| Decembar 2013

Ja tebi vojvodo...

Branko Vićentijević

foto: Miodrag Vujić

foto: Miodrag Vujić

Kako su “po konkursu” izabrani direktori šest valjevskih javnih preduzeća / Šta je sve dogovoreno između SPS i SNS za minulu novembarsku i predstojeću decembarsku sednicu gradskog parlamenta kako bi se održala ljubav “švajsovana” / Zašto naprednjaci osnivaju Regionalnu razvojnu agenciju za Šabac i Valjevo kad socijalisti već imaju svoj ARROKO u Lajkovcu / Siniša Matić novi trener košarkaša Metalca

Završi se i oti cirkus od valjevskog ko­mpletnog cirkusa od vlasti – iz­ab­rani su direktori nekoih javnih pr­eduzeć tobož po konkursu! Mandat su pr­odužili, bez konkurencije, defektolog - ma­gistar komunikolog Dragan Jeremić Po­ćuta (SPS) u Direkciji za uređenje i iz­gradnju grada, matematičar Ivko St­ojk­ov­ić (SNS) u Toplani i pravnik Đorđe Pa­vlović (SPS) u Gradskom vodovodu (ono diplomirani, podrazumeva se). O St­oj­koviću se dugo raspravljalo jer su po­li­ti­čki i ini čistunci Ivku spočitavali ka­ko u februaru 2014. puni 65 godina i ide u penziju po sili zakona. Tek kada je St­ojković izabran (!) sekretar Gradske sk­upštine Aleksandar Janković (SPS) je po­jasnio da je on izabran na četiri go­di­ne, te da je njegova volja da li će dogodine u penziju!

Bolji od konkurenata, na “pismenom i us­menom”, bili su nastavnik matematike (ne­ko kaže programer) Janko Gagić (SNS) u Vidraku, koji je nadmašio partijskog dr­uga (obojica su, inače, politički an­ga­žm­an započeli u SPS) Veska Perića (SNS), nekadašnjeg direktora u toj f­ir­mi, te šumarski inženjer Dragan Br­ank­ov­ić (DSS) u Pijačnoj upravi Polet, koji je bio bolji od agronoma Obrena Ob­rad­ov­i­ća (nama nepoznatog “porekla”).

Kolateralna šteta bila je novinarka Mi­lena Petrović Kuzmanović, v. d. di­re­kt­orka i urednica Radio Valjeva. Iako bo­lja na “usmenom”, vele drugovi i gospoda iz Komesije za saslušavanje kandidata, po­dbacila je na “pismenom”, pa je novi di­rektor i glodur najstarije elektronske me­dijske kuće u Valjevu postao Predrag Ob­ućina, tzv. muzički urednik, koji je od SPS-a, preko DSS-a, stigao do SNS-a. Uz to, svojevremeno je uzeo otpremninu (neko ve­li i da ju je vratio) iz socijalnog pr­og­ra­ma za zbrinjavanje viška zaposlenih (sa 26 na 10). Mileni se Kuzmanović tako vr­ati­lo za trud uložen da Radio Valjevo pr­ež­ivi krizne dane za nama (pred moguću no­vu privatizaciju), vraćajući dugove ge­ni­ja i uglavnom SPS kadrova iz pr­et­ho­dn­ih godina.

Odnos vlastodržaca prema Radio Va­lje­vu, započet 1992, krunisan je novom br­uk­om! Može im se, uvereni smo ne­sv­es­n­im, da su na ovaj način zabili glogov ko­l­ac u mrtvaca e da se kojim slučajem ne bi po­vampirio!

U komesiji za saslušanje, da se i to zna, bili su: Selimir Manojlović i Dr­ag­an Grujičić (SPS), Mihailo Mi­lut­in­ov­ić Klomber i Ljubinko Andrić (SNS), dok je peti “rotirajući” član bivao nedavno iz­abrani predsednik Nadzornog odbora do­tičnog javnog preduzeća – od ek­on­om­is­te Vladimira Ladaveca (SPS) u Di­re­kc­i­ji, do multimedijalnog umetnika Dejana Bo­g­ojevića (SNS) u Radio Valjevu.

