktor Doma ku­lture, jer bismo sigurno obnovili pro­fe­sionalno pozorište.

Kada je u njegovoj Mionici 1992. godine dvotrećinskom većinom prvi put u Sr­bi­ji opozicija pobedila Miloševićev re­žim, Institut „Jovan Cvijić” SANU, pr­edvođen prof. Jovičićem i Slavicom Mi­hailoivić, obilato koristeći Zd­ra­vk­ove materijale objavio je studiju Op­št­i­na Mionica, da bi za stogodišnjicu va­ro­ši 1995. Zdravko predstavio u našem ku­lturnom centru svoju knjigu „Mionica i Mioničani”.

Da nije njega bilo, mi pojma ne bi im­ali da je Mionica u varoš proglašena uk­azom kralja Aleksandra Obrenovića, 1. ja­nuara, po starom kalendaru, 1895. godine, ni imali prve razglednice Mionice sa početka dvadesetog veka, ni podatke o Mi­šićima, sa kojima je, što je skromno iz­b­egavao da pomene, bio i u familijarnim odnosima, fotografije polaganja ka­me­na temeljca i dovršetka zgrade Ko­lu­ba­rskog sreza u Mionici, o Ribnici i man­as­tirskim knjigama i tu nabrajanju ne bi bi­lo kraja. O mnogo čemu iz života Mi­on­ice ne bi imali pojma ni da je po­st­oj­al­o.

Kod Zdravka sam voleo njegovu vedru neočekivanost i brzinu. Jednom je pozvao i rekao: „Slušaj, Cole Kovačević iz Lige za Šumadiju ide na aerodrom da sačeka dr Iv­ana Đurića, pa će nazad za Kragujevac. Im­aš li hrabrosti da u Mionici napra­vi­mo sa tada politički ozloglašenim, a iz­uzetnim vizantologom dr Đurićem tri­bi­nu o Mionici.” Naravno da smo je odr­ža­li.

Za kraj ove priče kojoj kraja zapravo ni­ti ima niti može biti, moje poslednje se­ć­anje.

Imali smo ritual da kad izađe novi bro­j Zapisa ponesem nekoliko do Ko­lu­ba­re, pa ako je zaključano da ih gurnem ispod vr­ata. Tako sam uradio i ovog puta i sa naj­novijim brojem o tek završenim 18. Mi­šićevim danima. Bio je petak, uveče mi je zazvonio mobilni. Zdravko, Novka sv­raćala do Kolubare pa mi donela Zapis. Up­ravo gledam i drago mi je što ste vrat­i­li i izgurali devet dana. I pregršt id­eja za dogodine. To je bio naš poslednji ra­zgovor.

Miroslav Trifunović Ćiša

Komemoracija (foto: Đorđe Đoković / kolubarske.rs)

Komemoracija (foto: Đorđe Đoković / kolubarske.rs)

 

Belo Valjevo ga neće zaboraviti

Promenio je svetom Zravko Ra­nk­ov­ić, Valjevac iz reda onih Va­lje­va­lj­ca koji su, svojim vekom, osnaživali  i pronosili dobar glas Belog Va­lje­va i sve Kolubare.

Pouzdani istoriograf i zavičajni en­ciklopedista pri tom, vraćao nam je u pa­mćenje ono što smo poboravili, osen­ta­­vao nas po dobu, ne misleći na dobra ko­ja nam je učinio nego na dobra koja će nam učiniti – potirući u sebi častoljubnje, zlobu, surevnjivost, nenavist, zlopa­mćenje, i druge niže osećaje koje grešnog čoveka usudno prate na kratkom njegovom pu­tu.

Sam nam je darovao koliko nam je mnozina dugovala, a u sameravanju sa onim što je Zdravko Ranković vekom uradio, ma­lo je onih kojima se vlastiti život pr­oćerdanim ne  bi učinio...

Vele da ljudi svoj život kvare ne tol­iko time što čine ono što ne treba, nego što ne čine ono što treba, ali Zdravo Ra­nković se od svakog zla i pagibe saklanjao, popravljajući, u sebi i oko sebe,  ono što se ikako popraviti dalo, birajući re­či čak i kad ih je nedostojnima morao up­utiti...

Ima ljudi koji su nam, sami sobom, videlo u mraku, pa i kad nam se čini da nas, iz onostranstva ne gledaju očima ne­go dupljama očiju. Njihovo je delo paved­ri­na u našoj tmači, u ovom raznobojno sl­učaju mraka, kako to kaže Pesnik, jedan od onih koje je Zdravko Ranković voleo...

Elem, užižući sveću-zadušnicu, pr­im­iso mi je da i  Zdravko Ranković takvom redu ljudi pripadaše  - svetionicima koji se ne prituljuju i ne gase...

A narodna pesma, za Te i Takve, ima ču­veni započetak: Netko beše... Upravo ta­ko: Netko beše Rankoviću Zdravko / od ma­lena sela Sankovića...

Belo Valjevo, stojni grad slavne Ko­lu­b­are, neće ga zaboraviti, a ni mi, pr­ij­at­elji   Njegovi, već proređeni i nesrećni ma­hom...

Neka mu je tiha večna noć, a slava i hv­ala – ovim svetom, dok je ovog sveta...

Uoči Preobraženja, dano u Belom Valjevu, leta Gospodnjeg 2014. god.

Radovan Beli Marković

 

Čika Ljubin sledbenik

Velika nesreća: na onaj drugi, kažu bo­lji svet, preselio se Zdravko Ra­nk­ović. Otišao je ne samo od svoje po­rodice, otišao je i od svojih kolega, sa­radnika, mnogobrojnih prijatelja. Ot­iš­ao je, ne jedan od najboljih, nego najbolji novinar Valjeva, jedan od onih koji su se uspešno ramenovali sa (najboljim), naj­većim perima srpskog novinarstva.

