| Decembar 2013

CV sve govoriU Valjevo city izabrani isti direktori u javna preduzeća, jerbo nije bilo drugih kandidata, a Bosanci rešili veliko pitanje Zašto nema sexa u državnim firmama, Sve familija.

Dragan Todorović, novinar nedeljnika "Vreme"

CC

Kao što pesnik reče, biće Raša Li­va­da: Lišće opada, horizonti se ši­re. Otkud pesnik na ovome mestu, pa stoga braćo i gospođe što Ovo što nam se događa postoji samo u literaturi, da se ne potežu druge umetničke discipline. Da­kle, da se počne, u Bajčetini, tko nije čuo za Bajčetinu, osveštan temelj novog hr­ama, koji će, javljaju napredni mediji, bi­ti izgrađen na imanju i sredstvima Pr­ed­s­ednika. Tko nije čuo ima čuje za ’vakog Pr­edsednika. Po osvećenju temelja, ili un­apred i u tom trećem licu u ime svih nas, vladika šumadijski Jovan  rek’o: Sa du­go očekivanom radošću ističemo da je go­spodin Nikolić, otkako je Srbija po­sta­la samostalna republika, prvi predse­dn­ik koji je smogao snage da pristupi iz­gr­adnji crkve! Vladika još odbesedio: Na ovaj način predsednik Nikolić se uvrst­io u red onih vladara Srbije koje će poko­lje­nja pamtiti zajedno sa onima koji svom na­rodu ostavljaju crkve i zadužbine.

Onda i Ilić Velja takoreći osveštan. To učinio lično Patrijarh. Šta bilo, evo šta bilo, prilikom osvećenja nove crkve, u tamo nekom Su­bi­ću, Patrijarh lično dodelio magistru Ve­li­miru orden Svetog Stefana Pr­vo­ve­nč­an­og, a za njegove zasluge, i to, kako priliči trenutku, u kafani pri ručku. Pa­tr­ija­rh u tom historijskom trenutku po Srbiju i serbski rod rek’o da su mala Valjina pr­sa da prime sva odlikovanja koja je zaslužio, te da mu fali samo Sveti Stefan da upotpuni svoju kolekciju. Iz Veljove No­ve Srbije javili da je priznanje, koje je pr­ed­sednik NS dobio od SPC, potvrda nje­go­vih ljudskih, graditeljskih i političkih vrednosti.

Onda bio tuš na tu temu, Patrijarh okačio orden Vulin Aleksandru, za njegove zasluge, razume se srpskom ro­du. Mada, da se razumemo, taj Vulin ima još razni’ i golemi’ i samo crkvi i ovoj i ’va­koj vlasti znanih zasluga.

Bili, još traju, izbori na Kosovu, ak­ce­nat na tzv. Srpskim opštinama. Gl­asanje u Severnoj Mitrovici tako do­bro išlo, sve se kretalo u tim promi­li­ma, da se spontano dogodio incident, i svi, na čelu sa Briselom, tražili da se to od­radi još jednom. Dačić poručio svojim Sr­bima, glasajte da biste bili arterija, da bi imali venu za saradnju. Iako se gla­sa­lo kolektivno, delila pomoć i dnevnice, pretilo oduzimanjem posla i socijalne pomoći, nekako se namaklo da Srbi uz­mu većinu u opštinama u kojima su većina. Naš Krstimir u drugom krugu, sa Sr­bin Ivanović, za gradonačelnika Mi­tr­ov­ice. Odahnuo Brisel, odahnula Pr­iš­ti­na, odahnuo i Beograd. Još jedna pobeda. Na­ši ponavljaju, nikad neće priznati Ko­sovo.

Počeli i radovi na Južnom toku, li­č­no master Predsednik pritiso du­gme, i rek’o: Dugo ste čekali, po­čnite. Na svečanosti bili svi, Putin po­sl’o poruku, naši vele biće para, biće po­sla za 100 000 ljudi. Šta će još biti gl­ede ruskog gasa, i kuda sve to vodi, još ne vele, ali će se ubrzano vidi kuda će to po­te­če. A da će biti u pravom i pobedničkom pravcu, biće.