Kako se čulo u raspravi na no­ve­mb­ar­sk­oj sesiji Gradske skupštine, i vrapci na grani znaju da su postavljenja di­re­kt­ora politička. Ono što niko neće da ka­že, ozbiljniji kandidati od izabranih (Di­rekcija i Vodovod, posebno) eli­mi­ni­sa­ni su zbog “formalnih propusta u dok­um­entaciji podnetoj na konkurs”. O tome da je “usmeni” deo budalasto smišljen, ma­k­ar i zakonski, ne treba posebno go­vo­ri­ti, što je bio razlog da pojedini f­av­or­i­ti, tvrde obavešteni, dobiju pitanja un­ap­red!

Svemu su, dakle, prethodili teški pr­eg­ovori čelnika SPS i SNS o nastavku “šv­ajsovane” ljubavi, uz pretnje i ucene, za­hteve i nemoralne ponude. Primirje tr­aje do 16. decembra, kada bi trebalo da bu­de usvojen gradski budžet za 2014, a potom ni­su isključni novi lomovi. Sve zavisi od toga hoće li socijalisti održati ob­ać­nja data naprednjacima o tome gde bi SNS mogao da razmesti svoje još ne­ra­zm­eš­tene, a važne kadrove. “Dobar sluga, zao go­spodar”, mogao bi se definisati va­lje­vs­ki SPS posle 2000-te i tada do­ži­vlj­en­og izbornog poraza na svim nivoima.

Kurte i Murte

Drug je Draža (NNKZO), partijski va­ž­an šraf u SPS komiteji, pa niko nije im­ao “Vitinu kučinu” da ga ne izabere za di­rektora Gradske direkcije. Polov ko­nk­urent za to mesto, saobraćajni inženjer Vla­dimir Petrović (SNS) je, u dogovoru “dva oka razroka” iz koalicije od 40 od­bo­rn­ika, postavljen za načelnika Ko­lu­ba­rs­kog upravnog okruga umesto dosadašnjeg “gu­vernera” Vojislava Jovanovića (URS), ko­ji je sada verovatno šest meseci “na po­ro­diljskom”. Drugi konkurent, gra­đev­in­s­ki inženjer sa 30 godina iskustva, Pr­edr­ag dr Milošev Pašić et zamalo se d’i­zv­in­ete zajebucn’o u podnošenju artija na ko­nkurs, pa je, na radost članova narečene ko­mesije, otpao bez polaganja “usmenog”.

Ipak, vrhunac političkog kurvarluka na valjevski način (ne tvrdimo da je to ov­da­šnji izum) bila je rasprava o po­jedinim kandidatima na novembarskoj se­si­ji gradskog parlamenta. Drug je Draža toliko bio važan da mu se zadnjica raspala od onih što su, sa vazelinom ili bez njega, nastojali da se tun smeste! Po on­oj narodnoj “Ja tebi vojvodo, ti meni se­rd­are (a oba znamo da smo govnjari)”. Ovim po­stavljenjem, NNKZO je, kako i dolikuje, ko­načno dobio ključeve Valjeva! Af­er­im…

Na tom putu, sve a da tzv. gr­ad­on­ač­el­n­ik Stanko Terzić (SPS) za to pojma nema, kr­enuo u osnivanje Saveta za razvoj grada, to­bož pod kapom Direkcije čiji je “hed kouč”. On bira članove, on saziva sas­tan­ke, on vrti praznu priču u krug, on… Taj na­um, ako smo razabrali, još nije os­tva­r­en, a neki ljudi sa obrazom povlače se i od­ustaju. Narečeni Cane je Terzić za pl­an­ove partijskog mu šefa iz Okružne ko­mi­teje SPS-a, saznao je za to kada je u hod­ni­cima na prvom spratu solitera na Ti­ti­nom trgu, gde stoluje, trevio jednog od uč­esnika prvog skupa. Kada je čuo o čemu se ra­di, vele, mal nije čučio!