Zla kob je zadesila ne samo njegov ipak kr­atak život. Ostalo je njegovo veliko, ali još nezavršeno delo: novinara pisca, iz­veštača, hroničara, istoričara čitavog Valjevskog okruga. Otišao je najbolji i najveći radio novinar, glavni i odgo­vo­rni urednik Radio Valjeva, direktor No­vinske ustanove „Napred”, neumorni is­traživač široko rasprostranjene is­to­rije. Jedan od najvećih i najboljih va­lj­ev­skih izdavača svih proteklih vremena, naj­češće na svoju materijalnu štetu. Ce­nio je, i na njemu učio, najbolje valjevsko, sr­psko, jugoslovensko novinarstvo. Iako je često govorio i pisao da je čika-Ljuba Ne­nadović, prvi i najbolji valjevski no­vinar i izdavač još od „Šumadinke”, do „Gl­asonoše”, prvih valjevskih novina. U svom vremenu Zdravko je nadmašio i vrlo uvažavanog Nenadovića još od 1885-og leta gospodnjeg i našeg.

Još u osnovnoj školi odlučio je da bu­de novinar, izdavač novina, časopisa, go­di­šnjaka, knjiga svojih ali i drugih autora koje je znalački pronalazio. Nije voleo reč „publicist”; za sebe je uvek tvrdio da je samo novinar.

Zdravko je bio najobrazovaniji, najis­kr­eniji, najslobodniji, ali i najpozitiv­ni­ji „bundžija” protiv svega što mu se, po nje­govim strogim ali pravednim kriteri­jumima, nije dopadalo. Takođe je kolege vo­leo, takve je najradije i najupornije št­am­pao, sve o svom „ruvu i kruvu”. Nije prezao pred suprotnim mišljenjima, svoja je naj­argumentovanije predlagao, objavljivao u svojim izdanjima, kao i u nekim sr­ps­kim. Jedan od ideala delanja i samopre­go­ra bio mu je Zoran Đinđić, filozof po st­ruci, političar po vokaciji, najuspeš­ni­ji, najdalekovidiji srpski premijer. Zn­ao je da su u zemlji Srbiji, još od Ne­manj­ića, uvek postojala „dva Srbina sa tri partije” (ideologije). Uvek je umeo da se za najčestitije opredeli, što je rečju (ka­zanom, pisanom i objavljenom) dosledno sprovodio.

Voleo je svoju zemlju, naročito svoj ro­d­ni kraj i svoj grad. A to je uvek „kritikovao”, zahtevajući da bude bolje. I ne samo ka­da je u pitanju bila „kultura, obrazovanje, uspešna privreda!”

Sa najvećom strašću je istraživao is­to­riju svoga grada, svoga kraja, rodnog se­la Sankovića i njegove okoline. Znalački je nalazio prave činjenice, najefikasnije i saopštavao, objavljivao.

Da se i mi podsetimo: prvi je smislio, ur­eđivao i objavljivao godišnjak „Ko­lu­bara” (već 25 brojeva), gde su objavljivane najvrednije i najređe, davno štampane i go­tovo zaboravljene knjige značajne za sv­eu­kupni život Valjeva i okoline. Njegov ka­lendar „Kolubara” je primer kako treba gl­edati, izučavati prošlost i kako je pr­ezentovati čak i najmanje zainteresovanim čitaocima.

Ništa manje nije vredan njegov „Bi­og­r­afski leksikon Valjevskog kraja” obna­ro­dovan u tri velike knjige i skoro zav­r­šenoj i poslednjoj knjizi. Knjige neophodne ne samo sadašnjim i budućim izučava­oc­ima Valjevskog kraja, u koje je smešteno, sa proverenim podacima, hiljade najvaž­ni­jih ljudi naših krajeva.

Za mnoge čitaoce je veliko iznenađenje dva izdanja njegove pionirske knjige „Va­lje­vke”, kao i naredna knjiga Zdravka Ra­nk­ov­ića „Valjevski gimnazijalci” (1869-1904). U njoj objavljeni podaci rezultat su nj­e­govog višegodišnjeg okapanja da pronađe imena, makar najkraćih biografskih po­dataka, iz vremena kada nisu objavljivani školski izveštaji o radu u Valjevskoj gi­mnaziji. Nedavno je visoko ocenjena od naj­kompetentnijeg istoričara Republike Sr­bije...

Red je da navedemo, makar samo podse­ti­mo, na njegovu istraživačku knjigu – hro­nologiju Valjevskog kraja u 20. veku i skoro dokrajčenu ovakvu hronologiju is­tog područja u 19. veku.

Najzad, da ne zaboravimo i sedam svezaka njegovog godišnjaka o rodnom selu Sa­nk­oviću, koje u nauci treba da se ramenuje sa onim što je radio i uradio njegov zemljak, knez Jovica Milutinović u prvoj po­lo­vini 19. veka, kada se stvarala, tada Tu­rskoj još vazalna Srbija...

Naravno, da ne smemo zaboraviti me­se­čn­ik, dvadesetogodišnji mesečnik „Re­vi­ju Kolubara”, u kojoj je imao vrsne saradnike (u svakom pogledu) i koji je, naročito ne­koliko poslednjih godina, najvećim de­lom sam popunjavao (pisao)...

Imao je mnoge saradnike, neke iz svet­sk­ih zemalja, koje je znalački umeo da ani­mi­ra za saradnju. A najveći broj stranih, naročito domaćih saradnika, sam mu se ja­v­ljao, nametao svojom umešnošću u pisanoj reči, štagod to značilo.

Nema više našeg Zdravka!

Ali, on je, sigurno,  još među nama sv­oj­im delom, neumornim radom, požrtvo­va­nošću: umnom, fizičkom i finansi­js­kom delatnošću.