I reforme dalje jašu, Jejl Krstić naj­zad izbroj’o da u javnom sektoru 740 000 ljudi, al’ je to cifra, te da 140 000 višak, a tek je to cifra. Kako će se to regulisati, teško da će se regulisati, recimo i npr, Krkobabić Drugi, onaj što mu dali bide bude direktor Srpske po­šte, veli da nema višak ljudi, nego ma­njak poslova. Da se na tu temu doda da samo u Skupštini Srbije, u ovoj godini, zapos­le­no 47 novih ljudi, može i nova naša čo­ve­ka. 

Naravski da tu ne bio reformama kr­aj, pronađena mlada i golišava đe­vuška, koja pre’stavlja omladinu SPS, i to u svojstvu savetnice u Mi­ni­sta­rstvu inostranih poslova. U taj MIP pr­onađeno jošte jedno mlado i perspek­ti­vno žensko koje se sprema na velike di­plomatske pute. Radi se o čeljadetu koje ob­naša pos’o prve asistentkinje naše Pr­ve dame Dragice. To čeljade, pitano, otkud ono u MIP, kako nego odgovorilo, Nemam vremena da odgovaram na takva pitanja, i jo­šte dodalo, Moj CV sve govori. Na temu se dodo i ministar drug Mrkić, koji odgo­vo­rno izjavio da je žensko čeljade fantastično, te da je garantovano odlično uradilo test za tu Diplomatsku akademiju...

Narafski da to ne bilo sve od te re­fo­rme, gospođa Prva dama Dragica oč­la u Ameriku, tamo nastupa po na­ši pravoslavni hramovi, ulaz 20 dolari, koji će se ćemeri u Fondaciju Dragica Ni­kolić. Ima i da sade poslanik Mr­konj­ić, dok ministrov’o, u Klubu poslanika, ost’o dužan za jelo et pitje samo 500 000 di­nara. Ima i da gospodin Lale, savetnik na kulturu master Prezident, bio hitno i sl­užbeno u Zrenjaninu. Šta tamo radio, od­neo sliku od svoj Prezident, za kabinet ta­mo gradonačelnik, jerbo prilikom pre­th­odne službene posete primetio da u ka­nc­elariji Nešto nedostaje. I ima da Bo­sanci rešili veliko pitanje, Zašto nema sexa u državnim firmama, odgovor je, Sve ro­dbina. Bosanci ko Bosanci, i partijske drugove računaju u rodbinu.

Ima jošta braćo i gospođe, Pri­vre­m­eno veće Beograda predvodi Mali od Vučića, rasna ministarka Zo­ra­na veli da Jedan od ministara radi protiv dr­žave, Predsednikova vamilija ministar Bačević rasno odgovara: Ja sam siguran da to nisam ja, Zajedno za Srbiju, onaj Du­šan Petrović, javlja da ima Plan za Sr­biju, izašao prvi broj URS novina koje se zovu „Glas regiona“, na prvoj strani Di­nk­ić slika veli „Mi imamo plan“. Ko nije po­dig’o, može uzme novine u najbližim pr­ostorijama stranke... Srbijanka Tu­raj­l­ić veli da živimo u pozorišnoj predstavi koja nema veze sa realnošću.

Ima i Valjevo vesti, opozicija, koja se tako vodi, veli da budžet služi za plate i troškove, Ovaj što ga pr­ed­stavlja kao gradonačelnik odgovara da je bu­džet domaćinski. Izabrati i direktori na ta javna preduzeće, rečeno da učinjen ve­liki pomak, za direktore izabrani naj­bo­lji, oni koji su bili u VD statusu. Vele nije bilo više kandidata. U Hrvatskoj, gde u toku kampanja oko istopolnih brakova, viđen transparent: Kad sutra umremo od gladi, neće biti važno ko koga jebe!

Komentari

Sjajan tekst,niti sta oduzeti,niti dodati.Bravo Todore.

Tesa | 12.12.2013 u 10:48

Upišite svoj komentar