| Decembar 2012

Krčka se, krčka

Branko Vićentijević

Valjevo pod snegom

Valjevo pod snegom

SPS i SNS nikako da se dogovore o nastavku prekinute sednice Gradske skupštine  / Zašto je direktor toplane Ivko Stojković napustio GG Pobeda / Hoće li g. Ćuskija biti direktor Zemljotresne direkcije, a drug Draža direktor Vodovoda / Da li će mlada direktorka Doma kulture postati načelnica Odjela za društvene delatnosti  / Kakva je sudbina Agencije za regionalni razvoj sa sedištem u Lajkovcu

U Valjevu nije bilo novembarske se­si­je Gradske skupštine, dakle ni na­st­avka prekinute oktobarske se­dn­i­ce zbog nesporazuma u koaliciji SPS – SNS o kadrovskim rešenjima (čitaj sm­e­ni zamenika gradonačelnika Dragoljuba Kr­stića iz GG Pobeda, koju su u vlast uv­e­li naprednjaci). Krstiću se, ako je ve­ro­va­ti nekolikim medijskim istupima dr Do­brivoja Grujičića, čelnika SNS, za­me­ra loš rad, pojedini kadrovski potezi bez širih konsultacija, šteta naneta pr­ot­ivpravnim oduzimanjem „škode ok­ta­vi­je” Apotekarskoj ustanovi... Pružena mu je ša­nsa, nije ju iskoristio, ocenio je dr Gr­ujičić.

Socijalisti i naprednjaci sastajali su se nekoliko puta e da bi ispeglali od­no­se i dogovorili šta će i kako dalje, re­zu­ltata nema, 17. decembar pominje se kao da­tum održavanja sesije gradskog pa­r­la­m­en­ta više zbog mogućeg probijanja za­ko­ns­k­ih rokova za usvajanje budžeta za 2013. nego li zbog toga što su odnosi u „velikoj ko­a­l­iciji” redefinisani.

U tim dogovorima SPS je opet imao do­maće zadatke za SNS, koje naprednjaci ni­su uspevali da reše. Nisu mogli da do­st­ave spisak sa 11 potpisa svojih od­bo­rn­i­ka za smenu Krstića, izostala je Snežana Ra­kić, predavač na VIPOS-u, kažu ne­za­do­voljna time što njen suprug Milovan Ra­kić Ćuskija, nekada košarkaš St­ud­en­ta, potom (su)vlasnik Kombitehne i N­oć­n­og kluba „Zlatan čekić”, nije dobio be­f­el da bude direktor Zemljotresne di­re­k­c­ije, koja je ipak preživela najavljivano ga­šenje mnogobrojnih, bespotrebnih ag­en­c­i­ja i direkcija Vlade Srbije. A u Ko­mb­it­e­hni je komercijalista bio g. Bora Ne­d­ić, vlasnik Napreda, sve dok, vele, nije os­novao svoju Kombinotehnu, pa poslove iz Rakićeve preselio u svoju firmu.

Potom je drug Mika (Jokić) svoj potpis us­lovio zahtevom da Glavni odbor SNS ve­rifikuje tumbanja u gradskoj vlasti va­lj­evskoj. Ako je suditi po komentarima „do­bro obaveštenih” sa gradskih veb po­rt­ala, centrala SNS navodno nije za Kr­st­ićevu smenu, što ne korespondira sa na­šim saznanjima da je „sve dogovoreno” sa Darkom Glišićem, a preko njega i sa Vu­či­ćem. Doduše, mlađi od braće Jokić, Al­ek­sa, i dalje visoko kotira u SNS.

Elem, muke su tolike da su dr Gruja i ko­alicioni mu partner Radoica Rstić (iz Karićevog PSS-a) morali malo da od­a­nu na fensi žurki Ralove snajke Vesne Zm­ijanac u sred Beograda, što su zorno za­be­ležile kamere Prve srpske TV u ud­ar­n­oj emisiji Ekskluziv, đe se ćeraju abrovi sa estrade i iz sličnih ovovremenih er­ge­la. Gruja se iskusno držao čaše (viskija, pr­etpostavljamo), dok je Raja, baš ko đe­v­er, sam to činio lumpujući.

A ni u Pobedi ne cvetaju ruže sloge i lju­bavi. Najpre je Ljuba Bradić ruknuo na Kr­stića, pa najavio ostavke u am­in­is­tr­at­iv­noj i kadrovskoj komisiji Gradske sku­pš­tine (ispostavilo se i da ga je Krstić na­govarao na obračun sa VTV-om), potom je na mukama Ivko Stojković, v. d. direktor Gr­adske toplane. Ivka njegovi iz Pobede te­raju da se povuče, ako treba i zbog bo­le­s­ti, između ostalog i zbog toga što ne pr­is­taje na mulju sa tenderima na kojima se vr­ti velika lova. Stojković je istupio iz Po­bede, ako mora da se ponovo člani ve­ro­va­tnije je da će u SNS, mada je nekad bio u SPS, zbog toga što je direktorsko mesto u To­plani na kvoti naprednjaka.