Sa najdubljim i najiskrenijim pošto­va­njem, ogromnom i utemeljenom delu Zd­ra­v­ka Rankovića, novinara iz Valjeva, rođenog Sankovčanina, najdublje poklonjenje: no­vinaru, istraživaču, piscu, izdavaču ka­kvog Valjevo pre njega nije imalo.

Najveću pohvalu zaslužiće eventualni na­stavljači njegovog velikog, svestranog de­la.

Zoran Joksimović

 

Blag čovek britke reči

Zdravko je bio novinar i izdavač. Pr­iv­rženik lepe, pametne, svrsishodne re­či. Umeo je da pronađe pravu reč za sv­aku situaciju. A nama danas reči izmiču, nedostaju - da tačno izrazimo šta os­eć­amo kada naš dobri Zdravko nije više sa nama. 

Ja sam iz komšijske, prijateljske sa­nk­o­­vačke familije koji je o svojim precima i poreklu, kao i mnogi Sankovčani, više na­učio od Zdravka nego od svojih starih. U ne­koliko godišnjaka o svom malenom, le­pom selu Sankoviću Zdravko nas je, svoje ze­mljake, poučio, obradovao; okupio nas je, osokolio, učinio ponosnim na to ko smo i od­akle smo. Susreti uz objavljivanje tih go­dišnjaka bili su prave svečanosti, ko­jih se danas sa setom sećamo.  

I tu je misiju istraživanja prošlosti i sagledavanja sadašnjosti imao i nosio za celu Kolubaru, za svoje Valjevo, za Po­dg­o­­rinu, Kačer. Njegova revija  „Kolubara“, i njegov godišnjak „Kolubara“, svojevrstan su spomenik ljudima ovog našeg kraja, saga o njihovim usponima i dostignućima, te­go­bama i borbama.

Njegova izdanja nisu bila samo puke hr­on­ike. Bila su nosioci progresivnih id­eja, i akcija. Bila su putokaz za budućnost. Još nam je u rukama avgustovski broj re­vi­je sa Zdravkovim pokličom u akciji koju je ne­umorno vodio: Biblioteka nam je naj­pr­e­ča!

Zdravko se, lično veoma blag čovek, br­it­kom reči, bez zazora, hrabro obračunavao sa umišljenim vođama, sa nabeđenim ve­ličinama. Smatrao je to svojom dužno­šću. Time je i nama, svojim čitaocima, pr­užao nadu, davao veru da se za svoje na­zo­re vredi boriti.

Nama koji ne živimo u Valjevu Zd­ra­vk­o­va izdanja bila su živa spona sa zaviča­j­em, koja nas je nadahnjivala i koja nam je, re­­čju, mnogo značila. 

I ja sam jedan od vernih Zdravkovih či­talaca. Čitalaca koji su sa nestrpljenjem čekali poštara i svaki primerak re­vije, magazina, drugih izdanja koje je Zd­­ravko, svojim požrtvovanjem, posvećeno­­šću i veštom rukom pravio, čitali sa po­se­bnom pažnjom i uživanjem. Na tome smo mu zahvalni, i po tome ćemo ga pamtiti.     

Napustio nas je dobar, uzoran, iskren, vr­edan čovek. Hrabar čovek. Čovek koji ni­je svojim nedaćama opterećivao druge. Čo­vek odan svojoj porodici i prijateljima. Čovek koji nas je zadužio svojim de­lom. Mi ćemo ga po dobru pominjati. I ve­rujem da ćemo umeti da mu se odužimo  - po­najpre tako što ćemo produžiti njegov pr­e­galački rad, tako što će njegove novine, revije, godišnjaci nastaviti da izlaze.

A danas, tužni, potreseni, kažemo: Hvala našem dragom Zdravku Rankoviću!

Miroslav Paunović

U Sankoviću (foto: Lj. R.)

U Sankoviću (foto: Lj. R.) (Foto: Picasa 2.6�)

 

Zadužbina „Zdravko Ranković”

Kad kažem Valjevo mislim na bi­bl­io­teku, a kad pomislim na Zdravka Ra­nkovića pomislim na zad­už­bi­nu. U tu starinsku reč staje sve čime se  Zd­ravko Ranković bavio u našem vr­em­e­nu i sve što nam je ostavio kao za­ve­št­a­nje. Ne znam ko ima takvu ostavštinu, ko je to više zaslužio i više zadužio Valj­e­vo, Valjevski kraj i Valjevce. Ono što je Zd­ravko Ranković već uradio drugi gr­ad­o­vi u Srbiji nisu još ni započeli. Od­av­no  se zalagao da Valjevo dobije novu, mo­de­rnu, biblioteku, a odnedavno pr­edl­ag­ao i obrazlagao da se u tu svrhu adaptira zg­rada bivšeg Doma armije.

Možda je vreme da nadležni u Valjevu i Srbiji stegnu srce i za dušu Valjeva (i Zd­ravka Rankovića) naprave  gest, kakav de­cenijama nije viđen ni u Valjevu ni i sr­pskoj kulturi.

Gest koji bi mu priličio, po kojem bi se vratilo sebi i  ponovo pročulo, kao u sv­ojim najboljim danima. Možda bi se baš u tom velelepnom zdanju moglo naći me­sta i za Zadužbinu „Zdravko Ra­nk­ov­ić“.

Matija Bećković

 

Zaslužni građanin Valjeva

Vest je do mene stigla ovako: Umro nam je Zdravko! I iako nažalost ne iz­nenadna i neočekivana, vest je i u me­ni izazvala osećanje velikog bola i og­r­omnog gubitka. Bez Zdravka nije ostala sa­mo njegova porodica, nego i svi mi koji smo ga znali, radili sa njim, družili se, vo­leli ga i poštovali. I to što se bol de­li na mnogo nas, ne znači da je manji, nego samo da se možda lakše nosi.