Ne bi bilo iznenađenje da Savet za ra­zv­oj grada bude uspešan (vodi ga vi­zi­on­ar!) kao što je to i tzv. Agencija za re­gi­on­alni razvoj sa sedištem u Lajkovcu (ARROKO), takođe Dražin izum (i više od toga). Valjevo se unj nikad nije “uč­ip­ilo”, Ubljani su je napustili, sada to čine i Ljižani, dok se Osečina, po URS-ovoj li­niji, prihevtala za Loznicu i okolne joj opštine. Glavni medijski dobošari iz Dražine firme Vamedija kukeću “što će nova agencija koju kane nasaditi na­pr­ed­njaci”, o čemu je na prvom pojavljivanju u ja­vnosti govorio novi okružni na­če­ln­ik. Niko od njih (dobošara) ne pita ko­l’ko je to narodnih para do sada srok’o ARROKO i šta je za taj novac dobijeno!

Može biti da se poneko pametan, pos­eb­no van politike, pita čemu drug NNKZO treba da zahvali za trenutnu po­zi­ciju “crvenog velmože”. Kao mogući od­gov­or - malo ko pametan se danas i ovde ba­kće u politici. Moguće da ga gura Mi­lom­ir Minić gledajući u njemu sebe kad je kr­etao put političkih vrhova iz svog Dr­ačića (Draža je iz Tubravića kod Poćute, a pre SPS-a bio je SPO-u – učesnik 9-to­ma­rtovskih događanja u Beogradu, a pamti se i njegov pokušaj razbijanja biračkih kut­ija u rodnom mu selu o nekim izborima davnim). Moguće je da ga savetuje i Čovek ne­omiljen u Valjevu, koga on (Draža) po­se­bno uvažava i za koga tvrdi da ga je vadio iz apsa gde su ga njegovi nekad Važni dr­ugo­vi (sada u SNS) zbajbočili. Doduše, ni­je tajna ni to da mu veterani u SPS-u nisu baš naklonjeni, a da on radi o glavi poj­edinim čelnicima gradske vlasti u Va­ljevu. 

Smena trenera

KK Metalac je, kako se i slutilo, do­bio novog trenera – Vladimira Mi­šk­ovi­ća zamenio je Siniša Matić iz Zemuna, ko­ji je u prošloj sezoni uveo Vojvodinu u Ja­dransku ligu, ali je taj projekat zbog be­sparice Novosađana propao, pa je u re­gi­on­alnoj ligi, za “vajld kard” od 150.000 ev­ra, ostao Radnički iz Kragujevca. Do pr­omene je došlo posle poraza od Crnokose iz Kosjerića u KLS, odnosno od FMP-a u Ž­elezniku, u polufinalu Ligakupa Sr­bij­e. Mišković veli da je radio najbolje što je umeo uz žal što ekipa nije sel­ek­ti­rana onako kako se dogovarao sa pr­ed­se­dn­ikom Duškom Đukanovićem, čija “prva i posladnja”. Matić je, tvrde, bio izbor st­­arijeg od braće Đukanović, dr Boška (to su bili i Vlada Đurović i Velimir Ga­š­ić).

U ligaškom takmičenju Metalac je do pr­omene trenera imao skor od po četiri po­bede i poraza. Matić je startovao po­be­d­om u Vršcu, potom je u neizvesnoj za­vr­š­n­ici savladan i Tamiš iz Pančeva. Va­lje­vs­ki košarkaši bi u preostala tri kola pr­vog dela KLS morali da se izbore za ma­ksimalan učinak ukoliko žele da se nađu na završnom turniru za Kup Radivoja Ko­ra­ća, u februaru 2014. godine.

FK Budućnost trakelja u Zonskoj ligi Dr­ina, sa Radničkim sa Petog puka igrala je 2:2 na Pećini. Krušik se budi u Sr­ps­koj ligi, gde lajkovački Želja čuva po­zi­ciju u samom vrhu tabele.

Rukometaši Metalcu su treći na po­lu­sezoni u svojoj ligi uz podatak da je ek­ipa trenera Slobodana Jokanovića sas­ta­vljena gotovo isključivo od valjevskih mo­ma­ka. Slična je situacija i sa od­bo­jka­ši­ca­ma Valjeva, takođe u prvoligaškom (ne u su­perligaškom) društvu, gde se za sada do­bro drže muška ekipa ljiškog Sp­ar­ta­ka i ženska ekipa lajkovačkog Žel­ezn­iča­ra.

Upišite svoj komentar