Vesela opozicija se zabavlja svojim mu­kama – demokrate birale Đilasa za pr­ed­sednika, u LDP-u Prokić udario na Če­du. Iz valjevskog LDP-a otpisani up­oz­or­av­aju da stranka i ne postoji, da je sa­da­š­nj­em Gradskom odboru rok trajanja istekao po­odavno...

Okružni načelnik

Kolubarski upravni okrug je, odlukom Vl­ade Srbije, dobio svog sedmog na­če­ln­i­ka u ovovremenoj Srbije, umetničkog fo­to­g­rafa u zvanju magistra Vojislava J. Jov­a­n­ovića, potpredsednika SO Valjevo 2000-2004. sa kvote DOS-a iz Pokreta za Va­ljevo ND, predavača na Univerzitetu u Pr­ištini, vlasnika Štamparije „Va­lje­v­ac”... Jovanovićevi prethodnici na mestu ok­ružnog načelnika bili su Aleksa Jokić i Stanko Terzić (SPS), Milan Ga­vr­il­ov­ić Ćićovan (DHSS), Radomir Stevanović i Goran Lučić (DSS), te Miloje Ob­re­no­v­ić (G17 Plus, iz koje je isključen, pa se vr­at­io u SPS).

Kako je stvar sa funkcionisanjem ve­ći­ne na vlasti od 40 odbornika (11 je u op­oz­iciji) zaribala nema ni novih po­sta­vlj­enja. Govorka se da bi Vita Mitrović He­gel mogao biti novi dogradonačelnik, uk­oliko se uglavi dogovor o Krstićevoj sm­eni. Vita je, doduše, dobio priliku da se istakne, izabran je za predsednika ko­mi­sije koja treba da posreduje pri utv­rđ­iv­anju štete, koju građanima nanesu psi lu­talice! Ostali članovi nisu menjani, a na mestu predsednika Hegel je zamenio Dr­ag­o­ljuba Tešića (DS), koji više ne sedi u sk­u­pštinskim klupama. Teša je, dakako, i da­lje premijer Republike Kolonije, a po­sle prerane smrti ministra vojnog Šuce ob­naša i tu funkciju.

Iz Doma kulture stiže abar da se ml­ada v. d. direktorka Slađana Marković za­do­voljila funkcije umorna od posla i rv­anja sa alama i vranama, te da bi sada da bu­de načelnica Odeljenja za društvene de­la­tn­osti u Crvenoj gradskoj upravi, gde na­če­lnikuje Jelica Stojanović. To bi mogao da bude problem jer SPS neće tek tako da­ti mesto sa svoje kvote, ali ni sadašnju na­čelnicu Zoru Bojičić, koja je zaorala du­boku brazdu i pustila korenje na sedmom sp­ratu solitera na Titovom trgu. Toliko du­b­­oku da je, po službenoj dužnosti, ob­na­šala i predsednicu Saveta Džez festa!

Kako se te stvari rade, SPS će iznova po­kazati ukoliko politikologa Dragana Br­ankovića postavi za direktora Ma­ti­č­ne biblioteke „Ljubomir P. Nenadović”. Da je u pitanju biblioteka nekadašnjeg Ma­rksističkog centra Opštinske ko­mi­te­je, đene – đene. Ovako...

Iz Zavoda za zaštitu spomenika ku­lt­ure stiže aber da istoričarka umetnosti Zo­rica Marković, šefica kabineta bi­v­š­eg gradonačelnika Zorana Jakovljevića (DS), među naprednjacima izgleda više ne ko­t­ira kao do pre neki dan, pa bi na­sl­ed­nik arheologa Radivoja Arsića na mestu v. d. direktora navodno mogao da bude mladi ak­ademski vajar Nemanja Radojičić, pr­of­es­or likovnog osnovne škole u Br­an­ko­vi­ni, autor spomen biste đenerala Đukića kod „Platana” i Mrkine fontane u parku kod „Limenke”. Da je pameti, Arsića ne bi tr­ebalo dirati, al' politika je đavo – što bi rekao pokojni Kosta Savić, narodni ra­dikal iz Donje Toplice.

Najveći neimar

Ako se obistine tvrdnje da nap­red­nja­ci insistiraju i na mestu direktora Gr­ad­ske direkcije za izgradnju Valjeva, SPS će se naći na mukama ali je, navodno pr­ip­re­mljen „plan B”. Bude li morao da ab­di­ci­ra drug Draža, Najveći Neimar Ko­lu­ba­rskog Zemljotresnog okruga (NNKZO, Dr­agan Jeremić Poćuta) će biti de­ta­š­ir­an za direktora Vodovoda. Za sadašnjeg v. d. direktora Đorđa Pavlovića već će se na­ći mesta.