A poslednji minut tišine u slavu i po­štu Zdravku, nije samo ćutanje pred nje­­govim odrom. Valjda se tada svako od nas na svoj način i sa svojim sećanjem op­ra­štao od njega. Neki su svoje slovo i na­glas izgovorili. A preda mnom je i tada, pa evo i dalje, stajalo pitanje: da li je Zd­r­avko više otišao, ili ostao? Da li ga je vi­še otišlo, ili ostalo? Sav je otišao, i sav je ostao. Ako je to ikako moguće. 

I na ovom mestu, pred mene staje i sl­edeća misao: Evo, Zdravkov odlazak je još jed­an tužni povod pred kojim je ovaj grad os­tao nem, slep i gluv. Nije Zdravko ni pr­vi ni poslednji, ali je svakako veoma za­služni građanin Valjeva. Kako Valjevo nije našlo načina da sećanje na te zasluge ov­ekoveči?

Ne mora Aleja zaslužnih građana, ima i drugih načina, i glava pametnih da ih na­đu. Ja, kao što ni Zdravko ne bi, ne os­taj­em bez nade. Onaj, sav Zdravko koji nam je ostao, teško može biti obuhvaćen ne­k­om merom. Vreme koje dolazi, onima koji sad ne znaju ili sumnjaju,  pokazaće svu ve­ličinu i značaj Zdravkove ostavštine. A on­ome  Zdravku koji nas je napustio, neka je rajsko naselje i večni mir. 

Rada Novaković


Čovek koji je ličio na svoj glas

Dvadeset već godina sam emigrant, a sa­mo nekoliko godina manje traje mo­je prijateljstvo sa Zdravkom Ra­nk­ovićem, prijateljstvo koliko duboko i is­kreno, toliko, na poseban način, ne­ob­ič­no. Najčešće biva da se prijatelji prvo sr­etnu, sprijatelje, pa onda nastave da ži­ve svoje živote ili zajedno, ili pak da se u geografskom smislu odvoje, odsele, odu za svojom sudbinom, ali prijateljsvo svoje na­stave pismima, telefonskim razgovo­ri­ma, povremenim viđenjima...Kod Zd­ra­v­ka i mene je to išlo obrnutim putem. Pr­vo smo se upoznali, sprijateljili, a tek na­kon skoro četiri godine sreli. Po­st­a­li smo prijatelji, a da se pre toga nikada ni­smo ni videli. Možda je takvu vrstu ve­ze moguće ostvariti i sa nekim drugim lju­dima, ali se meni sada čini da je Zd­ra­vko jedini koji je imao tu vrstu dara: da ga vo­liš i ceniš „na neviđeno“.

A sve je počelo upravo od njega. Već sk­oro dve godine sam troškario svoj emig­ra­ntski život, blago začuđen svim tim ču­dima što su se oko mene zbivala. Bio sam promenio ne samo državu, jezik, po­sao, nego i vazduh, vodu, te ostavio sve sv­oje rođake, prijatelje, poznanike, svoju uo­bi­čajenu svakodnevnicu, jednom rečju, po­čeo sam da živim nešto što je samo ličilo na moj život, a u suštini bilo nešto, ako ne drugo, a ono sasvim novo.  U takvim tr­enucima totalnog preispitivanja u sm­is­lu ko sam, šta sam i zašto sam to što je­sam , ponekad, sasvim iznenada, zna da za­­zvoni telefon, ali su takve scene naj­če­šće rezervisane za sinopsise holivudsk­ih i inih filmova, čime se najavljivao  su­dbinski preokret u životu glavnog ju­naka. To bi se, sasvim sigurno, i meni de­si­lo da sam glumio u filmu, ali pošto ni­sam, sudbina je nastavila da se odvija sa­svim uobičajenim tokom. Ta činjenica, me­đutim, nije dovela u sumnju moje tadašnje uverenje da se sa druge strane  žice na­la­zio  Dobri Anđeo lično. Tada se zvao Zd­ravko Ranković. Kako se zove sada, ne zn­am, ali slutim. Znali smo se od ranije, iz mog prethodnog života, ali sasvim po­vr­šno. Bio mi je jedne prilike, opet tele­fo­nom, poručio neki novinski tekst o pr­ilikama u Pančevu i sličnom, a prilike su bile teške, očajne čak, tako da mi je te čuvene 1993. godine honorar koji sam od Zd­ravka dobio ostao u trajnoj uspomeni. I ov­oga puta zvao me je istim povodom (sam Bog zna kako je došao do mog telefonskog br­oja) i između ostalog, zapitao me  „pi­š­eš li ti štogod“, očigledno čvrsto re­š­en da mi u tom smislu učini nekakvu po­nu­du. Pošto ga je i onda, polovinom deve­de­setih, opsedala misao o ustanovljenju va­ljevske biblioteke, zamolio me je da mu na­pišem štogod o jednoj od veronskih us­ta­nova te vrste, što mi se tada, s obzirom na površno poznavanje italijanskog jezika, učinilo kao više nego krupan zadatak.  „Snaći ćeš se ti već“, rekao mi je, „znam ja tebe“. Tako je nastao moj prvi tekst na­pi­san iz emigracije, posvećen Kaptolskoj bi­blioteci u Veroni. Za Valjevce i Va­lje­vo ovo moje sočinenije nije imao nikak­vo­ga značaja, kao i u tom pravcu usmereno Zd­ravkovo zalaganje, jer biblioteke ni dan danas nema, a po svemu sudeći, još će mn­ogo vode proteći Kolubarom, dok je ko­na­čno bude bilo. Međutim, htedoh reći ne­što drugo: čak i onima koji ne žive od pi­sanja ali žive pišući,  ovakve ponude su više nego hrana, odnosno više kao ne­ka vrsta isceljenja (rekao bih i vaskresenja, ali bih preterao).  Zdravko je bio taj (a sada se pitam ko bi drugi) koji je pre sv­ih ostalih kolega, novinara i urednika koje sam znao u meni hudom emigrantu pre­po­­z­nao i novinara, sluteći sasvim is­pr­avno da onaj koji ode ima jaku potrebu da os­tane bar u nečem, da se ponovo prepozna, ako ni u čemu drugom, a ono bar u kupatil­sk­om ogledalu.

Otuda ja taj njegov poziv i to pitanje „pi­šeš li ti štogod“ da zaboravim ne mo­gu . A od tog poziva pa u narednih sedam - osam godina koliko je trajala naša sa­ra­d­nja, nisam napisao niti jedan tekst za „Ko­lubaru“, a da me Zdravko prethodno ni­je pozvao telefonom i poručio ga kao da nam je prvi put. To je postalo obeležje na­š­eg „telefonskog“ prijateljstva,  to nevi­đe­nje, neimanje predstave kako bi onaj dr­ugi uopošte mogao izgledati. A desilo se jed­nom, nakon skoro tri godine naše sa­ra­dnje, da je u „Kolubari“ izašao tekst o ra­du valjevskog Rotari kluba, praćen od­govarajućom fotografijom uslikanih va­lje­vskih rotarijanaca. Među njima se, vi­deo sam u tekstu, nalazio i Zdravko, ali is­pod fotografije nije bilo potpisa koji bi ukazivao na to ko je ko. Zagledao sam se u tu stranicu Revije i, imajući u svojoj sv­esti samo melodiju Zdravkovog glasa, po­kušao da utvrdim koja bi fizionomija mo­gla biti u saglasju sa tom zvučnom pred­st­avom o mom tada već dragom prijatelju. Ne treba posebno isticati da se nisam du­go dvoumio. Zdravko je ličio na svoj glas, sv­ež i nekako zaokružen kao najlepši be­lu­tak sa dna Ribnice. Besprekorna dik­ci­ja bila je nadrgadnja čistoj misli. Sve se u njegovom kazivanju na svojevrestan na­č­in uklapalo. A melodija je bila, kao što re­koh Zdravkova, ista onakva kave su mu i bi­le oči. Jasna.

Mislim da ću pogrešiti datum našeg pr­vog susreta. Slutim da se to zbilo 1998. ili godinu pre. Ne znam. Taj hroničarski dar je pripadao njemu, a emigranti, uop­š­te uzev, živeći paralelne živote nikada ni­su bili pouzdani svedoci o tome kada se šta zbilo. U svakom slučaju sreli smo se na mostu , na Kolubari,  gde je izašao da nas sačeka e da ne bismo lutali i u Valjevu ne­gde zagubili. Prethodno smo, na obost­ra­no iznenađenje, ustanovili da njegova su­pruga Novka i ja potičemo iz istog sela im­enom Rušanj, što je mom valjevskom pe­di­greu dodalo još jedan tračak sv­ojevrsne uv­rnutosti: saradnik Zdravkove „Ko­lub­a­re“ bio je pančevački Rušanjac iz Verone a „u umetnosti“ – Valjevac. Ovo poslednje mi je baš godilo. Sviđala mi se ta ideja da u neku ruku budem i Valjevac. Kada su mo­gli toliki drugi, zašto ne bih mogao i ja, a uostalom, i Zdravko je bio odande, pa tim bolje, odnosno tim radije.

Sada prvi put pišem tekst za Zdravka, a da me on nije zvao. Niti će. Zavesa je sp­uš­tena, nastavka nema. Međutim, moram da priznam, a svi oni koji su sa njim delili svoje živote će me sasvim sigurno r­az­u­meti, da prebirajući emocije koje sam sa­ku­pio tokom ovogodišnjeg letnjeg boravka u Srbiji, nikako nisam mogao da se setim šta mi se to tako strašno i tragično do­go­dilo u belom Valjevu dana  18. avgusta te­kuće godine, na šta me je upućivao sopst­ve­ni razum. Činilo mi se da tog dana n­is­am bio na pogrebu, na ukopu, poslednjem is­praćaju... Moja osećanja rojila su se oko pe­rcepcije nečega veoma nalik uzvišenoj sv­ečanosti u slavu Dobrote koja je samo pr­omenila način svog postojanja. I sećam se da sam sa groblja otišao spokojan. I da je on bio tu negde. I da i dalje misli o tome kako da mi se nađe, da nekako pomogne.

I bilo mi je lepo od te primisli.

I još je.

Živoslav Miloradović

 

Sa Zdravkom i o Zdravku

Zanimljivo, Zdravka Rankovića ni­s­am upoznao u Valjevu, već negde u Sr­bi­ji... Otišao sam – bilo je to os­am­de­s­etih godina prošloga veka –  mislim u Pirot na tada cenjeni festivalski su­sr­et lokalnog radija Srbije... Kada sam do­šao na festivalsko finale, članovi ži­rija su mi rekli, sa zadovoljstvom, da je prvu nagradu dobila emisija njima ne­po­znatog novinara iz Valjeva koji se zove Zd­ravko Ranković. Na završnoj sv­eč­an­os­ti sam slušao tu emisiju. Bila je, do­is­ta, veoma dobra, neobična za tadašnji me­di­jski prostor Srbije.

I posle saopštenja odluka  žirija i po­dele nagrada, čestitao sam autorima, da­kle i Zdravku Rankoviću...

Tako i tada sam upoznao Zdravka Ra­nk­ov­ića!...

Zdravko i ja sedeli smo, potom, više od sata. Pričao mi je sa neobičnim za­n­os­om o Radio Valjevu i svojim planovima. Za­pamtio sam da želi, budući da mu je tr­eb­alo da bude povereno da rukovodi ovom st­anicom, da angažuje mlade novinare, one koji su obrazovani i koji osećaju po­se­bnost medija... Pričali smo i o listu „Na­pred“, u kojem sam, kao srednjoškolac i student, sarađivao. Smatrao je da bi taj li­st, koji je imao uspešnu  tradiciju, tr­eb­alo da bude potpuniji, svestraniji i  bo­lji.