A NNKZO je slavodobitno najavio po­če­tak radova na „Valjevskoj areni”, pr­ep­ro­jektovanoj sportskoj dvorani kod Po­ljo­privredne škole. Za investiciju od še­st miliona evra, upućeni tvrde da će tre­bati i čitavih 11 miliona evra, iz gra­dskog budžeta obezbeđeno je 20-tak mi­li­ona dinara u 2012, a oko 40 miliona di­nara u 2013. godini, uz još 50 miliona di­na­ra koje je obećao Mrka, ministar Mi­lu­tin Mrkonjić. Novac su iz republičkog bu­dž­eta obećali i ministri za ekonomiju i pr­ivredu Mlađan Dinkić i za sport i om­la­dinu Alisa Marić.

Drug Draža je, međutim, na mukama ka­ko da isposluje upotrebnu dozvolu za mi­ni dvoranu na „Studentu”. Prema po­da­ci­ma koje je Radio Patak dobio od gradskog po­verenika za dostupnost informacija od javnog značaja, upotrebne dozvole nema i teško da će je biti u dogledno vreme zb­og toga što nisu ispunjeni uslovi na­dl­ež­nih za vodoprivredu, protivpožarnu za­štitu... Dodatna muka je i to što su na­zo­čne službe za tu stvar (upotrebnu do­zv­olu) pod kontrolom Naprednjačke (a ne Cr­vene) gradske uprave, kojom sada šefuje Mi­lena Đuričić.

Kako je NNKZO vodio Zemljotresnu di­rekciju svedoči i podatak da je kasnio po­četak ove školske godine u čet­vo­ro­ra­zr­ednoj školi za devet đaka u Be­omu­že­vi­ću, gde niko za 14 godina od zemljotresa 1998. nije ništa uradio na sanaciji zgr­a­de. Zgrada je kako-tako pokrpljena tek po­s­le obznane u novinama.

Drug je Draža aktivan i na dr­uš­tve­n­om planu - ima Radio 014, pa odbojkaški, ko­šarkaški i klub za mali fudbal takođe pod firmom 014. U upravi je KK Metalac, va­žan drug u FK Radnički s Petog puka, gde mu je partijska baza, razgovara sa sli­ka­rom Ljubom Popovićem u Modernoj ga­le­ri­ji, osniva udruženje privrednika sa fi­rmama iz Italije.

Formirao je i Agenciju za regionalni ra­zvoj četiri opštine Kolubarskog ok­ru­ga, bez Valjeva i Osečine (Ub se, izgleda, u me­đuvremenu povukao), e da bi dovukao pa­re iz fondova EU. Iz istih razloga pa­ra­le­l­no tera i priču o budućoj regionalnoj de­poniji u Kaleniću, koja je, kako stvari st­oje, sve dalje od početka. Zbog toga su Ub­lja­ni i Lazarevčani morali da stvari pe­gl­aju kod ministarke Zorane Mihajlović (SNS)...

O toj agenciji, moguće je, tek će biti re­či na nivoima raznim.

Komentari

Postoji li mogucnost da gradjani dodju do pravih informacija vezanih za takozvanu "Agenciju" za regionalni razvoj opstina Kolubarskog okruga, skracenog naziva ARROKO, koja se intenzivno promovise kao Agencija osnovana od strane cetiri opstine, Ub, Lajkovac, Mionica i Ljig sa tendencijom da se u tu takozvanu "Agenciju" ukljuci i grad Valjevo. Naime, ovde je rec verovatno o velikoj prevari. "Agencija" u stvari nije nikakva agencija kao oblik organizovanja vec je rec o Privrednom drustvu sa ogranicenom odgovornoscu DOO koje u svom nazivu ima rec agencija i cine ga 51% navedene opstine, 49% dve nevladine organizacije ili Udruzenja gradjana i to jedna sa 4% udela u "vlasnistvu" Bojana Boskovica aktuelnog direktora ovog preduzeca koje se samo zove Agencija, bivseg radnika Direkcije za zemljotres, takodje i direktora preduzeca "OPANAK" DOO, oba iz Valjeva na istoj adresi i 45% nevladina organizacija slicnog imena ciji je zastupnik Dejan Jeremic (interesantno prezime i Direkcija Opstine, dakle finansiraju ovu prevaru, a procenat od novca dobijebog za projekte , prakticno polovina ide u privatne dzepove Bojana Boskovica i Jeremica. Vrlo je upadljivo da vlasnicku strukturu agencije niko javno na pominje, takoreci kriju kao zmija noge, a sve se moye videti na Sajtu Agencije za privredne registre - maticni broj - 2080276 Ko su ovi ljudi i za koga treba da opljackaju polovinu novca namenjenog projektima u Kolubarskom okrugu?

jovana | 12.12.2012 u 13:45

Dzane, ostao si zabavljac novinarske scene,Pocuta, Kaplar, Dzosa konobar su radnici sluzbe, na privremenom radu u politici.Porodice koje vladaju Valjevom tako hoce, i sa tobom kontakte imaju, mislim nesvesno. Vreme je za zaborave. i da mentore-porodice prozivate po novinarskim clancima.

Ostoja | 16.12.2012 u 17:19

Upišite svoj komentar