Posle tog prvog susreta, pratio sam pa­žljivije priloge novinara Radio Va­lje­va u emisiji „Na zajedničkom talasu“...

I uvek sam se, kada bih odlazio u Va­lje­vo, sretao sa Zdravkom.

Njegov doprinos uzletu Radio Valjeva je poznat.

Jednom prilikom mi je pričao kako bi želeo – ako dođe do privatizacije li­sta „Napred“ – da ga „kupi“, da ga kupi zaj­ed­no sa grupom odabranih novinara. Na­ža­lost, nije uspeo!

Tada se odlučio da pokrene svoje gl­as­i­lo, odnosno da osnuje svoje pr­edu­ze­će...Tako je nastala „Kolubara“.

Upućivao mi je sve brojeve, sa molbom da mu uvek – pošteno, tako je govorio – ka­žem šta mislim o sadržaju i o ur­eđ­iv­a­nju, ali i o jeziku njegovog glasila... I ta­ko je bilo. Redovno sam mu ukazivao sv­oje utiske, i to baš otvoreno, kako je on sam i tražio.

Kasnije me je pitao da li bi bilo ko­ri­sno da pokrene godišnjak, kao i da ob­ja­vljuje knjige. Podržavao sam ga u tim na­stojanjima.

Čak je objavio i jednu od mojih knjiga iz Kolekcije „Odgovori“. Radilo se o mo­j­im razgovorima sa američkim uni­ver­zi­t­e­tskim profesorom i doktorom is­to­ri­js­kih nauka Dimitrijem Đorđevićem. Pa­mt­im predstavljanje te knjige u Valjevskoj gi­mnaziji.

Redovno smo se sretali. U Beogradu, na Ču­buri, stanovala je njegova kći, čak mi­slim u mojoj ulici... I uvek bi nalazio vr­emena da se nađemo.

Sarađivao sam u publikacijama Zd­ra­v­ka Rankovića – i u Kalendaru i u reviji „Ko­lubara“. Poslednje što mi je objavio bio je dodatak u februarskom broju „Ko­lu­bare“, koji sam nazvao „Osvajanje Va­lje­va“... Imali smo i druge planove. Tako, bio je spreman da objavi knjigu mojih ra­zg­ovora sa Radovanom Belim Ma­rko­vi­ćem.

Zahvaljujući Zdravku Rankoviću, sr­et­ao sam, se češće, i sa svojim gi­mn­az­ij­sk­im drugovima  Zoranom Joksimovićem i Mi­lenkom Radovićem. Bilo mi je drago i ka­da je moj redakcijski kolega Radoš Gl­iš­ić počeo da se redovno oglašava u „Ko­lubari“.

*

U valjevskom duhovnom i kulturnom pr­ostoru, ali i šire, u prostoru Srbije, do­prinos Zdravka Rankovića je bio pr­imećen i cenjen.

Više puta sam govorio na raznim sku­po­vima o delovanju Zdravka Rankovića. I pi­sao sam o tome, isto često... Isticao sam njegovu spremnost da se odupre uob­ič­a­jenom zaboravu, tako karakterističnom za­ današnje naraštaje.  

U Srbiji je bilo još samo nekoliko pr­egalaca – kao što je bio Zdravko Ra­nk­ov­ić... Podržavajući ih, uvek sam im go­vo­rio o Zdravku Rankoviću.

Iako je tek otišao od nas, Valjevo bi Zd­ravka Rankovića trebalo da pamti po sp­remnosti da se, ponoviću, odupre za­bo­ra­vu. Sve njegove publikacije su na­st­oja­nje da se iz tradicije izdvoje događaji i li­čnosti, kao i ustanove koje su – svojom tr­ajnom vrednošću – zaslužile da traju, od­nosno da se pamte.

Istovremeno, nastojao je da podrži ak­tuelna zbivanja i ličnosti. To najbolje do­kazuje njegova upornost da se svake godine – proglašavanjem najzaslužnijih Va­ljevaca – podstaknu današnje ličnosti ko­je su imale snage da i u ovo vreme po­svete svoja nastojanja da Valjevo bude i gr­ad sves­tr­an­og duhovnog i kulturnog ži­vo­ta.

*

Zdravko Ranković je bio –  sumnje ne­ma,  to treba reći – odvažna, smela, up­or­na, inteligentna, hrabra, vredna i du­ho­v­no bogata ličnost.

Valjevski novinari, kao i celina va­lje­vske inteligencije, ali, ipak, u prvom re­du novinari, trebalo bi da nastave delo Zd­ravka Rankovića, ali i da sačuvaju sp­omen na njega i njegovo neosporivo zau­zi­ma­nje za Valjevo i čitav taj kraj!... Otuda, pr­edlažem da se osnuje nagrada sa nje­gov­im imenom, koja bi nas svake godine – mo­žda baš na dan njegove smrti ili, recimo ro­đenja – podsećala da  takva ličnost nije za­boravljena.

Tako isto, valjevski novinari, ali i svi mi koji samo bili njegovi saradnici ili prijatelji, trebalo bi da ubede va­lj­ev­s­ku vlast da jedna ulica dobije njegovo ime!

Miloš Jevtić

 PS. Spreman sam da pomognem da se sa­ču­va spomen na Zdravka Rankovića. Sp­re­m­an sam da učestvujem u pripremanju pu­bl­ikacije o Zdravku Rankoviću i nje­go­v­om delu!

 

Viteško novinarstvo

Sa zakašnjenjem sam saznao za smrt mog prijatelja  Zdravka Rankovića. I bolje. Tako je, za mene, duže živeo, fi­zički. 

Duhovno, trajaće koliko i Valjevo i ceo taj kraj, koliko i Srbija. Za života, o sv­om ruvu i kruvu podigao je mnoge sp­om­en­ike valjevstvu, posredno i sebi.

U njegovom, reklo bi se krhkom telu st­ek­li su se čitavi instituti, timovi en­ci­kl­opedista, uporni, nepokolebljivi pr­eg­a­o­ci, kopači po rudnicima zaborava, ali i vispreni tumači današnjice i vi­zi­on­a­ri budućnosti.

S grupom malom ali odbranom, tvorio je mesečnik jedinstven u Srbiji. Nije mi po­znato da takvog ima igde: po uređenosti, iz­uzetnoj kulturi jezika, temeljnom po­zn­av­­anju onoga o čemu piše, bez os­tr­aš­će­no­s­ti, poštovanju pravila da se čuje i druga st­rana... To je  gospodsko, gotovo viteško no­vinarstvo.

Takvog novinarstva više nema.

Revija Kolubara je svetionik koji do­ka­zuje da se može opstati ne povlađujući ni­skim strastima na stranicama lista, a s dr­uge strane, ne biti sluga vlasti ili bo­ga­tuna. 

Osnovao ju je i vodio Zdravko Ra­nk­ov­ića, verujem, da će, takva, nastaviti da ži­vi, a kroz nju i duh večitog dečaka iz Sa­nk­ov­ića.

PS. Predlažem da odvojite jednu st­ra­nu za kazivanja o Zdravku Rankoviću. Mn­o­go ljudi ga je poznavalo i mnogo njih bi im­alo šta da kažu o njemu. Sve te an­eg­do­te, sećanja raznih vrsta, na kraju bi tr­eb­alo objaviti kao knjigu. Jer, sve čega se sećamo u vezi sa Zdravkom, jeste lično i lokalno , ali, istovremeno i univerzalno. Pr­iča­ju­ći o njemu, pričamo o nama. Našem vr­em­e­nu, našim jadima, borbama i nadama.

Slobodan Stojićević

 

Napiši, objaviću!

„Ako ti smeš da napišeš, što ja ne bih smeo da objavim“!

Godine se vezuju za ljude. Ljudi ostav­lja­ju trag i pečat, od ljudi učimo, na ljude se ugledamo. Uz prave ljude rastemo i sa­zr­evamo. Imala sam čast i privilegiju da od Zdravka Rankovića učim, da se na njega ug­ledam i uz njega, novinarski, rastem i sa­zrevam.

Kada sam 1988. godine došla u Radio Va­ljevo, kao novinar saradnik, Zdravko je bio direktor cele informativne kuće, i Na­preda i Radio Valjeva. Na kratko smo se upoznali, tek toliko koliko red nalaže, poželeo mi je uspeh i dobrodošlicu i preporučio mi da se „držim“ Džana i Lji­lja i, da budem vredna. Nekoliko meseci kasnije sreli smo se u prizemlju zgrade i tada me pozva u svoju neveliku kance­la­riju u koju sam ušla prvi i poslednji put. Kratko mi reče - „Kažu da si vredna, im­aš dara i znanja, brza na jeziku, umeš da slušaš, ali umeš da budeš tvrdoglava, svoja i uporna. Sasvim dovoljno da po­st­aneš novinar“. Tada mi dade i nekoliko saveta. „Ne unosi emocije, piši i go­vo­ri samo istinu, čitaj, čitaj sve što ti do­padne šaka. Gradi svoj stil i ne dozvoli da ti drugi menja mesto zaraza i tačke“.

Zdravko Ranković je 1990. godine po­kr­enuo novinu „Reč“. Pisali su najbolji no­vinari Radio Valjeva, ali je Zdravko ša­nsu dao i mladim novinarima, da se op­robaju i u pisanoj reči. Za mene dragoceno iskustvo, koje danas baštinim.

Zasigurno je Zdravkov značaj i ve­li­či­na u tome što je od zaborava otimao i sa­čuvao mnoge važne događaje i ljude. Ko­lubarini Kalendari i knjige, a to će tek vr­eme pokazati, imaju ogromnu vrednost. Ka­lendari i Zdravkove knjige će se i za sto godina sa jednakim zanimanjem čitati i čuvati.

Značaj koji ću ja duboko pamtiti jeste Zd­ravkov pečat u novinarstvu i uređiva­čkoj politici kroz  reviju Valjevac, doc­ni­je Kolubara. To nisu obične novine. Ko­lubara ne prenosi vesti, informaci­je, saopštenja... To su novine mišljenja. Ta­ko nešto, te 1994. odine, retko ko je im­ao u Srbiji. Retko ko ima i danas. Zd­ra­vko Ranković je jasno, direktno i glasno govorio i pisao. Bez straha i ustezanja. Umni, pametni ljidi, sa stavom, koji ne pristaju, koji se ne povode, koji imaju hr­abrost, argument...pišu u Kolubari. A mn­ogi čitaju i zahvaljujući tome imaju sp­oznaju više i veru da može drugačije i bo­lje. Zdravko je mnogima koje su ućutka­va­li dao priliku da govore i da kažu. Se­ćam se njegovog odgovora na pitanje - Da li smeš da objaviš? Šeretski kroz os­meh kratko je odgovorio -„Ako ti smeš da na­pišeš, što ja ne bih smeo da objavim“!

U mnogim novinama danas postoje ko­lu­mne i blogovi. Zdravko je pre 20 godina u svojoj Kolubari imao kolumne i blo­go­ve koje će se, s posebnom pažnjom i jednakim zanimanjem, čitati i za 20 godina i činiće nam se kao da su juče napisani.

Značaj i veličina Zdravka Rankovića je i u tome što je, pre 20 godina, ustanovio nagradu „Valjevac ličnost godine“ ko­ju sa ponosom nosi dvadeset Valjevaca. Na­grada utoliko veća i značajnija što je re­tka ili možda i jedina koja se u Valjevu do­deljuje značajnim i znamenitim sugra­đa­nima. Sugrađanima koji su ostavili pr­ibližno jednak trag, tragu Zdravka Ra­nkovića.

Uz zahvalnost za učinjeno i ostavljeno, volela bih da jednog dana prošetam ul­icom Zdravka Rankovića ili da posedim na klupi u parku koji nosi ime Zd­ravka Rankovića.

Darija Ranković


Telegrami saučešća

Porodica Ranković i Izdavačko dr­uš­tvo „Kolubara” dobili su veliki broj telegrama saučešća povodom Zdravkove smrti. Uputili su ih: Ce­ntar za kulturnu dekontaminaciju i Bo­rka Pavićević, kolege iz Novinske agencije Beta, njen direktor Backo Diklić sa su­prugom Anom Kotevskom, Nikola Mi­rk­ov, Neša Ristić, Marija i Laza Ču­rč­ić iz Titela, Slobodan Jevtić Pulika, M­a­tica srpska iz Novog Sada i njen pr­eds­e­dnik prof. dr Dragan Stanić, Red­ak­ci­ja Srpskog biografskog rečnika i njen ur­e­dnik prof. dr Branko Bešlin, Ud­ru­ženje novinara Srbije, Lokal Pres iz Kr­agujevca, Ajša Bajrović i Aleksandar Ka­le Spasojević, Seka Markov, Udruženje Cr­ta, Radovan Popović, Dušan Ćitić, te­atrolog Zoran Jovanović, Mirjana i Ra­do­van Davidović, Gorjana i Aleksandar Aj­zinberg, Branka Otašević i Branislav Tr­bojević, Danica i Raša Despotović, Sn­ežana Lukić Pavlović, Milutin Mi­lićević, Dejan Mijač, Radovan Petrović i Žarko Jovanović, Dragan Obradović, Sl­avica i Bora Rakić, porodica Že­ra­vč­ić, Vladimir Andrić, Panta Kovačević, Mi­lan Terzić Baron, Aleksandar i Mi­od­rag Loma, Sonja i Aleksandar Ur­oš­ev­ić, Milovan Marković, Danka Ži­va­no­v­ić, Žana Vojinović, Zoran i Vesna Jo­va­no­vić, Borivoj Gavrilović, Dragan Sa­v­ić, Mira Kojić, Boško Milosavljević, Mileva i Zoran Malešić iz Prijepolja.

Telegrame su poslali i Kulturni centar Mionica, Gradska biblioteka „Bo­ži­dar Knežević” Ub, Biblioteka „Vlada Ak­sentijević” iz Obrenovca, Slavica Mi­livojević iz Ljiga, Gradska biblioteka Lajkovac, Nenad Stevanović, predsednik Opštine Osečina, Živorad Boj­ič­ić, predsednik Opštine Lajkovac, Pr­ed­uz­eće „Kej”, Voja Soldatović sa porodicom, Snežana Milošević, Miško Mi­ja­no­vić, porodica Marjanović, prota Ra­tko Radojičić iz Belanovice, Raša Go­lu­bo­vić, knjižar Ranko Čolaković, Ivana i Branislav Jovanović, Radovan Aca Ri­sto­vić iz Mionice, Aleksandar M. Mi­lo­vanović iz Ljiga...

O Zdravkoj smrti, po nama dostupnim po­dacima, čitaoce su obavestili Sr­em­ske novine iz pera Dušana Poznanovića i Bečejski mozaik iz pera Kristine De­me­tar Filipčev. Beogradski dnevnik Da­nas je, uz vest o Zdravkovom odlasku, po­no­vio jednu od njegovih «dopisnica» o ko­miti Josipu Jerasu.

Komentari

Poštovani, već devet meseci sam odsutan iz Valjeva, Mionice i Sankovića, danas sam video i saznao da je moj prijatelj i zemljak Zdravko Ranković preminuo 17.08.2014. obuzela me je neizmerna tuga, teško mi je da nađem pravu reč za čoveka od koga sam mnogo toga naučio, nema više velikog čoveku Zdravka Rankovića !!! Želeo bih da uputim duboko i najiskrenije saučešće porodici, prijateljima i kolegama Zdravka Rankovića Miodrag Todorović

Miodrag | 6.02.2015 u 15:40

Zdravko Ranković, dovoljno je samo to reći!!! "Zdravko Ranković iz Valjeva rodom iz sela Sanković kako je znao da kaže", teško je naći adekvatne reči da opišu ličnost i delo Zdravka Ranković i zato samo kažem: Imao sam tu čast da da poznajem Zdravka Rankovića rodom iz sela Sankovića moga prijatelja i zemlja, imao sam tu čast da od Zdravka mnogo toga saznam i naučim, kad god mi je trebao neki savet pozvao sam ga ili otišao do njega u njegovu Kolubaru i uvek dobijao mudar savet i ne samo to već dodatnu snagu, energiju i kreativnost. Na svemu sam mu beskrajno zahvalan. Gde god je bio Zdravko tu je bilo i mesto okupljanja zn¬anja, ljudi i ideja, bilo na tribini, promociji, uz čašicu, u vozu, busu, selu... jednostavno tako je bilo. Zdravko je otišao ali iza sebe ostavio velika dela, Zdravko je živeo sa nama ali živeće i posle nas, naraštaji će imati čast da uče iz njegovih dela koja je ostavio. Pozdravljam njegovu ponosnu porodicu koja je imala takvog sina, supruga, oca, dedu, ujaka… i pre sveča čoveka! Miodrag Todorović - Mija Za Zdravka: “Mija, iz Sankovića moj zemljak”

Miodrag | 6.12.2015 u 13:12

Upišite svoj komentar